Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 28.1.2021

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 27.1.2021 15.20
Tiedote 52/2021

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Kare Halonen, osastopäällikkö p. 0295 160 319
- Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta

Merja Saaritsa-Lantta, hallinnollinen notaari p. 0295 160 270
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ulkoministeriö

Saija Nurminen, lähetystöneuvos p. 0295 350 202
- Edustuston päällikön tehtävän päättyminen
- Edustuston päällikön tehtävään määrääminen

Oikeusministeriö

Satu-Maaria Natunen, hallitusneuvos p. 0295 150 456
- Turvallisuusselvityslain 12 §:n mukaisen arviointikriteerilautakunnan asettaminen ajalle 1.2.2021 - 31.12.2023

Piritta Koivukoski-Kouhia, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 026
- Asiantuntijajäsenen määrääminen vakuutusoikeuteen 31.12.2024 päättyvän toimikauden loppuun
- Tuomioistuinviraston johtokunnan kokoonpanon muuttaminen

Sisäministeriö

Kirsi Pimiä, kansliapäällikkö p. 0295 418 803
- Suojelupoliisin päällikön viran täyttäminen

Eero Kytömaa, neuvotteleva virkamies p. 0295 488 280
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kriittisten toimijoiden häiriönsietokyvystä

Puolustusministeriö

Sami Roikonen, osastoesiupseeri p. 0295 140 442
- Suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajan vaihdos

Valtiovarainministeriö

Panu Kukkonen, budjettineuvos p. 0295 530 134
- Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annetun neuvoston päätöksen (EU, Euratom) 2020/2053 hyväksymisestä

Jouko Hämäläinen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 486
- Valtioneuvoston asetus eräiden hyvityssakkojen enimmäismääristä

Risto Sakki, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 294
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse täytäntöönpanovallan siirtämisestä komissiolle mainitun direktiivin tietyissä säännöksissä käytettävien ilmaisujen merkityksen määrittelemiseksi

Jaana Vehmaskoski, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 267
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain, rahanpesun selvittelykeskuksesta annetun lain sekä pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Joni Hiitola, hallitusneuvos p. 0295 330 108
- Opetus- ja kulttuuriministeriön hallitussihteerin viran täyttäminen

Maa- ja metsätalousministeriö

Aku-Petteri Korhonen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 325
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi elintarvikemarkkinalain, oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 2 ja 6 §:n sekä sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (199/2020 vp; EV 223/2020 vp)

Johanna Wallius, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 244
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ruokahallinnon tietovarannosta sekä siihen liittyviksi laeiksi

Liikenne- ja viestintäministeriö

Jussi Luomajärvi, yksikön johtaja, hallintojohtaja p. 0295 342 471
- Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi
- Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi
- Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi
- Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi
- Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Maija-Liisa Ahokas, yksikön johtaja, hallitusneuvos p. 0295 342 390
- Eduskunnan vastaukseen EV 195/2020 vp sisältyneen lausuman tiedoksiantaminen

Rita Linna, hallitusneuvos p. 0295 342 559
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yksityistielain 58 §:n ja liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta sekä luotsauslain väliaikaisesta muuttamisesta

Risto Saari, liikenneneuvos p. 0295 342 311
- Hallituksen esitys merilain muuttamisesta

Amanda Mäkelä, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 057
- Valtioneuvoston asetus liikenteen palvelujen valtionavustuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Eero Salojärvi, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 123
- Maailman postiliiton yleissopimuksen toisen lisäpöytäkirjan hyväksyminen

Työ- ja elinkeinoministeriö

Kari Klemm, hallitusneuvos p. 0295 063 523
- Valtioneuvoston asetus työ- ja elinkeinoministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Arto Rajala, hallitusneuvos p. 0295 064 828
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähkömarkkinalain ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Kari Kainulainen, neuvotteleva virkamies p. 0295 064 950
- Julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen määrärahojen ja työvoimakoulutuksen myöntämisvaltuuden jako sekä palkkatuettuun työhön ja starttirahaan varattujen työttömyysetuusmäärärahojen jako vuonna 2021

Sosiaali- ja terveysministeriö

Arita Kaario, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 163 522
- Sosiaali- ja terveysministeriön hallitusneuvoksen viran täyttäminen

Anu Kangasjärvi, hallitussihteeri p. 0295 163 224
- Sairausvakuutusasiain neuvottelukunnan kokoonpanon muuttaminen 30.6.2022 päättyväksi toimikaudeksi

Ympäristöministeriö

Charlotta von Troil, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 364
- Valtuuskunnan asettaminen Yhdistyneiden kansakuntien ympäristökokous UNEA:n viidennen istunnon ensimmäiseen osaan 22.–23.2.2021

 
Sivun alkuun