Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 8.4.2021

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 7.4.2021 15.21
Tiedote 216/2021

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Merja Saaritsa-Lantta, hallinnollinen notaari p. 0295 160 270
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja p. 0295 350 038
- Suomen edustajan valtuutus Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestöön Wienissä
- Edustuston päällikön tehtävään määrääminen
- Edustuston päällikön sivuakkreditointi

Pekka Hirvonen, lähetystöneuvos p. 0295 351 407
- Suomen varaedustaja Pohjoismaiden kehitysrahaston (NDF) johtokunnassa

Oikeusministeriö

Arto Jääskeläinen, vaalijohtaja p. 0295 150 128
- Valtioneuvoston asetus ennakkoäänestyspaikoista ulkomailla ja Ahvenanmaan maakunnassa vuoden 2021 kuntavaaleissa annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n ja liitteen muuttamisesta

Janne Kanerva, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 176
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen terrorismin rahoittamista koskevien säännösten muuttamiseksi (HE 135/2020 vp; EV 19/2021 vp)

Mirja Salonen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 019
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisista toimista rangaistusten täytäntöönpanossa ja tutkintavankeuden toimeenpanossa covid-19-epidemian johdosta

Anne Kohvakka, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 183
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen vankeusaikaisen rikollisuuden estämisen ja laitosturvallisuuden ylläpitämisen tehostamista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 6/2020 vp; EV 18/2021 vp)

Piritta Koivukoski-Kouhia, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 026
- Helsingin hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen

Sisäministeriö

Jouko Huhtamäki, neuvotteleva virkamies p. 0295 488 556
- Hallituksen esitys eduskunnalle turvallisuutta, turvatoimia ja palveluja koskevasta yhdennetystä lähestymistavasta jalkapallo-otteluissa ja muissa urheilutilaisuuksissa tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi kokoontumislain muuttamisesta

Puolustusministeriö

Anna Gau, hallitussihteeri p. 0295 140 085
- Kutsunta-asiain keskuslautakunnan kokoonpanon muuttaminen määräajaksi

Antti Korkala, neuvotteleva virkamies p. 0295 140 435
- Kenraalin virkaan nimittäminen ja tehtävään määrääminen Puolustusvoimissa

Sami Roikonen, osastoesiupseeri p. 0295 140 442
- Apulaissotilasedustajien vaihdoksia

Valtiovarainministeriö

Jonna Kuparinen, hallitussihteeri p. 0295 530 182
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi arvopaperimarkkinalain 7 luvun 5 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 24/2021 vp; EV 25/2021 vp)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Anita Lehikoinen, kansliapäällikkö p. 0295 330 182
- Valtioneuvoston koulutuspoliittinen selonteko

Satu Paasilehto, hallitusneuvos p. 0295 330 240
- Valtioneuvoston asetus Suomalais-tanskalaisesta kulttuurirahastosta tehdyn sopimuksen muuttamisesta Tanskan kanssa tehdystä sopimuksesta

Maa- ja metsätalousministeriö

Hannu Miettinen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 478
- a) Eduskunnan vastaus Hallituksen esitykseen elintarvikelaiksi ja laiksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 3/2021 vp; EV 24/2021 vp) b) eduskunnan vastaukseen sisältyvät lausumat

Liikenne- ja viestintäministeriö

Hanna Laurila, hallitusneuvos p. 0295 342 025
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi liikenteen palveluista annetun lain, tieliikennelain 155 ja 171 §:n sekä ajoneuvolain muuttamisesta (HE 176/2020 vp, EV 34/2021 vp)

Kaisa Laitinen, viestintäneuvos p. 0295 342 608
- Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Katariina Vuorela, neuvotteleva virkamies p. 0295 342 029
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkkovierailusta yleisissä matkaviestinverkoissa unionin alueella

Laura Sarlin, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 342 063
- Hallituksen esitys eduskunnalle merenkulun ympäristönsuojelulain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Eero Salojärvi, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 123
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 3 ja 351 §:n ja tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Liisa Huhtala, hallitusneuvos p. 0295 047 062
- Eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston asetuksesta ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi (EK 10/2021 vp - M 3/2021 vp)

Olli Sorainen, hallitusneuvos p. 0295 048 022
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten annetun lain muuttamisesta (HE 252/2020 vp; EV 29/2021 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Krista Turunen, hallitussihteeri p. 0295 047 178
- Virkavapauden myöntäminen työ- ja elinkeinoministeriön hallitussihteerille

Emmi Äijälä, hallitussihteeri p. 0295 047 216
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021-2028

Minna Laherto, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 029
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta sekä alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta ja niihin liittyviksi laeiksi

Inkeri Lilleberg, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 092
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi

Sosiaali- ja terveysministeriö

Kirsi Varhila, kansliapäällikkö p. 0295 163 338
- Sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikön määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Merituuli Mähkä, hallitusneuvos p. 0295 163 575
- Eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston asetuksesta kunnan oikeudesta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräaikoja (EK 12/2021 vp - M 4/2021 vp)

Kirsi Törmäkangas, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 353
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi geenitekniikkalain muuttamisesta

Liisa Holopainen, hallitussihteeri p. 0295 163 593
- Valtioneuvoston asetus korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon neuvottelukunnasta

Ympäristöministeriö

Taina Nikula, neuvotteleva virkamies p. 0295 250 202
- Valtioneuvoston periaatepäätös kiertotalouden strategisesta ohjelmasta

Jorma Pietiläinen, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 250 228
- Valtioneuvoston asetus oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun asetuksen 1 a §:n muuttamisesta

Piia Kähkölä, hallitussihteeri p. 0295 250 254
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain sekä siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Anna Leppäkoski, neuvotteleva virkamies p. 0295 250 206
- Ympäristöministeriön ympäristöneuvoksen virkaan nimittäminen 1.5.2021 lukien

 
Sivun alkuun