Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvoston yleisistunto 11.5.2017

Valtioneuvoston viestintäosasto 11.5.2017 13.24
Tiedote 226/2017

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 11.5.2017 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 48/2017 vp) eduskunnalle joukkolainanhaltijoiden edustajaa koskevaksi laiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki joukkolainanhaltijoiden edustajasta sekä muutettavaksi kahdeksaa muuta lakia, joihin tehtäisiin lähinnä täsmennyksiä ja teknisiä muutoksia. Edustajalla tarkoitetaan elinkeinonharjoittajaa, joka on sitoutunut joukkolainanhaltijoiden yhteiseen lukuun toimimaan joukkolainan ehdoissa sovitulla tavalla. Lain säännökset olisivat pääosin tahdonvaltaisia eli niistä voitaisiin sopimuksella poiketa. Kuitenkin säännökset, jotka koskevat edustajan velvollisuutta kohdella joukkolainanhaltijoita yhdenvertaisesti ja noudattaa hyvää arvopaperimarkkinatapaa, edustajan tiedonantovelvollisuutta sekä velvollisuutta pitää toisen omaisuus erillään edustajan varoista, säädettäisiin pakottaviksi. Vain erityiseen julkiseen rekisteriin merkitty elinkeinonharjoittaja saisi toimia edustajana, jos joukkolainasta on julkaistu tai julkaistaan arvopaperimarkkinalaissa tarkoitettu esite tai jos joukkolainan osuudet otetaan kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä. Muutoin edustajana voisi toimia myös rekisteröitymätön elinkeinonharjoittaja. Elinkeinonharjoittajan on oltava oikeushenkilö eikä yksityishenkilö voisi toimia edustajana. Rekisteri- ja valvontaviranomaisena toimisi Finanssivalvonta. Edustajalle säädettäisiin tiedonantovelvollisuus sekä velvollisuus joukkolainalle annettujen vakuuksien ja asiakasvarojen erillään pitoon, säilyttämiseen ja käsittelyyn luotettavalla tavalla. Lisäksi täsmennettäisiin voimassa olevaa rahoitusmarkkinoiden sääntelyä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan syksyllä 2017. (VM lainsäädäntöneuvos Ilkka Harju 0295 530 215)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 49/2017 vp) eduskunnalle laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöstä. Voimaantulosäännökseen lisättäisiin siirtymäsäännös, joka turvaisi Rajavartiolaitoksesta ja puolustusvoimista keskitetyistä taloushallintotehtävistä vastaavaan virastoon tai laitokseen siirtyvien virkamiesten eroamisiän säilymisen sellaisena kuin siitä säädetään rajavartiolaitoksen hallinnosta annetussa laissa ja puolustusvoimista annetussa laissa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.10.2017. (VM neuvotteleva virkamies Anna Hyvärinen 0295 530 405)

Hallituksen esitys (HE 50/2017 vp) eduskunnalle maakaasumarkkinalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksellä annettaisiin säännökset Suomen soveltamien maakaasumarkkinadirektiivin eristyneiden markkinoiden poikkeuksien päättymisestä. Maakaasumarkkinat avattaisiin kilpailulle EU:n maakaasun sisämarkkinoita koskevien säännösten mukaisesti vuoden 2020 alusta, kun putkiyhteys Suomesta Baltian kaasuverkkoon otetaan käyttöön. Keskeisiä muutoksia olisivat verkkoon pääsy maakaasun siirto- ja jakeluverkoissa, pääsy maakaasuverkon ulkopuolella sijaitseviin nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteistoihin sekä maakaasun siirtoverkon eriyttäminen maakaasun toimittamisesta ja tuotannosta ns. tosiasiallisen eriyttämisen mallin mukaisesti. Maakaasun tukku- ja vähittäismyynnin sekä jakelun sääntelyä kevennettäisiin. Maakaasun tukku- ja vähittäismyynnin hinnoittelun erityissääntelystä luovuttaisiin suurelta osalta. Sähkö- ja maakaasumarkkinalakeihin lisättäisiin säännökset, jotka rajoittavat sähkön ja maakaasun siirron ja jakelun maksujen korotuksen 12 kuukauden pituisen tarkastelujakson aikana enintään 15 prosenttiin siirron tai jakelun verollisesta kokonaishinnasta. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2018. Siirtoverkonhaltijan eriyttämistä koskevat säännökset ja maakaasumarkkinoiden avaamista kilpailulle koskevat säännökset on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2020. Sähkömarkkinalain muuttamisesta annettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. (TEM hallitusneuvos Arto Rajala 0295 064 828)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 51/2017 vp) eduskunnalle laiksi julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista ja työelämäkokeilua koskevasta kokeilusta. Ehdotetulla lailla laajennettaisiin kuntien toimivaltaa julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden tarjoamisessa. Kokeilun tavoitteena on vähentää pitkäaikaistyöttömyyttä ja vaikuttaa työllisyysasteen nostamiseen. Tavoitteena on myös valmistautua maakuntamallin tuottajarakenteeseen, kehittää asiakaslähtöisiä palveluja ja palvelujen tuottamistapoja sekä lisätä asiakkaille tarjottavaa lähipalvelua. Kokeilussa mukana olevat kunnat vastaisivat kokeilualueilla julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden tarjoamisesta kokeilun asiakaskohderyhmälle työ- ja elinkeinotoimiston sijaan. Asiakasprosessista vastaaminen tarkoittaa, että kunta huolehtisi työnhakijan haastattelusta, palvelutarpeen arvioinnista sekä työllistymissuunnitelman laatimisesta. Kunta vastaisi myös työnhakijoiden ohjaamisesta palvelutarpeiden mukaisiin julkisiin työvoima- ja yrityspalveluihin, myöntäisi palkkatukea asiakkaita palkkaaville työnantajille sekä tekisi sopimuksen työkokeilun järjestämisestä. Kuntien toimivallan laajentamista koskeva kokeilu toteutettaisiin viidellä kokeilualueella, jotka ovat Satakunnassa Porin ja Rauman kunnat, Varsinais-Suomessa Naantalin, Paimion, Raision ja Turun kunnat, Pirkanmaalla Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Oriveden, Pirkkalan, Punkalaitumen, Sastamalan, Tampereen, Vesilahden ja Ylöjärven kunnat, Pohjois-Savossa Kuopion, Siilinjärven ja Tuusniemen kunnat ja Lapissa Kemin, Kemijärven, Rovaniemen, Sodankylän ja Tornion kunnat. Työelämäkokeilua kokeilisivat Pori ja Rauma sekä Kuopio, Siilinjärvi ja Tuusniemi. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2017 ja se olisi voimassa vuoden 2018 loppuun. (TEM erityisasiantuntija Hanna Liski-Wallentowitz 0295 047 131)

Hallituksen esitys (HE 52/2017 vp) eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta. Lailla sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta säädettäisiin sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien toimintaedellytyksistä, rekisteröinnistä ja valvonnasta. Lakia ei sovellettaisi palvelujen vastikkeettomaan eikä satunnaiseen tuottamiseen. Palvelun tuottajan käsitettä käytettäisiin kuvaamaan kaikkia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tuottavia tahoja niiden oikeudellisesta muodosta riippumatta. Palveluyksikön käsitettä käytettäisiin kuvaamaan sitä hallinnollisesti järjestettyä kokonaisuutta, jossa palveluja tuotetaan. Palvelun tuottajan olisi turvattava palvelujen laatu, asiakaskeskeisyys, turvallisuus ja asianmukaisuus sekä valvottava niiden toteutumista. Laissa säädettäisiin toiminnan johtamista sekä vastuuhenkilöä koskevista edellytyksistä. Palvelun tuottajilla tulisi olla omavalvontasuunnitelma, joka kattaisi kaikki palvelun tuottajan tarjoamat palvelut ja joiden toteuttamisesta palvelun tuottaja ja vastuuhenkilö olisivat vastuussa. Voimassa olevan yksityisiä sosiaali- ja terveyspalveluja koskevan lainsäädännön mukaisen lupa- ja ilmoitusmenettelyn sijasta toiminnan aloittaminen edellyttäisi, että sekä palvelun tuottaja että palveluyksikkö olisi rekisteröity sosiaali- ja terveydenhuollon palvelun tuottajien rekisteriin ja että rekisteröinnistä olisi annettu päätös. Rekisteröintimenettely koskisi myös julkisia palveluntuottajia. Rekisteröinnin edellytyksenä olisi, että palvelun tuottaja ja palveluyksikkö täyttäisivät niille säädetyt taloudelliset, toiminnalliset ja hallinnolliset edellytykset. Palvelun tuottaja toimittaisi palvelutoimintaansa koskevat tiedot viranomaiselle ja vastaisi niiden oikeellisuudesta. Tarvittaessa toiminnan laadun tai laajuuden sitä edellyttäessä pyydettäisiin tarkempia selvityksiä tai suoritettaisiin ennakkotarkastus toimintaedellytysten arviointia varten. Lakiin sisältyisi myös säännökset palveluyksikön pätevyyden osoittamisesta sertifioinnilla tai viranomaisen tarkastuksella. Sertifiointivelvollisuus koskisi sairaaloita ja vaativia sosiaalipalveluja tuottavia palveluyksiköitä. Rekisteriin sisältyisi julkinen tietopalvelu, jossa olisi kaikille saatavilla tiedot palvelun tuottajista ja palvelutoiminnasta. Palvelun tuottajat voisivat keskinäiseen sopimukseensa perustuen valita vastuullisen palveluntuottajan edustajakseen viranomaisessa asioidessa. Vastuullinen palveluntuottaja toimittaisi muiden palvelun tuottajien puolesta yhteisen palveluyksikön rekisteröimiseksi tarvittavat tiedot ja vastaisi ilmoittamistaan tiedoista. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2019. (STM hallitusneuvos Riitta-Maija Jouttimäki 0295 163 383)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 53/2017 vp) eduskunnalle laeiksi yleisestä asumistuesta annetun lain, yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta annetun lain 29 ja 41 §:n sekä opintotukilain muuttamisesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta. Yleisestä asumistuesta annettua lakia muutettaisiin siten, että asumistukea ei myönnettäisi Manner-Suomessa opiskelevalle ahvenanmaalaiselle opiskelijalle, joka on oikeutettu opintotuesta annetun Ahvenanmaan maakuntalain mukaiseen asumislisään. Opintotukilain muuttamisesta annettua lakia muutettaisiin siten, että Ahvenanmaalla opiskeleville mannersuomalaisille opiskelijoille maksettaisiin opintotuen asumislisää. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2017. (STM neuvotteleva virkamies Sanna Pekkarinen 0295 163 434)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 54/2017 vp) eduskunnalle otsonikerrosta heikentävistä aineista tehdyn Montrealin pöytäkirjan muutoksen hyväksymisestä. Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi otsonikerroksen suojelua koskevan Wienin yleissopimuksen alaisen Montrealin pöytäkirjan muutoksen. Montrealin pöytäkirja koskee otsonikerrosta heikentäviä aineita. Pöytäkirjan lokakuussa 2016 Kigalissa hyväksytyllä muutoksella sovitaan fluorihiilivetyjen tuotannon ja käytön maailmanlaajuisesta vähentämisestä asteittain. Pöytäkirjan muutoksen täytäntöönpanokustannusten arvioidaan nostavan merkittävästi pöytäkirjan osapuolten pakollisia rahoitusosuuksia. Pöytäkirjan muutos tulee voimaan 1.1.2019 edellyttäen, että vähintään 20 osapuolta on tallettanut pöytäkirjan ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa siihen mennessä. Pöytäkirjan muutos on Suomen osalta tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan kun pöytäkirjan muutos tulee kansainvälisesti voimaan. (YM ympäristöneuvos Susanna Wähä 0295 250 325)

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 11.5.2017 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus Veikkaus Oy:n rahapelien toimeenpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetukseen lisätään uusi 8 a § monikansallisten osittain yhteisten voittoluokkien veikkauspelistä. Pykälä koskee Veikkaus Oy:n yhdessä eri maissa toimivien rahapeliyhtiöiden kanssa toimeenpanemaa Viking Lottoa, jossa peliin tehtävän uudistuksen jälkeen ainoastaan kaksi ylintä voittoluokkaa ovat eri rahapeliyhtiöille yhteisiä. Uudessa pykälässä säädetään perimättä jääneiden voittojen käsittelystä sekä pelin yhteisten voittoluokkien voittojen pyöristämisestä. Viking Loton yhteisten voittoluokkien voittojen pyöristysten sekä euromääräisesti suurten perimättä jääneiden voittojen käsittely yhdenmukaistetaan Eurojackpot-pelin kanssa sillä erotuksella, että Eurojackpotissa kaikki voittoluokat ovat yhteisiä ja voittojen pyöristäminen koskee siten kaikkia voittoluokkia. Asetus tulee voimaan 18.5.2017. (SM neuvotteleva virkamies Jukka Tukia 0295 488 573)

Valtioneuvoston asetus valtion eläkkeiden maksamiseen tarvittavien varojen siirrosta ja kustannusten korvaamisesta Kevalle. Valtio maksaa Kevalle ennakkoon valtion eläke-etuuksien maksamiseen tarvittavan määrän. Lisäksi valtio maksaa Kevalle korvauksen valtion palveluksesta karttuvaan eläketurvaan liittyvien tehtävien hoitamisesta. Jos toteutuneet kustannukset ylittävät tai alittavat arvioidun määrän, erotus otetaan jälkikäteen huomioon korjauseränä. Asetuksessa säädetään tarkemmin varojen siirrosta ja kustannusten korvaamisesta sekä liikaa tai liian vähän maksetun määrän korvaamisesta jälkikäteen korjauseränä. Asetus tulee voimaan 1.6.2017 ja sitä sovelletaan 1.1.2017 lukien. (VM neuvotteleva virkamies Päivi Lanttola 0295 530 515)

Valtioneuvoston asetus opintotukiasetuksen muuttamisesta. Asetuksen (260/1994) 6 ja 7 §:ssä säädettyjä opintotukeen oikeuttavia enimmäisaikoja yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tutkinnoissa muutetaan siten, että tukiajat lyhenevät pääsääntöisesti kahdella tukikuukaudella. Muutos perustuu 1.8.2017 voimaan tulevan opintotukilain (65/1994) 7 §:n 3 momentin muutokseen (4/2017). Opintotukiasetuksen 26 §:ää takaussaatavasta perittävästä korosta muutetaan siten, että korko on nykyisen seitsemän prosentin sijaan neljä prosenttia. Tukiaikaan ja takaussaatavan korkoon tehtävät muutokset perustuvat hallitusohjelman mukaiseen opintotukiuudistukseen. Lisäksi opintotukiasetuksen 19 §:ää opintorahan ja asumislisän maksupäivästä muutetaan siten, että opintoraha ja asumislisä maksetaan kunkin kalenterikuukauden ensimmäisenä pankkipäivänä. Asetuksen 6 ja 7 § tulevat voimaan 1.8.2017 ja asetuksen 19 ja 26 § tulevat voimaan 1.1.2018. (OKM hallitussihteeri Carita Meriläinen 0295 330 017)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista. Asetuksella säädetään porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annettua lakia (986/2011) tarkemmin porotalouden ja luontaiselinkeinon harjoittajien rakennetuen myöntämisessä ja maksamisessa noudatettavista ehdoista ja menettelyistä. Lain tukijärjestelmään kuuluvat elinkeinonharjoittajan investointituki, nuoren elinkeinonharjoittajan aloitustuki, elinkeinonharjoittajan asunnonrakentamistuki, paliskunnan investointituki ja aitojen kunnossapitotuki, tutkimusrahoitus ja erityiset etuudet. Asetuksella otetaan käyttöön lain mukainen tukijärjestelmä, joka vastaa pitkälti kumottuun porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslakiin (45/2000) perustunutta aiempaa tukijärjestelmää. Tukijärjestelmässä on kuitenkin otettu huomioon kuluvalle ohjelmakaudelle uudistunut EU-lainsäädäntö ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 ehdot. Suhteessa aiempaan tukijärjestelmään asetuksen sääntelyä yksinkertaistetaan karsimalla eräitä tuen ehtoja sekä kokoamalla säännöksiä yhteen ja yhtenäistämällä niitä maatalouden rakennetukijärjestelmän vastaavan sääntelyn kanssa. Asetus tulee voimaan 15.5.2017. (MMM vanhempi hallitussihteeri Mika Saari 0295 162 134)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus lelujen turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan lelujen turvallisuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin muutosten kansalliseksi toimeenpanemiseksi. Muutoksella rajoitetaan eräiden kemikaalien (formamidi, BIT sekä CMI, MI ja CMI:n ja MI:n 3:1 seos) käyttöä alle 36 kuukauden ikäisten lasten käyttöön tarkoitetuissa leluissa ja muissa suuhun pantavaksi tarkoitetuissa leluissa. Kyse on valtaosin EU:n ns. CLP-asetuksen mukaisesti lisääntymiselle vaaralliseksi tai ihoa herkistäväksi luokitelluista aineista ja seoksista. Asetus tulee voimaan 24.5. Liitteessä 1 olevan taulukon 7-9 kohdat tulevat voimaan 24.11.2017. (TEM vanhempi hallitussihteeri Laura Holkko 0295 060 092)

Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 37 §:n ja liitteen muuttamisesta. Asetuksen 37 §:ään lisätään uusi 4 momentti. Muutoksella mahdollistetaan alusten nostolaitteiden määräaikaistarkastus tehtäväksi satamavaltiossa sellaisilla Suomen lipun alla liikennöivillä aluksilla, jotka eivät käy Suomessa. Nostolaitteen käyttöönottotarkastus tehdään edelleenkin Suomessa. Lisäksi asetuksen liitettä muutetaan siten, että tarkastusvaatimus koskee kaikkia konekäyttöisiä nostolaitteita, ei pelkästään lastinkäsittelyn nostolaitteita. Asetus tulee voimaan 1.6.2017. (STM hallitussihteeri Tuula Andersin 0295 163 506)

Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lainsäädännön uudistamisen vuoksi. Muutoksella säädetään tarkemmin menettelystä, jossa hanketta koskevan kaavoituksen yhteydessä voidaan samalla tehdä hankkeen ympäristövaikutusten arviointi (YVA). Asetus tulee voimaan 16.5.2017. (YM hallitussihteeri Jaana Junnila 0295 250 107)

Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä. Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain uudistamisesta sekä sen taustalla olevasta YVA-direktiivin muutoksesta johtuvia säädöstarpeita liittyy YVA-menettelyn soveltamista yksittäistapauksessa koskevan päätöksen tekemiseen, arviointiohjelman ja -selostuksen sisältöön sekä niitä koskeviin kuulutuksiin. Asetus tulee voimaan 16.5.2017. (YM hallitussihteeri Eriika Melkas 0295 250 170)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 11.5.2017 seuraavat päätökset:

Päätös asettaa valtuuskunta vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen sopimuspuolten kokouksen kymmenenteen istuntoon 13.-15.6.2017 New Yorkissa ja oikeuttaa ulkoasiainministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat. Valtuuskunnan puheenjohtaja on suurlähettiläs, pysyvä edustaja Kai Sauer Suomen pysyvästä edustustosta YK:ssa ja varapuheenjohtaja suurlähettiläs, pysyvän edustajan sijainen Jouni Laaksonen Suomen pysyvästä edustustosta YK:ssa ja jäsenet ovat ministerineuvos Pasi Pöysäri Suomen pysyvästä edustustosta YK:ssa, lainsäädäntöneuvos Janina Hasenson ulkoasiainministeriöstä, johtaja Eveliina Pöyhönen sosiaali- ja terveysministeriöstä, neuvotteleva virkamies Merja Heikkonen sosiaali- ja terveysministeriöstä, neuvonantaja Katariina Sario ulkoasiainministeriöstä, lainsäädäntösihteeri Katja Fokin ulkoasiainministeriöstä, ulkoasiainsihteeri Helena Vuokko Suomen pysyvästä edustustosta YK:ssa ja puheenjohtaja Kalle Könkkölä Vammaisfoorumi ry:stä. (UM lainsäädäntöneuvos Päivi Rotola-Pukkila 0295 351 922)

Päätös määrätä liikenne- ja viestintäministeriön ylitarkastaja Pirjo Karttunen valtioneuvoston esittelijäksi. (LVM hallintojohtaja Jussi Luomajärvi 0295 342 471)

Päätös asettaa valtuuskunta Maailman terveysjärjestön (WHO) 70. kokoukseen 22.5.-31.5.2017 Genevessä ja oikeuttaa sosiaali- ja terveysministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat ja sihteeri. Valtuuskunnan johtaja on perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula sosiaali- ja terveysministeriöstä ja jäsenet ovat pysyvä edustaja, suurlähettiläs Terhi Hakala Geneven pysyvästä edustustosta, kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee sosiaali- ja terveysministeriöstä, ministeri Renne Klinge Geneven pysyvästä edustustosta, johtaja Taru Koivisto sosiaali- ja terveysministeriöstä, kansainvälisten asioiden neuvos Outi Kuivasniemi sosiaali- ja terveysministeriöstä, lääkintöneuvos Anni-Riitta Virolainen-Julkunen sosiaali- ja terveysministeriöstä ja erityisasiantuntija Eero Lahtinen Geneven pysyvästä edustustosta. (STM kansainvälisten asiain johtaja Pasi Korhonen 0295 163 649)

Päätös asettaa valtuuskunta Maailman terveysjärjestön (WHO) 141. hallintoneuvoston kokoukseen 1.6.-2.6.2017 Genevessä ja oikeuttaa sosiaali- ja terveysministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat ja sihteeri. Valtuuskunnan johtaja on ministeri Renne Klinge Geneven pysyvästä edustustosta ja jäsenet ovat erityisasiantuntija Eero Lahtinen Geneven pysyvästä edustustosta, neuvonantaja Heini Leppänen Geneven pysyvästä edustustosta ja korkeakouluharjoittelija Ilona Vanhakartano Geneven pysyvästä edustustosta. (STM kansainvälisten asiain johtaja Pasi Korhonen 0295 163 649)

Päätös asettaa tartuntatautien neuvottelukunta toimikaudeksi 15.5.2017-14.5.2020. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: lääkintöneuvos Anni-Riitta Virolainen-Julkunen (valmiusjohtaja Olli Haikala) sosiaali- ja terveysministeriö; varapuheenjohtaja: ylilääkäri Sari Ekholm (neuvotteleva virkamies Maire Kolimaa) sosiaali- ja terveysministeriö; jäsenet: johtaja Mika Salminen (ylilääkäri Taneli Puumalainen) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, elintarviketurvallisuusjohtaja Sebastian Hielm maa- ja metsätalousministeriö (Zoonoosikeskuksen johtaja Saara Raulo Elintarviketurvallisuusvirasto), erityisasiantuntija Jouni Pousi sisäministeriö (puolustusvoimien epidemiologi Tuula Hannila-Handelberg Sotilaslääketieteen keskus), johtaja Eija Pelkonen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (landskapsläkare/maakuntalääkäri Olli-Pekka Lehtonen Ålands landskapsregering/Ahvenanmaan maakuntahallitus), tartuntataudeista vastaava lääkäri Kirsi Valtonen Vantaan kaupunki (epidemiologi Sirpa Räsänen Tampereen kaupunki), infektioylilääkäri Pekka Suomalainen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri EKSOTE (infektioylilääkäri Ulla Kaukoniemi Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri), osastonylilääkäri Jaana Syrjänen Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (ylilääkäri Esa Rintala Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri), ylilääkäri Irma Koivula Kuopion yliopistollinen sairaala (infektiosairauksien toimialajohtaja Heikki Kauma Oulun yliopistollinen sairaala), osastonlääkäri Asko Järvinen (osastonylilääkäri Harri Saxén) Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, toimialuejohtaja Jussi Mertsola Lasten ja nuorten klinikka Turun yliopistollinen keskussairaala (infektiosairauksien professori Anu Kantele Helsingin yliopisto), ylilääkäri Risto Vuento Fimlab Laboratoriot Oy (osastonylilääkäri Veli-Jukka Anttila Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri) ja ylilääkäri Mervi Saari Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (lääninlääkäri Katja Paakkola Lounais-Suomen aluehallintovirasto). Neuvottelukunta voi tarvittaessa kuulla asiantuntijoita ja ottaa kaksi sihteeriä. (STM hallitusneuvos Liisa Katajamäki 0295 163 329)

Päätös asettaa valtuuskunta Yhdistyneiden kansakuntien valtamerikonferenssiin New Yorkissa 5.-9.6.2017. Valtuuskunnan puheenjohtaja on kansliapäällikkö Hannele Pokka ympäristöministeriöstä ja varapuheenjohtajat ovat suurlähettiläs, pysyvä edustaja Kai Sauer Suomen pysyvästä edustustosta YK:ssa sekä ympäristöneuvos Maria Laamanen ympäristöministeriöstä ja jäsenet ovat pysyvän edustajan sijainen, suurlähettiläs Jouni Laaksonen Suomen pysyvästä edustustosta YK:ssa, ministerineuvos Pasi Pöysäri Suomen pysyvästä edustustosta YK:ssa, neuvotteleva virkamies Marina von Weissenberg ympäristöministeriöstä, neuvotteleva virkamies Penina Blankett ympäristöministeriöstä, neuvotteleva virkamies Henna Haapala ympäristöministeriöstä, erityisasiantuntija Janne Peltola työ- ja elinkeinoministeriöstä, ulkoasiainsihteeri Heikki Hietala Suomen pysyvästä edustustosta YK:ssa, johtaja Paula Kankaanpää Suomen ympäristökeskuksesta, tutkimusprofessori Markku Viitasalo Suomen ympäristökeskuksesta, johtava asiantuntija Anita Mäkinen Liikenteen turvallisuusvirasto Trafista, professori ja pääjohtaja Juhani Damski Ilmatieteen laitokselta, osaston varajohtaja Mari Heinonen Helsingin seudun ympäristöpalveluista, professori Tommi Inkinen Turun yliopistosta, Liiketoiminnan kehitysjohtaja Juhani Anhava Outotecista, perustaja, hallitusjäsen Saara Kankaanrinta Soilfoodista, asiamies Mathias Bergman Baltic Sea Action Groupista, tiedottaja Pieta Jarva Baltic Sea Action Groupista, toiminnanjohtaja Helena Laukko Suomen YK-liitosta sekä pääsihteeri Liisa Rohweder WWF Suomesta. (YM hallitussihteeri Charlotta von Troil 0295 250 364)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 11.5.2017 seuraavat nimitysasiat:

Filosofian tohtori Petri Puhakainen valtioneuvoston kanslian neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.6.2017 lukien. (VNK hallitusneuvos Kari Peltonen 0295 160 288)

Oikeustieteen maisteri Jaana Mikkola valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.6.2017 lukien. (VM lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi 0295 530 422)

Kauppatieteiden maisteri, Master in Research Päivi Puonti valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 15.5.2017-15.2.2019, kuitenkin enintään finanssisihteeri Samuli Pietiläisen virkavapauden ajaksi. (VM lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi 0295 530 422)

Opetusneuvos, hallintotieteiden maisteri Jukka Lehtinen opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.11.2017-31.12.2020, kuitenkin enintään viran vakituisen haltijan Mika Tammilehdon virkavapauden ajaksi. (OKM hallitusneuvos Leo Liukkonen 0295 330 196)

Sivun alkuun