Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 7.5.2020

Valtioneuvoston viestintäosasto
6.5.2020 15.20
Tiedote 317/2020

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Arno Liukko, hallitusneuvos p. 0295 160 175
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuuksista (ministeri Kosonen)

Merja Saaritsa-Lantta, hallinnollinen notaari p. 0295 160 270
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ulkoministeriö

Ari Rouhe, lainsäädäntöneuvos p. 0295 350 679
- Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa annetun tasavallan presidentin asetuksen 1 ja 4 §:n muuttamisesta

Sari Mäkelä, lainsäädäntöneuvos p. 0295 351 446
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen merenkulun turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevaan yleissopimukseen liittyvän vuoden 2005 pöytäkirjan ja mannerjalustalla sijaitsevien kiinteiden lauttojen turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevaan pöytäkirjaan liittyvän vuoden 2005 pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 100/2019 vp; EV 18/2020 vp)

Jyri Järviaho, lähetystöneuvos p. 0295 351 449
- Ulkoministeriön viestinjohtajan viran täyttäminen määräajaksi
- Ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen viran täyttäminen
- Edustuston päällikön tehtävän päättyminen
- Edustuston päällikön tehtävään määrääminen
- Edustuston päällikön sivuakkreditointi

Oikeusministeriö

Antti Leinonen, osastopäällikkö, ylijohtaja p. 0295 150 264
- Valtakunnanvoudin viran täyttäminen

Virpi Koivu, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 071
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi oikeusministeriön hallinnonalan eräiden henkilötietojen käsittelyä koskevien säännösten muuttamisesta (HE 2/2020 vp; EV 24/2020 vp)

Taru Ritari, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 306
- Oikeusministeriön lainsäädäntöneuvoksen viran täyttäminen
- Oikeusministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen
- Oikeusministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Piritta Koivukoski-Kouhia, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 026
- 1) Turun hallinto-oikeuden ylituomarin viran (D 18) täyttäminen 2) Turun hovioikeuden kahden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 3) Turun hovioikeuden kahden hovioikeudenneuvoksen viran (T 12) täyttäminen
- 1) Helsingin käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 3) Lapin käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen
- Tuomarinvalintalautakunnan asettaminen toimikaudeksi 15.5.2020-14.5.2025

Sisäministeriö

Tero Kurenmaa, osastopäällikkö p. 0295 448 8340
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta

Jorma Kantola, lainsäädäntöneuvos p. 0295 488 215
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain väliaikaisesta muuttamisesta

Puolustusministeriö

Antti Korkala, neuvotteleva virkamies p. 0295 140 435
- Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin viran täyttäminen

Petri Laurila, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 140 437
- Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin viran täyttäminen

Valtiovarainministeriö

Anders Colliander, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 289
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Saksan kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 97/2019 vp; EV 6/2020 vp)

Hannu Koivurinta, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 117
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi Hansel Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain, julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 60 §:n sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 64 §:n muuttamisesta (HE 47/2019 vp; EV 10/2020 vp)

Jonna Kuparinen, hallitussihteeri p. 0295 530 182
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi Finanssivalvonnasta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (HE 7/2020 vp; EV 34/2020 vp)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Riitta Kaivosoja, ylijohtaja p. 0295 330 129
- Akateemikon arvonimen myöntäminen

Eerikki Nurmi, lainsäädäntöneuvos p. 0295 330 234
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 53 §:n muuttamisesta (HE 21/2020 vp; EV 31/2020 vp)

Elina Anttila, hallitussihteeri p. 0295 330 184
- Opetus- ja kulttuuriministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Maa- ja metsätalousministeriö

Pekka Kemppainen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 456
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi hyljetuotteiden kaupasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 103/2019 vp; EV 19/2020 vp)

Timo Halonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 411
- Valtioneuvoston asetus kalatalousalan yrityksille taloudellisen tilanteen heikentymisen perusteella myönnettävästä avustuksesta

Juha Vanhatalo, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 347
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2020 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2020 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Kimmo Kiiski, liikenneneuvos p. 0295 342 304
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta (HE 109/2019 vp, EV 33/2020 vp)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Arto Rajala, hallitusneuvos p. 0295 064 828
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain ja Energiavirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Veli-Mikko Niemi, ylijohtaja p. 0295 163 425
- Maailman terveysjärjestön (WHO) 73. yleiskokous 18.5.-19.5.2020
- Maailman terveysjärjestön (WHO) hallintoneuvoston 147. kokous 22.5.2020

Juha Jokinen, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 594
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 108/2019 vp; EV 20/2020 vp)

Ympäristöministeriö

Heidi Sederholm, henkilöstöpäällikkö p. 0295 250 113
- Ympäristöministeriön kansliapäällikön virkaan nimittäminen

Sini Pietilä, hallitussihteeri p. 0295 250 366
- Valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista

Sivun alkuun