Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 29.4.2021

Valtioneuvoston viestintäosasto
29.4.2021 10.22
Tiedote 294/2021

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa

Valtioneuvoston kanslia

Timo Lankinen, alivaltiosihteeri, p. 0295 160 300
- Hallituksen vuosikertomus 2020

Oikeusministeriö

Piritta Koivukoski-Kouhia, erityisasiantuntija, p.0295 150 026
- Tuomarinvalintalautakunnan kokoonpanon muuttaminen

Sisäministeriö

Jani Järäinen, rajaturvallisuusasiantuntija, komentaja p. 0295  421134
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kolmansien maiden kansalaisia ulkorajoilla koskevaan seulontaan liittyvän tietojärjestelmäpääsyn edellytyksistä (seulontaan liittyvän tietojärjestelmäpääsyn edellytykset)

Tuija Saari, johtava asiantuntija, p. 0295 488 566
- Sisäministeriön hallitusneuvoksen viran täyttäminen

Valtiovarainministeriö

Sami Yläoutinen, osastopäällikkö, budjettipäällikkö, p. 0295 530 320
- Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 toiseksi lisätalousarvioksi

Janne Häyrynen, lainsäädäntöneuvos, p. 0295 530 346
- Valtioneuvoston periaatepäätös kansalliseksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvioksi 2021 ja toimintasuunnitelmaksi 2021-2023

Risto Sakki, neuvotteleva virkamies, p. 0295 530 294
- Hallituksen esitys eduskunnalle covid-19-epidemian torjuntaan tarvittavien tavaroiden verovapauden voimassaolon jatkamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö

Mika Saari, lainsäädäntöneuvos, p.0295 162 134
- Valtioneuvoston asetus maatilan investointituen kohdentamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta

Tapio Hakaste, neuvotteleva virkamies, p. 0295 162 152
- Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen 6 ja 7 artiklassa tarkoitetusta pöytäkirjasta, valtioneuvoston asetus lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä ja valtioneuvoston asetus Tenojoen vesistön sivuvesistöasetuksen väliaikaisesta muuttamisesta

Suvi Ruuska, neuvotteleva virkamies, p. 0295 162 248
- Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 2 muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eleonoora Eilittä, neuvotteleva virkamies, p. 0295 342 089
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista

Laura Sarlin, erityisasiantuntija, p. 0295 342 063
- Hallituksen esitys eduskunnalle merenkulun ympäristönsuojelulain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Eeva Asikainen, ylitarkastaja, p. 0295 342 174
- Hallituksen kirjelmä eduskunnalle hallituksen esityksen (HE 21/2021 vp) peruuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Anja Liukko, hallitusneuvos, p. 0295 062 078
- 1) Valtioneuvoston asetus ydinenergia-asetuksen muuttamisesta 2) Valtioneuvoston asetus Valtion ydinjätehuoltorahastosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 3) Valtioneuvoston asetus Valtion ydinjätehuoltorahaston varoista annettavien lainojen yleisistä ehdoista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta 4) Valtioneuvoston asetus ydinjätehuollon kustannuksiin varautumisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 11 §:n muuttamisesta

Tapani Kojonsaari, neuvotteleva virkamies, p. 0295 047 070
- Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ─ Suomen rakennerahasto-ohjelman myöntämisvaltuuksien jako vuonna 2021

Marko Laiho, neuvotteleva virkamies, p. 0295 064 215
- Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ylijohtajan tehtävään määrääminen

Emilia Tiuttu, erityisasiantuntija, p. 0295 047 127
- Valtioneuvoston asetus lelujen turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 1 muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Liisa Perttula, hallitusneuvos, p. 0295 163 521
- Sosiaali- ja terveysministeriön kahden erityisasiantuntijan määrääminen valtioneuvoston esittelijöiksi

-Sosiaali- ja terveysministeriön lakimiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Joni Rehunen, erityisasiantuntija, p. 0295 163 435
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Ympäristöministeriö

Heidi Sederholm, henkilöstöpäällikkö, p. 0295 250 113
- Virkavapauden myöntäminen ympäristöministeriön lainsäädäntöneuvoksen virasta
 

Sivun alkuun