Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 3.12.2020

Valtioneuvoston viestintäosasto
2.12.2020 15.19
Tiedote 756/2020

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja p. 0295 350 038
- Ulkoministeriön lainsäädäntöneuvoksen viran täyttäminen
- Ulkoministeriön lainsäädäntöneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen (sijaisuus)

Oikeusministeriö

Taru Ritari, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 306
- Oikeusministeriön hallitussihteerin viran täyttäminen

Valtiovarainministeriö

Marja Isomäki, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 414
- Valtioneuvoston asetus evankelis-luterilaisen kirkon, Kansaneläkelaitoksen ja Suomen Pankin henkilöstön eläkkeiden maksamiseen tarvittavien varojen siirrosta ja kustannusten korvaamisesta Kevalle

Miska Lautiainen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 212
- Valtioneuvoston asetus valtion virkamiehen sairauden todistamisesta epäiltäessä koronavirustartuntaa annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Petri Syrjänen, budjettineuvos p. 0295 530 065
- Hakemukset Aldi Valdine Rosqvistin jäämistöstä
- Hakemukset ja ilmoitukset Seppo Elias Rintalan jäämistöstä

Kirsti Vallinheimo, budjettineuvos p. 0295 530 076
- Eduskunnan kirjelmä EK 32/2020 vp - K 18/2019 vp Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2019

Ulla Westermarck, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 420
- Valtion virkamiesten matkakustannusten korvausten tarkistamisesta tehdyn virkaehtosopimuksen hyväksyminen ja alistaminen

Toni Tuomainen, hallitussihteeri p. 0295 530 411
- Valtiovarainministeriön määräajaksi täytettävän valtioneuvoston controllerin viran täyttäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Rami Sampalahti, hallitusneuvos p. 0295 330 190
- Virkavapauden myöntäminen opetus- ja kulttuuriministeriön neuvottelevalle virkamiehelle

Maa- ja metsätalousministeriö

Timo Halonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 411
- Määrärahan siirto momentille 30.40.62 vuoden 2019 talousarviossa myönnetyn ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille jaetun, määrärahan osan siirto elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksien välillä varojen tarkoituksenmukaisen käytön mahdollistamiseksi.

Suvi Ruuska, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 248
- Valtioneuvoston asetus perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2020 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkioista, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiosta sekä peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Jukka Ränkimies, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 488
- Valtioneuvoston asetus eräiden maataloustuotteiden hintaselvityksiin liittyvistä ilmoituksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Satu Vepsäläinen, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 074
- Maa- ja metsätalousministeriön vesitalousjohtajan viran (vaativuustaso 12) täyttäminen

Liikenne- ja viestintäministeriö

Mari Suominen, neuvotteleva virkamies p. 0295 342 306
- Valtioneuvoston asetus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C (RID) luvun 1.5 mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta RID 6/2020

Työ- ja elinkeinoministeriö

Krista Turunen, hallitussihteeri p. 0295 047 178
- Työ- ja elinkeinoministeriön alivaltiosihteerin viran täyttäminen

Hanna-Maria Urjankangas, johtava asiantuntija p. 0295 063 739
- Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetussa laissa tarkoitetuista tukialueista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 3 §:n muuttamisesta

Rosa Lindeman, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 067
- Hallituksen esitys eduskunnalle riskirahoitusta alkuvaiheen pääomarahastoihin sijoittavasta valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta

Inkeri Lilleberg, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 092
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Elli Nieminen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 048 247
- 1) Valtioneuvoston asetus merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutoksista 2) Valtioneuvoston asetus merityösopimuslain 1 ja 13 luvun muuttamisesta annetun lain 13 luvun 13 b §:n voimaantulosta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Ismo Tuominen, hallitusneuvos p. 0295 163 341
- Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Pekka Paaermaa, hallitussihteeri p. 0295 163 180
- Valtioneuvoston asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ympäristöministeriö

Johanna Korpi, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 278
- Valtioneuvoston asetus perinnebiotooppien kunnostukseen ja hoitoon vuosina 2020-2025 myönnettävästä tuesta
 

 
Sivun alkuun