Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 4.2.2021

Valtioneuvoston viestintäosasto
3.2.2021 15.22
Tiedote 65/2021

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Saija Nurminen, lähetystöneuvos p. 0295 350 202
- Ulkoministeriön kaupallisen neuvoksen viran täyttäminen

Anu Vuori-Kiikeri, lähetystöneuvos p. 0295 350 141
- Valtioneuvoston asetus Kuuban velan uudelleenjärjestämisestä Kuuban kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdystä sopimuksesta

Oikeusministeriö

Juhani Korhonen, hallitusneuvos p. 0295 150 208
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Puolan Kansantasavallan kanssa oikeussuojasta ja oikeusavusta siviili-, perhe- ja rikosasioissa tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta

Puolustusministeriö

Riikka Pitkänen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 140 054
- Puolustustarvikkeiden kauttakuljetusluvan myöntäminen Supacat Ltd:lle Isosta-Britanniasta Suomen kautta Viroon

Valtiovarainministeriö

Mikko Spolander, osastopäällikkö, ylijohtaja p. 0295 530 006
- Talouspolitiikan arviointineuvoston kokoonpanon muuttaminen

Toni Tuomainen, hallitussihteeri p. 0295 530 411
- Valtiovarainministeriön hallitussihteerin viran täyttäminen

Pertti Nieminen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 461
- Hallituksen esitys eduskunnalle veronumeromenettelyn laajentamisesta ja laiksi verontilityslain 13 §:n muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Jorma Waldén, johtaja p. 0295 330 338
- Tekijänoikeusneuvoston kokoonpanon muuttaminen 14.10.2021 päättyväksi toimikaudeksi

Piritta Sirvio, hallitusneuvos p. 0295 330 238
- 1) Valtioneuvoston asetus lukiokoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 2) Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 3) Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista asetuksen muuttamisesta 4) Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Elina Anttila, hallitussihteeri p. 0295 330 184
- Yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 1.3.2021-29.2.2024

Maa- ja metsätalousministeriö

Hannu Miettinen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 478
- Hallituksen esitys eduskunnalle elintarvikelaiksi ja laiksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Timo Halonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 411
- Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman 2014−2020 muuttaminen

Liikenne- ja viestintäministeriö

Jussi Luomajärvi, yksikön johtaja, hallintojohtaja p. 0295 342 471
- Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi
- Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Maria Rautavirta, yksikön johtaja, liikenneneuvos p. 0295 342 564
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (datahallintosäädös)

Irja Vesanen-Nikitin, hallitusneuvos p. 0295 342 544
- Valtioneuvoston asetus luotsauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta

Kreetta Simola, viestintäneuvos p. 0295 342 609
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi digitaalisten palvelujen sisämarkkinoista ja direktiivin 2000/31/EY muuttamisesta (digitaalisia palveluja koskeva säädös)

Mari Suominen, neuvotteleva virkamies p. 0295 342 306
- Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M323

Kaisa Kuukasjärvi, neuvotteleva virkamies p. 0295 342 030
- Väyläviraston irtaimen omaisuuden ja kiinteistön myynti

Monika Mutanen, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 125
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi erityisistä väliaikaisista toimenpiteistä Covid-19-pandemian johdosta koskien eräiden todistusten, lupien ja valtuutuksien voimassaoloa sekä tiettyjen määräaikaisten tarkastusten ja koulutusten lykkäämistä osassa liikennealan lainsäädännössä, asetusta (EU) 2020/698 seuraaville viiteajoille (COM(2021) 25 final)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Petri Haapalainen, neuvotteleva virkamies p. 0295 064 922
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Brexit-mukautusvarauksen perustamisesta (Brexit-mukautusvaraus)

Päivi Kantanen, neuvotteleva virkamies p. 0295 048 938
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain muuttamisesta

Maria Kekki, neuvotteleva virkamies p. 0295 047 108
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivoista ja päätöksen N:o (EU) 347/2013 kumoamisesta

Krista Turunen, hallitussihteeri p. 0295 047 178
- Sovittelijan määrääminen
- Virkavapauden myöntäminen työ- ja elinkeinoministeriön neuvottelevalle virkamiehelle

Hannele Timonen, johtava asiantuntija, esittelijä p. 0295 047 141
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (digitaalisia markkinoita koskeva säädös)

Hanna-Maria Urjankangas, johtava asiantuntija p. 0295 063 739
- Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määrärahan alueellinen jako

Eriika Melkas, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 134
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kioton mekanismien käytöstä annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Ismo Tuominen, hallitusneuvos p. 0295 163 341
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta
- Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Ympäristöministeriö

Ella Särkkä, hallitussihteeri p. 0295 250 308
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (akkuasetus)

 
Sivun alkuun