Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvoston yleisistunto 10.9.2015

Valtioneuvoston viestintäosasto
10.9.2015 13.32
Tiedote 470/2015

Valtioneuvosto päätti nimittää diplomi-insinööri Jukka Matti Juustin puolustusministeriön kansliapäällikön virkaan 1.1.2016-31.12.2020.

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset.

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 10.9.2015 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus kuluttajien kannalta sopimattomasta menettelystä markkinoinnissa ja asiakassuhteissa annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta. Asetuksen pyramidimyyntijärjestelmiä koskevaa säännöstä täsmennetään sen varmistamiseksi, että säännöksellä pannaan asianmukaisesti täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/29/EY I liitteen 14 kohta. Komissio on 27.3.2015 lähettämässään täydentävässä virallisessa ilmoituksessa katsonut, että voimassa olevan säännöksen sanamuoto ei ole riittävän täsmällinen. Asetus tulee voimaan 1.10.2015. (OM apulaisosastopäällikkö Antti Leinonen 0295 150 264)

Valtioneuvoston asetus Euroopan meri- ja kalatalousrahaston toimintaohjelmasta myönnettävästä tuesta. Asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevan eurooppalaisen asetuksen kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain (1093/2014) nojalla myönnettävistä tuista ja niiden hallinnoinnista. Asetus tulee voimaan 15.9.2015. (MMM kalatalousneuvos Risto Lampinen 0295 162 458)

Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetukseen tehdään kaksi muutosta. YK:n huumausainetoimikunnan yleisistunnon 13.3.2015 päätöksen mukaisesti siirretään 10 ainetta seuraavasti: Liitteestä III AH-7921 vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen listalle I, 25I-NBOMe psykotrooppisia aineita koskevan vuoden 1971 yleissopimuksen listalle I, mefedroni, BZP ja MDPV psykotrooppisia aineita koskevan vuoden 1971 yleissopimuksen listalle II. Liitteestä IV 25B-NBOMe ja 25C-NBOMe psykotrooppisia aineita koskevan vuoden 1971 yleissopimuksen listalle I ja JWH-018, AM-2201 ja metyloni psykotrooppisia aineita koskevan vuoden 1971 yleissopimuksen listalle II. Nämä jo aiemmin kansallisella ja EU-tasolla valvontaan otetut aineet ovat ensimmäisiä niin sanottuja muuntohuumeita, jotka on päätetty ottaa valvontaan myös YK:n yleissopimuksien nojalla. Lisäksi lisätään huumausaineluetteloon (liite IV) kansallisesti seitsemän uutta ainetta 2-MeO-PCP, 3-MeO-PCP, 4-MeO-PCP, AB-CHMINACA, MDMB-CHMICA, asetyylifentanyyli ja okfentaniili. Huumausainelain (373/2008) 3 §:n 1 momentin 5 kohdan e-alakohdan ja 3 §:n 2 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan määritellä huumausaineeksi sellaisia huumaantumistarkoituksessa käytettäviä aineita, jotka ovat terveydelle vaarallisia ja joista on tehty ilmoitus valvontaan ottamista varten EU:n neuvoston päätöksen mukaisesti tai jotka ovat tällaisen aineen paikkaisomeereja. Esimerkiksi 2-MeO-PCP on päätöksen mukaisesti ilmoitettujen 3-MeO-PCP:n ja 4-MeO-PCP:n paikkaisomeeri. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun paikkaisomeeri luokitellaan huumausaineeksi. Paikkaisomeerien luokittelu huumeeksi tuli mahdolliseksi joulukuussa 2014 tehdyn huumausainelain muutoksen myötä. Edellä mainituista kansallisesti luokiteltavista aineista 2-MeO-PCP, 3-MeO-PCP ja 4-MeO-PCP ovat huumausaineeksi luokitellun fensyklidiinin eli PCP:n metoksijohdannaisia. PCP on luokiteltu huumausaineeksi YK:n psykotrooppisia aineita koskevassa yleissopimuksessa. Aineet ovat vaikutukseltaan dissosiatiivisten aineiden kaltaisia eli ne voivat aiheuttaa sensorista deprivaatiota ja aistiharhoja. AB-CHMINACA ja MDMB-CHMICA ovat synteettisiä kannabinoideja, joiden terveysriskit väärinkäytettynä ovat verrattavissa muihin jo huumausainelistalla oleviin synteettisiin kannabinoideihin. Luontaisessa kannabiksessa on useita yhdisteitä, joista osa suojaa mahdollisesti yliannostukselta tai psykoosin kehittymisen riskiltä. Synteettisistä kannabinoideista nämä ominaisuudet puuttuvat, mikä tekee niistä vaarallisempia. Asetyylifentanyyli ja okfentaniili ovat synteettisiä opioideja, jotka muistuttavat huumausaineeksi luokiteltua, kipulääkkeenäkin käytössä olevaa fentanyyliä. Synteettiset opioidit aiheuttavat muun muassa mielialan muuttumista, euforiaa, uneliaisuutta ja hengityksen lamautumista. Yliannosteltuna opioidit voivat aiheuttaa kuolemaan johtavan hengityslaman. Kansallisesti luokiteltavaksi esitettävät aineet ovat terveydelle vaarallisia huumaantumistarkoituksessa käytettäviä aineita. Ne voivat väärinkäytettyinä aiheuttaa huumausaineeksi luokiteltujen aineiden kaltaisia haittoja. Paikkaisomerian perusteella luokiteltavaa 2-MeO-PCP:tä lukuun ottamatta kaikki aineet on ilmoitettu Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen (EMCDDA) varhaisen varoituksen järjestelmään ja ne ovat siten levinneet väärinkäyttöön Euroopassa sekä jossain määrin myös Suomessa. Aineet eivät ole YK:n tai EU:n yhteisen huumausainevalvonnan piirissä, mutta niitä kontrolloidaan useissa Euroopan maissa. Näiden muutosten ja lisäysten lisäksi yhdenmukaistetaan ja modernisoidaan joidenkin liitteissä listattujen aineiden nimiä nykyään käytössä olevan merkintätavan kanssa. Asetus tulee voimaan 28.9.2015. (STM hallitusneuvos Ismo Tuominen 0295 163 341)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta. Huumausainelain mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan määritellä kuluttajamarkkinoilta kielletyksi psykoaktiivisiksi aineiksi sellaisia huumaantumistarkoituksessa käytettäviä aineita, jotka voivat olla terveydelle vaarallisia ja joista on tehty ilmoitus valvontaan ottamista varten EU:n neuvoston päätöksen mukaisesti tai jotka ovat tällaisen aineen paikkaisomeereja ja jotka eivät ole lääkeaineita eivätkä huumausaineita. Asetuksella määritellään kuluttajamarkkinoilta kielletyiksi psykoaktiivisiksi aineiksi 65 niin sanottua muuntohuumetta, jotka eivät ole aiemmin olleet Suomessa valvonnan piirissä. Nämä terveydelle mahdollisesti haitalliset aineet on raportoitu eurooppalaiseen varhaisen varoituksen järjestelmään (EWS). Aineiden valvontaan ottaminen on tärkeää, koska aineet leviävät nopeasti EU:n alueella. Asetuksen antamisen jälkeen kyseisten aineiden valmistus, maahantuonti, varastointi, myynnissä pitäminen ja luovuttaminen on huumausainelain 5 §:n 2 momentin mukaan kielletty. Tutkimus- ja teollinen toiminta sekä maahantuonti niitä käyttötarkoituksia varten, on edelleen sallittua ilmoituksen tekemisen jälkeen. Aineiden hallussapito ja käyttö ei ole rangaistavaa. Joulukuussa 2014 tehty huumausainelain muutos mahdollistaa potentiaalisesti haitallisten aineiden, joista kaikista ei kuitenkaan vielä ole kertynyt tarkkoja haittatietoja, kieltämisen kuluttajamarkkinoilta. Mikäli jotkut näistä aineista yleistyvät ja alkavat aiheuttaa merkittävämpiä haittoja, voidaan ne luokitella edelleen huumausaineiksi valtioneuvoston asetuksella huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista (543/2008). Asetus tulee voimaan 28.9.2015. (STM hallitusneuvos Ismo Tuominen 0295 163 341)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus laivaväen ruokahuollosta aluksella annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksella muutetaan ruoan laatua ja tarjottavia aterioita koskevaa säännöstä siten, että mahdollistetaan toisin sopiminen kotimaan liikenteessä olevien alusten osalta koskien laivaväelle tarjottavien aterioiden toteuttamistapoja. Lisäksi muutetaan ruokapäiväkirjaan merkittäviä tietoja koskevaa säännöstä siten, että joitakin tietoja ei enää tarvitse merkitä ruokapäiväkirjaan joko syystä että tietojen merkitseminen on epätarkoituksenmukaista tai koska samat tiedot löytyvät toisaalta. Asetus tulee voimaan 1.10.2015. (STM hallitussihteeri Tuula Andersin 0295 163 506)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 10.9.2015 seuraavat päätökset:

Päätös vapauttaa Anne Sipiläinen Suomen edustajan tehtävistä Aasian Kehityspankissa (AsDB), Afrikan kehityspankissa (AfDB), Latinalaisen Amerikan kehityspankissa (IDB) ja Kansainvälisen maatalouden kehittämisrahastossa (IFAD) ja nimittää hänen tilalleen 10.9.2015 lukien alivaltiosihteeri Elina Kalkku. (UM lähetystöneuvos Paula Koski 0295 351 014)

Päätös määrätä oikeusministeriön erityisasiantuntija Samuli Sillanpää valtioneuvoston esittelijäksi. (OM apulaisosastopäällikkö Heikki Liljeroos 0295 150 428)

Päätös asettaa rikoksentorjuntaneuvosto toimikaudeksi 1.10.2015-30.9.2018. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: kihlakunnansyyttäjä Eija Velitski Helsingin syyttäjänvirasto; varapuheenjohtaja: poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen Poliisihallitus; jäsenet: apulaisosastopäällikkö Aarne Kinnunen oikeusministeriö, kriminaalipoliittinen osasto (erityisasiantuntija Maria Wakeham-Hartonen oikeusministeriö, demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö), lakimies Jani Kotoaro Rikosseuraamuslaitos (hovioikeudenneuvos Pia Sandvik Helsingin hovioikeus), poliisiylitarkastaja Heikki Lausmaa Poliisihallitus (komisario Jarmo Heinonen Helsingin poliisilaitos), kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen sisäministeriö, poliisiosasto (kehittämispäällikkö Harri Martikainen sisäministeriö, sisäisen turvallisuuden strategia), kulttuuriasiainneuvos Immo Parviainen opetus- ja kulttuuriministeriö (opetusneuvos Kristina Kaihari Opetushallitus), hallitusneuvos Ismo Tuominen sosiaali- ja terveysministeriö, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto (hallitussihteeri Tapani Aaltela sosiaali- ja terveysministeriö, työsuojeluosasto), kehittämispäällikkö Helena Ewalds (erikoistutkija Eeva Nykänen) Terveyden ja hyvinvoinninlaitos, erityisasiantuntija Päivi Kurikka Kuntaliitto (päällikkö Matti Koskinen Helsingin kaupunki, turvallisuus- ja valmiusyksikkö), yliarkkitehti Timo Saarinen ympäristöministeriö (tutkija Sari Puustinen Aalto yliopisto), yliopistotutkija Martti Lehti (tutkimusjohtaja Janne Kivivuori) Helsingin yliopisto Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti, psykologi Mari Koskelainen Poliisiammattikorkeakoulu (lehtori Reijo Lähde Laurea Ammattikorkeakoulu Espoo), asiantuntija Kaisa Saario Keskuskauppakamari (johtaja Risto Karhunen Finanssialan keskusliitto), kehitys- ja strategiapäällikkö Marja-Riitta Vest Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (päällikkö Riku-Matti Lehikoinen Etelä-Suomen aluehallintovirasto, alkoholihallintoyksikkö), toimitusjohtaja Pentti Lemmetyinen Suomen Setlementtiliitto (perheasioiden asiantuntija Pia Rosengird-Andersson Folkhälsan), erikoissuunnittelija Päivi Okuogume Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto (asiantuntija Sami Puumala Kirkkohallitus) ja lakimies Marjut Vuorela Vanhustyön keskusliitto (toiminnanjohtaja Leena-Kaisa Åberg Rikosuhripäivystys). (OM hallitusneuvos Leena Kuusama 0295 150 508)
Tiedote

Päätös asettaa lapsiasianeuvottelukunta toimikaudeksi 1.10.2015-30.9.2019. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila; varapuheenjohtaja: kotimaan vaikuttamistyön päällikkö Mirella Huttunen Suomen Unicef; jäsenet: johtaja Aki Tornberg opetus- ja kulttuuriministeriö (opetusneuvos Anneli Rautiainen Opetushallitus), erikoissuunnittelija Mikko Cortés Téllez opetus- ja kulttuuriministeriö (pääsihteeri Olli Joensuu Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry), neuvotteleva virkamies Marjaana Pelkonen sosiaali- ja terveysministeriö (erikoistutkija Johanna Lammi-Taskula Terveyden ja hyvinvoinnin laitos), lainsäädäntösihteeri Satu Sistonen ulkoasiainministeriö (puheenjohtaja Santeri Lohi Nuorisovaltuustojen Liitto ry), lainsäädäntöneuvos Outi Kemppainen oikeusministeriö (johtaja Hanna Helinko Maahanmuuttovirasto), budjettineuvos Jouko Narikka valtiovarainministeriö (etuuspäällikkö Suvi Onninen Kansaneläkelaitos), ohjelmaneuvos Sirpa Kekkonen valtioneuvoston kanslia (puheenjohtaja Suvianna Hakalehto Lapsioikeusjuristit ry), poliisitarkastaja Ari Evwaraye sisäministeriö (toiminnanjohtaja Markku Jokinen Kuurojen Liitto ry), ylijohtaja Minna Karhunen Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ylitarkastaja Kari Lehtola Itä-Suomen aluehallintovirasto), opetus- ja kulttuuriasiainjohtaja Terhi Päivärinta Suomen Kuntaliitto ry (johtaja Anja Peltonen Kilpailu- ja kuluttajavirasto), johtaja Päivi Kähkönen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallitus (toiminnanjohtaja Hanna Heinonen Lastensuojelun Keskusliitto ry), puheenjohtaja, osastonylilääkäri Pekka Lahdenne Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry (johtava asiantuntija, lakimies Esa Iivonen Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry), puheenjohtaja, professori, Pentti Arajärvi Lastensuojelun Keskusliitto ry (vt. pääsihteeri Milla Kalliomaa Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry) ja koulutuspoliittinen suunnittelija Sari Kokko Vammaisfoorumi ry (toiminnanjohtaja Juha Jämsä Sateenkaariperheet ry). (OM neuvotteleva virkamies Kaisa Tiusanen 0295 150 454)
Tiedote

Päätös myöntää maastavientilupa Sako Oy:lle. Maastavientiluvan perusteella yritys saa viedä Kazakstaniin seuraavan puolustusmateriaalin: tarkkuuskivääri Sako TRG M10 cal. 338 LM (sis. suujarru) 60 kappaletta, kaliiberinvaihtosarja Sako TRG M10 cal. 308 Win. (sis. suujarru, lukko, piippu ja 4 lipasta) 60 kappaletta, Lipas TRG M10 cal. 338 LM 240 kappaletta, äänenvaimennin AU SL 7 BL 60 kappaletta, äänenvaimentimen lämpösuoja 60 kappaletta, etutuki Harris 60 kappaletta, etutuen kiinnitin 60 kappaletta, kantohihna 60 kappaletta, puhdistussarja 60 kappaletta, kiikarinjalka 60 kappaletta, kiikaritähtäin 5-25 x 56 mm 60 kappaletta, aurinkosuoja kiikaritähtäimen putkelle 60 kappaletta, heijastinsuoja kiikarintähtämelle 60 kappaletta, kiikaritähtäimen- ja piipun suoja 60 kappaletta, huoltosarja (työkalut, varaosat) 60 kappaletta, kuljetuslaukku 60 kappaletta, asepussi 60 kappaletta, katselukiikari 30 kappaletta, sääasema 30 kappaletta ja kämmentietokone 30 kappaletta. (PLM hallitussihteeri Tuomas Venho 0295 140 414)

Päätös myöntää vientilupa Nammo Lapua Oy:lle. Vientiluvan perusteella yritys saa viedä Yhdistyneisiin arabiemiraatteihin patruunoita .308 Win AP492 10,7g/165gr 50 000 kappaletta ja patruunoita .338 Lapua Mag. AP529 19,4g/300gr 100 000 kappaletta. Tuotteiden loppukäyttäjä on Yhdistyneiden arabiemiraattien puolustusvoimat (GHQ Armed Forces Presidential Special Guard). (PLM neuvotteleva virkamies Sanna Poutiainen 0295 140 418)

Päätös määrätä liikenne- ja viestintäministeriö ylitarkastaja Maaria Mäntyniemi valtioneuvoston esittelijäksi. (LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 0295 342 389)

Päätös myöntää Janne Makkulalle ero työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan yrittäjätoimintaan perehtyneen jäsenen henkilökohtaisen varajäsenen tehtävästä ja määrätä hänen tilalleen lainopillinen asiamies Albert Mäkelä, myöntää Heli Puuralle ero työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan työelämän ja työmarkkinoiden olosuhteita tuntevan jäsenen tehtävästä ja määrätä hänen tilalleen eläke- ja sosiaaliturva-asioiden asiantuntija Samppa Koskela sekä määrätä psykiatrian erikoislääkäri Roope Raassina työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan lääkärijäsen Kaija Puustjärvi-Sunabackan henkilökohtaiseksi varajäseneksi 10.9.2015 lukien lautakunnan 31.12.2016 päättyväksi toimikaudeksi. (STM hallitussihteeri Inka Hassinen 0295 163 187)

Päätös asettaa valtuuskunta Maailman terveysjärjestön Euroopan aluetoimiston (WHO/EURO) 65. aluekomitean kokoukseen 14.-17.9.2015 Vilnassa ja oikeuttaa sosiaali- ja terveysministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat ja sihteeri. Valtuuskunnan johtaja on ylijohtaja Veli-Mikko Niemi sosiaali- ja terveysministeriöstä ja jäsenet ovat johtaja Taru Koivisto sosiaali- ja terveysministeriöstä, kansainvälisten asiain neuvos Outi Kuivasniemi sosiaali- ja terveysministeriöstä, neuvotteleva virkamies Eero Lahtinen sosiaali- ja terveysministeriöstä, erityisasiantuntija Pasi Mustonen Suomen pysyvästä edustustosta Genevessä sekä ylitarkastaja Satu Leino sosiaali- ja terveysministeriöstä. (STM ylitarkastaja Martina Törnkvist 050 379 8392)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 10.9.2015 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 10/2015 vp) eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta neuvoston päätökseksi väliaikaisten toimenpiteiden perustamisesta kansainvälisen suojelun alalla Italian ja Kreikan tukemiseksi. Osana muuttoliikeagendan toimeenpanoa komissio on tehnyt ehdotuksen EU:n sisäisten siirtojen toteuttamiseksi [COM(2015) 286 final]. Ehdotus koskee yhteensä 40 000 Italiassa ja Kreikassa turvapaikkahakemuksen jättänyttä henkilöä seuraavien kahden vuoden aikana. Suomelle osoitettavien siirtojen kokonaismäärä olisi noin 800 henkilöä. Valtioneuvosto voi hyväksyä kirjelmässä mainituilla edellytyksillä komission esityksen neuvoston päätökseksi ottaen lisäksi huomioon 25. ja 26.6.2015 pidetyn Eurooppa-neuvoston linjauksen. Valtioneuvosto korostaa kaikissa vaiheissa vapaaehtoisuutta pääperiaatteena. (SM hallitusneuvos Annikki Vanamo-Alho 0295 488 678)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 11/2015 vp) eduskunnalle ehdotuksista neuvoston päätöksiksi (HNS-yleissopimuksen ratifiointi ja siihen liittyminen Euroopan unionin puolesta). Komissio antoi 22.6.2015 ehdotukset neuvoston päätöksiksi vastuusta ja vahingonkorvauksesta vaarallisten ja haitallisten aineiden merikuljetusten yhteydessä tehdyn kansainvälisen sopimuksen vuoden 2010 pöytäkirjan (HNS-yleissopimus) ratifioinnista jäsenvaltioiden toimesta ja siihen liittymisestä unionin puolesta. HNS-yleissopimus sisältää Euroopan unionin toimivaltaan kuuluvia määräyksiä, mutta unioni ei voi liittyä yleissopimukseen, koska yleissopimuksen osapuolia voivat olla ainoastaan valtiot. Päätöksillä mahdollistettaisiin näin ollen jäsenvaltioiden liittyminen HNS-yleissopimukseen. (LVM hallitusneuvos Tiina Ranne 0295 342 004)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 10.9.2015 seuraavat nimitysasiat:

Oikeustieteen kandidaatti Kirsi Maaret Suomi valtioneuvoston kanslian lainsäädäntöneuvoksen virkaan 1.10.2015 lukien. (VNK hallitusneuvos Kari Peltonen 0295 160 288)

Diplomi-insinööri Jukka Matti Juusti puolustusministeriön kansliapäällikön virkaan 1.1.2016-31.12.2020. (PLM hallintojohtaja Hannu Antikainen 0295 140 500)
Tiedote

Valtiotieteiden maisteri Sini Wirén liikenne- ja viestintäministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.10.2015 lukien. (LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 0295 342 389)

Hallintotieteiden maisteri Tomi Lindholm liikenne- ja viestintäministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.10.2015 lukien. (LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 0295 342 389)

Valtioneuvosto myönsi pääjohtaja Tero Varjorannalle virkavapautta Säteilyturvakeskuksen pääjohtajan virasta 1.9.2016-31.8.2017. (STM osastopäällikkö Raimo Ikonen 0295 163 517)

Diplomi-insinööri Petteri Tiippana Säteilyturvakeskuksen pääjohtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.9.2016-31.8.2017, kuitenkin enintään viran haltijan virkavapauden ajaksi. (STM osastopäällikkö Raimo Ikonen 0295 163 517)

Sivun alkuun