Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 6.5.2021

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 5.5.2021 15.20
Tiedote 283/2021

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Timo Lankinen, alivaltiosihteeri p. 0295 160 300
- Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen

Arno Liukko, hallitusneuvos p. 0295 160 175
- Valtiosihteerin virkavala

Sanna Helopuro, lainsäädäntöneuvos p. 0295 160 170
- Raha-asiainvaliokunnan sihteerin sekä talouspoliittisen ministerivaliokunnan ja EU-ministerivaliokunnan pysyvien asiantuntijoiden määrääminen

Merja Saaritsa-Lantta, hallinnollinen notaari p. 0295 160 270
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja p. 0295 350 038
- Edustuston päällikön sivuakkreditointi
- Suomen edustajan valtuuttaminen kansainväliseen järjestöön

Krista Oinonen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 351 172
- Valtuuskunnan asettaminen vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen sopimuspuolten kokouksen 14. istuntoon 15.-17.6.2021 New Yorkissa ja virtuaalisesti

Kimmo Sinivuori, kaupallinen neuvos p. 0295 350 061
- Myönnetään valtuudet sopia noottienvaihdolla sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen irtisanomisesta Bulgarian tasavallan hallituksen kanssa.

Oikeusministeriö

Jyrki Jauhiainen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 074
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista (HE 53/2021 vp; EV 42/2021 vp)

Venla Roth, neuvotteleva virkamies p. 0295 150 011
- Valtioneuvoston periaatepäätös ihmiskaupan vastaiseksi toimintaohjelmaksi 2021 – 2023

Piritta Koivukoski-Kouhia, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 026
- Asiantuntijalääkärin määrääminen vakuutusoikeuteen

Sisäministeriö

Seppo Sivula, poliisitarkastaja, esittelijä p. 0295 488 591
- Kannettavien ampuma-aseiden tarkastusleimojen vastavuoroista hyväksymistä koskevalla sopimuksella perustetun pysyvän komission (C.I.P) päätösten XXXV-20 - XXXV-35 hyväksyminen

Valtiovarainministeriö

Karri Safo, hallitusneuvos p. 0295 530 223
- Valtiovarainministeriön erityisasiantuntijan määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Maarit Huotari, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 518
- Hallituksen esitys eduskunnalle avoimen datan direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Milla Kouri, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 056
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 255/2020 vp; EV 40/2021 vp)

Risto Sakki, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 294
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi arvonlisäverolain, Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain sekä oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 15 §:n muuttamisesta (HE 18/2021 vp; EV 38/2021 vp)

Jaana Vehmaskoski, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 267
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain, rahanpesun selvittelykeskuksesta annetun lain sekä pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain 6 §:n muuttamisesta (HE 261/2020 vp; EV 30/2021 vp)

Pertti Nieminen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 461
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain ja veronkantolain väliaikaisesta muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Anita Lehikoinen, kansliapäällikkö p. 0295 330 182
- Opetus- ja kulttuuriministeriön ylijohtajan viran täyttäminen

Piritta Sirvio, hallitusneuvos p. 0295 330 238
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Maa- ja metsätalousministeriö

Eija Kirjavainen, kalastusneuvos p. 0295 162 404
- Valtioneuvoston asetus eräistä kalastusrajoituksista Saimaalla vuosina 2021-2026

Markus Lounela, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 052
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä maatalouden luopumistuen ansiotulorajaan covid-19-epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä

Orian Bondestam, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 494
- Eduskunnan vastaus Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain 88 §:n muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 20/2021 vp; EV 36/2021 vp)
- Valtioneuvoston asetus Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön 16 §:ssä tarkoitetusta pöytäkirjasta

Juha Vanhatalo, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 347
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2021 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Jussi Luomajärvi, yksikön johtaja, hallintojohtaja p. 0295 342 471
- Saimaan kanavavaltuutetun nimittäminen
- Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Janne Mänttäri, hallitusneuvos p. 0295 342 569
- Valtioneuvoston periaatepäätös lentoliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä

Saara Jääskeläinen, liikenneneuvos p. 0295 342 560
- Valtioneuvoston periaatepäätös kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä

Eero Hokkanen, neuvotteleva virkamies p. 0295 342 021
- Valtioneuvoston periaatepäätös meri- ja sisävesiliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä

Eeva Asikainen, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 174
- Hallituksen esitys eduskunnalle Wienin katsastussopimuksen muutosten hyväksymiseksi ja sopimuksen voimaansaattamiseksi

Työ- ja elinkeinoministeriö

Mikko Huuskonen, teollisuusneuvos p. 0295 063 732
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Taneli Puumalainen, osastopäällikkö p. 0295 163 280
- Valtioneuvoston periaatepäätös hybridistrategian toimintasuunnitelman täydennyksessä tarkoitettujen toimenpidetasojen käytöstä luopumisesta

Liisa Perttula, hallitusneuvos p. 0295 163 521
- Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen johtajan viran täyttäminen

Jarno Virtanen, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 495
- Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunnan asettaminen toimikaudeksi 1.6.2021 - 31.5.2026
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työturvallisuuslain muuttamisesta

Ympäristöministeriö

Anu Karjalainen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 067
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi asumisoikeusasunnoista sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta (HE 189/2020 vp; EV 26/2021)

 
Sivun alkuun