Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvoston yleisistunto 14.9.2017

Valtioneuvoston viestintäosasto 14.9.2017 13.38
Tiedote 403/2017

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 14.9.2017 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 97/2017 vp) eduskunnalle veronkannon, verotuksen toimittamisen ja eräiden seuraamusmaksujen uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi. Uudessa veronkantolaissa säädettäisiin Verohallinnolle suoritettavien verojen ja maksujen kannossa, maksamisessa ja perinnässä sovellettavasta yhtenäisestä kantomenettelystä. Verotuksen reaaliaikaisuuden edistämiseksi tuloverotuksessa, kiinteistöverotuksessa ja tonnistoverotuksessa säädettäisiin verotuksen päättymisestä verovelvolliskohtaisesti, jolloin verovelvollisen verotus voisi päättyä nykyistä aiemmin. Tuloverotuksessa, kiinteistöverotuksessa ja tonnistoverotuksessa otettaisiin käyttöön verotuksen päättymisen jälkeen tehtävä täydentävä verotuspäätös tilanteissa, joissa verovelvollinen ilmoittaa sellaisen verotukseen vaikuttavan uuden tiedon, johon verotus ei ole aiemmin perustunut. Tuloverotuksen, kiinteistöverotuksen, perintö- ja lahjaverotuksen sekä varainsiirtoverotuksen seuraamusjärjestelmää yhtenäistettäisiin ja seuraamusten vaikuttavuutta parannettaisiin. Varainsiirtoveroon liittyvä ilmoittamisvelvollisuus laajenisi kiinteistöjen luovutuksiin. Sähköisten menettelytapojen lisäämiseksi yhteisön ja yhteisetuuden olisi annettava kiinteistöveroa ja varainsiirtoveroa koskevat tiedot sähköisesti. Pakollinen sähköinen ilmoittaminen varainsiirtoverotuksessa koskisi myös kiinteistönvälittäjiä ja arvopaperikauppiaita. Veronumerorekisterin rekisterimerkinnän säilyttämistä ja poistamista koskevaa sääntelyä tarkennettaisiin. Korruptioon liittyvien rikosten paljastamisen ja selvittämisen edistämiseksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetussa laissa säädettäisiin Verohallinnon oikeudesta antaa omasta aloitteestaan verotustietoja verovelvollista koskevine tunnistetietoineen esitutkintaviranomaiselle. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.5.2018. Uusi veronkantolaki sekä varainsiirtoverolain ja kiinteistöverolain muutokset tulisivat kuitenkin voimaan vasta 1.11.2019. (VM ylitarkastaja Henna Ritari 0295 530 591)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 98/2017 vp) eduskunnalle laiksi ortodoksisesta kirkosta annetun lain muuttamisesta. Lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että äänioikeusikärajaa seurakuntavaltuuston ja kirkkoherran vaaleissa alennettaisiin 18 vuodesta 16 vuoteen. Kirkolliskokouksen toimikausi ehdotetaan pidennettäväksi kolmesta vuodesta neljään vuoteen. Lakiin lisättäisiin säännökset, jotka koskevat toimivaltaa neuvotella ja sopia niiden työntekijöiden palvelussuhteen ehdoista, joiden tehtävänä on edustaa työnantajaa kirkon ja seurakuntien työntekijöiden palvelussuhteen ehtoja koskevissa asioissa. Lisäksi lakiin tehtäisiin tekniset muutokset, jotka johtuvat lainoppineen kirkkoneuvoksen tehtävän lakkauttamisesta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2018. (OKM hallitusneuvos Joni Hiitola 0295 330 108)

Hallituksen esitys (HE 99/2017 vp) eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain 11 b §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia. Lailla osaltaan toteutettaisiin hallituksen päättämä vuosia 2016-2019 koskeva indeksikorotusten jäädyttäminen opetus- ja kulttuuritoimen hallinnon alalla vuoden 2018 osalta. Lisäksi lakiin ehdotetaan tehtäväksi kaksi teknistä tarkistusta kirjastolainsäädännön sekä nuoriso- ja liikuntalain muutosten johdosta. Vastaavasti esityksessä ehdotetaan myös muutettavaksi vapaasta sivistystyöstä annettua lakia indeksikorotusten jäädyttämisen toteuttamiseksi. Esitys liittyy valtion vuoden 2018 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2018. (OKM hallitusneuvos Kirsti Kotaniemi 0295 330 408)

Hallituksen esitys (HE 100/2017 vp) eduskunnalle alkoholilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Alkoholilain keskeiset periaatteet säilyisivät pääosin ennallaan. Alkoholipitoisiin aineisiin liittyvän elinkeinotoiminnan luvanvaraisuutta ja lupamenettelyä koskevat säännökset koottaisiin yhteen. Alkoholipitoisten aineiden valmistusta ja myyntiä koskevat keskeiset velvollisuudet säilyisivät pääosin ennallaan. Erityisesti alkoholijuomien anniskeluun liittyvää sääntelyä kevennettäisiin esimerkiksi vapauttamalla anniskeluaikoja sekä anniskelupaikan vastaavia hoitajia ja anniskelualueita koskevia edellytyksiä. Alkoholiyhtiölle kuuluvaa alkoholijuomien vähittäismyynnin yksinoikeutta muutettaisiin sallimalla luvanvaraiseen vähittäismyyntiin kaikki enintään 5,5 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävät alkoholijuomat. Tilaviinin ja sahdin erityisten vähittäismyyntilupien rinnalle otettaisiin käyttöön käsityöläisoluiden vähittäismyyntilupajärjestelmä. Alkoholilain lupa- ja valvontaviranomaiset ja niiden toimivallanjako säilyisivät ennallaan. Esityksellä tehostettaisiin lain toimeenpanoa ottamalla käyttöön luvanhaltijoiden omavalvonta. Lähiympäristön ja kunnan asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia lisättäisiin alkoholilain soveltamisessa. Alkoholilainsäädäntöä siirrettäisiin asetustasolta lain tasolle. Majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetusta laista poistettaisiin ravitsemisliikkeiden aukioloaikaa koskeva sääntely. Rikoslainsäädäntöön ja valmisteverotuslainsäädäntöön tehtäisiin pääosin teknisluonteisia muutoksia. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2018 tai mahdollisimman pian tämän jälkeen. Ehdotetussa alkoholilaissa on useita siirtymäaikaa koskevia säännöksiä. (STM hallitusneuvos Ismo Tuominen 0295 163 341)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 14.9.2017 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus Pohjois-Pohjanmaan maakunnan eteläosien luonnonsuojelualueista. Asetuksessa on kysymys Pohjois-Pohjanmaan maakunnan eteläosissa sijaitsevien, valtion hallinnassa olevien valtakunnallisiin suojeluohjelmiin tai Natura 2000- verkostoon kuuluvien sekä eräiden muiden valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin hankittujen alueiden perustamisesta luonnonsuojelualueiksi. Asetuksella perustetaan 27 luonnonsuojelualuetta, joiden pinta-ala on yhteensä noin 21 870 hehtaaria. Lisäksi asetuksella lakkautetaan eräitä aiemmin asetuksella perustettuja alueita, jotka sisällytetään nyt perustettaviin laajempiin alueisiin. Asetus tulee voimaan 1.11.2017. (YM luonnonsuojelujohtaja Ilkka Heikkinen 0295 250 079)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus Itä-Lapin luonnonsuojelualueista. Asetuksessa on kysymys Itä-Lapissa sijaitsevien, valtion hallinnassa olevien valtakunnallisiin suojeluohjelmiin tai Natura 2000- verkostoon kuuluvien sekä eräiden muiden valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin hankittujen alueiden perustamisesta luonnonsuojelualueiksi. Asetuksella perustetaan 35 luonnonsuojelualuetta, joiden pinta-ala on yhteensä noin 197 450 hehtaaria. Asetuksella lakkautetaan aiemmin asetuksella (503/1992) perustettu Ainijärven lehtojensuojelualue, joka sisällytetään nyt perustettavaan Yli-Nuorttin luonnonsuojelualueseen. Asetus tulee voimaan 1.11.2017. (YM ympäristöneuvos Markus Tarasti 0295 250 291)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 14.9.2017 seuraavat päätökset:

Päätös turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoa koskevan Suomen kansallisen ohjelman 2014–2020 muuttamisesta. Rahaston kansallisesta ohjelmasta voidaan rahoittaa toimia, joilla kehitetään turvapaikkapolitiikkaa, uudelleensijoittamista, laillista maahanmuuttoa, kolmansien maiden kansalaisten kotoutumista ja paluuta ja sisäisiä siirtoja. Ohjelma koskee myös Ahvenanmaan maakuntaa. Kansallista ohjelmaa esitetään muutettavaksi siten, että ohjelmaan lisätään rahaston perustamisasetuksen (EU/516/2014) artiklan 17 perusteella sitoumussuunnitelma ajanjaksolla 9.12.2017 - 31.12.2018 Suomeen vastaanotettavien uudelleensijoitettavien henkilöiden määrästä. Euroopan komissio maksaa rahaston kansallisen ohjelman kautta uudelleensijoittamisohjelman määrärahaa vastaanotettujen uudelleensijoitettujen henkilöiden lukumäärän perusteella 6 000 euroa tai EU:n uudelleensijoittamisohjelman painopisteiden mukaisten ryhmien osalta 10 000 euroa per henkilö. (SM neuvotteleva virkamies Pauliina Eskola 0295 488 263)

Päätös myöntää Virva Walolle ero näyttelyiden valtiontakuulautakunnan jäsenen tehtävistä ja määrätä hänen tilalleen hallitussihteeri Katri Aho lautakunnan 31.10.2019 päättyväksi toimikaudeksi. (OKM kulttuuriasiainneuvos Tiina Eerikäinen 0295 330 081)

Päätös asettaa valtuuskunta Kansainvälisen työjärjestön 2.-5.10.2017 Istanbulissa pidettävään 10. Euroopan aluekonferenssiin ja oikeuttaa työ- ja elinkeinoministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat. Valtuuskunnassa ovat hallituksen edustajina hallitusneuvos Liisa Heinonen työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä työllisyysasioiden erityisasiantuntija Antti Närhinen Geneven pysyvästä edustustosta. (TEM hallitusneuvos Tarja Kröger 0295 048 937)

Päätös nimetä ehdokkaaksi alueiden komitean varajäseneksi Ahvenanmaan maakuntapäivien hallituksen jäsenen Wille Valveen tilalle Ahvenanmaan maakuntapäivien jäsen Tony Wikström tammikuussa 2020 päättyväksi toimikaudeksi. Lopullisesti alueiden komitean kokoonpanosta päättää Euroopan unionin neuvosto. (TEM hallitusneuvos Tuula Manelius 0295 064 909)

Päätös antaa eduskunnalle selonteko keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 2030. Suunnitelmassa asetetaan vuodelle 2030 kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoite sekä määritellään millä toimin tavoite saavutettaisiin. (YM ympäristöneuvos Merja Turunen 0295 250 301)
Tiedote

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 14.9.2017 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 50/2017 vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (puolustusteollinen kehittämisohjelma). Ohjelman tavoitteena on edistää unionin puolustusalan kilpailukykyä ja innovointia tukemalla eri jäsenvaltioiden yritysten ja yhteisöjen kehittämisvaiheen toimia, kuten prototyyppien kehittämistä. Ohjelma on suunniteltu toteutettavan vuosina 2019 ja 2020. (PLM kaupallinen neuvos Olli Ruutu 0295 140 410)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 51/2017 vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (laittomasti maasta vietyjen kulttuuriesineiden tuonnin valvonta). Asetuksella on tarkoitus pyrkiä estämään laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden tuonti ja varastointi unioniin ja siten estää näillä tavaroilla käytävä laiton kauppa sekä terrorismin rahoittaminen. Riippuen tavarasta maahantuojan tulisi asetuksen mukaan joko hakea tuontimaasta maahantuonnille lupa tai antaa Tullille vakuutus siitä, että vienti on tapahtunut laillisesti. (VM ylitarkastaja Upi Talsi 0295 530 868)
Tiedote

Valtioneuvoston kirjelmä (U 52/2017 vp) eduskunnalle Suomen liittymisestä eurooppalaisen sosiaalitutkimuksen tutkimusinfrastruktuurikonsortioon (ESS ERIC -konsortioon liittyminen). Suomen on tarkoitus liittyä tutkimusinfrastruktuurikonsortioon, joka on perustettu komission päätöksellä. ESS ERIC:in isäntämaa on Yhdistynyt kuningaskunta ja jäseninä Alankomaat, Belgia, Irlanti, Italia, Itävalta, Liettua, Norja, Puola, Portugali, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovenia, Tsekki, Unkari ja Viro sekä Sveitsi tarkkailijana. ESS ERIC:in perussäännön mukainen Suomea edustava taho olisi opetus- ja kulttuuriministeriö, joka nimeäisi edustajat ESS ERIC:in yleiskokoukseen sekä kansallisen koordinaatioyksikön. Kansalliseksi koordinaatioyksiköksi on tarkoitus nimetä Turun yliopisto. (OKM opetusneuvos Petteri Kauppinen 0295 330 147)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 53/2017 vp) eduskunnalle Suomen liittymisestä eurooppalaisten yhteiskuntatieteellisten tietoarkistojen tutkimusinfrastruktuurikonsortioon (CESSDA ERIC -konsortioon liittyminen). Suomen on tarkoitus liittyä tutkimusinfrastruktuurikonsortioon, joka on perustettu komission päätöksellä. CESSDA ERIC:in isäntämaa on Norja ja jäseninä Alankomaat, Belgia, Itävalta, Kreikka, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Tanska, Tsekki, Unkari ja Yhdistynyt kuningaskunta sekä Sveitsi tarkkailijana. CESSDA ERIC:in perussäännön mukainen Suomea edustava taho olisi opetus- ja kulttuuriministeriö, joka nimeäisi edustajat CESSDA ERIC:in yleiskokoukseen sekä kansallisen CESSDA ERIC:in palveluntarjoajan. Kansalliseksi palvelutarjoajaksi on tarkoitus nimetä Tampereen yliopiston yhteydessä toimiva yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto. (OKM opetusneuvos Petteri Kauppinen 0295 330 147)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 54/2017 vp) eduskunnalle Suomen liittymisestä eurooppalaisten kemiallisbiologisten seulontakeskusten tutkimusinfrastruktuurikonsortioon (EU-OPENSCREEN ERIC -konsortioon liittyminen). Suomen on tarkoitus liittyä jäsenenä avoimeen tutkimusinfrastruktuurikonsortioon. EU-OPENSCREEN ERIC on tarkoitus perustaa komission päätöksellä. Sen isäntämaa on Saksa. EU-OPENSCREEN ERIC:n ovat alkuvaiheessa isäntämaan lisäksi liittymässä Espanja, Latvia, Norja, Puola ja Tsekki. EU-OPENSCREEN ERIC edistää biotieteellistä tutkimusta tarjoamalla uusien bioaktiivisten pienimolekyylisten yhdisteiden kehitykseen tarvittavaa erityisosaamista ja teknologioita sekä yhteisen yhdistekirjastoihin. EU-OPESNSCREEN ERIC:in perussäännön mukainen Suomea edustava taho olisi opetus- ja kulttuuriministeriö, joka nimeäisi edustajan EU-OPENSCREEN ERIC:in yleiskokoukseen sekä kansallisen EU-OPENSCREEN ERIC:in koordinaatioyksikön. Kansalliseksi koordinaatioyksiköksi on tarkoitus nimetä Helsingin yliopisto, jonka tehtävänä olisi kansallisen EU-OPENSCREEN ERIC- toiminnan koordinointi. Kansallisessa konsortiossa ovat mukana Helsingin yliopiston farmasian tiedekunta ja molekyylibiologian instituutti FIMM sekä CSC - Tieteen tietotekniikan keskus. (OKM ylitarkastaja Riina Vuorento 0295 330 363)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 55/2017 vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaiseksi yksilölliseksi eläketuotteeksi. Asetusehdotuksen mukaan, suurin osa finanssialan yrityksistä voisi Euroopan vakuutus- ja lisäeläkekomitean hyväksymisen jälkeen ryhtyä tarjoamaan vakioitua pitkäaikaista eläketuotetta koko Euroopan unionin alueella. Yritysten, joille olisi myönnetty lupa PEPP-toiminnan harjoittamiselle, olisi täytettävä sekä asetuksen että asetuksen nojalla annetut säännökset ja sen lisäksi oman toimiluvan mukaiset säännökset. Hyväksymisen jälkeen valvonnasta vastaisi kansalliset valvontaviranomaiset. (STM vakuutusylitarkastaja Tom Strandström 0295 163 430)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 14.9.2017 seuraavat nimitysasiat:

Valtioneuvosto myönsi osastopäällikkö, ylijohtaja Markus Sovalalle virkavapautta valtiovarainministeriön osastopäällikön virasta 1.10.2017-31.12.2018. (VM hallitussihteeri Karri Safo 0295 530 223)

Sivun alkuun