Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 9.9.2021

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 8.9.2021 15.18
Tiedote 508/2021

Ulkoministeriö

Satu Santala, ulkoasiainneuvos p. 0295 351 815
- Suostumuksen antaminen ulkoministeriölle luovuttaa vastikkeetta COVID-19-rokotteita EU:n jäsenvaltiokoordinaattoreiden välityksellä rokoteallianssi Gaville COVAX AMC -mekanismiin.

Kirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja p. 0295 350 038
- Edustuston päällikön sivuakkreditointi
- Ulkoministeriön lainsäädäntöneuvoksen viran täyttäminen

Matti Nissinen, lähetystöneuvos p. 0295 351 780
- Valtuuskunnan asettaminen Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 76. istuntokaudelle

Kimmo Sinivuori, kaupallinen neuvos p. 0295 350 061
- Valtioneuvoston asetus sijoitusten edistämisestä ja suojelusta Viron kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta ja irtisanomisesta tehdystä sopimuksesta

Oikeusministeriö

Piritta Koivukoski-Kouhia, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 026
- Helsingin hovioikeuden kolmen hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen
- 1) Oulun käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 2) Hämeenlinnan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen
- Tuomarinvalintalautakunnan kokoonpanon muuttaminen

Puolustusministeriö

Esa Pulkkinen, osastopäällikkö, ylijohtaja p. 0295 140 300
- Valtioneuvoston puolustusselonteko

Sinikka Vahvaselkä, hallitusneuvos p. 0295 140 431
- Amiraalin virkaan nimittäminen ja tehtävään määräämisiä Puolustusvoimissa

Valtiovarainministeriö

Sami Yläoutinen, osastopäällikkö, budjettipäällikkö p. 0295 530 320
- Eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022-2025 antaman selonteon johdosta (EK 21/2021 vp; VNS 3/2021 vp)

Karri Safo, hallitusneuvos p. 0295 530 223
- Valtiovarainministeriön erityisasiantuntijan määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Ville-Veikko Ahonen, finanssineuvos p. 0295 530 066
- Valtioneuvoston asetus hyvinvointialueen, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän tiedonhallinnan ja tietohallinnon muutoksen rahoituksesta vuosina 2021–2026

Maarit Huotari, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 518
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 910/2014 muuttamisesta eurooppalaisen digitaalisen identiteetin kehyksen vahvistamisen osalta

Janne Häyrynen, lainsäädäntöneuvos, yksikön päällikkö p. 0295 530 346
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi ja direktiiviksi EU:n rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevan toimintasuunnitelman toteuttamiseksi

Sakari Lehtiö, finanssineuvos p. 0295 530 439
- Valtiontakauksen myöntäminen Finnvera Oyj:n Euro Commercial Paper -lainaohjelmalle

Milla Kouri, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 056
- Valtioneuvoston kirjelmä ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisista vihreistä joukkolainoista eduskunnalle (eurooppalaiset vihreät joukkolainat)

Markku Mölläri, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 281
- Valtioneuvoston asetus Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan voimaansaattamisesta ja peruskirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Jussi Luomajärvi, yksikön johtaja, hallintojohtaja p. 0295 342 471
- Virkavapauden myöntäminen liikenne- ja viestintäministeriön hallitusneuvokselle

Helinä Teittinen, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 017
- Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Armenian tasavallan, Qatarin valtion, Tunisian tasavallan sekä Ukrainan välisten lentoliikennesopimusten allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Työ- ja elinkeinoministeriö

Timo Meling, hallitusneuvos p. 0295 049 084
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta

Emmi Äijälä, hallitussihteeri p. 0295 047 216
- Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021–2028 annetun lain voimaantulosta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Taneli Puumalainen, osastopäällikkö p. 0295 163 280
- Valtioneuvoston periaatepäätös COVID-19 -epidemian hillinnän hybridistrategian toteuttamisesta annettavasta toimintasuunnitelmasta

Joni Rehunen, erityisasiantuntija p. 0295 163 435
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Ympäristöministeriö

Anna Leppäkoski, neuvotteleva virkamies p. 0295 250 206
- Ympäristöministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Pekka Virkamäki, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 073
- Hallituksen esitys eduskunnalle maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

 
Sivun alkuun