Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 31.3.2022

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 30.3.2022 15.22
Tiedote 210/2022

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Elina Normo, istuntoasiainneuvos p. 0295 160 885

a) Eduskunnan kirjelmä hallituksen vuosikertomuksesta 2020 ja Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomuksesta eduskunnalle valtion vuoden 2020 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta (EK 6/2022 vp; K 3/2021 vp; K 16/2021 vp) b) Eduskunnan kirjelmään liittyvä kannanotto

Päivi Pietarinen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 160 354
- Lainsäädännön arviointineuvoston asettaminen toimikaudeksi 15.4.2022 - 14.4.2025

Merja Saaritsa-Lantta, erityisasiantuntija p. 0295 160 270
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja p. 0295 350 038
- Edustuston päällikön tehtävän päättyminen
- Ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen viran täyttäminen
- Edustuston päällikön tehtävään määrääminen
- Virkavapauden myöntäminen ulkoasiainhallinnon lainsäädäntöneuvokselle

Oikeusministeriö

Anne Hartoneva, hallitusneuvos p. 0295 150 344
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Rikosseuraamuslaitoksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 57/2021 vp; EV 8/2022 vp)

Pekka Pulkkinen, lainsäädäntöneuvos, yksikönpäällikkö p. 0295 150 224
- Korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksen viran täyttäminen
- Korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen
- Viran täyttäminen 1) Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Satakunnan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 3) Vaasan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 4) Vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen

Timo Makkonen, lainsäädäntöneuvos, yksikönpäällikkö p. 0295 150 230
- Eduskunnan kirjelmä tiedusteluvalvontavaltuutetun vuodelta 2020 antaman kertomuksen johdosta (EK 5/2022 vp; K 10/2021 vp)

Sisäministeriö

Krista Sirén, asiantuntija, esittelijä p. 0295 488 287
- Sisäministeriön virkamiesten määrääminen valtioneuvoston esittelijöiksi

Puolustusministeriö

Petri Laurila, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 140 437
- Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin viran täyttäminen

Valtiovarainministeriö

Juha Majanen, valtiosihteeri kansliapäällikkönä p. 0295 530 247
- Ahvenanmaan valtuuskunnan vuoden 2020 verohyvitystä koskevan päätöksen vahvistaminen

Päivi Nerg, alivaltiosihteeri p. 0295 530 149
- Valtioneuvoston periaatepäätös teknologiapolitiikasta
- Valtiovarainministeriön osastopäällikön viran täyttäminen

Pauli Kariniemi, osastopäällikkö, ylijohtaja p. 0295 530 210
- Eduskunnan vastaus Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta (HE 1/2022 vp; EV 16/2022 vp)
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen EU:n joukkorahoitusasetusta täydentäväksi lainsäädännöksi (HE 228/2021 vp; EV 17/2022 vp)

Annika Klimenko, osastopäällikkö, budjettipäällikkö p. 0295 530 180
- Eduskunnan kirjelmä hallituksen esityksestä vuoden 2022 lisätalousarvioksi sekä esityksestä vuoden 2022 lisätalousarvioesityksen (HE 2/2022 vp) täydentämisestä (HE 26/2022 vp; EK 10/2022 vp)

Marika Paavilainen, hallitusneuvos p. 0295 530 302
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi nimikirjalain 1 §:n muuttamisesta (HE 7/2022 vp; EV 21/2022 vp)

Antero Toivainen, hallitusneuvos p. 0295 530 098
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eräiden Guernseyn kanssa tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten muuttamisesta tehtyjen pöytäkirjojen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 15/2022 vp; EV 23/2022 vp)
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eräiden Mansaaren kanssa tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten muuttamisesta tehtyjen pöytäkirjojen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 16/2022 vp; EV 24/2022 vp)

Janne Öberg, finanssineuvos p. 0295 530 473
- Valtioneuvoston periaatepäätös monipaikkaisen työn, opiskelun ja asumisen edistämiseksi
- Valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittumisen valtakunnallinen suunnitelma

Tomi Hytönen, budjettineuvos, yksikön päällikkö p. 0295 530 279
- Valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Elina Isoksela, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 116
- Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuonna 2022

Pauliina Pekonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 081
- Senaatti-kiinteistöjen ja liikelaitoskonsernin tilinpäätöksen vahvistaminen sekä voiton tulouttaminen vuodelta 2021

Risto Sakki, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 294
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta (HE 137/2021 vp; EV 22/2022 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Toni Tuomainen, hallitussihteeri p. 0295 530 411
- Valtiovarainministeriön osastopäällikön määräaikaisen virkasuhteen täyttäminen
- Valtiovarainministeriön osastopäällikön viran täyttäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Virpi Hiltunen, neuvotteleva virkamies p. 0295 330 110
- Opintotuen muutoksenhakulautakunnan sivutoimisten jäsenten ja varajäsenten asettaminen toimikaudeksi 1.5.2022-30.4.2025

Maa- ja metsätalousministeriö

Tuija Ahonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 204
- Maa- ja metsätalousministeriön lainsäädäntöneuvoksen viran täyttäminen

Juha Vanhatalo, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 347
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2021 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n ja liitteen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Katja Viertävä, hallitusneuvos p. 0295 342 612
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta direktiivin 2003/25/EY muuttamisesta parannettujen vakavuusvaatimusten sisällyttämiseksi ja direktiivin yhdenmukaistamiseksi Kansainvälisen merenkulkujärjestön määrittämien vakavuusvaatimusten kanssa

Minna Laatikainen, henkilöstöpäällikkö, esittelijä p. 0295 342 132
- Virkavapauden myöntäminen liikenne- ja viestintäministeriön neuvottelevalle virkamiehelle
- Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Työ- ja elinkeinoministeriö

Heidi Nummela, henkilöstö-ja hallintojohtaja p. 0295 047 988
- Virkavapauden myöntäminen työ- ja elinkeinoministeriön talousjohtajalle

Pauliina Kanerva, hallitusneuvos p. 0295 060 160
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 139/2021 vp; EV 7/2022 vp)

Kari Klemm, hallitusneuvos p. 0295 063 523
- Työ- ja elinkeinoministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Elise Pekkala, hallitusneuvos p. 0295 063 731
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi Työkanava Oy -nimisestä osakeyhtiöstä ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 198/2021 vp; EV 19/2022 vp)

Sari Alho, neuvotteleva virkamies p. 0295 049 007
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi jalkineiden ja tekstiilituotteiden vaatimustenmukaisuudesta sekä eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 208/2021 vp; EV 13/2022 vp)

Petri Haapalainen, neuvotteleva virkamies p. 0295 064 922
- Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman teknisen tuen suuntaa-antava perusjako työ- ja elinkeinoministeriölle ja välittäville toimielimille ohjelmakaudelle 2021–2027

Anna-Maija Sinnemaa, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 303
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Helena Korpinen, hallitussihteeri p. 0295 163 317
- Valtioneuvoston asetus maanpuolustusta koskevista poikkeuksista kemikaalilainsäädännön soveltamisessa

Tom Strandström, erityisasiantuntija p. 0295 163 430
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi yleiseurooppalaisen yksilöllisen eläketuotteen tarjoamista ja jakelua koskevan Euroopan unionin asetuksen täydentämisestä sekä Finanssivalvonnasta annetun lain ja vakuutusyhtiölain muuttamisesta (HE 229/2021 vp; EV 20/2022 vp)

Ympäristöministeriö

Charlotta von Troil, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 364
- Koillis-Atlantin merellisen ympäristön suojelusta tehdyn yleissopimuksen täytäntöönpanevan elimen merisuojelualueiden perustamista koskevien päätösten 2010/1-6, 2012/1 sekä 2021/1 hyväksyminen

Sari Rapinoja, lainsäädäntöneuvos p.050 432 7320
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rakennusten energiatehokkuudesta (uudelleenlaadittu)

Leila Suvantola, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 433
- Valtioneuvoston asetus Keski-Pohjanmaan maakunnan luonnonsuojelualueista

 
Sivun alkuun