Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 9.12.2021

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 8.12.2021 15.17
Tiedote 712/2021

Valtioneuvoston kanslia

Piia Nyström, hallitussihteeri p. 0295 161 096
- Valtioneuvoston asetus valtion osakkuusyhtiöistä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
- Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja p. 0295 350 038
- Ulkoministeriön osastopäällikön tehtävään määrääminen

Tarja Kangaskorte, lähetystöneuvos p. 0295 350 292
- Valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittinen selonteko

Anna Salovaara, lähetystöneuvos p. 0295 350 018
- Valtuuskunnan asettaminen ydinsulkusopimuksen vuoden 2022 tarkastelukonferenssiin

Oikeusministeriö

Corinna Tammenmaa, kieliasiainneuvos, yksikönpäällikkö p. 0295 150 181
- Hallituksen kertomus kielilainsäädännön soveltamisesta 2021

Puolustusministeriö

Sinikka Vahvaselkä, hallitusneuvos p. 0295 140 431
- Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen hallituksen puheenjohtajan ja neljän jäsenen sekä heidän henkilökohtaisten varajäsentensä määrääminen toimikaudeksi 1.1.2022 – 31.12.2023

Riikka Pitkänen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 140 054
- Vientiluvan myöntäminen Sako Oy:lle Intiaan
- Vientiluvan myöntäminen Sako Oy:lle Uzbekistaniin (myönnetyn vientiluvan voimassaoloajan pidentäminen).

Frans Peltonen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 140 021
- Puolustustarvikkeiden vientiluvan myöntäminen Sako Oy:lle Uuteen-Seelantiin

Valtiovarainministeriö

Sami Yläoutinen, osastopäällikkö, budjettipäällikkö p. 0295 530 320
- Eduskunnan kirjelmä hallituksen esityksestä vuoden 2021 neljänneksi lisätalousarvioksi (HE 209/2021 vp; EK 44/2021 vp)

Jari Salokoski, hallitusneuvos p. 0295 530 437
- Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tulojen vuoden 2021 verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista

Miska Lautiainen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 212
- Valtioneuvoston asetus valtion virkamiehen sairauden todistamisesta epäiltäessä koronavirustartuntaa annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Antti Makkonen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 013
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta, direktiiviksi direktiivien 2013/36/EU ja 2014/59/EU muuttamisesta ja asetukseksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 ja direktiivin 2014/59/EU muuttamisesta (Basel III -standardien täytäntöönpano)

Toni Tuomainen, hallitussihteeri p. 0295 530 411
- Valtiovarainministeriön hallitussihteerin viran täyttäminen
- Valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Jari Rutanen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 330 011
- Opetus- ja kulttuuriministeriön hallitussihteerin viran täyttäminen

Maa- ja metsätalousministeriö

Leo Olkkonen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 300
- Valtioneuvoston asetus kiinteistönmuodostamisasetuksen muuttamisesta

Markus Lounela, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 052
- Valtioneuvoston asetus maatilan investointituen kohdentamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 19 §:n muuttamisesta

Vilja Klemola, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 162 309
- Valtioneuvoston asetus vesialan osaamisen kasvun ja kansainvälistymisen hankkeisiin vuosina 2022—2026 myönnettävästä valtionavustuksesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen, kaupallinen neuvos p. 0295 063 518
- Huoltovarmuusselonteon valmistelun parlamentaarisen seurantaryhmän asettaminen

Johanna Juvonen, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 064 220
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta (HE 150/2021 vp; EV 152/2021 vp)
- Valtioneuvoston päätös lunastusluvan ja ennakkohaltuunottoluvan myöntämisestä Nurmijärven Sähköverkko Oy:lle
- Valtioneuvoston päätös lunastusluvan ja ennakkohaltuunottoluvan myöntämisestä Nurmijärven Sähköverkko Oy:lle

Tarja Krakau, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 308
- Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 9 §:n muuttamisesta

Inkeri Lilleberg, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 092
- Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen uusiutuvan energian direktiivin 2009/28/EY 6 artiklan mukaisista tilastollisista siirroista tehdyn Suomen ja Belgian välisen sopimuksen muuttamiseen
- Valtioneuvoston asetus energian alkuperätakuista

Anni Pöyry, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 288
- Työ- ja elinkeinoministeriön viiden virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Sosiaali- ja terveysministeriö

Jaana Huhta, hallitusneuvos p. 0295 163 407
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaalihuoltolain ja ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 713
- Valtioneuvoston periaatepäätös huumausainepolitiikasta 2021–2023

Ympäristöministeriö

Ari Saarinen, ympäristöneuvos p. 0295 250 257
- Valtioneuvoston asetus meluselvityksistä ja meluntorjunnan toimintasuunnitelmista

Leila Suvantola, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 433
- Eduskunnan vastaus Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Punkaharjun luonnonsuojelualueen rajauksen muuttamisesta
- Eduskunnan vastaus Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Sallan kansallispuistosta

 
Sivun alkuun