Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 4.8.2022

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 3.8.2022 15.30
Tiedote
Kuvituskuva: valtioneuvoston yleisistuntosalista yksityiskohta

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Henrik Haapajärvi, valtiosihteeri p. 0916 022 006

 • Valtiosihteerin virkavakuutus

Merja Saaritsa-Lantta, erityisasiantuntija p. 0295 160 270

 • Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja p. 0295 350 038

 • Edustuston päällikön tehtävän päättyminen
 • Edustuston päällikön tehtävään määrääminen
 • Edustuston päällikön sivuakkreditointi
 • Ulkoministeriön alivaltiosihteerin ja osastopäällikön tehtävään määräminen
 • Ulkoministeriön protokollapäällikön ja kansallisen turvallisuusviranomaisen päällikön tehtävään määrääminen
 • Ulkoministeriön apulaisosastopäällikön tehtävään määrääminen
 • Ulkoministeriön lähetystöneuvosten virkojen täyttäminen
 • Virkavapauden myöntäminen ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvokselle

Tarja Kangaskorte, lähetystöneuvos p. 0295 350 292

 • Eduskunnan kirjelmä Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2021 antaman kertomuksen johdosta EK 27/2022 vp - K 10/2022 vp

Annika Naskila, lainsäädäntöneuvos p. 0295 351 157

 • Suomen suhteen valitun Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomarin sijaan toimivien ad hoc -tuomareiden nimeäminen

Oikeusministeriö

Jari Salila, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 584

 • Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta (HE 71/2022 vp; EV 78/2022 vp)

Valtiovarainministeriö

Mika Niemelä, osastopäällikkö, budjettipäällikkö p. 0295 062 135

 • Eduskunnan kirjelmä hallituksen esityksestä vuoden 2022 toiseksi lisätalousarvioksi (HE 81/2022 vp; EK 29/2022 vp)

Maa- ja metsätalousministeriö

Erno Järvinen, metsäneuvos p. 0295 162 150

 • Valtioneuvoston asetus juurikäävän torjunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Heta Ratasvuori, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 162 016

 • Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelman 2021–2027 seurantakomitean asettaminen

Liikenne- ja viestintäministeriö

Ritva Hautanen, johtava asiantuntija, esittelijä p. 0295 342 081

 • Valtuuskunnan asettaminen Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (International Civil Aviation Organisation, ICAO) 41. yleiskokoukseen

Monika Mutanen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 342 204

 • Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta ukrainalaisia ajokortteja ja linja- ja kuorma-auton kuljettajien ammattipätevyyksiä koskeviksi erityisiksi ja väliaikaisiksi toimenpiteiksi

Työ- ja elinkeinoministeriö

Mikko Huuskonen, teollisuusneuvos p. 0295 063 732

 • a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta (HE 92/2022 vp; EV 83/2022 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Sosiaali- ja terveysministeriö

Jaana Koski, hallintoylijohtaja p. 0295 163 519

 • Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikön viran täyttäminen

Marika Lahtivirta, lakimies, esittelijä p. 0295 163 605

 • Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla annetun lain 2 §:n ja rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain 20 §:n muuttamisesta

Joni Rehunen, erityisasiantuntija p. 0295 163 435

 • Työllisyysrahaston hallintoneuvoston kokoonpanon muuttaminen 31.12.2023 päättyväksi toimikaudeksi
 
Sivun alkuun