Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn

Valtioneuvoston yleisistunto 13.5.2015

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 13.5.2015 12.33
Tiedote 246/2015

Valtioneuvosto päätti myöntää valtionavustukset puolueille poliittisen toiminnan tukemiseen sekä tiedotustoimintaan ja viestintään sekä Ahvenanmaan maakunnalle poliittiseen toimintaan ja tiedotustoiminnan tukemiseen Ahvenanmaan maakunnassa ajalle 1.5.–31.12.2015.

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset ja ratkaisuehdotukset tasavallan presidentille.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 13.5.2015 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 2/2015 vp) eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain 36 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalaislain pykälää, jossa säädetään oleskeluluvan myöntämisen yleisistä edellytyksistä. Pykälään lisättäisiin säännös, jonka mukaan kansanterveyden vaarantaminen ei estä jatkoluvan myöntämistä, jos luvan myöntämisen edellytykset ovat muutoin olemassa. Virke sisältyy voimassa olevaan lainkohtaan, mutta se on jäänyt lainkohtaa viimeksi uudistettaessa pois epähuomiossa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.6.2015. (UM lähetystöneuvos Satu Suikkari-Kleven 0295 351 241)

Hallituksen esitys (HE 3/2015 vp) eduskunnalle laiksi lukiolain 19 ja 28 §:n muuttamisesta. Lukiolain 19 §:n 2 momentin säännös, jonka mukaan hakumenettelystä laissa tarkoitettuun koulutukseen säädetään erikseen, muutettaisiin valtuudeksi säätää asiasta valtioneuvoston asetuksella. Lukiolain 28 §:n 1 momenttiin ehdotetaan tehtäväksi tekninen korjaus. (OKM hallitusneuvos Toni Tuomainen 0295 330 360)

Hallituksen esitys (HE 4/2015 vp) eduskunnalle laiksi tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että nyt määräaikaisena voimassa olevaa puhelinliittymän markkinoinnin kieltoa jatkettaisiin kolmella vuodella. Lisäksi Viestintävirastolle annettaisiin oikeus antaa määräyksiä televisiovastaanottimien ja suojauksen purkujärjestelmien teknisistä ominaisuuksista. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 2.7.2015. (LVM neuvotteleva virkamies Tomi Lindholm 0295 342 021)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 5/2015 vp) eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi työttömyysturvalakiin säännökset ikääntyneiden työnhakijoiden päivärahan perusteena olevan palkan määrittelystä ja Kansaneläkelaitoksen ja työttömyyskassan oikeudesta saada tietoja etuudensaajien tuloista. Niiden työnhakijoiden, jotka täyttävät työssäoloehdon täytettyään 58 vuotta, ansiopäiväraha ehdotetaan määriteltäväksi aikaisemman palkan perusteella, jos uusi palkka on määrältään pienempi. Kansaneläkelaitokselle ja työttömyyskassalle ehdotetaan annettavaksi oikeus saada salassapitosäännösten ja muiden rajoitusten estämättä Verohallinnolta tietoja väärinkäytösten selvittämiseksi. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2015. (STM hallitussihteeri Pekka Paaermaa 0295 163 180)

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 13.5.2015 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus kuntien kielellisestä asemasta vuosina 2013-2022 annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta. Asetuksella Närpiön kunta säädetään kaksikieliseksi kunnaksi, jossa asukkaiden enemmistön kieli on ruotsi. Asetus tulee voimaan 1.1.2016. (OM kieliasiainneuvos Corinna Tammenmaa 0295 150 181)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus poliisin hallinnosta annetun asetuksen 20 §:n kumoamisesta. Poliisin hallinnosta annettuun lakiin on lisätty 1.5.2015 lukien uusi 15 j §, jossa säädetään poliisimiehen viran täyttämisestä sitä haettavaksi julistamatta. Poliisin hallinnosta annetun asetuksen 20 §:ssä on vastaava säännös, joka kumotaan. Asetus tulee voimaan 18.5.2015. (SM lainsäädäntöneuvos Riitta Aulanko 0295 488 569)

Valtioneuvoston asetus kuntatalouden ja -hallinnon neuvottelukunnasta. Uusi kuntalaki on tullut voimaan 1.5.2015. Aiemmin voimassa olleen kuntalain nojalla annettu asetus annetaan tämän vuoksi uudelleen. Neuvottelukunnan nimi muuttuu kuntalain 13 §:n mukaisesti kuntatalouden ja -hallinnon neuvottelukunnaksi aiemman kunnallistalouden ja -hallinnon neuvottelukunnan sijasta. Neuvottelukunnan tehtävät säilyvät ennallaan, mutta niissä otetaan huomioon, että uudessa kuntalaissa käytetään käsitettä kuntatalous käsitteen kunnallistalous sijasta. Muilta osin eli neuvottelukunnan jäsenten määrän, nimeämisen, päätösvaltaisuuden sekä neuvottelukunnan jaostojen asettamisen osalta uusi valtioneuvoston asetus vastaa sisällöltään aiempaa neuvottelukunnasta annettua asetusta. Asetus tulee voimaan 22.5.2015. (VM lainsäädäntöneuvos Minna-Marja Jokinen 0295 530 820)

Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain voimaantulosta, valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta ja valtioneuvoston asetus metsätalouden ympäristötuen laskennassa käytettävästä puukuutiometrin keskikantohinnasta. Asetukset liittyvät kestävän metsätalouden rahoitusta koskevaan tukiohjelmaan, jonka komissio on hyväksynyt 24.4.2015. Uudesta tukiohjelmasta säädetään kestävän metsätalouden määräaikaisessa rahoituslaissa. Koska tukiohjelman käyttöönottaminen edellyttää Euroopan unionin komission hyväksyntää, lain voimaansaattamisesta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Voimaanpanoasetus (1. asetus) tulee voimaan 1.6.2015, jonka nojalla kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki tulee voimaan 1.6.2015. Kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain nojalla myönnettävien tukien ehdoista, määrästä ja niiden määräytymisperusteista säädetään valtioneuvoston asetuksella. Tukien määräytymisperusteet ovat aikaisempaa tukiohjelmaa yksinkertaisemmat. Rahoitettavien kohteiden koolle asetetaan vähimmäisrajat siten, että varmistetaan valtion tuen myöntämisen tarkoituksenmukaisuus suhteessa toimenpiteistä sekä tuen saajille ja toimijoille että Suomen metsäkeskukselle aiheutuviin hallinnollisiin kustannuksiin. Tuki myönnetään joko prosenttiosuutena hyväksyttävistä kustannuksista tai laskennallisten kustannusten perusteella. Toteuttamissuunnitelmien laadintaan ei enää myönnettäisi erikseen tukea, vaan tuki myönnettäisiin toimenpiteestä aiheutuvien kokonaiskustannusten perusteella. Asetus (2. asetus) tulee voimaan 1.6.2015 eli samanaikaisesti kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain kanssa. Metsätalouden ympäristötuen laskennassa käytettävästä puukuutiometrin keskikantohinnasta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Asetus (3. asetus) tulee voimaan 1.6.2015 eli samanaikaisesti kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain kanssa. (MMM metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen 0295 162 447)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta. Asetuksella saatetaan voimaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/27/EU artiklan 4 osalta. Asetus tulee voimaan 1.6.2015. (STM neuvotteleva virkamies Reetta Orsila 0295 163 505)

Valtioneuvoston asetus lisääntymisterveydelle työssä vaaraa aiheuttavista tekijöistä ja vaaran torjunnasta. Asetuksella saatetaan voimaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/27/EU artiklan 2 osalta. Asetus tulee voimaan 1.6.2015. (STM neuvotteleva virkamies Reetta Orsila 0295 163 505)

Valtioneuvoston asetus työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksella saatetaan voimaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/27/EU artiklan 5 osalta. Asetus tulee voimaan 1.6.2015. (STM neuvotteleva virkamies Reetta Orsila 0295 163 505)

Valtioneuvoston asetus naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa säädettyjen hyvityksen euromäärien tarkistamisesta. Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain mukaan lain 11 §:n 2 momentissa mainitut euromäärät tulee valtioneuvoston asetuksella tarkistaa kolmivuotiskausittain rahanarvon muutosta vastaavasti. Tasa-arvolain 11 §:n mukaan se joka on rikkonut 8 tai 8 a - 8 e §:ssä tarkoitettua syrjinnän kieltoa, on velvollinen maksamaan loukatulle hyvitystä. Hyvityksen euromäärä on 15.6.2012 voimaan tulleen asetuksen mukaan vähintään 3 470 euroa ja mainitussa lainkohdassa tarkoitetussa työhönottotilanteessa enintään 17 360 euroa. Hyvityksen rahanarvon muutosta vastaavat uudet euromäärät ovat 3 570 euroa sekä 17 840 euroa. Asetus tulee voimaan 15.6.2015. (STM hallitussihteeri Johanna Hautakorpi 0295 163 235)

Valtioneuvoston asetus turvakotipalvelujen tuottamiselle asetettavista edellytyksistä. Asetuksella säädetään tarkemmin turvakotien henkilöstön pätevyydestä. Asetuksessa määritellään valtion avustukseen oikeuttavien turvakotien toisaalta vastuuhenkilöiden, toisaalta tuki- ja ohjaustyötä tekevien henkilöiden koulutusvaatimukset, minkälaista käytännön kokemusta heillä tulee olla sekä se, että turvakotien tulee laatia henkilöstölleen koulutussuunnitelma yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Asetuksessa määritellään myös määräaika sille, mihin mennessä ilman muodollista koulutusta olevien, mutta kokeneiden ja työssään koulutuksen saaneen henkilöstön pitää hankkia asetuksen mukainen koulutus. Asetus tulee voimaan 1.6.2015. (STM hallitussihteeri Heidi Manns-Haatanen 0295 163 346)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 13.5.2015 seuraavat päätökset:

Päätös myöntää valtionavustukset puolueille poliittisen toiminnan tukemiseen sekä tiedotustoimintaan ja viestintään sekä Ahvenanmaan maakunnalle poliittiseen toimintaan ja tiedotustoiminnan tukemiseen Ahvenanmaan maakunnassa ajalle 1.5.–31.12.2015 seuraavasti: Suomen Keskusta r.p. (49 edustajaa): poliittinen toiminta: 2 776 666 euroa, tiedotustoiminta ja viestintä: 2 450 000 euroa; Perussuomalaiset – Sannfinländarna r.p. (38 edustajaa): poliittinen toiminta: 2 153 333 euroa, tiedotustoiminta ja viestintä: 1 900 000 euroa; Kansallinen Kokoomus r.p. (37 edustajaa): poliittinen toiminta: 2 096 667 euroa, tiedotustoiminta ja viestintä: 1 850 000 euroa; Suomen Sosialidemokraattinen Puolue - Finlands Socialdemokratiska Parti r.p. (34 edustajaa): poliittinen toiminta: 1 926 667 euroa, tiedotustoiminta ja viestintä: 1 700 000 euroa; Vihreä Liitto r.p. (15 edustajaa): poliittinen toiminta: 850 000 euroa, tiedotustoiminta ja viestintä: 750 000 euroa; Vasemmistoliitto r.p. (12 edustajaa): poliittinen toiminta: 680 000 euroa, tiedotustoiminta ja viestintä: 600 000 euroa, Svenska Folkpartiet i Finland r.p. (9 edustajaa): poliittinen toiminta: 510 000 euroa, tiedotustoiminta ja viestintä: 450 000 euroa; Suomen Kristillisdemokraatit (KD) - Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p. (5 edustajaa): poliittinen toiminta: 283 333 euroa, tiedotustoiminta ja viestintä: 250 000 euroa; Ahvenanmaan maakuntahallitus: poliittinen toiminta: 56 667 euroa, tiedotustoiminnan tukeminen Ahvenanmaan maakunnassa: 50 000 euroa eli yhteensä 21 333 333 euroa. (VNK neuvotteleva virkamies Jukka Nummikoski 0295 160 892)
Tiedote

Päätös jatkaa kehityspoliittisen toimikunnan toimikautta ajalle 1.9.-31.12.2015. Toimikunnan toimikauden jatko vuoden 2015 loppuun varmistaa toimikunnan tuen kahdelle merkittävälle kehityspolitiikan prosessille. Syyskauden aikana valmistellaan selvitystä kehityspolitiikan uudistamisesta eduskunnalle sekä YK:n kestävän kehityksen agendan toimeenpanoa ja hallinnointia Suomessa. Yhteistyössä kestävän kehityksen toimikunnan kanssa kehityspoliittinen toimikunta voi antaa näkemyksensä uudesta toimintamallista ja toimikuntien roolista. Toimikunnan työvaliokunnan puoluejäsenet nimitetään uudelleen toukokuussa. Muiden jäsenten odotetaan jatkavan pidennetyn kauden loppuun. Nykyisen sihteeristön työsopimuksia jatketaan vuoden loppuun. (UM lähetystöneuvos Sari Lehtiranta 0295 352 139)

Päätös valtion virastoista, joista tehtäviä ja toimintoja siirretään valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain 5 §:ssä tarkoitettuun palvelukeskukseen Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtoriin. Päätöksellä vahvistetaan valtion virastojen ja laitosten perustietotekniikka- ja tietojärjestelmäpalveluihin liittyvien tehtävien ja toimintojen siirtäminen valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain (1226/2013) 5 §:n 1 momentissa tarkoitettuun palvelukeskukseen Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtoriin sen mukaisesti kuin siitä sovitaan tehtäviä ja toimintoja siirtävien virastojen ja Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin välillä. Ilmatieteen laitoksesta, Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO:sta, Kansallisarkistosta, Kotimaisten kielten keskuksesta, Opetushallituksesta, Museovirastosta ja Suomen Akatemiasta siirretään tehtävät, joita Valtori tuottaa ja kehittää valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain 5 §:n 1 momentin ja 5 §:n 3 momentin nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisesti. Valtiovarainministeriö on 7.5.2015 päättänyt valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain 3 §:n 1 momentin nojalla, kuultuaan liikenne- ja viestintäministeriötä ja lain 11 §:ssä tarkoitettua asiakasneuvottelukuntaa, Ilmatieteen laitoksen oikeudesta rajata siirron ulkopuolelle osan säätuotantojärjestelmään liittyvistä perustietotekniikkapalveluista, kunnes selviää, toteutuuko suunniteltu yhteispohjoismainen säätuotannon järjestäminen ja siirtyvätkö palvelut johonkin toiseen pohjoismaahan. Rajausta tarkastellaan uudelleen viimeistään vuoden 2016 loppuun mennessä. Mikäli yhteispohjoismaisen säätuotantojärjestelmän rakentaminen ei Ilmatieteen laitoksen osalta toteudu, rajausta tulee tarkastella viipymättä uudelleen. Tehtävien ja toimintojen siirtojen yhteydessä siirtyvät näihin tehtäviin ja toimintoihin liittyvät sopimukset ja sitoumukset, niihin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet sekä vireillä olevat asiat sekä siirrettävissä tehtävissä olevat henkilöt siten kuin niistä sovitaan tarkemmin siirtosopimuksissa. Siirrot toteutetaan 1.6.2015. (VM lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola 0295 530 199)

Päätös myöntää Ilkka Torstilalle ero työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan lääkärijäsenen henkilökohtaisen varajäsenen tehtävästä 16.5.2015 lukien, myöntää Rauno Toivoselle ero työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan työelämän ja työmarkkinoiden olosuhteita tuntevan jäsenen henkilökohtaisen varajäsenen tehtävästä ja määrätä hänen tilalleen asiantuntija Katja Leppänen 13.5.2015 lukien lautakunnan 31.12.2016 päättyväksi toimikaudeksi. (STM hallitussihteeri Inka Hassinen 0295 163 187)

Päätös myöntää diplomi-insinööri Rauno Toivoselle ero tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan työelämän ja työmarkkinoiden olosuhteita tuntevan jäsenen henkilökohtaisen varajäsenen tehtävästä ja nimittää hänen tilalleen asiantuntija Mika Susi 13.5.2015 lukien lautakunnan 31.12.2015 päättyväksi toimikaudeksi. (STM hallitussihteeri Tiina Muinonen 0295 163 185)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 13.5.2015 seuraavat nimitysasiat:

Kauppatieteiden maisteri Jenni Nevasalo valtioneuvoston kanslian kehittämisneuvoksen virkaan 1.6.2015 lukien. (VNK alivaltiosihteeri Timo Lankinen 0295 160 300)

Hallintotieteiden maisteri Tuulia Pitkänen valtioneuvoston kanslian neuvottelevan virkamiehen virkaan 15.6.2015 lukien. (VNK hallitussihteeri Kaisa-Juulia Raita 0295 160 911)

Markkinaoikeustuomari, oikeustieteen maisteri Marco Grönroos opetus- ja kulttuuriministeriön hallitusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.8.2015-31.11.2019, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka viran vakinainen haltija Jorma Waldén on virkavapaana. Samalla myönnetään Grönroosille vastaavaksi ajaksi virkavapautta opetus- ja kulttuuriministeriön hallitussihteerin virasta. (OKM vanhempi hallitussihteeri Rami Sampalahti 0295 330 190)

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti vahvistaisi seuraavat lait:

Laki rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun lain muuttamisesta (HE 329/2014 vp). Sovittelupalvelujen järjestämisvelvollisuus keskitetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen ja sovittelutoiminnan järjestämisen valvonta säädetään Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tehtäväksi. Lisäksi lailla selkiytetään muutoksenhakua koskevia säännöksiä ja täsmennetään sovittelutoimiston tiettyjä velvollisuuksia. Laki tulee voimaan 1.1.2016. (STM neuvotteleva virkamies Meri Paavola 0295 163 343)

 
Sivun alkuun