Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 7.10.2021

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 6.10.2021 15.23
Tiedote 569/2021

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Timo Lankinen, alivaltiosihteeri p. 0295 160 300
- Valtioneuvoston kanslian määräaikaisesti täytettävän osastopäällikön viran täyttäminen

Merja Saaritsa-Lantta, hallinnollinen notaari p. 0295 160 270
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ulkoministeriö

Johanna Ala-Nikkola, kaupallinen neuvos p. 0295 351 122
- Valtioneuvoston asetus sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta Slovenian kanssa tehdyn sopimuksen irtisanomisesta tehdystä sopimuksesta

Oikeusministeriö

Leena Mäkipää, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 082
- Valtioneuvoston asetus päiväsakon rahamäärästä annetun asetuksen muuttamisesta

Piritta Koivukoski-Kouhia, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 026
- Korkeimman oikeuden oikeusneuvoksen viran täyttäminen
- 1) Kainuun käräjäoikeuden laamannin viran (D 17) täyttäminen 2) Rovaniemen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 3) Kymenlaakson käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen

Sisäministeriö

Jorma Kantola, lainsäädäntöneuvos p. 0295 488 215
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Anne Ihanus, lainsäädäntöneuvos p. 0295 421 608
- Valtioneuvoston päätös rajanylityspaikkojen liikenteen rajoittamisesta tehdyn päätöksen muuttamisesta ja päätöksen voimassaolon jatkamisesta

Elina Rantakokko, johtava asiantuntija, esittelijä p. 0295 488 611
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain ja rahanpesun selvittelykeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Puolustusministeriö

Sami Roikonen, osastoesiupseeri p. 0295 140 442
- Vaihdos ja tehtävään määrääminen apulaispuolustusasiamieskunnassa

Valtiovarainministeriö

Leo Parkkonen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 372
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan unionin kehyksen uudistamisesta (uudelleenlaadittu energiaverodirektiivi)

Marja Niiranen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 238
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi arvonlisäverolain 8 ja 130 §:n muuttamisesta sekä arvonlisäverolain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta (HE 125/2021 vp; EV 124/2021 vp)

Matti Sillanmäki, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 444
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Ilari Valjus, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 093
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hiilirajamekanismista (hiilirajamekanismi, CBAM).

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Anne-Marie Brisson, hallitusneuvos p. 0295 330 079
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta

Rami Sampalahti, hallitusneuvos p. 0295 330 190
- Virkavapauden myöntäminen opetus- ja kulttuuriministeriön suunnittelupäällikölle

Saara Ikkelä, erityisasiantuntija p. 0295 330 109
- Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden neuvoston asettaminen toimikaudeksi 11.10.2021 – 11.10.2026

Liikenne- ja viestintäministeriö

Janne Mänttäri, hallitusneuvos p. 0295 342 569
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi päästökauppadirektiivin 2003/87/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse ilmailun osuudesta unionin koko talouden laajuisen päästövähennystavoitteen edistämisessä ja maailmanlaajuisen markkinapohjaisen toimenpiteen asianmukaisesta toteuttamisesta (lentoliikenteen päästökauppa)

Pinja Oksanen, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 182
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta ja kaasukäyttöisen kuorma-auton hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Olli Sorainen, hallitusneuvos p. 0295 048 022
- Valtioneuvoston asetus ulkomaalaisten työntekijöiden ja yrittäjien työehto- ja lupavalvonta-asioiden neuvottelukunnasta

Pekka Grönlund, teollisuusneuvos p. 0295 064 815
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/2001 (uusiutuvan energian direktiivi) muuttamisesta

Mikko Huuskonen, teollisuusneuvos p. 0295 063 732
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi riskirahoitusta alkuvaiheen pääomarahastoihin sijoittavasta valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta (HE 239/2020 vp; EV 119/2021 vp)

Sari Alho, neuvotteleva virkamies p. 0295 049 007
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 102/2021 vp; EV 120/2021 vp)

Timo Meling, hallitusneuvos p. 0295 049 084
- Hallituksen esitys eduskunnalle työnhakijan palveluprosessin ja eräiden työttömyysetuuden saamisen edellytysten uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Anne Juutilainen, hallitussihteeri p. 0295 064 929
- Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta
- Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan rahastoista rahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta

Riikka Hietanen, johtava asiantuntija p. 0295 047 078
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 174 §:n muuttamisesta

Tarja Virkkunen, johtava asiantuntija p. 0295 048 252
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain, kaivoslain 40 ja 58 §:n ja ydinenergialain 23 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Veli-Mikko Niemi, osastopäällikkö p. 0295 163 425
- Valtioneuvoston periaatepäätös kansallisen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelmasta

Taneli Puumalainen, osastopäällikkö p. 0295 163 280
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi tartuntatautilain 58 d §:n muuttamisesta (HE 118/2021 vp, EV 122/2021 vp)

Liisa Perttula, hallitusneuvos p. 0295 163 521
- Sosiaali- ja terveysministeriön johtajan viran täyttäminen

Susanna Hoikkala, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 482
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lastensuojelulain 13 b §:n muuttamisesta

Eva Ojala, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 201
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta

Milla Mustamäki, hallitussihteeri p. 0295 163 261
- Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.12.2021 päättyväksi toimikaudeksi

Kaisa Lähdepuro, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 163 419
- Maailman terveysjärjestö WHO:n tupakkapuitesopimuksen yhdeksäs sopimuspuolikokous 8.-13.11.2021

Ympäristöministeriö

Charlotta von Troil, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 364
- Etelämannerta koskevan sopimuksen konsultatiivisessa kokouksessa 24 päivänä kesäkuuta 2021 hyväksyttyjen toimenpiteiden hyväksyminen
- Valtuuskunnan asettaminen Itämeren merellisen ympäristön suojelukomission (HELCOM) ministerikokoukseen 20.10.2021
- Valtuuskunnan asettaminen ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen sopimuspuolten 26. konferenssiin, ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan osapuolten 16. kokoukseen sekä Pariisin sopimuksen kolmanteen osapuolikokoukseen 31.10. - 12.11.2021

Anna Leppäkoski, neuvotteleva virkamies p. 0295 250 206
- Ympäristöministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi
- Virkavapauden myöntäminen ympäristöministeriön ympäristöneuvoksen virasta

Laura Aho, neuvotteleva virkamies p. 0295 250 362
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (päästökauppadirektiivin, markkinavakausvarantopäätöksen ja MRV-asetuksen muuttaminen) sekä komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi (markkinavakausvarantopäätöksen muuttaminen)

Milla Reinilä, kehittämispäällikkö p. 0295 250 110
- Ympäristöministeriön ympäristöneuvoksen viran täyttäminen
- Virkavapauden myöntäminen tutkimusjohtajan virasta
- Ympäristöministeriön tutkimusjohtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

 
Sivun alkuun