Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvoston yleisistunto 15.2.2018

Valtioneuvoston viestintäosasto 15.2.2018 13.37
Tiedote 70/2018

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 15.2.2018 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 5/2018 vp) eduskunnalle laiksi Kuntien takauskeskuksesta annetun lain muuttamisesta. Lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että Kuntien takauskeskus voisi antaa takauksen myös luottolaitoksen sellaiselle varainhankinnalle, jolla rahoitetaan maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksessa maakunnalle ja palvelukeskuksille siirtyviä velkoja ja muita sitoumuksia ja niihin liittyviä koron- ja valuutanvaihtosopimuksia sekä muita suojausjärjestelyitä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan yhtä aikaa maakuntalain, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain sekä pelastustoimen järjestämisestä annetun lain voimaantulosta annetun lain kanssa. (VM hallitusneuvos Auli Valli-Lintu 0295 530 079)

Hallituksen esitys (HE 6/2018 vp) eduskunnalle laiksi Ilmatieteen laitoksesta. Esityksen tarkoituksena on ajanmukaistaa Ilmatieteen laitosta koskevat säännökset ottaen huomioon perustuslain, muun lainsäädännön ja toimintaympäristön kehitys. Esitys tukee hallitusohjelman kärkihanketta säädösten sujuvoittamisesta. (LVM erityisasiantuntija Tommi Nieppola 0295 342 546)

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 15.2.2018 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus yhdistelmärangaistukseen kuuluvan valvonta-ajan täytäntöönpanosta. Asetuksella säädetään tarkemmin yhdistelmärangaistuksen valvonta-aikaan liittyvien asiakirjojen laatimisesta, käsittelystä ja sisällöstä; turvatarkastuksen kirjaamisesta; valvottavan epäillyn päihtymystilan toteamisesta ja kirjaamisesta; velvollisuuksien rikkomisen selvittämisestä ja kirjaamisesta; turvatarkastuksesta ja poliisille luovutettavien esineiden ja aineiden kirjaamisesta; sallituista voimankäyttövälineistä; valvottavalle aiheutuneiden matkakustannusten korvaamisesta ja vapauttamisen ajankohdan määräytymisestä. Asetus tulee voimaan 1.3.2018. (OM hallitusneuvos Paulina Tallroth 0295 150 146)

Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 20 §:n muuttamisesta. Asetuksen 20 pykälää, jossa säädetään tutkinnoista, joihin opiskeluoikeuden peruuttamista koskevaa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 81 §:ää sovelletaan, päivitetään tutkintojen osalta vastaamaan opetus- ja kulttuuriministeriön asetusta ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteesta (680/2017). Asetus tulee voimaan 19.2.2018. (OKM hallitusneuvos Anna Kankaanpää 0295 330 403)

Valtioneuvoston asetus tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että maa- ja metsätalousministeriön edustaja toimii neuvottelukunnassa jäsenen asemasta pysyvänä asiantuntijana. Asetus tulee voimaan 19.2.2018. (MMM vanhempi hallitussihteeri Jukka Mirvo 0295 162 468)

Valtioneuvoston asetus Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjaan liittyvästä korjaamisvastuuta koskevasta Nagoya-Kuala Lumpurin lisäpöytäkirjasta. Asetuksella saatetaan voimaan Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjaan liittyvä korjaamisvastuuta koskeva Nagoya–Kuala Lumpurin lisäpöytäkirja. Lisäpöytäkirja ja asetus tulevat voimaan 5.3.2018. (YM hallitussihteeri Charlotta von Troil 0295 250 364)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 15.2.2018 seuraavat päätökset:

Päätös lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmä ministereiden Orpo, Grahn-Laasonen, Tiilikainen, Soini, Niinistö, Lindström, Berner, Mykkänen, Lintilä, Leppä, Terho, Häkkänen ja Saarikko sidonnaisuuksista. (VNK alivaltiosihteeri Timo Lankinen 0295 160 300)

Päätös asettaa valtuuskunta YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnan 62. istuntoon 12.-23.3.2018 New Yorkissa sekä oikeuttaa ulkoministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat. Valtuuskunnan puheenjohtaja on perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko, varapuheenjohtaja pysyvä edustaja Kai Sauer Suomen pysyvästä edustustosta YK:ssa ja jäsenet ovat ulkoasiainneuvos Anne Meskanen ulkoministeriöstä, pysyvän edustajan sijainen Jouni Laaksonen Suomen pysyvästä edustustosta YK:ssa, kansanedustaja Jutta Urpilainen Rauhanvälityksen erityisedustajana, lainsäädäntöneuvos Krista Oinonen ulkoministeriöstä, ministerineuvos Jyrki Terva Suomen pysyvästä edustustosta YK:ssa, lainsäädäntöneuvos Marjatta Hiekka ulkoministeriöstä, neuvonantaja Sanna-Liisa Taivalmaa ulkoministeriöstä, neuvonantaja Eeva-Maaria Mikkonen-Jeanneret ulkoministeriöstä, avustaja Sofie Sandström ulkoministeriöstä, neuvonantaja Hanna Rönty Suomen pysyvästä edustustosta YK:ssa, erityisasiantuntija Hanna Onwen-Huma sosiaali- ja terveysministeriöstä, erityisasiantuntija Anni Kaukoranta sosiaali- ja terveysministeriöstä, erityisavustaja Riikka Pirkkalainen sosiaali- ja terveysministeriöstä, kansanedustaja Tarja Filatov työelämä- ja tasa-arvovaliokunnasta, eduskunta, kansanedustaja Sari Raassina tasa-arvoasiainneuvottelukunnasta, sosiaali- ja terveysministeriö ja varapuheenjohtaja Merja-Hannele Vuohelainen Naisjärjestöt yhteistyössä (NYTKIS) ry:stä. (UM lähetystöneuvos Nina Nordström 0295 350 104)

Päätös Euroopan meri- ja kalatalousrahaston varojen ja valtion rahoitusosuuden jakamisesta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille käytettäväksi Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman 2014-2020 mukaisiin toimenpiteisiin. Valtion vuoden 2018 talousarviossa momentille 30.40.62 (Elinkeinokalatalouden edistäminen) on budjetoitu 20 362 000 euron suuruinen määräraha Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman 2014-2020 mukaisiin toimenpiteisiin sekä kokonaan kansallisesti rahoitettaviin toimenpiteisiin. Määrärahasta jaetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille alueellisia käyttöoikeuksia 7 840 000 euroa Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Euroopan unionin rahoitusosuutena ja 8 100 000 euroa valtion rahoitusosuutena. Varojen tarkoituksenmukaisen käytön mahdollistamiseksi maa- ja metsätalousministeriö oikeutetaan vähäisiltä osin omalla päätöksellään siirtämään ELY-keskukselle myönnettyä alueellista käyttöoikeutta toisille ELY-keskuksille ilman valtioneuvoston ja valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan käsittelyä. (MMM neuvotteleva virkamies Timo Halonen 0295 162 411)

Päätös määrätä työ- ja elinkeinoministeriön ylitarkastaja Tarja Virkkunen valtioneuvoston esittelijäksi. (TEM hallitusneuvos Kari Klemm 0295 063 523)

Päätös antaa Finnvera Oyj:lle sitoumus luotto- ja takaustappioiden osittaisesta korvaamisesta. Tavoitteena on yksinkertaistaa voimassa olevaa luotto- ja takaustappiositoumusta. Muutoksen jälkeen valtio korvaa Finnvera Oyj:lle 50 prosenttia syntyvistä luotto- ja takaustappioista koko sitoumuksen piirissä olevasta luotto- ja takauskannasta verrattuna nykytilaan, jossa valtion luotto- ja takaustappiositoumuksiin perustuva korvausosuus Finnvera Oyj:n luotto- ja takaustappioista on 35-80 prosenttia riippuen myöntämisvuodesta, yritystyypistä, käytetystä rahoitusinstrumentista ja tukialueesta. Toisena tavoitteena on, että Finnveran kotimaan toiminnan vakavaraisuus otetaan huomioon korvausprosentin suuruutta määriteltäessä. Emoyhtiö Finnveran kotimaan toiminnan vakavaraisuus (Tier 1) oli 30.6.2017 hyvällä tasolla 22,6 prosenttia. Tämä mahdollistaa valtion 50 prosentin korvauksen verrattuna nykyiseen noin 65 prosentin keskimääräiseen laskennalliseen tappiokorvaukseen. Sitoumusta sovelletaan edelleen pääasiallisesti pienten ja keskisuurten yritysten rahoittamiseen ja Finnvera voi myöntää niille rahoitusta nykyisin voimassa olevin rahoitusinstrumentein. Pk-yritystä suurempien yritysten osalta sitoumuksessa tarkennetaan erityisiä syitä, joiden nojalla rahoitusta voidaan myöntää. Sitoumus tulee voimaan 1.3.2018 ja se on voimassa toistaiseksi kuitenkin enintään 31.12.2022 saakka. Sitoumusta sovellettaisiin koko myönnettyyn rahoituskantaan ja yhtiön myöntämiin uusiin luottoihin ja takauksiin 1.1.2018 lukien. Sitoumuksella kumotaan valtioneuvoston 17.12.1998 Finnvera Oyj:lle luotto- ja takaustappioiden osittaisesta korvaamisesta antama sitoumus siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. (TEM neuvotteleva virkamies Jyrki Orpana 0295 060 133)

Päätös valtuuttaa KEHA-keskus tekemään 200 000 euron suuruinen maksusuoritus Hetli Oy:n omaan pääomaan sekä oikeuttaa KEHA-keskus hyväksymään valtion puolesta Hetli Oy:n asettaminen vapaaehtoiseen selvitystilaan. Hetli Oy on valtakunnallinen palvelukeskus, jonka tehtävänä olisi ollut järjestää ja tuottaa tulevien maakuntien tarvitsemia talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja. Yhtiö on ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen (KEHA-keskus) täydessä omistuksessa. Hallituksen reformiministerityöryhmä linjasi kokouksessaan 18.1.2018, että maakunta- ja soteuudistusta koskevasta hallituksen esityksestä (HE 15/2017 vp) poistetaan Hetli Oy:ta koskeva sääntely. Reformiministerityöryhmä puolsi myös yhtiön lakkauttamiseen liittyvien toimenpiteiden käynnistämistä. Yhtiön tulee kuitenkin vastata velvoitteistaan, kunnes yhtiön vapaaehtoinen purkaminen selvitysmenettelyn kautta on tehty, ja sen johdosta yhtiötä joudutaan vielä pääomittamaan. (TEM neuvotteleva virkamies Piia Rekilä 0295 064 115)

Päätös asettaa valtuuskunta Itämeren suojelukomission (HELCOM) 39. vuosikokoukseen ja ministerikokoukseen 5. ja 6.3.2018 Brysselissä. Valtuuskunnan puheenjohtaja on ministeri Kimmo Tiilikainen ja varapuheenjohtajat ovat ympäristöneuvos Maria Laamanen ja hallitussihteeri Sara Viljanen ympäristöministeriöstä sekä jäsenet ovat varamaaneuvos Camilla Gunell Ahvenanmaan maakunnan hallituksesta, Itämeri-suurlähettiläs Erja Tikka ulkoministeriöstä, ympäristöneuvos Saara Bäck ympäristöministeriöstä, ympäristöneuvos Tarja Haaranen ympäristöministeriöstä, neuvotteleva virkamies Penina Blankett ympäristöministeriöstä, neuvotteleva virkamies Marja-Liisa Tapio-Biström maa- ja metsätalousministeriöstä, neuvotteleva virkamies Heikki Lehtinen maa- ja metsätalousministeriöstä, EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki valtioneuvoston kansliasta, vesibiologi Mikael Wennström Ahvenanmaan maakunnan hallituksesta, erityisavustaja Taru Savolainen ympäristöministeriöstä, viestintäasiantuntija Ulla Ahonen ympäristöministeriöstä, johtaja Paula Kankaanpää Suomen ympäristökeskuksesta, ryhmäpäällikkö Vivi Fleming-Lehtinen Suomen ympäristökeskuksesta ja johtava asiantuntija Anita Mäkinen liikenteen turvallisuusvirasto Trafista. (YM hallitussihteeri Charlotta von Troil 0295 250 364)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 15.2.2018 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 3/2018 vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi unionin pelastuspalvelumekanismista annetun päätöksen 1313/2013/EU muuttamisesta (RescEU). Unionin pelastuspalvelumekanismi on perustettu parantamaan ja tehostamaan Euroopan maiden yhteistyötä ja helpottamaan koordinointia pelastuspalvelun alalla luonnon ja ihmisen aiheuttamien katastrofien ennaltaehkäisyssä, varautumisessa ja avustustoiminnassa. Komission ehdotuksen tavoitteena on vahvistaa unionin pelastuspalvelumekanismia siten, että vuoden 2017 Etelä-Euroopan poikkeuksellisten metsäpalojen kaltaisissa tilanteissa eurooppalaiset pelastusvalmiudet saataisiin unionin käyttöön riippumatta jäsenvaltioiden omista samanaikaisista tarpeista. Ilmastonmuutoksen aiheuttamat äärimmäiset sääilmiöt, vakavat terveydelliset hätätilanteet sekä terrorismin jälkiseuraukset ovat tehneet eurooppalaisesta pelastuspalveluavunannosta aiempaa haasteellisempaa. (SM neuvotteleva virkamies Veera Parko 0295 488 442)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 4/2018 vp) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioiden finanssipolitiikan vastuullisuutta ja julkisen talouden keskipitkän aikavälin linjausta vahvistavista säännöksistä. Direktiiviehdotus sisältää säännökset muun muassa rakenteellista rahoitusasemaa koskevan keskipitkän aikavälin tavoitteen asettamisesta, tavoitteen saavuttamiseksi asetettavasta vaalikauden sitovasta julkisten menojen kehitysurasta, automaattisesta korjausmekanismista, poikkeuksellisista olosuhteista, joiden vallitessa tavoitteesta voidaan tilapäisesti poiketa, sekä sääntöjen noudattamisen valvonnasta vastaavista riippumattomista valvontaelimistä. (VM budjettineuvos Niko Ijäs 0295 530 170)
Uutinen

Valtioneuvoston kirjelmä (U 5/2018 vp) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (Euroopan valuuttarahaston perustaminen). Komissio esittää Euroopan vakausmekanismin (EVM) muuttamista Euroopan valuuttarahastoksi (EVR). Ehdotuksen mukaan EVR perustetaan omaksi unionin lainsäädännön alaiseksi oikeushenkilökseen. Sen oikeudellinen asema vastaisi EU-virastoa. Siitä tulisi EVM:n seuraaja, jossa EVM:n nykyiset taloudelliset ja institutionaaliset rakenteet säilyisivät pääosin ennallaan. Eräs olennainen muutos olisi se, että neuvosto vahvistaisi EVR:n merkittävää harkintavallan käyttämistä edellyttävät päätökset, EU-virastoille ei saa delegoida laajaa harkintavaltaa sisältävää toimivaltaa. EVR:n päätöksentekomenettely eroaisi olennaisesti EVM:n päätöksentekomenettelystä. Rahoitustukipäätökset tehtäisiin vahvistetulla määräenemmistöllä, 85 prosenttia annetuista äänistä. Nykyisin nämä EVM:n päätökset tehdään yksimielisesti ja yksimielisyydestä voidaan poiketa vain hätätilamenettelyssä. EVR toimisi yhteisenä varautumisjärjestelynä yhteiselle kriisinratkaisurahastolle. Se olisi aluksi kooltaan 60 miljardia euroa. (VM lainsäädäntöneuvos Seppo Tanninen 0295 530 224)
Uutinen

Valtioneuvoston kirjelmä (U 6/2018 vp) eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston rakenneuudistusten tukiohjelmasta annetun asetuksen sekä Euroopan rakenne- ja investointirahastoista annetun asetuksen muuttamisesta jäsenvaltioissa toteutettaville rakenneuudistuksille myönnettävän tuen osalta (rakenneuudistusten tukipaketti). Euroopan komissio on antanut 6.12.2017 useita lainsäädäntöehdotuksia Euroopan talous- ja rahaliiton kehittämiseksi (EMU-paketti). Kirjelmä koskee ehdotettuja muutoksia rakenneuudistusten tukiohjelmasta annettuun asetukseen sekä Euroopan rakenne- ja investointirahastoista annettuun ERI-yleisasetukseen. Rakenneuudistusten tukiohjelman rahoitusta kasvatettaisiin ja tukea voitaisiin suunnata myös euron käyttöönottoon. Jäsenvaltiot voisivat halutessaan esittää komissiolle kansallisten ERI-rahastojen suoritusvarauksen (noin 6 prosenttia kokonaistuesta 2014-2020) siirtämistä rakenneuudistuksiin. Pyyntö määrärahojen siirtämiseksi olisi vapaaehtoista. (TEM neuvotteleva virkamies Riitta Vartia 0295 064 966)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 15.2.2018 seuraavat nimitysasiat:

Eläinlääketieteen tohtori Eveliina Palonen maa- ja metsätalousministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.3.2018 lukien. (MMM neuvotteleva virkamies Raija Karppinen 0295 162 011)

Hallintotieteiden maisteri Jukka-Pekka Tyni sovittelijaksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi 16.2.2018-15.2.2021. (TEM hallitusneuvos Kari Klemm 0295 063 523)

Sivun alkuun