Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvoston yleisistunto 12.5.2016

Valtioneuvoston viestintäosasto
12.5.2016 13.31
Tiedote 205/2016

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset ja ratkaisuehdotukset tasavallan presidentille.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 12.5.2016 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 75/2016 vp) eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kemikaalilakia siten, ettei maanviljelijän, joka on suorittanut kasvisuojeluainelaissa edellytetyn kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevan tutkinnon, tarvitsisi hankkia lisäksi ammattimaisen tuholaistorjujan pätevyyttä. Lailla täsmennettäisiin myös tuholaistorjujan ja tuholaistorjuntaan tarkoitettuja biosidivalmisteita koskevan erityistutkinnon suorittaneen henkilön rekisteröinnin peruuttamisen edellytyksiä sekä yleiseen kulutukseen luovutettavien biosidivalmisteiden rajoittamisen edellytyksiä. Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi rangaistavaksi kemikaalien käyttäminen Euroopan unionin kemikaalilainsäädännön mukaisen luvan ehtojen vastaisesti. Eräitä tarpeettomaksi tulleita kansallisia asetuksia kumottaisiin. (YM neuvotteleva virkamies Eeva Nurmi 0295 250 209)

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 12.5.2016 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen kalastussäännön 16 §:ssä tarkoitetun pöytäkirjan voimaansaattamisesta. Pöytäkirja sisältää määräykset, jotka poikkeavat kalastussäännöstä. Pöytäkirjassa on määräykset taimenen vapautuspakosta, kiinteiden pyydysten kalapesän päivittäisestä koennasta, siian kulkuverkkokalastusta koskevan kauden myöhentämisestä alkamaan elokuun alusta, siian verkkokalastuksen sallimisesta Könkämäenossa aikavälillä 15.9.-30.9., enintään yhden kulkuverkon käyttöä koskevasta säännöstä, lohen ja siian lippokalastuskaudesta ja siikalipon rakenteesta sekä mateen kalastuksen sallimisesta jokialueella aikavälillä 15.9.-15.12. Näitä määräyksiä sovellettiin myös vuonna 2015, joiden lisäksi on sovittu, että moottorin käyttö uistelussa Kilpisjärvellä hyväksytään uutena määräyksenä osaksi kalastussääntöä. Pöytäkirjassa todetaan, että sen mukaiset määräykset viedään kansalliseen lainsäädäntöön siten, että niitä voidaan soveltaa 1.6.2016 lukien. Pöytäkirja ja asetus tulevat voimaan 18.5.2016. (MMM neuvotteleva virkamies Orian Bondestam 0295 162 494)

Valtioneuvoston asetus lohenkalastuksen rajoituksista Pohjanlahdella ja Simojoessa ja valtioneuvoston asetus Tornionjoen kalastusalueella sovellettavista kansallisista kalastusmääräyksistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Vuoden 2016 alusta voimaan tullut kalastuslaki (379/2015) muutti aiemman ammattikalastaja määritelmän uudeksi kaupallisia kalastajia koskevaksi määritelmäksi. Määritelmät eivät ole verrannollisia, joten vanhaan määritelmään perustuvia määräyksiä ei enää voida soveltaa. Tämän vuoksi annetaan uusi valtioneuvoston asetus lohenkalastuksen rajoituksista Pohjanlahdella ja Simojoessa, jolla otetaan huomioon uusi määritelmä kaupallisista kalastajista. Pyrkimys on tehdä neutraali muutos siten, että lohenkalastusta koskevat rajoitukset muuttuvat mahdollisimman vähän verrattuna vuodesta 2008 voimaan tulleisiin rajoituksiin. Valtioneuvoston asetuksella säilytetään siten lohenkalastuksen yleisrajoitukset Pohjanlahdella. Yleisrajoituksilla säädellään lohenkalastuksen alkamispäivämääriä neljällä eri vyöhykkeellä. Lohenkalastus alkaa sitä myöhemmin mitä pohjoisempana vyöhyke on. Lohenkalastus isorysillä sallitaan ryhmään 1 kuuluville kaupallisille kalastajille yleisrajoitusten seitsemän viimeisen vuorokauden ajan kahdella isorysällä kalastajaa kohden. Yleisrajoitusten päätyttyä isorysien lukumäärää rajoitetaan kahdessa kolmen viikon jaksossa, ensin viiteen ja tämän jälkeen kahdeksaan isorysään kaupallista kalastajaa kohden. Lisäksi säilytetään istutetun lohen terminaalikalastusalueet ja Simojoen edustan tiukempi rajoitusalue. Lisäksi muutetaan asetusta (739/2011) Tornionjoen kalastusalueella sovellettavista kansallisista kalastusmääräyksistä siten, että myös siinä otetaan vastaavalla tavalla huomioon kalastuslain uusi määritelmä kaupallisista kalastajista. Asetukset tulevat voimaan 16.5.2016. (MMM neuvotteleva virkamies Orian Bondestam 0295 162 494)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 12.5.2016 seuraavat päätökset:

Päätös vahvistaa ministeri Rehnin vuosilomaan rinnastettava vapaa 9.5.2016. (VNK hallitusneuvos Arno Liukko 0295 160 175)

Päätös nimittää Turun hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomari Hannamaija Falck tuomarinvalintalautakunnan varajäseneksi lautakunnan 14.5.2020 päättyväksi toimikaudeksi. (OM hallitussihteeri Mika Risla 0295 150 190)

Päätös julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain (10/2015) 8 - 11 §:ssä säädettyjen tehtävien ja toimintojen siirtämisestä Hallinnon tietotekniikkakeskuksesta (HALTIK) Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtoriin. Päätöksellä vahvistetaan HALTIK:n julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnan tieto- ja viestintäteknisten palvelujen sekä integraatiopalvelujen siirtäminen Valtoriin. Siirron kohde ja siirron yksityiskohtainen toimeenpano määritellään tarkemmin sisäministeriön ja Valtorin välillä tehtävässä siirtosopimuksessa. HALTIK:iin siirretään tehtävät, joita Valtori siirron jälkeen tuottaa julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain (10/2015) 8 - 11 §:n sekä valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain mukaisesti. Julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain 8 §:n 2 momentin ja 10 §:n 2 momentin mukaisesti Valtorin on erotettava julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetussa laissa tarkoitettu toiminta hallinnollisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti muusta kuin turvallisuusverkkolain mukaisesta toiminnasta. Tehtävien ja toimintojen siirtojen yhteydessä siirtyvät näihin tehtäviin ja toimintoihin liittyvät sopimukset ja sitoumukset, niihin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet, vireillä olevat asiat, myyntisaamiset ja ostovelat ja siirrettävissä tehtävissä olevat henkilöt siten kuin niistä sovitaan tarkemmin siirtosopimuksessa. Siirrot toteutetaan 1.6.2016. (VM lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola 0295 530 199)
Tiedote

Päätös hyväksyä perusopetuslain 7 §:ssä tarkoitettu Kymenlaakson Steinerkoulun kannatusyhdistys ry:n opetuksen järjestämistä koskeva lupahakemus sekä hylätä Oulun Reggio Emilia kannatusyhdistys ry:n lupahakemus. (OKM hallitusneuvos Anne-Marie Brisson 0295 330 079)

Päätös asettaa kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmä pääministeri Juha Sipilän hallituksen toimikaudeksi. Yhteistyöryhmän tavoitteena on vahvistaa valtion, kaupunkien ja kaupunkiseutujen kumppanuutta, edistää kaupunkiseutujen uudistumis- ja kilpailukykyä, sosiaalista kestävyyttä ja kykyä vastata ilmastonmuutoksen haasteisiin sekä kehittää kaupunkiympäristöjä. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: elinkeinoministeri Olli Rehn työ- ja elinkeinoministeriö; varapuheenjohtaja: alivaltiosihteeri Petri Peltonen työ- ja elinkeinoministeriö; jäsenet: ylijohtaja Helena Säteri (rakennusneuvos Matti Vatilo) ympäristöministeriö, ylijohtaja Päivi Laajala (neuvotteleva virkamies Katja Palonen) valtiovarainministeriö, opetusneuvos Ulla Mäkeläinen (1.9.2016 alkaen), sijaisena opetusneuvos Maarit Palonen (ylitarkastaja Sari Virta) opetus- ja kulttuuriministeriö, yksikön johtaja Risto Murto (ylitarkastaja Mervi Karhula) liikenne- ja viestintäministeriö, ylijohtaja Taina Susiluoto (neuvotteleva virkamies Johanna Osenius) työ- ja elinkeinoministeriö, kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee (johtaja Eveliina Pöyhönen) sosiaali- ja terveysministeriö, osastopäällikkö Jukka Aalto (kehittämisneuvos Harri Martikainen) sisäministeriö, kaupunginsihteeri Anja Vallittu (strategiapäällikkö Marko Karvinen) Helsingin kaupunki, kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä (kaupunginsihteeri Mari Immonen) Espoon kaupunki, kaupunginjohtaja Kari Nenonen (kehittämisjohtaja Tarja Lumijärvi) Vantaan kaupunki, pormestari Anna-Kaisa Ikonen (konsernijohtaja Juha Yli-Rajala) Tampereen kaupunki, yhteysjohtaja Antti Kirkkola (erityisasiantuntija Pasi Ahola) Turun kaupunki, kaupunginjohtaja Matti Pennanen (talousjohtaja Jukka Weisell) Oulun kaupunki, kaupunginjohtaja Timo Koivisto (kansliapäällikkö Heli Leinonkoski) Jyväskylän kaupunki, kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta (strategiapäällikkö Sirkku Huisko) Lahden kaupunki, kaupunginjohtaja Petteri Paronen (strategiajohtaja Sirpa Lätti-Hyvönen) Kuopion kaupunki, kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäki (edunvalvontapäällikkö Petteri Portaankorva) Kouvolan kaupunki, kehitysjohtaja Markku Heinonen (kehittämispäällikkö Krista Huovila) Lappeenrannan kaupunki, kaupunginjohtaja Tomas Häyry (kehitysjohtaja Susanna Slotte-Kock) Vaasan kaupunki, tilaajajohtaja Janna Puumalainen (kaavoituspäällikkö Juha-Pekka Vartiainen) Joensuun kaupunki, kaupunginjohtaja Antti Rantakokko Salon kaupunki (kaupunginjohtaja Jyrki Peltomaa Huittisten kaupunki) ja toimitusjohtaja Jari Koskinen (johtaja Ritva Laine) Suomen Kuntaliitto. Maakuntajohtajien nimeämä edustaja ja ELY-keskusten ylijohtajien vuosittain vaihtuva puheenjohtaja nimetään yhteistyöryhmän asiantuntijoiksi. (TEM ylitarkastaja Hanna-Maria Urjankangas 0295 063 739)

Päätös asettaa valtuuskunta Maailman terveysjärjestön (WHO) 69. yleiskokoukseen Genevessä 23.-28.5.2016 ja oikeuttaa sosiaali- ja terveysministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat ja sihteeri. Valtuuskunnan johtaja on perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula sosiaali- ja terveysministeriöstä ja jäsenet ovat pysyvä edustaja, suurlähettiläs Päivi Kairamo Geneven pysyvästä edustustosta, kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee sosiaali- ja terveysministeriöstä, pääjohtaja Juhani Eskola Terveyden- ja hyvinvoinninlaitokselta, ministeri Renne Klinge Geneven pysyvästä edustustosta, johtaja Taru Koivisto sosiaali- ja terveysministeriöstä, kansainvälisten asioiden johtaja Pasi Korhonen sosiaali- ja terveysministeriöstä, kansainvälisten asioiden neuvos Outi Kuivasniemi sosiaali- ja terveysministeriöstä, lääkintöneuvos Eero Lahtinen sosiaali- ja terveysministeriöstä, erityisasiantuntija Pasi Mustonen, Geneven pysyvästä edustustosta ja neuvotteleva virkamies Sirpa Sarlio-Lähteenkorva sosiaali- ja terveysministeriöstä. (STM neuvotteleva virkamies Ville Korhonen 0295 163 253)

Päätös asettaa valtuuskunta Maailman terveysjärjestön (WHO) 139. hallintoneuvoston kokoukseen Genevessä 30.-31.5.2016 ja oikeuttaa sosiaali- ja terveysministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat ja sihteeri. Valtuuskunnan johtaja on pysyvä edustaja, suurlähettiläs Päivi Kairamo Geneven pysyvästä edustustosta ja jäsenet ovat erityisasiantuntija Pasi Mustonen Geneven pysyvästä edustustosta ja harjoittelija Katri Lehtinen Geneven pysyvästä edustustosta. (STM neuvotteleva virkamies Ville Korhonen 0295 163 253)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 12.5.2016 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 20/2016 vp) eduskunnalle ehdotuksista neuvoston päätöksiksi allekirjoittaa ja tehdä sopimus (EU-USA tietosuojasopimus). Sopimuksella vahvistetaan puitteet henkilötietojen suojalle, kun henkilötietoja siirretään lainvalvonnan alalla Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin tai sen jäsenvaltioiden välillä. Puitesopimuksessa vahvistettuja suojatoimenpiteitä ja takeita sovelletaan kaikkeen rikosasioissa tehtävän transatlanttisen lainvalvontayhteistyön puitteissa tapahtuvaan tietojenvaihtoon. (OM neuvotteleva virkamies Leena Rantalankila 0295 150 152)

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti vahvistaisi seuraavat lait:

Laki vaalilain muuttamisesta (HE 16/2016 vp). Vaalilakiin lisätään säännös vaaliviranomaisten velvollisuudesta toimia puolueettomasti sekä vaaliviranomaisten esteellisyyden arviointia selkeyttäviä säännöksiä. Vaalilain vaalipiirejä koskeva sääntely muutetaan vastaamaan vuoden 2016 alussa voimaan tulleita kuntajaon muutoksia. Laki tulee voimaan 1.6.2016. (OM neuvotteleva virkamies Jussi Aaltonen 0295 150 560)

 
Sivun alkuun