Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valikko

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 4.6.2020

Valtioneuvoston viestintäosasto 3.6.2020 15.18
Tiedote 386/2020

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Heidi Kaila, lainsäädäntöneuvos p. 0295 160 313
- Suomen ehdokkaiden nimeäminen Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaan toimikaudeksi 2020–2025

Ulkoministeriö

Pasi Tuominen, konsulipäällikkö p. 0295 351 202
- Myönnetään valtuudet tehdä noottienvaihdolla sopimus diplomaatti- ja virkapassin haltijoiden vapauttamisesta viisumivelvollisuudesta Suomen tasavallan hallituksen ja Indonesian tasavallan hallituksen välillä.

Oikeusministeriö

Sina Uotila, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 536
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta annetussa asetuksessa (EU) 2019/788 säädettyjä tuenilmausten keräämis-ja tarkastusvaiheen sekä aloitteiden tutkimusvaiheen määräaikoja koskevista väliaikaisista toimenpiteistä covid-19-tilanteen vuoksi (väliaikainen kansalaisaloiteasetus)

Sisäministeriö

Hanna Helinko, hallitusneuvos p. 0295 488 230
- Sisäministeriön virkamiesten määrääminen valtioneuvoston esittelijöiksi

Puolustusministeriö

Jouko Tuloisela, hallitusneuvos p. 0295 140 412
- Valtioneuvoston asetus Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten väliseen puolustusmateriaalialaa koskevaan yhteistyösopimukseen liitetystä sopimuksesta Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten välisestä huoltovarmuudesta

Tarja Jaakkola, hallitusneuvos p. 0295 140 410
- Vientiluvan myöntäminen Robonic Ltd Oy:lle Yhdysvaltoihin
- Vientiluvan myöntäminen Ase Utra Oy:lle Kanadaan

Valtiovarainministeriö

Päivi Nerg, alivaltiosihteeri p. 0295 530 149
- Valtiovarainministeriön osastopäällikön viran täyttäminen

Ilkka Harju, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 215
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 f §:n ja tuloverolain 124 b §:n muuttamisesta

Niko Ijäs, budjettineuvos p. 0295 530 170
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion lainanannosta sekä valtiontakauksesta ja valtiontakuusta annetun lain 3 ja 4 a §:n muuttamisesta

Risto Sakki, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 294
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Laura Hansén, hallitusneuvos p. 0295 330 098
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain 39 ja 40 §:n sekä ammattikorkeakoululain 14 ja 29 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Piritta Sirvio, hallitusneuvos p. 0295 330 238
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Kirsti Kotaniemi, hallitusneuvos p. 0295 330 408
- Opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Rami Sampalahti, hallitusneuvos p. 0295 330 190
- Opetus- ja kulttuuriministeriön hallitusneuvoksen viran täyttäminen

Elina Anttila, hallitussihteeri p. 0295 330 184
- Valtioneuvoston edustajan määrääminen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokoukseen

Kirsi Lamberg, hallitussihteeri p. 0295 330 397
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö

Eeva Pystynen, hallintojohtaja p. 0295 162 357
- Virkavapauden myöntäminen maa- ja metsätalousministeriön kansainvälisten asioiden johtajan virasta
- Maa- ja metsätalousministeriön kansainvälisten asioiden johtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen
- Virkavapauden myöntäminen maa- ja metsätalousministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta
- Maa- ja metsätalousministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen
- Virkavapauden myöntäminen maa- ja metsätalousministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta
- Maa- ja metsätalousministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen
- Virkavapauden myöntäminen maa- ja metsätalousministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta

Suvi Ruuska, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 248
- Valtioneuvoston asetus perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2019 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkioista, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiosta sekä peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Jukka Ränkimies, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 488
- Valtioneuvoston asetus maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta lukuvuonna 2020—2021

Työ- ja elinkeinoministeriö

Liisa Huhtala, hallitusneuvos p. 0295 047 062
- Valtioneuvoston asetus ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämisen tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä annetun lain voimaantulosta

Elina Isoksela, neuvotteleva virkamies p. 0295 063 719
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Milja Tiainen, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 579
- Sosiaaliturvakomitean kokoonpanon muuttaminen 31.3.2027 päättyväksi toimikaudeksi

Arita Kaario, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 163 522
- Sosiaali- ja terveysministeriön kahden lakimiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Ympäristöministeriö

Johanna Korpi, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 278
- Valtioneuvoston asetus Pohjois-Karjalan maakunnan luonnonsuojelualueista

Palaa sivun alkuun