Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 8.7.2021

Valtioneuvoston viestintäosasto
7.7.2021 15.18
Tiedote 432/2021

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Sanna Helopuro, lainsäädäntöneuvos p. 0295 160 170
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Heidi Kaila, lainsäädäntöneuvos p. 0295 160 313
- Suomen ehdokkaiden nimeäminen kahteen unionin yleisen tuomioistuimen tuomarin tehtävään

Ulkoministeriö

Sari Mäkelä, lainsäädäntöneuvos p. 0295 351 446
- 1) Valtioneuvoston asetus kansainväliseen siviili-ilmailuun liittyvien laittomien tekojen ehkäisemisestä tehdystä yleissopimuksesta 2) Valtioneuvoston asetus ilma-alusten laittoman haltuunoton ehkäisemisestä tehtyä yleissopimusta täydentävästä pöytäkirjasta 3) Valtioneuvoston asetus rikoksista ja eräistä muista teoista ilma-aluksissa tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdystä pöytäkirjasta

Sari Annika Rautio, lähetystöneuvos p. 0295 351 534
- Eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon EK 19/2021 vp – VNS 4/2020 vp johdosta.

Saija Nurminen, lähetystöneuvos p. 0295 350 202
- Ulkoministeriön osastopäällikön tehtävään määrääminen

Sisäministeriö

Laura Yli-Vakkuri, ylijohtaja p. 0295 488 250
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston asetukseksi arviointi- ja valvontamekanismin perustamisesta ja toiminnasta Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamista varten ja asetuksen (EU) N:o 1053/2013 kumoamisesta.

Anne Ihanus, lainsäädäntöneuvos p. 0295 421 608
- Valtioneuvoston päätös rajavalvonnan väliaikaisesta palauttamisesta sisärajoille tehdyn päätöksen muuttamisesta ja päätöksen voimassaolon jatkamisesta
- Valtioneuvoston päätös rajanylityspaikkojen liikenteen rajoittamisesta tehdyn päätöksen muuttamisesta ja päätöksen voimassaolon jatkamisesta

Valtiovarainministeriö

Ismo Mäenpää, hallitusneuvos p. 0295 530 231
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EU) 2020/1706 muuttamisesta tiettyjä kalastustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden sisällyttämiseksi siihen (unionin autonomiset tariffikiintiöt; kalastustuotteet)

Maarit Huotari, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 518
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen avoimen datan direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi (HE 74/2021 vp; EV 107/2021 vp)

Anna Hyvärinen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 405
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan unionin vuoden 2022 talousarvioesityksen valmisteluun liittyvästä ennakkoarviosta vuodelle 2022 (budjetti; Euroopan unioni)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Kirsi Heinivirta, suunnittelupäällikkö p. 0295 330 136
- Opetushallituksen johtokunnan kokoonpanon muuttaminen 30.9.2023 päättyväksi toimikaudeksi

Maa- ja metsätalousministeriö

Timo Halonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 411
- Valtioneuvoston periaatepäätös Kotimaisen kalan edistämisohjelmasta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eeva Vartio, hallitussihteeri p. 0295 047 082
- Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Kanerva Sunila, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 138
- Valtioneuvoston periaatepäätös sähkön toimitusvarmuuden tavoitetasoksi (luotettavuusstandardi)

 
Sivun alkuun