Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvoston yleisistunto 13.5.2016

Valtioneuvoston viestintäosasto
13.5.2016 10.33
Tiedote 209/2016

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 13.5.2016 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 76/2016 vp) eduskunnalle laiksi vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta. Esityksessä ehdotetaan, että nykyisen 40 vuoden korkotukimallin rinnalle luodaan uusi 10 vuoden mittainen, kohdekohtainen ja yleishyödyllisyysvaatimusten ulkopuolella oleva korkotukimalli vuokratalojen rakentamista varten. Tavoitteena on monipuolistaa valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon rahoitusvaihtoehtoja ja luoda edellytyksiä kohtuuvuokraisen asuntotuotannon lisääntymiselle suurissa kasvukeskuksissa. Korkotukilainaan liittyisi aina myös valtion täytetakaus. Lainoitettavia asuntoja koskevat kohdekohtaiset käyttö- ja luovutusrajoitukset jatkuisivat 10 vuotta. Tämän jälkeen tuki- ja rajoitusaikaa voitaisiin lainansaajan hakemuksesta pidentää enintään 20 vuodella. Korkotuen määrästä säädettäisiin tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Esitys liittyy valtion vuoden 2016 toiseen lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi eduskunnassa sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2016. (YM hallitussihteeri Ville Koponen 0295 250 132)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 13.5.2016 seuraavat päätökset:

Valtion omistajapolitiikkaa koskeva valtioneuvoston periaatepäätös. Päätöksellä uudistetaan valtioneuvoston vuonna 2011 antama valtio-omisteisten yhtiöiden toimintaa koskeva periaatepäätös. Periaatepäätöksessä linjataan valtion yhtiöomistusta koskevat omistajapoliittiset periaatteet ja yleiset tavoitteet. (VNK osastopäällikkö Eero Heliövaara 0295 160 150)
Periaatepäätös
Tiedote 12.5.

 
Sivun alkuun