Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 5.11.2020

Valtioneuvoston viestintäosasto
4.11.2020 15.24
Tiedote 695/2020

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Timo Lankinen, alivaltiosihteeri p. 0295 160 300
- Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimussuunnitelma 2021

Seppo Määttä, osastopäällikkö p. 0295 160 598
- Metropolipolitiikan yhteistyöryhmän asettaminen

Ulkoministeriö

Maria Pohjanpalo, kaupallinen neuvos p. 0295 351 277
- Valtioneuvoston asetus sijoitusten edistämisestä ja suojelusta Suomen ja Tshekin ja Slovakian liittotasavallan välillä tehdyn sopimuksen irtisanomisesta Suomen ja Slovakian välisissä suhteissa tehdystä sopimuksesta

Oikeusministeriö

Aarne Kinnunen, kehittämisneuvos p. 0295 150 580
- Yhdistyneiden kansakuntien yhteydessä toimivan Euroopan kriminaalipoliitikan instituutin (Heuni) johtajan viran täyttäminen määräajaksi 1.1.2021 - 31.12.2023

Sisäministeriö

Jari Tolppanen, teknillisen osaston osastopäällikkö, prikaatikenraali p. 0295 420 401
- Valtioneuvoston suostumus Rajavartiolaitoksen irtaimen omaisuuden luovutukseen

Marja-Leena Härkönen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 488 297
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi henkilökorttilain, passilain, henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 15 ja 38 §:n sekä ulkomaalaislain 33 a ja 159 §:n muuttamisesta

Anne Ihanus, lainsäädäntöneuvos p. 0295 421 608
- Valtioneuvoston päätös rajavalvonnan väliaikaisesta palauttamisesta sisärajoille tehdyn päätöksen voimassaolon jatkamisesta
- Valtioneuvoston päätös rajanylityspaikkojen liikenteen rajoittamisesta tehdyn päätöksen muuttamisesta ja päätöksen voimassaolon jatkamisesta

Puolustusministeriö

Petri Laurila, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 140 437
- Puolustusministeriön hallitussihteerin viran täyttäminen

Valtiovarainministeriö

Irja Peltonen, hallinto –ja kehitysjohtaja p. 0295 530 138
- Valtiovarainministeriön hankejohtajan määräaikaisen virkasuhteen täyttäminen

Marketta Henriksson, finanssineuvos p. 0295 530 441
- Suomen edustajan nimeäminen EU:n talous- ja rahoituskomitean jäsenen tehtävään

Miki Kuusinen, finanssineuvos p. 0295 530 339
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta virtuaalivarojen markkinoista ja direktiivin (EU) 2019/1937 muuttamisesta annettavaksi parlamentin ja neuvoston asetukseksi ja komission ehdotuksesta hajautettuun tilinpitoon perustuvia markkinainfrastruktuureja koskevasta kokeilusta annettavaksi parlamentin ja neuvoston asetukseksi sekä niitä täydentäväksi parlamentin ja neuvoston muutosdirektiiviksi (virtuaalivarojen markkinat)

Kristina Sarjo, finanssineuvos p. 0295 530 055
- Suomen valtion edustajan määrääminen Kansainvälisen valuuttarahaston hallintoneuvoston varajäseneksi
- Suomen valtion edustajan määrääminen Aasian infrastruktuuri-investointipankin hallintoneuvoston varajäseneksi
- Suomen valtion edustajan määrääminen Kansainvälisen investointitakauslaitoksen neuvoston varajäseneksi

Seppo Tanninen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 224
- Suomen valtion edustajan määrääminen varajäseneksi Euroopan vakausmekanismin hallintoneuvostoon

Kirsti Vallinheimo, budjettineuvos p. 0295 530 076
- Eduskunnan kirjelmä EK 39/2020 vp - K 20/2019 vp Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan valvonnan raportti 2019

Anna Hyvärinen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 405
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission lisätalousarvioesityksestä nro 10 EU:n talousarvioon varainhoitovuodelle 2020 (lisäbudjetti 10/2020; Euroopan unioni)

Matti Sillanmäki, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 444
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 §:n muuttamisesta

Jonna Kuparinen, hallitussihteeri p. 0295 530 182
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi digitaalisesta häiriönsietokyvystä rahoitusmarkkinoilla ja asetusten (EY) N:o 1060/2009, (EU) N:o 648/2012, (EU) N:o 600/2014 ja (EU) N:o 909/2014 muuttamisesta ja direktiiviksi direktiivien 2006/43/EY, 2009/65/EY, 2009/138/EU, 2011/61/EU, EU/2013/36, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 ja EU/2016/2341 muuttamisesta (Rahoitusmarkkinoiden digitaalinen häiriönsietokyky)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Virpi Hiltunen, neuvotteleva virkamies p. 0295 330 110
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö

Risto Lampinen, kalatalousneuvos p. 0295 162 458
- Valtioneuvoston asetus eräistä kalansaaliiden sallituista purkamissatamista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Mika Saari, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 134
- Valtioneuvoston asetus maatilan investointituen kohdentamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 19 §:n muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Maija-Liisa Ahokas, yksikön johtaja, hallitusneuvos p. 0295 342 390
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laajakaistarakentamisen tuesta

Mira Karppanen, neuvotteleva virkamies p. 0295 342 094
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamisesta (uudelleenlaadittu SES2+-asetus) sekä asetuksen (EU) 2018/1139 muuttamisesta

Emmi Nykänen, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 397
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Heidi Nummela, henkilöstö-ja hallintojohtaja p. 0295 047 988
- Hallintotieteiden maisteri, oikeustieteen tohtori Piia Törhönen-Sirviön erivapaushakemus työ- ja elinkeinoministeriön hallitussihteerin virkaan vaadittavasta tutkinnosta

Virve Haapajärvi, hallitusneuvos p. 0295 047 027
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamisesta

Tuula Manelius, hallitusneuvos p. 0295 064 909
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Geologian tutkimuskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Antti Eskola, kaupallinen neuvos p. 0295 064 820
- Kaupan toimialan tulevaisuusselonteon valmistelun parlamentaarisen seurantaryhmän asettaminen

Anne Rothovius, neuvotteleva virkamies p. 0295 063 532
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain ja taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä annetun lain muuttamisesta (HE 69/2020 vp; EV 106/2020 vp)

Krista Turunen, hallitussihteeri p. 0295 047 178
- Työ- ja elinkeinoministeriön kolmen virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hannu Ijäs, johtaja p. 0295 163 248
- Liikenne- ja potilasvahinkolautakunnan päätoimisen varapuheenjohtajan tehtävän täyttäminen

Joni Komulainen, hallitusneuvos p. 0295 163 453
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Liisa Perttula, hallitusneuvos p. 0295 163 521
- Sosiaali- ja terveysministeriön kansainvälisten asiain johtajan määräaikaisen virkasuhteen täyttäminen

Kirsi Terhemaa, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 546
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työtapaturma- ja ammattitautilain, eräiden työeläkelakien ja Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Saara Rahko, hallitussihteeri p. 0295 163 126
- Liikenne- ja potilasvahinkolautakunnan asettaminen toimikaudeksi 1.1.2021 – 31.12.2025
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtiontakuusta covid-19-rokotteen vakuuttamiseksi

Ympäristöministeriö

Erja Werdi, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 312
- Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 6 muuttamisesta
- Valtioneuvoston asetus vesienhoitoalueista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteiden 1 ja 2 muuttamisesta
 

 
Sivun alkuun