Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvoston yleisistunto 16.8.2018

Valtioneuvoston viestintäosasto 16.8.2018 13.18
Tiedote 372/2018

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset.

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 16.8.2018 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 20 §:n muuttamisesta. Asetuksen 20 §:ää, jossa säädetään tutkinnoista, joihin opiskeluoikeuden peruuttamista koskevaa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 81 §:ää sovelletaan, päivitetään tutkintojen ja osaamisalojen osalta. Lisäksi pykälässä viitataan tutkintojen lisäksi osaamisaloihin. Asetus tulee voimaan 20.8.2018. (OKM hallitusneuvos Anna Kankaanpää 0295 330 403)

Valtioneuvoston asetus tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetussa laissa säädettyjen laiminlyöntimaksujen enimmäis- ja vähimmäismäärien tarkistamisesta. Asetuksella tarkistetaan maksujen määrät rahan arvon muutosta vastaaviksi. Asetus tulee voimaan 1.9.2018. (TEM erityisasiantuntija Elli Nieminen 0295 048 247)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 16.8.2018 seuraavat päätökset:

Päätös myöntää pääjohtaja Erkki Liikaselle ero talousneuvoston jäsenen tehtävästä ja määrätä pääjohtaja Olli Rehn talousneuvoston jäseneksi. (VNK lainsäädäntöneuvos Maaret Suomi 0295 160 030)

Päätös vahvistaa valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat seuraavasti: ministeri Mattila 24.8. ja ministeri Häkkänen 9.-10.8. (VNK hallinnollinen notaari Merja Saaritsa-Lantta 0295 160 270)

Päätös vapauttaa erityisasiantuntija Satu Kaskinen pohjoismaisen saamelaisasiain virkamieselimen Suomen valtuuskunnan puheenjohtajan tehtävästä ja nimittää hänen tilalleen neuvotteleva virkamies Johanna Hautakorpi valtuuskunnan 31.3.2020 päättyväksi toimikaudeksi. (OM johtaja Johanna Suurpää 0295 150 534)

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2019-2022 antaman selonteon johdosta pöytäkirjaan ja ryhtyä kirjelmään sisältyvistä kannanotoista aiheutuviin toimenpiteisiin. Eduskunnan kannanotot; 1. Eduskunta edellyttää, että hallitus huolehtii edelleen kasvun ja työllisyyden tukemisesta ja edistää toimenpiteillään osaavan työvoiman saatavuutta työvoimapulasta kärsivillä aloilla ja alueilla. 2. Eduskunta edellyttää, että hallitus huolehtii siitä, että tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioihin sekä yritysten kansainvälistymisen tukemiseen osoitetaan resurssit, joilla edistetään tutkimus- ja innovaationeuvoston sekä korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visioiden toimeenpanoa ja varmistetaan Suomen asema kansainvälisessä kilpailussa. 3. Eduskunta edellyttää, että hallitus huolehtii pitkäjänteisesti liikenneverkon korjausvelan vähentämiseen sekä liikenneverkon kehittämiseen tarvittavan rahoituksen riittävyydestä. 4. Eduskunta edellyttää, että hallitus varmistaa Suomen maatalouden toimintaedellytykset sekä kansallisen tuen ja investointitukien riittävyyden. 5. Eduskunta edellyttää, että hallitus turvaa maakunta- ja soteuudistuksen toimeenpanoon tarvittavan rahoituksen riittävyyden seuraavassa julkisen talouden suunnitelmassa. (VM osastopäällikkö Hannu Mäkinen 0295 530 330)

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä hallituksen esityksestä vuoden 2018 lisätalousarvioksi (HE 73/2018 vp) pöytäkirjaan. Eduskunta on päättänyt, että nyt hyväksyttyä vuoden 2018 lisätalousarviota sovelletaan 5.7.2018 lukien. (VM osastopäällikkö Hannu Mäkinen 0295 530 330)

Päätös määrätä finanssisihteeri Tiina Heinonen valtioneuvoston esittelijäksi. (VM neuvotteleva virkamies Karri Safo 0295 530 223)

Päätös velvoittaa Kaavin kunta järjestämään perusterveydenhuollon palvelut ja vanhusten laitospalvelut yhteistoiminnassa Keiteleen, Leppävirran, Pielaveden, Rautavaaran, Tervon ja Vesannon kuntien kanssa edelleen siten kuin kunnat ovat sopineet yhteistoiminnasta. Palvelujen järjestämisestä vastaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän liikelaitos Kysteri. Päätös pannaan heti täytäntöön. (STM hallitusneuvos Pekka Järvinen 0295 163 367)
Tiedote

Päätös velvoittaa Pyhäjärven kunta järjestämään perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palvelut Haapajärven kaupungin ja Reisjärven kunnan kanssa edelleen siten kuin kunnat ovat sopineet yhteistoiminnasta. Palvelujen järjestämisestä vastaa Peruspalvelukuntayhtymä Selänne. Päätös pannaan heti täytäntöön. (STM hallitusneuvos Pekka Järvinen 0295 163 367)
Tiedote

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 16.8.2018 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 76/2018 vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (todisteluasetuksen muuttaminen). Ehdotuksen tavoitteena on tehostaa ja nopeuttaa rajat ylittävää yhteistyötä todisteiden vastaanottamisessa digitalisaation ja nykyaikaisen teknologian käytön avulla. Ehdotuksen mukaan viranomaisten välinen yhteydenpito todisteluasetuksen nojalla tapahtuisi jatkossa sähköisesti e-CODEX-sovellusten kautta. (OM lainsäädäntöneuvos Kirsi Pulkkinen 0295 150 438)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 77/2018 vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (tiedoksiantoasetuksen muuttaminen). Ehdotuksen tavoitteena on tehostaa ja nopeuttaa rajat ylittävää yhteistyötä asiakirjojen tiedoksiannossa digitalisaation ja nykyaikaisen teknologian käytön avulla. Ehdotuksen mukaan viranomaisten välinen yhteydenpito tiedoksiantoasetuksen nojalla tapahtuisi jatkossa sähköisesti e-CODEX-sovellusten kautta. (OM lainsäädäntöneuvos Kirsi Pulkkinen 0295 150 438)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 78/2018 vp) eduskunnalle yhteisen kumppanuussopimuksen rahastojen ja Euroopan globalisaatiorahaston sääntelystä sekä koheesiopolitiikan uudistamisesta ohjelmakaudelle 2021-2027 annetuista komission ehdotuksista (koheesiopolitiikan asetuspaketti). Euroopan komissio antoi 29.-30.5.2018 sektorikohtaisia asetusehdotuksia vuosille 2021-2027. EU:n uuden monivuotisen rahoituskehyksen valmistelussa uudistetaan nykyisiä EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahoitusohjelmia, joilla tuetaan unionin taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta. Komissio ehdottaa myös, että Euroopan globalisaatiorahaston tukea vahvistettaisiin. Lisäksi ehdotuksiin sisältyy asetus rajanylisten esteiden poistamismekanismista. (TEM neuvotteleva virkamies Petri Haapalainen 0295 064 922)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 16.8.2018 seuraavat nimitysasiat:

Valtiotieteiden maisteri Eriikka Koistinen sisäministeriön viestintäjohtajan virkaan 10.9.2018-9.9.2023. (SM henkilöstö- ja hallintojohtaja Marja-Riitta Salokannel 0295 488 304)
Tiedote

Oikeustieteen maisteri Tanja Stormbom valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 3.9.2018 lukien. (VM neuvotteleva virkamies Karri Safo 0295 530 223)

Yhteiskuntatieteiden maisteri Isamaria Räsänen valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.10.2018 lukien. (VM hallitussihteeri Kaisa-Juulia Raita 0295 530 379)

Sivun alkuun