Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 8.9.2022

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 7.9.2022 15.19
Tiedote 522/2022

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja p. 0295 350 038
- Edustuston päällikön tehtävään määrääminen
- Edustuston päällikön sivuakkreditointi
- Suomen edustajan valtuuttaminen kansainväliseen järjestöön

Anna Salovaara, lähetystöneuvos p. 0295 350 018
- Valtuuskunnan asettaminen Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) 66. yleiskokoukseen 26.-30.9.2022

Lauri Hirvonen, lähetystöneuvos p. 0295 350 063
- Valtuuskunnan asettaminen Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 77. istuntokaudelle

Oikeusministeriö

Antti Laitila, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 081
- Valtioneuvoston asetus eräistä positiiviseen luottotietorekisteriin talletettavista tiedoista

Joanna Grandell, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 220
- 1) Valtioneuvoston asetus lapsen syntymää koskevasta ilmoituksesta ja henkilöllisyyden toteamiseksi hyväksyttävistä asiakirjoista vanhemmuusasioissa 2) Valtioneuvoston asetus oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta ja lääketieteellisestä selvityksestä 3) Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta

Sisäministeriö

Riitta Koponen, lainsäädäntöjohtaja p. 0295 488 610
- Maahanmuuttoviraston ylijohtajan viran täyttäminen

Monna Airiainen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 488 360
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain ja rahanpesun selvittelykeskuksesta annetun lain muuttamisesta (HE 163/2021 vp; EV 70/2022 vp)

Sanna Montin, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 488 314
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ulkomaalaislain ja henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa annetun lain muuttamisesta (HE 49/2022 vp; EV 74/2022 vp)

Suvianna Pato-Oja, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 488 379
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen Schengenin tietojärjestelmän käyttöä koskevia asetuksia täydentäväksi lainsäädännöksi (HE 35/2021 vp; EV 92/2022 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Valtiovarainministeriö

Pauli Kariniemi, osastopäällikkö, ylijohtaja p. 0295 530 210
- Valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen
- Valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Jarmo Huotari, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 418
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion henkilöstölle etätyöstä johtuvissa olosuhteissa sattuneiden tapaturmien korvaamisesta

Tarja Sinivuori-Boldt, finanssineuvos p. 0295 530 433
- Valtioneuvoston asetus valtionhallinnon yhteishankinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Jukka Vanhanen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 239
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulotietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta ja tulotietojärjestelmästä annetun lain 13 §:n muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien kumoamisesta

Minna Ojala, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 291
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Alankomaiden kuningaskunnan kanssa Alankomaiden Antillien osalta automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta
- Hallituksen esitys eduskunnalle tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi ja veron kiertämisen ja välttämisen estämiseksi Albanian tasavallan ministerineuvoston kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Pauliina Pitkänen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 395
- Valtioneuvoston asetus Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain täytäntöönpanosta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Atte Jääskeläinen, ylijohtaja p. 0295 330 309
- Kansallisarkiston pääjohtajan viran täyttäminen

Eerikki Nurmi, lainsäädäntöneuvos p. 0295 330 234
- Opetushallituksen johtokunnan kokoonpanon muuttaminen

Satu Paasilehto, hallitusneuvos p. 0295 330 240
- Vähemmistökielisen sanomalehdistön tuki vuonna 2022

Maa- ja metsätalousministeriö

Minna-Mari Kaila, osastopäällikkö, ylijohtaja p. 0295 162 013
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 1217/2009 muuttamisesta maatalouden kirjanpidon tietoverkon muuntamisesta maatilojen kestävyyden tietoverkoksi

Tuija Ahonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 204
- Maa- ja metsätalousministeriön hallitussihteerin viran täyttäminen

Liikenne- ja viestintäministeriö

Minna Laatikainen, henkilöstöpäällikkö, esittelijä p. 0295 342 132
- Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi
- Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi
- Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi
- Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eeva-Maija Puheloinen, johtava asiantuntija p. 050 461 6683
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaivoslain muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Susanna Rahkonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 215
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Sirkka Sivula, lakimies, esittelijä p. 0295 163 007
- Hallituksen esitys eduskunnalle vammaispalvelulaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Ympäristöministeriö

Erja Werdi, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 312
- Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden vihreän siirtymän hankkeiden väliaikaista etusijaa aluehallintovirastojen lupakäsittelyssä vuosina 2023—2026 ja hallintotuomioistuimissa vuosina 2023—2028 koskevaksi lainsäädännöksi

Charlotta von Troil, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 364
- Etelämannerta koskevan sopimuksen konsultatiivisessa kokouksessa 2 päivänä kesäkuuta 2022 hyväksyttyjen toimenpiteiden hyväksyminen
- Vuoden 1992 Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen III liitteen muutosten hyväksyminen

Matleena Haapala, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 332
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asumisneuvonnan tuesta kunnille vuosina 2023–2027

 
Sivun alkuun