Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunto 1.6.2017

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 1.6.2017 13.21
Tiedote 273/2017

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 1.6.2017 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 62/2017 vp) eduskunnalle Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan sekä Karibian alueen kansainvälisen säätiön perustamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan sekä Karibian alueen kansainvälisen säätiön perustamisesta Santo Domingossa Dominikaanisessa tasavallassa lokakuussa 2016 allekirjoitetun sopimuksen sekä lain sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Sopimuksella on perustettu hallitustenvälinen kansainvälinen säätiö, jonka tehtävänä on lujittaa kahden alueen välistä kumppanuutta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Latinalaisen Amerikan ja Karibian valtioiden yhteisön välillä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan kun sopimus tulee Suomen osalta voimaan. (UM lähetystöneuvos Liisa Maunula 0295 351 760)

Hallituksen esitys (HE 63/2017 vp) eduskunnalle laiksi Hansel Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Hansel Oy -nimisestä osakeyhtiöstä siten, että yhtiön tehtäviä ajantasaistetaan. Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi uusi säännös hankintatiedon käsittelyyn liittyvästä tietojensaanti- ja käsittelyoikeudesta. Yhtiön asiakaspiiriin ehdotetaan lisättäväksi maakunnat ja maakuntien hankintayksiköt, jotta ne voisivat käyttää yhtiön palveluja. Hanselin uutena tehtävänä olisi tuottaa hankintatiedon käsittelyyn ja analysointiin sekä niihin liittyviin teknisiin ratkaisuihin liittyviä palveluja. Hansel tarjoaisi hankintatiedon käsittely- ja analysointipalvelua olemassa olevien asiakkaidensa lisäksi myös maakunnille. Hansel tarjoaisi myös hankintatoimen suunnitteluun liittyviä tukipalveluja. Hankintojen tietopalvelun toteuttamiseksi lakiin lisättäisiin uusi säännös yhtiön tietojensaantioikeudesta hankintoja koskeviin välttämättömiin tietoihin. Samalla lisättäisiin säännös salassa pidettävien tietojen käsittelyn vaatimuksista, tietoturvasta ja tietojen suojaamisesta. Lakiehdotuksessa esitetään lisäksi Hanselille mahdollisuus osallistua kansainvälisten yhteishankintojen toteuttamiseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2017. (VM budjettineuvos Tomi Hytönen 0295 530 279)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 64/2017 vp) eduskunnalle lentoliikenteestä Mauritiuksen kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Suomen tasavallan ja Mauritiuksen tasavallan välisen lentoliikennesopimuksen sekä lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Sopimus on luonteeltaan kahdenvälinen lentoliikennesopimus, jossa sovitaan muun muassa siitä, miten ja millä edellytyksillä osapuolet voivat nimetä lentoyhtiöitä käyttämään sopimuksella myönnettyjä liikenneoikeuksia. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti sopimuksen kanssa. (LVM neuvotteleva virkamies Timo Koskinen 0295 342 401)

Hallituksen esitys (HE 65/2017 vp) eduskunnalle lentoliikenteestä Sri Lankan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Suomen tasavallan ja Sri Lankan välisen lentoliikennesopimuksen sekä lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Sopimus on luonteeltaan kahdenvälinen lentoliikennesopimus, jossa sovitaan muun muassa siitä, miten ja millä edellytyksillä osapuolet voivat nimetä lentoyhtiöitä käyttämään sopimuksella myönnettyjä liikenneoikeuksia. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti sopimuksen kanssa. (LVM neuvotteleva virkamies Timo Koskinen 0295 342 401)

Hallituksen esitys (HE 66/2017 vp) eduskunnalle lentoliikenteestä Dominikaanisen tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Suomen tasavallan ja Dominikaanisen tasavallan välisen lentoliikennesopimuksen sekä lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Sopimus on luonteeltaan kahdenvälinen lentoliikennesopimus, jossa sovitaan muun muassa siitä, miten ja millä edellytyksillä osapuolet voivat nimetä lentoyhtiöitä käyttämään sopimuksella myönnettyjä liikenneoikeuksia. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti sopimuksen kanssa. (LVM neuvotteleva virkamies Timo Koskinen 0295 342 401)

Hallituksen esitys (HE 67/2017 vp) eduskunnalle lentoliikenteestä Seychellien kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Suomen tasavallan ja Seychellien tasavallan välisen lentoliikennesopimuksen sekä lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Sopimus tulee voimaan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä siitä päivästä lukien, jolloin viimeinen ilmoitus on vastaanotettu. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti sopimuksen kanssa. (LVM neuvotteleva virkamies Timo Koskinen 0295 342 401)

Hallituksen esitys (HE 68/2017 vp) eduskunnalle laeiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain ja sairausvakuutuslain 2 luvun 6 §:n ja 18 luvun 8 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annettua lakia ja sairausvakuutuslakia. Henkilölle korvattaisiin edelleen toisessa Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen valtiossa tai Sveitsissä saadusta terveyspalvelusta aiheutuneita kustannuksia. Asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain mukaisista toisessa valtiossa annetuista suoran valinnan palveluja vastaavista terveyspalveluista aiheutuneet kustannukset korvattaisiin ilman muita edellytyksiä. Muiden terveyspalvelujen korvaamisen edellytyksenä olisi henkilön hoidon tarpeen arviointi tai lähete. Kustannukset korvattaisiin enintään siihen määrään saakka, joka vastaisi henkilön hoidon järjestämisestä vastuussa olevassa maakunnassa vastaavasta hoidosta syntyneitä kustannuksia, kuitenkin enintään potilaan hoidostaan maksama kustannus. Henkilön maksettavaksi jäisi aina vastaavasta hoidosta potilaalta Suomessa perittävä asiakasmaksu. Valtio maksaisi henkilöille ja toisille EU- ja ETA-valtioille ja Sveitsille kaikki rajat ylittävistä terveydenhuollon tilanteista aiheutuvat kustannukset siten, että korvaukset maksettaisiin sairausvakuutusrahastosta. Maakunnat tulisivat kuitenkin vastuuseen asukkaidensa kustannuksista siten, että Kansaneläkelaitos laskuttaisi ne varainhoitovuoden päätyttyä henkilön sosiaali- ja terveydenhuollosta järjestämisvastuussa olevalta maakunnalta ja maksut tuloutettaisiin sairausvakuutusrahastoon. Kaikilla terveyspalvelujen tuottajilla olisi velvollisuus ottaa vastaan toisesta EU- tai ETA-valtiosta tai Sveitsistä hoitoon hakeutuvia henkilöitä ilman syrjintää samojen perusteiden mukaisesti kuin Suomessa asuvia. Lisäksi muutoksenhakusäännöksiä, Kansaneläkelaitoksen tietojensaantisäännöksiä ja tiettyjä menettelysäännöksiä esitetään täsmennettäviksi. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2019. (STM neuvotteleva virkamies Kirsi Ruuhonen 0295 163 239)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 69/2017 vp) eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin aluskierrätyksestä annetun asetuksen täytäntöönpanoon liittyvien lakien muuttamisesta. Esityksellä annettaisiin Euroopan unionin aluskierrätyksestä annetun asetuksen täytäntöönpanon kannalta tarpeelliset merenkulkua, jätehuoltoa, ympäristönsuojelua, työsuojelua ja rangaistuksia koskevat kansalliset säännökset. Esityksellä nimettäisiin aluskierrätysasetuksen mukaiset toimivaltaiset viranomaiset. Lait on tarkoitettu voimaan osaksi mahdollisimman pian, osaksi valtioneuvoston asetuksella säädettävänä päivänä. (YM lainsäädäntöneuvos Tuomas Aarnio 0295 250 330)

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 1.6.2017 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta. Ohjesäännön 3 §:ään lisätään uusi 22 kohta, jonka nojalla valtioneuvoston yleisistunnon toimivaltaan todetaan kuuluvan valmiuslain (1552/2011) 3 §:ssä tarkoitettujen poikkeusolojen toteaminen ja poikkeusoloista johtuvien, kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden noudattamista koskevien ilmoitusten antaminen. Lisäksi ohjesäännön 12 §:n 7 kohtaa muutetaan niin, että valtioneuvoston kanslian toimialaan sisällytetään valmiuslain 6 §:ssä tarkoitetun poikkeusolojen toteamisen ja käyttöönottoasetuksen antamisen yleinen yhteensovittaminen. Näiden valmiuslain käyttöönottoon kytkeytyvien muutosten lisäksi ohjesäännön 26 §:n 1 momenttia EU-ministerivaliokunnan jäsenistä muutetaan niin, että valiokunnassa ovat jäseninä tietyt ministerit, kuten tähänkin asti, mutta lisäksi jäseninä ovat tarpeen vaatiessa ne muut ministerit, jotka valtioneuvosto määrää. Asetus tulee voimaan 6.6.2017. (VNK hallitusneuvos Arno Liukko 0295 160 175)

Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta. Sopimus ja asetus tulevat voimaan 1.6.2017. (MMM neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste 0295 162 152)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 1.6.2017 seuraavat päätökset:

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan valvonnan vaalikauden 2015-2018 puoliväliraportti pöytäkirjaan. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. (VM budjettineuvos Kirsti Vallinheimo 0295 530 076)

Päätös hyväksyä seuraavien rekisteröityjen yhdistysten tai säätiöiden perusopetuslain (628/1998) 7 §:ssä tarkoitettu opetuksen järjestämislupaa koskeva hakemus: Kuopion kristillisen päiväkodin ja koulun kannatusyhdistys ry, Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry, Porin kristillisen koulun kannatusyhdistys ry, Lahden kristillisen koulun kannatusyhdistys ry, CONFIDO-Pohjanmaan Kristillinen Kasvatus - Österbottens Kristliga Uppfostran ry ja Rovaniemen seudun kristillisen koulun kannatusyhdistys ry. Kitinojan koulun kannattajayhdistys ry:n, Kielo International School of Dialog ry:n ja Lappeenrannan kristillinen kasvatus ry:n hakemukset hylätään. (OKM hallitusneuvos Anne-Marie Brisson 0295 330 079)
Tiedote

Päätös vapauttaa ekonomisti Ilkka Kaukoranta sairausvakuutusasiain neuvottelukunnan vakuutettujen olosuhteiden tuntemusta edustavan jäsenen tehtävästä ja ekonomisti Joonas Rahkola hänen henkilökohtaisen varajäsenensä tehtävästä ja määrätä jäsenen tehtävään sosiaalipoliittinen asiantuntija Tuuli Salonen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen asiantuntijalääkäri Kari Haring neuvottelukunnan 30.4.2019 päättyväksi toimikaudeksi. (STM hallitussihteeri Anu Kangasjärvi 0295 163 224)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 1.6.2017 seuraavat nimitysasiat:

Oikeustieteen maisteri Mirja Salonen oikeusministeriön lainsäädäntöneuvoksen virkaan 1.9.2017-31.8.2022. (OM hallitusneuvos Katariina Jahkola 0295 150 246)

 
Sivun alkuun