Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvoston yleisistunto 16.3.2017

Valtioneuvoston viestintäosasto 16.3.2017 13.31
Tiedote 115/2017

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 16.3.2017 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 20/2017 vp) eduskunnalle laeiksi lukiolain ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan tarkennettavaksi säännöksiä lukion erityisen koulutustehtävän ja sitä koskevan rahoituksen myöntämisestä. Erityisen koulutustehtävän lisäksi osalle lukiokoulutuksen järjestäjistä voitaisiin määrätä valtakunnallinen kehittämistehtävä. Mahdollisuudesta korottaa lukiokoulutuksen yksikköhintaa erityisen koulutustehtävän perusteella luovuttaisiin. Laissa säädettäisiin erityisen koulutustehtävän lisästä, joka olisi suuruudeltaan laissa säädetty prosenttiosuus kulloisenkin varainhoitovuoden valtionosuuden laskennan perusteena olevasta lukiokoulutuksen kustannuspohjasta. Erityisen koulutustehtävän lisärahoitus jakautuisi erityisen koulutustehtävän saaneiden kesken näiden laskennallisen osuuden mukaisesti. Lisäksi säädettäisiin valtuutus säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella erityisen koulutustehtävän ja valtakunnallisen kehittämistehtävän sisällöstä sekä erityisen koulutustehtävän lisärahoituksen suoritteiden laskennassa käytettävistä painokertoimista ja niiden korottamisen perusteista valtakunnallisen kehittämistehtävän perusteella. Laki lukiolain muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2018 ja laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta 1.1.2019. (OKM hallitusneuvos Janne Öberg 0295 330 348)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 21/2017 vp) eduskunnalle laiksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta. Esityksen mukaan koulumaitotukea koskevat säännökset muutettaisiin vastaamaan muutettua Euroopan unionin lainsäädäntöä. Samalla lakiin lisättäisiin oppilaille jaettavaksi tarkoitettujen hedelmien ja vihannesten hankintaan myönnettävän tuen käyttöönottoa ja täytäntöönpanoa koskevat säännökset. Jatkossa nämä järjestelmät muodostaisivat yhtenäisen koulujakelutuen. Tukijärjestelmä perustuu EU:n lainsäädäntöön. Sen tavoitteena on edistää terveellisiä ruokailutottumuksia tukemalla kyseisten tuotteiden kulutusta kouluissa ja päiväkodeissa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2017. (MMM lainsäädäntöneuvos Aku-Petteri Korhonen 0295 162 325)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 22/2017 vp) eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta. Tieliikennelakiin ehdotetaan lisättäväksi ajoneuvojen suurimpia sallittuja massoja ja mittoja koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin täytäntöönpanon edellyttämät säännökset ajoneuvon painon etätunnistusjärjestelmästä ja kontin ja vaihtokorin painoa koskevien tietojen antamisesta kuormaa kuljettavalle liikenteenharjoittajalle ja valvoville viranomaisille. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään 7.5.2017. (LVM hallitusneuvos Jorma Hörkkö 0295 342 503)

Hallituksen esitys (HE 23/2017 vp) eduskunnalle laeiksi merilain, aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain 2 §:n ja merityösopimuslain 11 luvun 4 §:n muuttamisesta sekä Kansainvälisen merenkulkujärjestön eräiden yleissopimusten eräiden liitteiden muutosten hyväksymisestä ja laiksi sopimusmuutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että aluksen päiväkirjoja koskevat merilain säännökset uudistettaisiin ja lakiin lisättäisiin säännökset onnettomuus- ja vaaratilannetietojen ilmoittamisesta Liikenteen turvallisuusvirastolle. Esityksessä ehdotetaan myös, että eduskunta hyväksyisi Kansainvälisen merenkulkujärjestön eräiden yleissopimusten liitteisiin tehdyt muutokset, joilla järjestön suorittamat jäsenvaltioiden arvioinnit ja tarkastukset saatettaisiin pakollisiksi, ja että merilakiin lisätään tätä koskevat säännökset. Aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annettuun lakiin ja merityösopimuslakiin esitetään säädösteknisiä muutoksia. Esityksen keskeisenä tavoitteena on edistää digitalisaatiota mahdollistamalla merilain mukaisten päiväkirjojen pitäminen sähköisessä muodossa painetun päiväkirjan sijaan. Esitykseen sisältyvät lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Yleissopimusten liitteiden muutosten voimaantulosta ehdotetaan säädettäväksi valtioneuvoston asetuksella. (LVM neuvotteleva virkamies Jenni Rantio 0295 342 003)

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 16.3.2017 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan yhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimus, laki (140/2017) ja asetus tulevat voimaan 30.3.2017. (PLM hallitussihteeri Tuomas Venho 0295 140 414)

Valtioneuvoston asetus keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa Argentiinan tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimus, laki (77/2017) ja asetus tulevat voimaan 11.4.2017. (VM neuvotteleva virkamies Jere Lumme 0295 530 041)

Valtioneuvoston asetus salaisista pakkokeinoista ja salaisista tiedonhankintakeinoista Tullissa. Salaisista pakkokeinoista ja salaisista tiedonhankintakeinoista Tullissa säädetään uudessa valtioneuvoston asetuksessa. Valtioneuvoston asetus esitutkinnasta, pakkokeinoista ja salaisesta tiedonhankinnasta (122/2014) soveltuu tällä hetkellä vain osittain Tullin tiedonhankinnan tarkempaan sääntelyyn. Yhdenmukaisuuden varmistamiseksi uuden asetuksen säännökset perustuvat Tullin toimintaan sovitettuna hyvin pitkälle esitutkinnasta, pakkokeinoista ja salaisesta tiedonhankinnasta annetun valtioneuvoston asetuksen vastaavalle 3 luvulle. Asetus tulee voimaan 1.4.2017. (VM neuvotteleva virkamies Jere Lumme 0295 530 041)

Valtioneuvoston asetus perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 17 ja 19 §:n muuttamisesta. Asetukseen lisätään viherryttämistuen ja nuoren viljelijän tuen hehtaarikohtainen määrä vuodelle 2017. Viherryttämistukea maksetaan tukialueella AB 74,70 euroa hehtaarilta ja tukialueella C 65,20 euroa hehtaarilta. Vuonna 2017 nuoren viljelijän tuen enimmäismäärä on 1 prosentti vuosittaisesta kansallisesta enimmäismäärästä. Tukea maksetaan 51,0 euroa hehtaarilta. Asetus tulee voimaan 21.3.2017. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 0295 162 248)

Valtioneuvoston asetus sikojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksella muutetaan vieroitettujen porsaiden sekä liha- ja kasvatussikojen tilavaatimuksia pääosin Ruotsin vaatimuksia vastaaviksi. Ehdotus lieventää nykyisiä vaatimuksia. Samalla muutetaan kahta pykälää sikojen suojelusta annetun direktiivin täytäntöönpanon tarkentamiseksi. Asetus tulee voimaan 20.3.2017. (MMM eläinlääkintöylitarkastaja Susanna Ahlström 0295 162 436)

Valtioneuvoston asetus sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen eräiden säännösten voimaanpanosta. Asetuksella pannaan 1.5.2017 lukien voimaan valtioneuvoston asetuksen (217/2016) 1 ja 2 luku, 4 luvun 1-5 ja 8 § sekä 5 luvun 1 §. Asetuksella otetaan sähkökaupassa käyttöön uusi pohjoismainen taseselvitysmenettely mainitusta ajankohdasta lukien. Samanaikaisesti saatetaan voimaan myös työ- ja elinkeinoministeriön asetus sähkökaupassa ja sähköntoimitusten selvityksessä noudatettavasta tiedonvaihdosta (273/2016). Asetus tulee voimaan 24.3.2017. (TEM hallitusneuvos Arto Rajala 0295 064 828)

Valtioneuvoston asetus erityistason sairaanhoidon erityisvastuualueista. Asetus uusitaan siten, että Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä siirretään Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueelta Helsingin yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueelle. Asetus tulee voimaan 1.1.2018. (STM hallitusneuvos Anne Koskela 0295 163 384)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla. Uuteen asetukseen sisältyy kahdeksan pykälää ja yksi liitetaulukko. Asetuksen sisältö perustuu voimassa olevaan sääntelyyn, joskin karsittuna. Asetus tulee voimaan 3.4.2017. (YM lainsäädäntöneuvos Erja Werdi 0295 250 312)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 16.3.2017 seuraavat päätökset:

Päätös merkitä eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen Suomen Pankille myönnettävästä valtiontakuusta Kansainväliselle valuuttarahastolle annettavan lainan vakuudeksi pöytäkirjaan (HE 254/2016 vp). Eduskunta on antanut suostumuksensa sille, että valtioneuvosto voi myöntää vastavakuuksia vaatimatta Suomen Pankille 3,76 miljardin euron suuruisen valtiontakuun Kansainväliselle valuuttarahastolle myönnettävän kahdenvälisen lainan vakuudeksi siitä mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta. Samalla eduskunta antoi suostumuksensa siihen, että aikaisempi valtiontakuu kumotaan. (VM finanssineuvos Pekka Morén 0295 530 290)

Päätös vapauttaa alivaltiosihteeri Matti Anttonen Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD) hallintoneuvoston varajäsenen tehtävästä ja määrätä hänen tilalleen alivaltiosihteeri Markku Keinänen. (VM neuvotteleva virkamies Joanna Tikkanen 0295 530 099)

Päätös vapauttaa ympäristöministeriön neuvotteleva virkamies Martti Poutanen yhteisen suomalais-venäläisen rajavesistöjen käyttökomission suomalaisen osapuolen jäsenen tehtävästä ja Rajavartiolaitoksen majuri Matti Pitkäniitty varajäsenen tehtävästä ja nimittää jäseneksi ylijohtaja Ari Niiranen ympäristöministeriöstä ja varajäseneksi majuri Juha Kivelä Rajavartiolaitoksesta 16.3.2017 lukien. (MMM lainsäädäntöneuvos Pekka Kemppainen 0295 162 456)

Päätös Euroopan unionin rahoitusosuuden sekä valtion rahoitusosuuden jakamisesta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille vuoden 2017 talousarviossa momentille 30.40.62 myönnetyistä määrärahoista ja vuoden 2015 talousarviossa myönnetyn, jo ELY-keskuksille jaetun, määrärahan osan siirrosta ELY-keskusten välillä. ELY-keskuksille jaetaan alueellisia käyttöoikeuksia 10 001 000 euroa Euroopan meri- ja kalatalousrahaston rahoitusosuutena ja 9 015 000 euroa valtion rahoitusosuutena käytettäväksi Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman 2014-2020 mukaisiin toimenpiteisiin. Lisäksi siirretään vuoden 2015 talousarviossa myönnettyjä, valtioneuvoston päätöksellä aiemmin jaettuja määrärahoja ELY-keskusten välillä varojen tarkoituksenmukaisen käytön mahdollistamiseksi. Varojen tarkoituksenmukaisen käytön mahdollistamiseksi maa- ja metsätalousministeriö oikeutetaan vähäisiltä osin omalla päätöksellään siirtämään ELY-keskukselle myönnettyä alueellista käyttöoikeutta toisille ELY-keskuksille ilman valtioneuvoston ja valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan käsittelyä. (MMM neuvotteleva virkamies Harri Kukka 0295 162 377)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 16.3.2017 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 26/2017 vp) eduskunnalla komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Unionin toimielinten tietosuoja-asetus). Asetusehdotuksella saatettaisiin toimielinten tietosuoja-asetus (45/2001) yhdenmukaiseksi yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) kanssa. Samalla toimielinten tietosuoja-asetukseen sisällytettäisiin sähköisen viestinnän tietosuoja-asetuksen mukaiset säännökset loppukäyttäjien päätelaitteisiin liittyvien tietojen suojaamisesta. Yleinen tietosuoja-asetus on tullut voimaan 24.5.2016 ja siinä edellytetään toimielinten tietosuoja-asetuksen mukauttamista yleisessä tietosuoja-asetuksessa vahvistettujen periaatteiden ja sääntöjen mukaiseksi. (OM lainsäädäntöjohtaja Tuula Majuri 0295 150 280)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 27/2017 vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (säänneltyjen ammattien suhteellisuusarviointi). Direktiiviehdotuksen tavoitteena on luoda oikeudellinen kehys suhteellisuusarviointien tekemiseksi ennen säänneltyihin ammatteihin pääsyä tai niiden harjoittamista rajoittavien säädösten käyttöönottoa tai muuttamista. (OKM opetusneuvos Johanna Moisio 0295 330 216)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 28/2017 vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (RoHS-direktiivin muutos). Ehdotuksen tavoitteena on pidentää nykyisten sähkö- ja elektroniikkalaitteiden käyttöikää sallimalla niiden korjaaminen ja jälleenmyynti. Ehdotus olisi siten Euroopan unionin kiertotaloustavoitteiden mukainen. RoHS-direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle suljettaisiin eräitä laitteita, joiden valmistus edellyttää rajoitettujen aineiden käyttöä. Näitä laitteita olisivat pilliurut ja vetomoottorilla varustetut työkoneet. (YM neuvotteleva virkamies Else Peuranen 0295 250 225)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 16.3.2017 seuraavat nimitysasiat:

Valtioneuvosto myönsi Jaani Johannes Heinoselle virkavapautta työ- ja elinkeinoministeriön teollisuusneuvoksen virasta 1.4.2017-31.3.2019. (TEM henkilöstöpäällikkö Mari Anttikoski 0295 064 916)

Yhteiskuntatieteiden maisteri Maria Johanna Tuulia Kauko työ- ja elinkeinoministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.4.2017-30.11.2018. (TEM henkilöstöpäällikkö Mari Anttikoski 0295 064 916)

Sivun alkuun