Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 30.9.2021

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 29.9.2021 15.18
Tiedote 554/2021

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Oikeusministeriö

Miia Ljungqvist, neuvotteleva virkamies p. 0295 150 112
- Valtakunnansyyttäjän toimiston valtionsyyttäjän määräaikaisen virkasuhteen täyttäminen

Anna Kiiskinen, neuvotteleva virkamies p. 0295 150 134
- Kansalliskielistrategian ohjausryhmän kokoonpanon muuttaminen 31.12.2021 päättyväksi toimikaudeksi

Taru Ritari, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 306
- Oikeusministeriön määräaikaisen lainsäädäntöneuvoksen virkasuhteen täyttäminen
- Oikeusministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Sisäministeriö

Anne Ihanus, lainsäädäntöneuvos p. 0295 421 608
- Valtioneuvoston asetus rajavartiolaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 37 §:n muuttamisesta

Tuija Saari, johtava asiantuntija, esittelijä p. 0295 488 566
- Sisäministeriön kansallisen turvallisuuden yksikön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Valtiovarainministeriö

Sami Kivivasara, hallitusneuvos p. 0295 530 023
- Julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.1.2024 päättyväksi toimikaudeksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Anita Lehikoinen, kansliapäällikkö p. 0295 330 182
- Opetushallituksen Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen johtajan viran täyttäminen

Jorma Waldén, johtaja p. 0295 330 338
- Tekijänoikeusneuvoston asettaminen toimikaudeksi 15.10.2021 - 14.10.2024

Petteri Kauppinen, opetusneuvos p. 0295 330 147
- Pienhiukkasten, pilvien ja hivenkaasujen eurooppalaisen tutkimusinfrastruktuurikonsortion oikeushenkilöasemaa koskevan hakemuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Rami Sampalahti, hallitusneuvos p. 0295 330 190
- Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisasiantuntijan määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi
- Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisasiantuntijan määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Henna Närhi, hallitussihteeri p. 0295 330 006
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain ja ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö

Heikki Granholm, luonnonvaraneuvos p. 0295 162 130
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta asetuksen (EU) 2018/841 muuttamisesta soveltamisalan osalta, noudattamista koskevien sääntöjen yksinkertaistamiseksi, jäsenvaltiokohtaisten vuoden 2030 tavoitteiden asettamiseksi sekä sitoutumiseksi hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuonna 2035 maankäytön, metsätalouden ja maatalouden alalla (LULUCF-asetus) sekä asetuksen (EU) 2018/1999 muuttamisesta seurannan, raportoinnin, kehityksen etenemisen ja arvioinnin osalta (hallintomalliasetus).

Tatu Torniainen, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 162
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsätuhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Timo Halonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 411
- Euroopan unionin rahoitusosuuden sekä valtion rahoitusosuuden jakaminen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille valtion vuoden 2020 ja 2021 talousarvioissa momentille 30.40.62 myönnetyistä määrärahoista.

Juha Vanhatalo, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 347
- Suomen esitys pohjoisen tuen ohjelman jatkosta vuodesta 2022 alkaen

Liikenne- ja viestintäministeriö

Jussi Luomajärvi, yksikön johtaja, hallintojohtaja p. 0295 342 471
- Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Janne Mänttäri, hallitusneuvos p. 0295 342 569
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kestävän lentoliikenteen tasapuolisuuden varmistamisesta (uusiutuvien lentopolttoaineiden käytön edistäminen Euroopan unionin alueella) EU/2021/0801

Laura Sarlin, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 342 063
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi uusiutuvien ja vähäpäästöisten polttoaineiden käytöstä meriliikenteessä (FuelEU Maritime)

Niina Honkasalo, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 342 027
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hiilidioksidipäästönormien asettamisesta uusille henkilöautoille ja uusille kevyille hyötyajoneuvoille koskevan asetuksen (EU) 2019/631 muuttamisesta vastaamaan unionin nostettua ilmastokunnianhimoa (henkilö-ja pakettiautojen CO2-raja-arvojen kiristäminen ja uuden raja-arvon asettaminen vuodelle 2035)
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta ja direktiivin 2014/94/EU kumoamisesta (AFIR)

Erica Karppinen, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 107
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Liikenne- ja viestintävirastosta annetun lain 3 §:n ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 304 §:n muuttamisesta

Helinä Teittinen, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 017
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle neuvoston päätöksistä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Armenian ja Tunisian tasavaltojen ja Ukrainan välisten lentoliikennesopimusten allekirjoittamisesta

Pinja Oksanen, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 182
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta ja kaasukäyttöisen kuorma-auton hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Mika Niemelä, johtaja p. 0295 062 135
- Valtion kokonaan omistaman osakeyhtiön perustaminen

Anja Liukko, hallitusneuvos p. 0295 062 078
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain muuttamisesta

Nico Steiner, hallitusneuvos p. 0295 049 001
- Hallituksen esitys eduskunnalle yhteistoimintalaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Kirsi Hyttinen, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 048 263
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rekrytointitukikokeilusta ja siihen liittyviksi laeiksi

Timo Meling, hallitusneuvos p. 0295 049 084
- Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 16 a §:n muuttamisesta

Krista Turunen, hallitussihteeri p. 0295 047 178
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työaikalain muuttamisesta
- Virkavapauden myöntäminen työ- ja elinkeinoministeriön teollisuusneuvokselle
- Työ- ja elinkeinoministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eva Aalto, hallitussihteeri p. 0295 163 125
- Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.12.2022 päättyväksi toimikaudeksi

Ympäristöministeriö

Marjo Nummelin, ympäristöneuvos p. 0295 250 227
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2018/842/EU sitovista kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksistä jäsenvaltioissa vuosina 2021—2030 ja Pariisin sopimuksen sitoumusten täyttämiseksi (taakanjakoasetus) muuttamisesta

 
Sivun alkuun