Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvoston yleisistunto 10.3.2016

Valtioneuvoston viestintäosasto
10.3.2016 13.25
Tiedote 103/2016

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 10.3.2016 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 25/2016 vp) eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain 54 ja 87 §:n muuttamisesta. Kotoutumisen edistämisestä annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että laskennalliset korvaukset kunnalle kotoutumista tukevan toiminnan järjestämisestä voitaisiin maksaa automaattisesti ilman erillisistä hakemusta kehittämis- ja hallintokeskukselle. Laskennallisten korvausten automatisoinnin mahdollistamiseksi lakiin lisättäisiin tiedonsaantiin oikeutetuksi Väestörekisterikeskus. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.4.2016. (TEM ylitarkastaja Juha-Pekka Suomi 0295 047 122)

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 10.3.2016 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuriministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 6 §:n muuttamisesta. Asetuksen 3 § muutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön tietohallintoyksikön lakkauttamisen vuoksi. Tietohallintoyksikkö liitetään hallintoyksikköön. Lisäksi ministeriön toimintayksiköiden sisäistä organisaatiota muutetaan siten, että osastoilla voi olla jatkossa vastuualueita ja ryhmiä. Osastojen ulkopuolisissa toimintayksiköissä voi olla niin ikään ryhmiä. Ryhmä korvaa nykyisin käytössä olevan tulosalueen. Kelpoisuusvaatimuksia koskeva asetuksen 6 §:n 1 kohta muutetaan siten, että siinä mainitaan tulosalueen päällikön sijasta ryhmän päällikkö. Asetus tulee voimaan 15.3.2016. (OKM kansliapäällikkö Anita Lehikoinen 0295 330 182)

Valtioneuvoston asetus tutkimus- ja innovaationeuvostosta. Voimassa oleva asetus korvataan uudella, samannimisellä asetuksella. Neuvoston jäsenmäärää ja tehtäviä vähennetään siten, että tehtävien strateginen ulottuvuus ja uusien aloitteiden tekeminen korostuvat. Neuvosto on Suomen hyvinvointia, sivistystä, kasvua ja kilpailukykyä tukevan tutkimus- ja innovaatiopolitiikan kehittämistä varten. Sen tehtävänä on tukea valtioneuvostoa pitkäjänteisen tutkimus- ja innovaatiopolitiikan kehittämisessä ja yhteensovittamisessa sekä seurata alan kansallisen ja kansainvälisen toimintaympäristön muutoksia ja tehdä tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaan liittyviä aloitteita. Ministerijäseniä on jatkossa neljä, kun heitä tällä hetkellä voi olla enimmillään yhdeksän. Puheenjohtajana on nykyiseen tapaan pääministeri, samoin varapuheenjohtajat ovat samat: opetus- ja kulttuuriministeri ja elinkeinoministeri. Muiden jäsenten määrä on viisi. Heidän tulisi edustaa laaja-alaisesti tutkimus- ja innovaatiotoiminnan asiantuntemusta. Jaostoja ei ole, mutta neuvosto voi kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita. Erillisestä sihteeristöstä luovutaan. Neuvoston asioiden valmistelusta vastaavat jatkossa valtioneuvoston kanslia, opetus- ja kulttuuriministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Suomen Akatemia ja Innovaatiorahoituskeskus Tekes yhteisesti. Valmistelun koordinointia varten on näiden valmistelijoiden yhteistyöryhmä, jota johtaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Valmistelussa hyödynnetään myös muita alan asiantuntijoita nykyistä laajemmin. Puheenjohtajana toimiva pääministeri tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja hyväksyy esityslistan. Asetus tulee voimaan 1.4.2016. (OKM hallitusneuvos Immo Aakkula 0295 330 354)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus eläinten terveysvalvonnasta sekä eläintautien vastustamisesta eläinten keinollisessa lisäämisessä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta. Asetuksella lisätään tilalta vähittäismyyntiin toimitettava siipikarjanliha virallisen terveysvalvonnan piiriin. Asetus tulee voimaan 15.3.2016. (MMM eläinlääkintöneuvos Marjatta Rahkio 0295 162 102)

Valtioneuvoston asetus eräistä elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäisistä toiminnoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksella nostetaan tilalta luovutettavan siipikarjanlihan ja kanin lihan määriä ja mahdollistetaan niiden toimittaminen myös vähittäismyyntiin. Asetuksella mahdollistetaan hirvieläinten toimittaminen vähittäismyyntiin nylkemättöminä alkutuotannon tuotteina. Lisäksi asetuksella nostetaan tilalta suoraan luovutettavien kananmunien ja muiden linnun munien määriä, määritellään poronhoitoalue lainsäädännön mukaisesti ja täsmennetään vähäriskistä toimintaa vähittäismyyntitasolla valmistettavien eläimistä saatavien elintarvikkeiden muihin vähittäistason myyntipaikkoihin toimittamisen osalta. Asetus tulee voimaan 15.3.2016. (MMM eläinlääkintöneuvos Marjatta Rahkio 0295 162 102)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus vahvan sähköisen tunnistuspalvelun tarjoajien luottamusverkostosta. Asetuksessa annetaan tarkempia säännöksiä vahvan sähköisen tunnistuspalvelun tarjoajien luottamusverkoston hallinnollisista käytännöistä, teknisistä rajapinnoista ja hallinnollisista vastuista. Asetus tulee voimaan 18.3.2016 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran 1.5.2017. (LVM viestintäneuvos Kreetta Simola 0295 342 609)

Valtioneuvoston asetus Pohjoiskalotin koulutussäätiöstä Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta. Asetuksella saatetaan voimaan Pohjoiskalotin koulutussäätiöstä Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä tehty sopimus. Sopimus tuli Suomen osalta voimaan 18.1.2016. Asetus tulee voimaan 14.3.2016. (TEM ylitarkastaja Johanna Nyberg 0295 047 021)

Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen IV muuttamisesta. Asetuksella lisätään huumausaineluetteloon (liite IV) kansallisesti 12 uutta ainetta butyyrifentanyyli, furanyylifentanyyli ja 4-fluoributyyrifentanyyli, deskloorietitsolaami, diklatsepaami, etitsolaami, flubromatsepaami, flubromatsolaami, klonatsolaami, meklonatsepaami, nifoksipaami ja pyratsolaami. Huumausainelain (373/2008) 3 §:n 1 momentin 5 kohdan e-alakohdan ja 3 §:n 2 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan määritellä huumausaineeksi sellaisia huumaantumistarkoituksessa käytettäviä aineita, jotka ovat terveydelle vaarallisia ja joista on tehty ilmoitus valvontaan ottamista varten EU:n neuvoston päätöksen mukaisesti tai jotka ovat tällaisen aineen paikkaisomeereja. Näiden lisäysten lisäksi korjataan asetuksen liitteestä IV sekä suomeksi että ruotsiksi joidenkin aineiden kirjoitusasua. Asetus tulee voimaan 1.4.2016. (STM neuvotteleva virkamies Elina Kotovirta 0295 163 977)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta. Huumausainelain (373/2008) 3 §:n 3 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan määritellä kuluttajamarkkinoilta kielletyksi psykoaktiivisiksi aineiksi sellaisia huumaantumistarkoituksessa käytettäviä aineita, jotka voivat olla terveydelle vaarallisia ja joista on tehty ilmoitus valvontaan ottamista varten EU:n neuvoston päätöksen mukaisesti tai jotka ovat tällaisen aineen paikkaisomeereja ja jotka eivät ole lääkeaineita eivätkä huumausaineita. Asetukseen tehdään kaksi muutosta. Ensiksi valtioneuvoston asetuksella määritellään kuluttajamarkkinoilta kielletyiksi psykoaktiivisiksi aineiksi (KKP-aineet) 21 niin sanottua muuntohuumetta, jotka eivät ole aiemmin olleet Suomessa valvonnan piirissä. Nämä terveydelle mahdollisesti haitalliset aineet on raportoitu eurooppalaiseen varhaisen varoituksen järjestelmään (EWS). Aineiden valvontaan ottaminen on tärkeää, koska aineet leviävät nopeasti EU:n alueella. Toiseksi lääkeluettelosta siirretään KKP-aineiden listalle kaksi päihdekäytössä yleistä rohdosta, joille ei ole löytynyt tarkempaa lääkinnällistä käyttötarkoitusta. Nämä rohdokset ovat Salvia Divinorum ja Kratom (Mitragyna Speciosa). Näiden muutosten lisäksi korjataan ja yhdenmukaistetaan sekä suomeksi että ruotsiksi joidenkin aineiden kirjoitusasua. Asetuksen antamisen jälkeen kyseisten aineiden valmistus, maahantuonti, varastointi, myynnissä pitäminen ja luovuttaminen on huumausainelain 5 §:n 2 momentin mukaan kielletty. Tutkimus- ja teollinen toiminta sekä maahantuonti näitä käyttötarkoituksia varten, on edelleen sallittua ilmoituksen tekemisen jälkeen. Aineiden hallussapito ja käyttö ei ole rangaistavaa. Joulukuussa 2014 tehty huumausainelain muutos mahdollistaa potentiaalisesti haitallisten aineiden, joista kaikista ei kuitenkaan vielä ole kertynyt tarkkoja haittatietoja, kieltämisen kuluttajamarkkinoilta. Mikäli jotkut näistä aineista yleistyvät ja alkavat aiheuttaa merkittävämpiä haittoja, voidaan ne luokitella edelleen huumausaineiksi valtioneuvoston asetuksella huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista (543/2008). Asetus tulee voimaan 1.4.2016. (STM neuvotteleva virkamies Elina Kotovirta 0295 163 977)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 10.3.2016 seuraavat päätökset:

Valtioneuvoston päätös eräiden maahantulijoiden rekisteröinnistä. Kansainvälistä suojelua hakevien määrä kasvoi 2015 kesästä lähtien Suomessa ennen näkemättömällä tavalla. Vuonna 2015 kansainvälistä suojelua haki Suomesta 32 476 ulkomaalaista. Vuonna 2014 hakijoita oli 3 651. Vuoden 2016 aikana hakijoita on saapunut 3.3.2016 mennessä jo 1 919. Päivittäin hakijoita saapuu maahan tällä hetkellä noin 10-60. Maahanmuuton hallinnan kannalta on tärkeää, että kaikki maahantulijat saadaan rekisteröidyiksi oikea-aikaisesti. Myös turvapaikkapäätöksenteon tehokkuuden varmistamiseksi ja vastaanoton kustannusten pitämiseksi kurissa on välttämätöntä suorittaa prosessin alkuvaiheen toimet mahdollisimman nopeasti. Valtioneuvosto päätti 17.9.2015 ulkomaalaislain 133 §:n 1 momentin nojalla, että maahantulijat, joiden maahantulon edellytykset ovat epäselvät tai joiden henkilöllisyys on epäselvä, voidaan rekisteröintiä varten toimittaa kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain 3 §:ssä määriteltyyn järjestelykeskukseen. Valtioneuvosto antoi asiaa koskevan uuden päätöksen 26.11.2015. Kyseiset päätökset ovat olleet määräaikaisia ja viimeisimmän päätöksen voimassaolo päättyy 17.3.2016. Koska turvapaikanhakijoiden määrä on pysynyt korkeana ja hakemusten määrän ennustetaan lisääntyvän keväällä, on perusteltua, että nykyistä järjestelykeskustoimintaa voidaan jatkaa ja tarvittaessa perustaa myös uusia. Uusi päätös on voimassa kolme kuukautta 18.3.2016 lukien. (SM lainsäädäntöneuvos Tiina Sinkkanen 0295 488 626)
Tiedote

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle toiminnastaan 2015 valtiopäiville pöytäkirjaan. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. (VM valtioneuvoston apulaiscontroller Pasi Ovaska 0295 530 541)

Päätös hyväksyä Alma Manu Oy:n, Esa Jakelut Oy:n, Esan Kirjapaino Oy:n, Ilves Jakelu Oy:n ja Posti Oy:n toimilupamuutokset. Postitoimiluvista poistetaan alalle tulon esteiksi muodostuneita toimilupaehtoja. (LVM neuvotteleva virkamies Tomi Lindholm 0295 342 021)
Tiedote

Päätös myöntää Kaakon Viestintä Oy:lle, Kaleva Oy:lle, Marva Media Oy:lle, Lounais-Suomen Tietojakelu Oy:lle, Varsinais-Suomen Tietojakelu Oy:lle, HSS Media - Bolagen Ab:lle, Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj:lle, Savon Jakelu Oy:lle ja SLP Jakelu Oy:lle postitoimilupa. Luvat myönnetään samansisältöisinä kuin 3.3.2016 valtioneuvoston käsiteltäväksi annettu hallituksen esitys postilain muuttamiseksi. Lupaehtoja siten olisivat: toimilupa-alue, asiakasryhmä, postilähetysten merkitseminen ja virheellisesti jaettujen lähetysten palauttaminen. (LVM neuvotteleva virkamies Tomi Lindholm 0295 342 021)
Tiedote

Päätös jakaa vuoden 2016 talousarvion valtion rahoitusosuuden varat rahoitusta myöntävien maakuntien liittojen käytettäväksi Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta toteuttavien rajat ylittävän yhteistyön ohjelmien toimeenpanoon seuraavasti: Pohjoisen ohjelma: Lapin liitto 1,5 miljoonaa euroa sekä Botnia-Atlantica -ohjelma: Pohjanmaan liitto 1,4 miljoonaa euroa eli yhteensä 2,9 miljoonaa euroa. (TEM aluekehitysneuvos Harry Ekestam 0295 064 921)
Tiedote

Päätös nimetä Suomen edustajat Euroopan naapuruusinstrumentin rajat ylittävän yhteistyön (ENI CBC) Kolarctic-ohjelman seurantakomiteaan kaudelle 2014-2020. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): jäsenet: neuvotteleva virkamies Petri Haapalainen (ylitarkastaja Laura Quist) työ- ja elinkeinoministeriö, tiiminvetäjä Birgit Autere (kahdenvälisten suhteiden vastuuvirkamies Leena Saarikoski) ulkoasiainministeriö, hallituksen jäsen Hilkka Halonen (hallituksen varajäsen Antti Mäkituomas) Lapin liitto, tienpidon asiantuntija Olli Mourujärvi (ylitarkastaja Leena Ruokanen) Lapin ELY-keskus, toimitusjohtaja Timo Rautajoki Lapin kauppakamari (varapuheenjohtaja Taina Torvela Lapin Yrittäjät) ja toimitsija Elisa Penders Palvelualojen ammattiliitto PAM (aluejohtoryhmän jäsen Jari Koivumaa AKAVA Lappi). (TEM aluekehitysneuvos Harry Ekestam 0295 064 921)

Päätös nimetä Suomen edustajat Euroopan naapuruusinstrumentin rajat ylittävän yhteistyön (ENI CBC) Karelia-ohjelman seurantakomiteaan kaudelle 2014-2020. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): jäsenet: ylitarkastaja Laura Quist (neuvotteleva virkamies Petri Haapalainen) työ- ja elinkeinoministeriö, tiiminvetäjä Birgit Autere (kahdenvälisten suhteiden vastuuvirkamies Leena Saarikoski) ulkoasiainministeriö, maakuntajohtaja Pentti Malinen (aluekehitysasiantuntija Paula Karppinen) Kainuun liitto, vt. maakuntajohtaja Risto Poutiainen (vs. kehittämisjohtaja Eira Varis) Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja kehitysjohtaja Tiina Rajala (maakuntajohtaja Pauli Harju) Pohjois-Pohjanmaan liitto. (TEM aluekehitysneuvos Harry Ekestam 0295 064 921)

Päätös nimetä Suomen edustajat Euroopan naapuruusinstrumentin rajat ylittävän yhteistyön (ENI CBC) Kaakkois-Suomi - Venäjä -ohjelman seurantakomiteaan kaudelle 2014-2020. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): jäsenet: ylitarkastaja Laura Quist (neuvotteleva virkamies Petri Haapalainen) työ- ja elinkeinoministeriö, tiiminvetäjä Birgit Autere (kahdenvälisten suhteiden vastuuvirkamies Leena Saarikoski) ulkoasiainministeriö, maakuntahallituksen 2. varapuheenjohtaja Ari Berg (maakuntahallituksen 1. varapuheenjohtaja Tiina Wilén-Jäppinen) Etelä-Karjalan liitto, maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen (hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska) Etelä-Savon maakuntaliitto, kansainvälisten asioiden päällikkö Toni Vanhala (kansainvälisten asioiden sihteeri Pia Hurtta) Kymenlaakson liitto ja strategiapäällikkö Hanna Kailasto Kaakkois-Suomen ELY-keskus (ylijohtaja Pekka Häkkinen Etelä-Savon ELY-keskus). (TEM aluekehitysneuvos Harry Ekestam 0295 064 921)

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelman myöntämisvaltuuksien jaosta vuonna 2016. Vuoden 2016 talousarviossa momentille 32.50.64 (EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin) budjetoitua Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) myöntämisvaltuutta jaetaan yhteensä 276 612 000 euroa välittäville toimielimille rakennerahasto-ohjelman toteutukseen. Alueellisesti päätettävissä olevaa myöntämisvaltuutta jaetaan maakuntaohjelmien toteutussuunnitelmien rahoitusesityksen mukaisesti välittävän toimielimen tehtäviä hoitaville rakennerahasto-ELY-keskuksille, maakuntien liitoille sekä Innovaatiorahoituskeskus Tekesille. Työ- ja elinkeinoministeriö valtuutetaan tekemään ylimaakunnallisiin hankkeisiin liittyviä nyt jaettavien valtuuksien siirtoja alueiden välillä EURA 2014 -tietojärjestelmässä. Valtakunnallisten teemojen ESR:n myöntämisvaltuudet, yhteensä 28 562 000 euroa, jaetaan välittävinä toimieliminä toimiville rakennerahasto-ELY-keskuksille sekä sosiaali- ja terveysministeriölle. Rakennerahasto-ELY-keskukset kohdentavat EURA 2014 -tietojärjestelmässä myöntämisvaltuudet niille ELY-keskuksille, jotka toimivat käynnistyvien hankkeiden rahoittajina. Työ- ja elinkeinoministeriö valtuutetaan jakamaan Maaseutuvirastolle Vähävaraisten avun toimenpideohjelman 2014-2020 (FEAD) EU:n ja valtion rahoitusosuudet, yhteensä 3 711 000 euroa, sekä valtakunnallisten teemojen EAKR-myöntämisvaltuudet äkillisiin rakennemuutoksiin ELY-keskuksille, yhteensä 5 000 000 euroa. (TEM neuvotteleva virkamies Kari Kainulainen 0295 064 950)
Tiedote

Päätös vuoden 2016 myöntämisvaltuuden alueellisesta jaosta valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain mukaisiin avustuksiin alueille, joihin Microsoft Oy:n työpaikkamenetykset kohdistuvat. Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle jaetaan momentin 32.30.45 vuoden 2016 talousarvion mukainen 5 000 000 euron valtuus käytettäväksi alueilla, joihin Microsoft Oy:n työpaikkamenetykset kohdistuvat, pääasiassa kuitenkin Salon seudulla. Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö oikeutetaan tarvittaessa tekemään muutoksia päätösehdotuksen mukaiseen Keski-Suomen ELY-keskuksen valtuuteen. (TEM ylitarkastaja Sirpa Hautala 0295 063 684)
Tiedote

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 10.3.2016 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 9/2016 vp) eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kuuban tasavallan välisen poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan sopimuksen neuvottelemisesta. Sopimuksen tavoitteena on edistää EU:n ja sen jäsenvaltioiden sekä Kuuban poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä merkittävästi. Ihmisoikeusdialogi on keskeinen osa poliittisen vuoropuhelun laajaa aihekirjoa, ja ihmisoikeudet ja oikeusvaltio ovat myös sopimuksen yhteistyöosuuden merkittäviä aiheita. Sopimuksen kauppaosuuden tavoitteena on lisätä kauppaa osapuolten välillä sekä integroida Kuubaa tiiviimmin maailmantalouteen. (UM lähetystöneuvos Liisa Maunula 0295 351 760)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 10/2016 vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä. Ehdotetun direktiivin tavoitteena on parantaa sisämarkkinoiden toimintaa ehkäisemällä ja poistamalla esteettömien tuotteiden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden esteitä ja parantaa toimintarajoitteisille henkilöille, ml. vammaisille henkilöille ja ikääntyville ihmisille, tarjottavien esteettömien tuotteiden saatavuutta. Tämä toteutetaan määrittelemällä yhtenäiset toiminnalliset esteettömyysvaatimukset valikoiduille tuotteille ja palveluille ja soveltamalla niitä EU:n lainsäädännössä. Ehdotetulla direktiivillä myös autetaan jäsenvaltioita täyttämään esteettömyysvelvoitteita, joihin ne ovat sitoutuneet kansallisella tasolla ja vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyssä Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksessa. (STM johtaja Merja Mustonen 0295 163 116)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 11/2016 vp) eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta neuvoston päätökseksi elohopeaa koskevan Minamatan yleissopimuksen tekemisestä. Euroopan komissio antoi 2.2.2016 ehdotuksen neuvoston päätökseksi elohopeaa koskevan Minamatan yleissopimuksen tekemisestä. Nyt käsiteltävänä oleva ehdotus neuvoston päätökseksi koskee yleissopimuksen hyväksymistä unionin puolesta. Minamatan yleissopimus hyväksyttiin ja avattiin allekirjoittamista varten täysivaltaisten edustajien konferenssissa Kumamotossa, Japanissa, lokakuussa 2013. Euroopan unioni ja useimmat sen jäsenvaltiot mukaan lukien Suomi allekirjoittivat yleissopimuksen 10. lokakuuta 2013. Ehdotuksen tavoitteena on hyväksyä ehdotus yleissopimuksen tekemisestä Euroopan unionissa. (YM ympäristöneuvos Susanna Wähä 0295 250 325)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 12/2016 vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elohopeasta (elohopea-asetus). Euroopan komissio antoi 2.2.2016 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elohopeasta ja asetuksen EY N:o 1102/2008 kumoamisesta. Ehdotuksen tavoitteena on suojella ihmisten terveyttä ja ympäristöä elohopeapäästöiltä veteen, ilmaan ja maaperään. Ehdotuksen tavoitteena on saattaa EU:n lainsäädäntö vastaamaan kansainvälisen Minamatan elohopeasopimuksen määräyksiä. (YM ympäristöneuvos Susanna Wähä 0295 250 325)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 10.3.2016 seuraavat nimitysasiat:

Kauppatieteiden tohtori Antti Moisio valtioneuvoston kanslian arviointineuvoksen virkaan 15.4.2016 lukien. (VNK hallitusneuvos Kari Peltonen 0295 160 288)

Maatalous- ja metsätieteiden lisensiaatti Meri Virolainen valtioneuvoston kanslian arviointineuvoksen virkaan 28.3.2016 lukien. (VNK hallitusneuvos Kari Peltonen 0295 160 288)

Diplomi-insinööri Emmi Stubin valtioneuvoston kanslian neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.4.2016 lukien. (VNK erityisasiantuntija Anna Leppäkoski 0295 160 418)

Varatuomari Hanna-Mari Pekuri sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.6.2016 lukien. (STM hallitusneuvos Liisa Perttula 0295 163 521)

Varatuomari Susanna Rahkonen sosiaali- ja terveysministeriön hallitussihteerin virkaan 1.5.2016 lukien. (STM vanhempi hallitussihteeri Arita Kaario 0295 163 522)

Sivun alkuun