Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 30.4.2020

Valtioneuvoston viestintäosasto 29.4.2020 15.17
Tiedote 295/2020

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Merja Saaritsa-Lantta, hallinnollinen notaari p. 0295 160 270
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ulkoministeriö

Claus Jerker Lindroos, lähetystöneuvos p. 0295 351 234
- Italian avustaminen koronaviruspandemiaan vastaamiseksi

Leena Pylvänäinen, lähetystöneuvos p. 0295 351 323
- Valtioneuvoston asetus kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen kemikaaliliitteen luettelon 1 muutoksista

Oikeusministeriö

Veikko Minkkinen, hallitusneuvos p. 0295 150 052
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ulosottokaaren väliaikaisesta muuttamisesta (HE 44/2020 vp; EV 40/2020 vp)

Jyrki Jauhiainen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 074
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi (HE 45/2020 vp; EV 37/2020 vp)

Mari Aalto, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 502
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi konkurssilain 2 luvun 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 46/2020 vp; EV 41/2020 vp)

Valtiovarainministeriö

Päivi Nerg, alivaltiosihteeri p. 0295 530 149
- Valtiokonttorin pääjohtajan viran täyttäminen

Juha Majanen, hallinto –ja kehitysjohtaja p. 0295 530 247
- Valtiovarainministeriön valtiosihteerin kansliapäällikkönä viran täyttäminen

Sami Yläoutinen, osastopäällikkö, budjettipäällikkö p. 0295 530 320
- Eduskunnan kirjelmä hallituksen esityksestä vuoden 2020 toiseksi lisätalousarvioksi sekä esityksestä vuoden 2020 toisen lisätalousarvioesityksen (HE 43/2020 vp) täydentämisestä (HE 52/2020 vp; EK 22/2020 vp)

Marketta Henriksson, finanssineuvos p. 0295 530 441
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston asetukseksi eurooppalaisen hätätilasta aiheutuvien työttömyysriskien lieventämisen tilapäisen tukivälineen (SURE) perustamisesta covid-19-epidemian seurauksena (SURE-asetus)

Erkki Papunen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 167
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kuntalain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 47/2020 vp; EV 42/2020 vp)

Matti Sillanmäki, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 444
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta (HE 32/2020vp; EV 36/2020 vp)

Pertti Nieminen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 461
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 33/2020 vp; EV 35/2020 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Rami Sampalahti, hallitusneuvos p. 0295 330 190
- Opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvoksen viran täyttäminen

Maa- ja metsätalousministeriö

Susanna Paakkola, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 448
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla covid-19 -epidemian johdosta väliaikaisesti sovellettavia menettelyjä koskeviksi laeiksi (HE 48/2020 vp; EV 39/2020 vp)

Timo Halonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 411
- Määrärahan jako Euroopan unionin rahoitusosuuden sekä valtion rahoitusosuuden jakaminen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille vuoden 2020 talousarviossa momentille 30.40.62 myönnetyistä määrärahoista.

Jussi Laanikari, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 162 432
- Valtioneuvoston asetus riistavahingoista annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n ja liitteen 5 muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Rita Linna, hallitusneuvos p. 0295 342 559
- Hallituksen esitys eduskunnalle liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan lainsäädäntöön COVID-19-epidemiasta johtuvien poikkeusolojen vuoksi tehtäviksi väliaikaisiksi muutoksiksi

Työ- ja elinkeinoministeriö

Arto Rajala, hallitusneuvos p. 0295 064 828
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi maakaasumarkkinalain muuttamisesta ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 10 ja 16 §:n muuttamisesta (HE 104/2019 vp; EV 21/2020 vp)

Kirsi Hyttinen, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 048 263
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 2 ja 8 luvun sekä työttömyysturvalain 2 a luvun 13 §:n ja 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta (HE 58/2020 vp; EV 43/2020 vp)

Riikka Aaltonen, kaivosylitarkastaja, esittelijä p. 0295 064 216
- Geologian tutkimuskeskuksen johtokunnan nimittäminen toimikaudeksi 1.5.2020 – 28.2.2023

Sosiaali- ja terveysministeriö

Anne Ilkka, hallitusneuvos p. 0295 163 384
- Eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston asetuksesta kunnan oikeudesta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen määräaikoja (EK 21/2020 vp - M 18/2020 vp)

Liisa Perttula, hallitusneuvos p. 0295 163 521
- Virkavapauden myöntäminen sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevalle virkamiehelle
- Sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Eva Ojala, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 201
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi koronavirusepidemian vuoksi palkatta työstä poissa olevalle maksettavasta väliaikaisesta tuesta (HE 51/2020 vp; EV 38/2020 vp)

Pekka Paaermaa, hallitussihteeri p. 0295 163 180
- Valtioneuvoston asetus Työttömyysvakuutusrahaston ohjesäännöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Palaa sivun alkuun