Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvoston yleisistunto 14.1.2016

Valtioneuvoston viestintäosasto
14.1.2016 13.28
Tiedote 10/2016

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 14.1.2016 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 151/2015 vp) eduskunnalle asuntosäästöpalkkiolain 3 §:n ja 7 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi asuntosäästöpalkkiolakia siten, että jo 15 vuotta täyttänyt voisi ryhtyä asuntosäästötallettajaksi, jos asuntosäästösopimuksessa sovitaan, että talletukset koostuvat niistä varoista, joita alaikäinen voi itse vallita eli jotka on ansaittu omalla työllä. Voimassa olevan lain mukaan asuntosäästötallettajaksi voi ryhtyä henkilö, joka ennen tallettamisen aloittamista on täyttänyt 18 mutta ei 40 vuotta. Ikärajan alentamisen vuoksi myös lisäkoron maksuaikaa koskevaa säännöstä ehdotetaan muutettavaksi. Yleensä lisäkorkoa maksetaan tallettamisen aloittamisvuodelta ja tämän jälkeen enintään viideltä kalenterivuodelta. Muutos mahdollistaisi sen, että 15 vuotta täyttänyt nuori ja pankki voisivat sopia, että lisäkoron maksuaika alkaa joko tallettamisen aloittamisajankohtana tai silloin kun asuntosäästötallettaja täyttää 18 vuotta. (YM ylitarkastaja Jorma Pietiläinen 0400 143 870)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 14.1.2016 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta, valtioneuvoston asetus seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta ja valtioneuvoston asetus tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta. Neuvottelukuntien kokoonpanoista poistetaan eläinsuojeluasiamies, jonka määräaikainen virka on lakannut. Asetukset tulevat voimaan 25.1.2016. (MMM lainsäädäntöneuvos Erkki Arnkil 0295 162 127)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2015 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, lammas- ja vuohipalkkioista sekä peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen 25 §:n muuttamisesta. Asetuksella tarkennetaan vuodelta 2015 maksettavan peltokasvipalkkion määrä vuoden 2015 tukihaun ja valvonnan tulosten perusteella. Koska hyväksyttävien tukihakemusten perusteella valkuaiskasveista, tärkkelysperunasta ja avomaavihanneksista maksettavan peltokasvipalkkion määrä valtioneuvoston asetuksen (137/2015) tukitasoilla ylittää peltokasvipalkkioon käytettävissä olevan enimmäismäärän, valkuaiskasveista, tärkkelysperunasta ja avomaavihanneksista maksettavaa peltokasvipalkkiota alennetaan. Koska hyväksyttävien tukihakemusten perusteella rukiista ja sokerijuurikkaasta maksettavan peltokasvipalkkion määrä valtioneuvoston asetuksen (137/2015) tukitasoilla puolestaan alittaa peltokasvipalkkion enimmäismäärän, rukiista ja sokerijuurikkaasta maksettavaa peltokasvipalkkiota korotetaan. Peltokasvipalkkion ensimmäinen maksuerä vuodelta 2015 maksetaan tammikuussa 2016. Asetus tulee voimaan 18.1.2016. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 0295 162 248)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 14.1.2016 seuraavat päätökset:

Päätös vahvistaa ministeri Bernerin vuosilomaan rinnastettava vapaa 12.1.2016. (VNK hallitusneuvos Arno Liukko 0295 160 175)

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä hallituksen vuosikertomuksesta 2014 ja Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomusta eduskunnalle valtion vuoden 2014 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta pöytäkirjaan ja ryhtyä kirjelmään sisältyvästä kannanotosta aiheutuviin toimenpiteisiin. Eduskunta on hyväksynyt kertomusten johdosta seuraavan kannanoton: 1. Eduskunta edellyttää, että hallitus edelleen kehittää vuosikertomusta ottaen huomioon mietinnössä aiempana esitetyt näkökohdat. Vuosikertomukseen sisältyvän aineiston tulee olla aiempaa lukijaystävällisempää ja informatiivisempaa sekä sisältää analysoitua tietoa toiminnan ja toimintamuutosten tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta, erityisesti yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta ja asetettujen tavoitteiden toteutumisesta. Vuosikertomuksesta tulee muodostua toimiva osa valtionhallinnon ja hallituksen suunnittelu- ja seurantajärjestelmää, mikä edellyttää muun muassa tavoitteiden asetannan selkeyttämistä budjettia laadittaessa. 2. Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa eduskunnalle selvityksen vuoden 2016 loppuun mennessä siitä, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt viranomaisten välisen tiedonvaihdon kehittämiseksi harmaan talouden torjunnassa sekä myös yleisemmin. 3. Eduskunta edellyttää, että hallitus ottaa asianmukaisesti huomioon sekä tähän mietintöön että sen liitteinä oleviin erikoisvaliokuntien ja suuren valiokunnan lausuntoihin sisältyvät eduskunnan aiempia lausumia ja muitakin seikkoja koskevat kannanotot. (VNK lainsäädäntöneuvos Sanna Helopuro 0295 160 170)

Päätös määrätä eduskunnan kirjelmä valtiopäivien keskeyttämisestä ja päättymisestä sekä eduskunnan kokoontumisesta vuoden 2016 valtiopäiville merkittäväksi pöytäkirjaan. Eduskunta kokoontuu vuoden 2016 valtiopäiville 2.2.2016 klo 12.00, jolloin vuoden 2015 valtiopäivät päättyvät. (VNK lainsäädäntöneuvos Sanna Helopuro 0295 160 170)

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä hallituksen esityksestä vuoden 2016 talousarvioksi (HE 30/2015 vp) sekä esityksestä vuoden 2016 talousarvion (HE 30/2015 vp) täydentämisestä (HE 118/2015 vp) pöytäkirjaan ja ryhtyä kirjelmään sisältyvistä lausumista aiheutuviin toimenpiteisiin. Eduskunta on päättänyt, että vuotta 2016 koskevaa talousarviota sovelletaan 1.1.2016 alkaen. Eduskunnan lausumat;  Pääluokka 29: Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa tarkasti varhaiskasvatukseen, perusopetukseen, toisen asteen koulutukseen sekä korkeakoulutukseen ja tutkimukseen kohdistuvien säästöjen ja apteekkimaksun kompensaation poiston kohdentumisen vaikutusta ja ajoitusta yleisesti ja suhteessa tehtäviin uudistuksiin ja toimii niin, että haitalliset vaikutukset opetuksen ja tutkimuksen laatuun minimoituvat ja että kehittämistyö voi hyvin jatkua. Luku 29.80: Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää pikaisesti tarpeen sekä lainsäädännölliset ja rahoitukselliset edellytykset kilpailukykyisen av-alan tuotantokannustinjärjestelmän kehittämiseksi Suomeen siten, että sillä edistetään merkittävien kotimaisten ja ulkomaisten elokuva- ym. produktioiden sijoittumista maahamme. Momentti 29.80.41: Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin suojattujen teosten tekijöille maksettavan lainauskorvauksen nostamiseksi muiden Pohjoismaiden tasolle Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuonna 2017 ja että hallitus ottaa määrärahatarpeen huomioon keväällä 2016 laadittavassa julkisen talouden suunnitelmassa. Myös opetus- ja tutkimuskirjastoista tapahtuva lainaaminen tulee saattaa korvausjärjestelmän piiriin. Momentti 31.10.77: Eduskunta edellyttää, että hallitus kiirehtii liikenteen kehittämishankkeisiin liittyvien uusien, talousarviorahoitusta täydentävien rahoitusmallien valmistelua ja niiden kokeilua ja että hallitus huolehtii siitä, että hankkeissa hyödynnetään myös EU-rahoitus täysimääräisesti. Momentti 33.50.51: Eduskunta edellyttää, etä lievävammaisten sotainvalidien kunnallisten avopalveluiden haitta-asteraja alennetaan 10 prosenttiin viimeistään vuonna 2017, jolloin vietetään Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaa. Momentti 33.50.57: Eduskunta edellyttää, että seuraavassa julkisen talouden suunnitelmassa ja vuoden 2017 talousarvioesityksessä rintamaveteraanien kuntoutukseen ja veteraanipalveluihin tarvittavat määrärahat saatetaan pysyvästi palvelutarvetta vastaavalle tasolle. (VM osastopäällikkö Hannu Mäkinen 0295 530 330)

Päätös vapauttaa veroasiantuntija Mika Jokinen keskusverolautakunnan varajäsenen tehtävistä ja määrätä hänen tilalleen keskusverolautakunnan varajäseneksi veroasiantuntija Veli-Pekka Hyttinen 14.1.2016 lukien lautakunnan 31.12.2019 päättyväksi toimikaudeksi. (VM ylitarkastaja Henna Ritari 0295 530 591)

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelman rahoitusmuutoksesta. Päätöksellä siirretään rakennerahasto-ohjelman julkisesta rahoituskehyksestä yhteensä 40 miljoonaa euroa käytettäväksi uuden pk-yritysaloite -ohjelman käynnistämiseen. Innovatiiviset kaupunkiseudut (INKA) -ohjelman valtakunnalliseen toteutukseen oli rakennerahasto-ohjelmassa varattu 10 prosenttia EAKR:n ns. perusrahoituksesta. INKA-ohjelman päättyessä vapautuu siihen varattua rahoitusta noin 55 miljoonaa euroa. Rakennerahasto-ohjelman seurantakomitea päätti kokouksessaan 10.12.2015 kohdistaa tästä summasta 40 miljoonaa euroa pk-yritysaloitteeseen (SME Initiative), joka on osa ns. Junckerin-Kataisen investointipakettia ja edustaa uutta kehittämisajattelua, jossa siirrytään suorista avustuksista innovatiivisempiin rahoitusvälineisiin. Tavoitteena on suurempi vipuvaikutus parantamalla pk-yritysten riskirahoitusmahdollisuuksia lainaehtoja helpottamalla. Pk-yritysaloitteesta laaditaan erillinen ohjelma, eikä se ole sidoksissa rakennerahasto-ohjelmaan. (TEM aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä 0295 064 935)

Päätös Euroopan unionin pk-yritysaloitteen toimenpideohjelman ”Suomen takausohjelma kasvuyritysten rahoituksen saatavuuden parantamiseksi” hyväksymisestä. Pk-yritysaloite on EIB-ryhmän (eli Euroopan investointipankki ja Euroopan investointirahasto) rahoitusinstrumentti ohjelmakaudelle 2014-2020 ja sen tavoitteena on edistää pk-yritysten rahoitusta kattamalla osittain luottolaitosten riskiä lainatakauksilla. Pk-yritysaloite on osa ns. Junckerin-Kataisen investointipakettia. Pk-yrityksille tarjotaan uutta velkarahoitusta yrityksen perustamisen alkuvaiheen pääomaan, yrityksen yleistoimintojen tehostamiseen tarkoitettuun pääomaan, uusien hankkeiden toteuttamiseen tai uuden kehittämiseen olemassa olevien yritysten toimesta tai sellaisten yritysten pääsyyn markkinoille. Työ- ja elinkeinoministeriö voi tehdä täsmennyksiä toimenpideohjelmaan, mikäli Euroopan komission ja Euroopan Investointirahaston kanssa käytävät neuvottelut sitä edellyttävät. Pk-yritysaloiteohjelma toimitetaan Euroopan unionin hyväksyttäväksi valtioneuvoston hyväksymisen jälkeen. (TEM aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä 0295 064 935)
Tiedote

Päätös myöntää Innovaatiorahoituskeskus Tekesin johtokunnan puheenjohtajalle Kai Öistämölle ero ja määrätä johtokunnan puheenjohtajaksi T&K- ja teknologiajohtaja Heidi Fagerholm Kemira Oyj:stä ja nimetä johtokunnan jäseneksi toimitusjohtaja Juha Ala-Mursula Business Oulusta 1.2.2016 lukien 30.6.2017 päättyväksi toimikaudeksi. (TEM neuvotteleva virkamies Anne Rothovius 0295 063 532)
Tiedote

Päätös asettaa valtuuskunta YK:n sosiaalisen kehityksen toimikunnan 54. istuntoon New Yorkissa 3.-12.2.2016 ja oikeuttaa sosiaali- ja terveysministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat ja sihteeri. Valtuuskunnan johtaja on suurlähettiläs Kai Sauer Suomen pysyvästä edustustosta YK:ssa, varajohtaja johtaja Kari Ilmonen sosiaali- ja terveysministeriöstä ja jäsenet ovat suurlähettiläs Jouni Laaksonen Suomen pysyvästä edustustosta YK:ssa, ministerineuvos Pasi Pöysäri Suomen pysyvästä edustustosta YK:ssa, neuvotteleva virkamies Jaana Huhta sosiaali- ja terveysministeriöstä, ulkoasiainsihteeri Helena Vuokko Suomen pysyvästä edustustosta YK:ssa, neuvonantaja Eeva-Maria Mikkonen-Jeanneret ulkoasiainministeriöstä ja ylitarkastaja Anni Kaukoranta sosiaali- ja terveysministeriöstä. (STM kansainvälisten asiain johtaja Pasi Korhonen 0295 163 649)

Päätös asettaa valtuuskunta Maailman terveysjärjestön hallintoneuvoston 138. kokoukseen Genevessä 25.-30.1.2016 ja oikeuttaa sosiaali- ja terveysministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat ja sihteeri. Valtuuskunnan johtaja on suurlähettiläs Päivi Kairamo Suomen pysyvästä edustustosta Genevessä ja jäsenet ovat johtaja Taru Koivisto sosiaali- ja terveysministeriöstä, kansainvälisten asioiden neuvos Outi Kuivasniemi sosiaali- ja terveysministeriöstä, lääkintöneuvos Eero Lahtinen sosiaali- ja terveysministeriöstä, neuvotteleva virkamies, Satu Leino sosiaali- ja terveysministeriöstä ja erityisasiantuntija Pasi Mustonen Suomen pysyvästä edustustosta Genevessä. (STM kansainvälisten asiain johtaja Pasi Korhonen 0295 163 649)

Päätös asettaa tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta toimikaudeksi 14.1.2016-13.1.2021. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja (nimitetty 1.1.2013 lukien toistaiseksi): varatuomari Jaakko Hannula; varapuheenjohtajat: oikeustieteen tohtori, varatuomari Pauli Ståhlberg ja oikeustieteen kandidaatti Heli Backman; puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien varajäsen: varatuomari Pekka Humalto; lakimiesjäsenet: varatuomari Irene Luukkonen (oikeustieteen kandidaatti Riitta Kokko-Herrala), oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Hannu Ijäs (oikeustieteen kandidaatti Virva Walo), oikeustieteen kandidaatti Olli Häkkinen (oikeustieteen kandidaatti Seija Jalkanen); lääkärijäsenet: lääketieteen lisensiaatti, kirurgian, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Matti Karjalainen (lääketieteen tohtori, fysiatrian dosentti Mikhail Saltychev), lääketieteen ja kirurgian tohtori, ortopedian ja traumatologian dosentti Ole Böstman (työterveyshuollon ja työlääketieteen erikoislääkäri Kristiina Mukala), lääketieteen tohtori, dosentti, sisätautien ja työterveyshuollon erikoislääkäri Panu Oksa (lääketieteen tohtori, työterveyshuollon erikoislääkäri Aarne Laakkonen); työnantajakeskusjärjestöjen ehdotuksesta määrätyt jäsenet: lainopillinen asiamies Mikko Nyyssölä (asiantuntija Minna Etu-Seppälä), johtava asiantuntija Vesa Rantahalvari (asiantuntija Mika Susi), lakiasiainjohtaja Markus Äimälä (asiantuntija Katja Leppänen); työntekijä- ja toimihenkilökeskusjärjestöjen ehdotuksesta määrätyt jäsenet: päälakimies Timo Koskinen (työehtoasioiden päällikkö Annika Rönni-Sällinen), lakimies Paula Ilveskivi (vastaava lakimies Jaana Meklin), lakimies Inka Douglas (eläke- ja sosiaaliturva-asioiden asiantuntija Samppa Koskela); maatalousyrittäjäkeskusjärjestöjen ehdotuksesta määrätyt jäsenet; lakimies Maire Lumiaho (johtaja Timo Sipilä), asiantuntija Marja Tallavaara (maitoasiamies Ilkka Pohjamo) ja lakimies Mikaela Strömberg-Schalin (asiantuntija Leena Suojala). (STM hallitussihteeri Tiina Muinonen 0295 163 185)

Päätös myöntää oikeustieteen kandidaatti Heli Backmanille ero työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan varapuheenjohtajan tehtävästä ja nimittää hänen tilalleen varatuomari Silja Romo 14.1.2016 lukien lautakunnan 31.12.2020 päättyväksi toimikaudeksi. (STM ylitarkastaja Jukka Lavaste 0295 163 173)

Päätös vahvistaa korkotukiasuntolainojen ja takauslainojen hyväksymisvaltuuksien käyttösuunnitelma vuodeksi 2016. Päätös sisältää korkotukiasuntolainojen ja takauslainojen hyväksymisvaltuuksien alueelliset ja muut perusteet. Vuonna 2016 valtion tukemasta tuotannosta pääosa suunnataan edelleen tarpeiden mukaisesti suurimpiin kasvukeskuksiin, erityisesti Helsingin seudulle. Hyväksymisvaltuus on yhteensä 1 170 miljoonaa euroa. Jakoehdotusta tehtäessä on painotettu vuokra-asuntotuotantoa, jonka osuus korkotukilainoista on 80 prosenttia. Ns. normaaleihin vuokra-asuntoihin osoitetaan 44 prosenttia valtuudesta. Erityisryhmille (vanhukset, opiskelijat, muut erityisryhmät) tarkoitettuihin asuntoihin kohdennetaan 36 prosentin osuus valtuudesta. Asumisoikeusasuntoihin kohdennetaan 20 prosenttia valtuudesta. Ns. välimallin lainoille on talousarviossa osoitettu 285 miljoonan euron takausvaltuus. Vuoden 2015 alusta voimaan tulleen asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakauksesta annetun lain mukaisille lainoille on osoitettu 100 miljoonan euron takausvaltuus. Tämä tukimuoto korvaa tähän asti käytössä olleen asunto-osakeyhtiöiden perusparannusten korkotukilainoituksen. (YM ylitarkastaja Jorma Pietiläinen 0400 143 870)
Tiedote

Päätös määrätä ympäristöministeriön erityisasiantuntija Aino Pietarinen valtioneuvoston esittelijäksi. (YM erityisasiantuntija Tuija Ahonen 0295 250 186)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 14.1.2016 seuraavat nimitysasiat:

Lainsäädäntöneuvos Heidi Kaila valtioneuvoston kanslian lainsäädäntöneuvoksen virkaan 1.4.2016-31.3.2021. (VNK hallitussihteeri Kaisa-Juulia Raita 0295 160 911)

Valtioneuvosto myönsi virkavapautta lähetystöneuvos Anu Pulkkiselle 16.1.2016-31.8.2019. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Oikeustieteen maisteri Teija Pellikainen puolustusministeriön hallitussihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen 31.1.-31.12.2016, kuitenkin enintään hallitussihteeri Aino Lehdon virkavapauden ajaksi. (PLM neuvotteleva virkamies Antti Korkala 0295 140 435)

Oikeustieteen maisteri Jenni Rantio liikenne- ja viestintäministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.2.2016 lukien. (LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 0295 342 389)

Tekniikan lisensiaatti, osastopäällikkö Petri Olavi Peltonen työ- ja elinkeinoministeriön alivaltiosihteerin virkaan 1.2.2016-31.1.2021. (TEM hallitusneuvos Kari Mäkinen 0295 063 523)
Tiedote

Sivun alkuun