Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 8.10.2020

Valtioneuvoston viestintäosasto
7.10.2020 15.21
Tiedote

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Taina Kulmala, neuvotteleva virkamies p. 0295 160 184
- Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta. Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa

Merja Saaritsa-Lantta, hallinnollinen notaari p. 0295 160 270
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja p. 0295 350 038
- Ulkoministeriön lainsäädäntöneuvoksen viran täyttäminen
- Virkavapauden myöntäminen ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvokselle

Oikeusministeriö

Veikko Minkkinen, hallitusneuvos p. 0295 150 052
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulosottokaaren väliaikaisesta muuttamisesta

Maria Soininen, hallitussihteeri p. 0295 150 072
- Valtioneuvoston asetus viittomakieliasioiden neuvottelukunnasta

Sisäministeriö

Anne Ihanus, rajavartioylitarkastaja, esittelijä p. 0295 421 608
- Valtioneuvoston päätös rajavalvonnan väliaikaisesta palauttamisesta sisärajoille tehdyn päätöksen muuttamisesta ja päätöksen voimassaolon jatkamisesta
- Valtioneuvoston päätös rajanylityspaikkojen liikenteen rajoittamisesta tehdyn päätöksen muuttamisesta ja päätöksen voimassaolon jatkamisesta

Valtiovarainministeriö

Sami Yläoutinen, osastopäällikkö, budjettipäällikkö p. 0295 530 320
- Eduskunnan kirjelmä hallituksen esityksestä vuoden 2020 viidenneksi lisätalousarvioksi (HE 119/2020 vp; EK 34/2020 vp)

Esko Mustonen, valtioneuvoston apulaiscontroller p. 0295 530 345
- Valtioneuvoston kirjelmä komission ehdotuksesta EU:n petostentorjuntaohjelman perustamiseksi kaudelle 2021-2027 (EU:n petostentorjuntaohjelma)
- Valtioneuvoston kirjelmä komission ehdotuksesta tietojenvaihtoa, avunantoa ja koulutusta koskevan toimintaohjelman perustamisesta euron suojaamiseksi rahanväärennykseltä kaudeksi 2021-2027 (Perikles IV -ohjelma) sekä komission ehdotuksesta neuvoston asetukseksi ohjelman soveltamisen ulottamisesta muihin kuin osallistuviin jäsenvaltioihin (Perikles IV-ohjelma)

Minna-Marja Jokinen, hallitusneuvos p. 0295 530 018
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntarakennelain muuttamisesta

Mervi Kuittinen, hallitusneuvos p. 0295 530 445
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntalain väliaikaisesta muuttamisesta

Jukka Kekkonen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 269
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tulliyhteistyötä koskevan Tulli-ohjelman perustamisesta (Tulli-ohjelma)

Tiina Maisala, finanssineuvos p. 0295 530 469
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (veroyhteistyötä koskevan Fiscalis-ohjelman perustamisesta)

Päivi Lanttola, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 120
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoille maksettavasta erityiskorvauksesta annetun lain muuttamisesta
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi koulutuksen korvaamisesta annetun lain sekä taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Kirsi Heinivirta, suunnittelupäällikkö p. 0295 330 136
- Opetushallituksen johtokunnan kokoonpanon muuttaminen 30.9.2023 päättyväksi toimikaudeksi

Maa- ja metsätalousministeriö

Sara Vänttinen, hallitussihteeri p. 0295 162 065
- Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisen työryhmän asettaminen kaudeksi 12.10.2020–30.6.2023

Liikenne- ja viestintäministeriö

Jussi Luomajärvi, yksikön johtaja, hallintojohtaja p. 0295 342 471
- Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Emma Särkkä, erityisasiantuntija p. 0295 342 143
- Hallituksen esitys eduskunnalle ajoneuvolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Työ- ja elinkeinoministeriö

Anja Liukko, hallitusneuvos p. 0295 062 078
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ydinenergialain sekä Finanssivalvonnasta annetun lain 4 ja 71 §:n ja Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta

Tarja Virkkunen, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 048 252
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi päästökauppalain muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Liisa Perttula, hallitusneuvos p. 0295 163 521
- Sosiaali- ja terveysministeriön erityisasiantuntijan määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Kirsi Päivänsalo, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 195
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi väliaikaisesta epidemiakorvauksesta ja toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 105/2020 vp; EV 101/2020 vp)

Kirsi Terhemaa, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 546
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi potilasvakuutuslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Jarno Virtanen, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 495
- Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunnan jäsenen ja varajäsenen nimittäminen lautakuntaan 8.10.2020 lukien 31.5.2021 päättyväksi toimikaudeksi

Joni Rehunen, erityisasiantuntija p. 0295 163 435
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Ympäristöministeriö

Tommi Laanti, asuntoneuvos p. 0295 250 146
- Valtioneuvoston periaatepäätös kaupunkiseutujen kuntien kanssa solmittavista maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksista
 

 
Sivun alkuun