Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn

Valtioneuvoston yleisistunto 17.6.2015

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 17.6.2015 10.03
Tiedote 317/2015

Valtioneuvosto antoi eduskunnalle hallituksen esityksen vuoden 2015 toiseksi lisätalousarvioksi. Tuloarviota ehdotetaan alennettavaksi nettomääräisesti yhdellä miljoonalla eurolla. Määrärahoja ehdotetaan lisättäväksi nettomääräisesti 55 miljoonalla eurolla, josta 172 miljoonaa euroa on kehykseen kuuluvia menoja. Vuoden 2015 lisätalousarvioesitys lisää nettolainanoton tarvetta 56 miljoonalla eurolla.

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset ja ratkaisuehdotukset tasavallan presidentille.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 17.6.2015 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 9/2015 vp) eduskunnalle vuoden 2015 toiseksi lisätalousarvioksi. Tuloarviota ehdotetaan alennettavaksi nettomääräisesti yhdellä miljoonalla eurolla. Määrärahoja ehdotetaan lisättäväksi nettomääräisesti 55 miljoonalla eurolla, josta 172 miljoonaa euroa on kehykseen kuuluvia menoja. Vuoden 2015 lisätalousarvioesitys lisää nettolainanoton tarvetta 56 miljoonalla eurolla. Valtion nettolainanotoksi vuodelle 2015 arvioidaan 5,2 miljardia euroa. Hallitusohjelman mukaan lisätalousarvioihin varataan kehysmenoja varten vuosittain 300 miljoonaa euroa. Vuoden 2015 jakamaton varaus on 128 miljoonaa euroa. (VM apulaisbudjettipäällikkö Juha Majanen 0295 530 247)
Tiedote VM
Tiedote SM
 

Hallituksen esitys (HE 10/2015 vp) eduskunnalle lentoliikenteestä Vietnamin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Suomen tasavallan hallituksen ja Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen välillä lentoliikenteestä tehdyn sopimuksen sekä lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Sopimus on allekirjoitettu Ho Chi Minhissä 21.11.2014. Sopimus on luonteeltaan kahdenvälinen lentoliikennesopimus, jossa sovitaan muun muassa siitä, miten ja millä edellytyksillä sopimusosapuolet voivat nimetä lentoliikenteen harjoittajia käyttämään sopimuksella myönnettyjä liikenneoikeuksia. Sopimuksen mukaisesti Suomen nimeämät lentoyhtiöt saavat oikeuden liikennöidä Helsinki-Vantaalta ja joltakin toiselta nimettävältä lentoasemalta Hanoihin ja Ho Chi Minhiin. Vastaavat liikenneoikeudet mainituilla reiteillä on Vietnamin nimeämillä lentoyhtiöillä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti sopimuksen kanssa. (LVM liikenneneuvos Risto Saari 0295 342 311)

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 17.6.2015 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus etnisten suhteiden neuvottelukunnasta. Asetuksella korvataan vuodelta 2011 oleva asetus etnisten suhteiden neuvottelukunnasta (298/2011). Asetukseen tehdään teknisluonteisia tarkistuksia neuvottelukunnan tehtäviin. Asetus tulee voimaan 1.8.2015. (OM neuvotteleva virkamies Kaisa Tiusanen 0295 150 454)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus Elintarviketurvallisuusvirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Asetuksen 2 §:ää muutetaan siten, että siitä poistetaan viraston pääjohtajaa koskevat kelpoisuusvaatimukset. Muutos liittyy 1.5.2015 voimaan tulleeseen valtion virkamieslain muutokseen, jonka mukaan valtion ylimmän virkamiesjohdon kelpoisuusvaatimuksista säädetään valtion virkamieslain 8 §:ssä. Lisäksi asetuksen 2 §:ää muutetaan siten, että siitä poistetaan viraston johtoa koskevat kielitaitovaatimukset, joista säädetään laissa julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta 6 §:ssä. Asetus tulee voimaan 15.7.2015. (VM neuvotteleva virkamies Riitta Bäck 0295 530 116)

Valtioneuvoston asetus Maaseutuviraston hallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Asetuksen 2 §:ää muutetaan siten, että siitä poistetaan viraston ylijohtajaa koskevat kelpoisuusvaatimukset. Muutos liittyy 1.5.2015 voimaan tulleeseen valtion virkamieslain muutokseen, jonka mukaan valtion ylimmän virkamiesjohdon kelpoisuusvaatimuksista säädetään valtion virkamieslain 8 §:ssä. Lisäksi asetuksen 2 §:ää muutetaan siten, että siitä poistetaan viraston johtoa koskevat kielitaitovaatimukset, joista säädetään laissa julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta 6 §:ssä. Asetus tulee voimaan 15.7.2015. (VM neuvotteleva virkamies Riitta Bäck 0295 530 116)

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta ja valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten, säiliöiden ja irtotavarakonttien vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta ja tähän liittyviä tehtäviä suorittavista tarkastuslaitoksista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Asetuksiin tehdään muutokset, jotka vastaavat vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muutoksia koskien norminantosiirtoa liikenne- ja viestintäministeriöltä Liikenteen turvallisuusvirastolle. Lisäksi tehdään eräitä muita muutoksia voimassa oleviin asetuksiin. Asetusmuutoksilla laitetaan täytäntöön komission direktiivin 2014/103/EU muutokset. Asetukset tulevat voimaan 1.7.2015. (LVM neuvotteleva virkamies Mari Suominen 0295 342 306)

Valtioneuvoston asetus lelujen turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 15 §:n muuttamisesta. Asetuksella laajennetaan nikkelin käyttömahdollisuuksia leluissa tai lelujen osissa siten, että nikkeliä voidaan käyttää myös sähkövirran johtamiseen tarkoitetuissa lelujen osissa. Muutos perustuu lelujen turvallisuutta koskevaan direktiiviin vuonna 2014 tehtyyn muutokseen, joka jäsenvaltioiden on saatettava kansallisesti voimaan viimeistään 1.7.2015. Asetus tulee voimaan 1.7.2015. (TEM hallitusneuvos Susanna Siitonen 0295 048 932)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 17.6.2015 seuraavat päätökset:

Päätös nimetä oikeustieteen lisensiaatti Heikki Kanninen Suomen ehdokkaaksi unionin yleisen tuomioistuimen tuomariksi 1.9.2016 alkavalle kuuden vuoden toimikaudelle. (VNK osastopäällikkö Kare Halonen 0295 160 319)
Tiedote

Päätös vahvistaa valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat kesällä 2015. (VNK hallitusneuvos Arno Liukko 0295 160 175)
Ministereiden lomat kesällä 2015

Päätös asettaa talousneuvosto 18.6.2015 lukien hallituskaudeksi. Kokoonpano: puheenjohtaja: pääministeri Juha Sipilä; varapuheenjohtaja: valtiovarainministeri Alexander Stubb; jäsenet: liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner, puheenjohtaja Sture Fjäder, toimitusjohtaja Jyri Häkämies, toimitusjohtaja Jussi Järventaus, pääjohtaja Erkki Liikanen, oikeus- ja työministeri Jari Lindström, puheenjohtaja Lauri Lyly, puheenjohtaja Juha Marttila, toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylä, sisäministeri Petteri Orpo, puheenjohtaja Antti Palola, toimitusjohtaja Risto E.J. Penttilä, elinkeinoministeri Olli Rehn, ulkoasiainministeri Timo Soini, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Lenita Toivakka ja kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen. (VNK neuvotteleva virkamies Jukka Nummikoski 0295 162 892)

Päätös asettaa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta toimikaudeksi 17.6.2015-16.6.2019. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen Helsingin yliopisto; jäsenet: varapuheenjohtaja: työtuomioistuimen sihteeri Outi Anttila työtuomioistuin (vankilan johtaja Samuli Laulumaa Hämeenlinnan vankila), sosiaalityön professori Timo Harrikari Helsingin yliopisto (opetusneuvos Raija Meriläinen opetus- ja kulttuuriministeriö), järjestöjohtaja Merja Heikkonen Näkövammaisten Keskusliitto ry (lakimies Henrik Gustafsson Invalidiliitto ry), lakimies Paula Ilveskivi Akava ry (lakimies Anu-Tuija Lehto Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK), hallitusneuvos Riitta-Maija Jouttimäki sosiaali- ja terveysministeriö (hallintopäällikkö Laura Niinimaa Helsingin kaupunki, sosiaali- ja terveysvirasto), julkisoikeuden apulaisprofessori Juha Lavapuro Tampereen yliopisto (kihlakunnansyyttäjä Pasi Pälsi Salpausselän syyttäjänvirasto), työlainsäädännön ja työehtosopimuspolitiikan asiantuntija Katja Leppänen Elinkeinoelämän keskusliitto EK (lainopillinen lakimies Atte Rytkönen Suomen Yrittäjät ry), hovioikeudenneuvos Jukka Lindstedt Helsingin hovioikeus (kansliapäällikkö Elisa Kumpula markkinaoikeus), pääsihteeri Pirkko Mahlamäki Vammaisfoorumi ry (sosiaalipsykologian professori Inga Jasinskaja-Lahti Helsingin yliopisto), erityisasiantuntija Husein Muhammed Helsingin kaupunki, elinkeino-osasto (ylitarkastaja Jenny Rintala Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue), lääkintä- ja bio-oikeuden yliopistolehtori Liisa Nieminen Helsingin yliopisto (toiminnanjohtaja Elina Castrén Pakolaisneuvonta ry), oikeussihteeri Jukka Siro korkein oikeus (oikeussihteeri Tiina-Liisa Autio korkein oikeus) ja lainsäädäntöneuvos Sonya Walkila oikeusministeriö (julkisoikeuden maisteriohjelman johtaja Niina Mäntylä Vaasan yliopisto). (OM johtaja Johanna Suurpää 0295 150 534)
Tiedote

Päätös määrätä lainopillinen asiamies Ville Kukkonen vakuutusoikeuden sivutoimisen työoloja tai yritystoimintaa tuntevan jäsenen varajäseneksi käsittelemään ja ratkaisemaan vakuutusoikeuslain 11 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuja asioita (yrittäjien ansioeläkeasiat) 18.6.2015 lukien vakuutusoikeuden 31.12.2019 päättyväksi toimikaudeksi. (OM kehittämispäällikkö Tuula Kivari 0295 150 546)

Päätös ratkaista Tuovi Helena Rinteen jäämistöstä tehdyt hakemukset ja ilmoitukset. (VM budjettineuvos Petri Syrjänen 0295 530 065)

Päätös ratkaista Hilkka Kyllikki Jalavan jäämistöstä tehdyt hakemukset. (VM budjettineuvos Petri Syrjänen 0295 530 065)

Päätös myöntää vuoden 2015 talousarvion momentilta 31.40.42 (Sanomalehdistön tuki) valtioneuvoston sanomalehdistön tuesta annetun asetuksen mukaisesti Nyhetsbyrån FNB Ab:lle 440 000 euron avustus ruotsinkielisen uutispalvelun tuottamisen tukemiseen, Alma Media Kustannus Oy/Lapin Kansalle 40 000 euron avustus saamenkielisen uutisaineiston tuottamiseen sekä Karjalan kielen seura ry:lle 20 000 euron avustus karjalankielisen verkkojulkaisun julkaisukustannusten alentamiseen. Finlandssvenska teckenspråkiga rf:n ja Fontana Media Ab Oy:n hakemukset hylätään. (LVM ylitarkastaja Emil Asp 0295 342 498)
Tiedote

Päätös myöntää Vaasan Sähköverkko Oy:lle lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa omaisuuden lunastamiseksi Vaasan kaupungissa ja Mustasaaren kunnassa sijaitsevien kiinteistöjen alueille rakennetun 110 kV sähkönsiirtojohdon käyttöoikeutta varten (Purola-Gerby). (TEM ylitarkastaja Johanna Juvonen 0295 064 220)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 17.6.2015 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 4/2015 vp) eduskunnalle Euroopan unionin vuoden 2016 talousarvioesityksen valmisteluun liittyvästä komission ennakkoarviosta vuodelle 2016 (budjetti; Euroopan unioni). Komission esittämä maksumäärärahojen taso 143,5 miljardia euroa on 1,6 prosenttia vuoden 2015 tasoa suurempi. Sitoumusten määrä on 153,5 miljardia euroa, mikä on 5,2 prosenttia edellisvuotta pienempi. Komission esityksen mukaisten maksumäärärahojen taso vastaa 0,98 prosenttia EU:n yhteenlasketusta bruttokansantulosta. Edellä mainitut luvut sisältävät myös kaikki rahoituskehyksen ulkopuoliset erityisrahoitusvälineet. Suomen maksujen kokonaismäärä tarkentuu sovitteluprosessin päätyttyä marras-joulukuussa. Julkisen talouden suunnitelmassa 2.4.2015 on varauduttu 2 214 miljoonalla eurolla Suomen maksuihin EU:lle vuonna 2016. (VM lainsäädäntöneuvos Martti Anttinen 0295 530 005)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 17.6.2015 seuraavat nimitysasiat:

Kauppatieteiden maisteri Paula Lehtomäki pääministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan 1.7.2015 lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään pääministeri Juha Sipilän toimikauden ajaksi. (VNK alivaltiosihteeri Timo Lankinen 0295 160 300)
Tiedote

Hallintotieteiden maisteri Mikko Helkiö valtioneuvoston kanslian tarkastusneuvoksen virkaan 1.8.2015 lukien. (VNK alivaltiosihteeri Timo Lankinen 0295 160 300)

Valtioneuvosto muutti ministerin toimikaudeksi 10.6.2015 lukien valtiosihteerin virkaan nimitetyn oikeustieteen maisteri Jari Partasen nimitysmääräystä 17.6.2015 lukien siten, että se on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään ministerien Vehviläinen, Rehula, Tiilikainen, Rehn ja Berner toimikauden ajan. Partanen määrätään toimimaan niissä ministeriöissä, joihin ministerit Vehviläinen, Rehula, Tiilikainen, Rehn ja Berner on määrätty käsittelemään ministeriöiden toimialoihin kuuluvia asioita. (VNK alivaltiosihteeri Timo Lankinen 0295 160 300)
Tiedote

Valtioneuvosto muutti ministerin toimikaudeksi 4.6.2015 lukien valtiosihteerin virkaan nimitetyn filosofian maisteri Samuli Virtasen nimitysmääräystä 17.6.2015 lukien siten, että se on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään ministerien Soini, Niinistö, Lindström ja Mäntylä toimikauden ajan. Virtanen määrätään toimimaan niissä ministeriöissä, joihin ministerit Soini, Niinistö, Lindström ja Mäntylä on määrätty käsittelemään ministeriöiden toimialoihin kuuluvia asioita. (VNK alivaltiosihteeri Timo Lankinen 0295 160 300)
Tiedote

Valtioneuvosto muutti ministerin toimikaudeksi 29.5.2015 lukien valtiosihteerin virkaan nimitetyn oikeustieteen kandidaatti Olli-Pekka Heinosen nimitysmääräystä 17.6.2015 lukien siten, että se on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään ministerien Stubb, Orpo, Toivakka ja Grahn-Laasonen toimikauden ajan. Heinonen määrätään toimimaan niissä ministeriöissä, joihin ministerit Stubb, Orpo, Toivakka ja Grahn-Laasonen on määrätty käsittelemään ministeriöiden toimialoihin kuuluvia asioita. (VNK alivaltiosihteeri Timo Lankinen 0295 160 300)
Tiedote

Lainsäädäntöneuvos Jussi Matikkala oikeusministeriön lainvalmisteluosaston rikos- ja prosessioikeuden yksikön lainsäädäntöneuvoksen virkaan 1.7.2015 lukien. (OM osastopäällikkö Asko Välimaa 0295 150 248)

Oikeustieteen kandidaatti Annina Tanhuanpää valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.7.2015 lukien. (VM lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi 0295 530 422)

Valtioneuvosto myönsi hallitusneuvos Anna Sotaniemelle virkavapautta liikenne- ja viestintäministeriön hallitusneuvoksen virasta 15.8.2015-14.8.2018. (LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 0295 342 389)

Valtioneuvosto myönsi pääjohtaja Petteri Taalakselle virkavapautta Ilmatieteen laitoksen pääjohtajan virasta 1.1.2016-31.12.2019. (LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 0295 342 389)

Oikeustieteen maisteri Sanna Pekkarinen sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.8.2015 lukien. (STM vanhempi hallitussihteeri Arita Kaario 0295 163 522)

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti vahvistaisi seuraavat lait:

Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta ja laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta (HE 358/2014 vp).  Perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyy Kansaneläkelaitoksen hoidettavaksi. Tuki säilyy hakemuksen perusteella myönnettävänä tarveharkintaisena etuutena. Kunnat osallistuvat perustoimeentulotuen rahoitukseen siten, että kuntien rahoitusosuus kustannuksista on 50 prosenttia. Kuntien osuus otetaan huomioon vähentämällä se kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta. Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki jäävät edelleen kuntien hoidettaviksi. Lait tulevat voimaan 1.1.2017. Eduskunnan lausumat; 1) Eduskunta edellyttää, että uudistuksen vaikutuksia toimeentulotukea saavien määrään, toimeentulotukijaksojen kestoon ja toimeentulotuen kustannuksiin seurataan ja arvioidaan myös sitä, tukeeko uudistus tuen luonnetta väliaikaisena, itsenäistä suoriutumista edistävänä ja syrjäytymistä ehkäisevänä taloudellisena etuutena. 2) Eduskunta edellyttää, että toimeentulotukilaki kokonaisuudessaan uudistetaan. Uudistuksessa tulee pyrkiä vahvistamaan toimeentulotuen luonnetta viimesijaisena ja väliaikaisena etuutena. Tavoitteena toimeentulotuessa tulee olla moniammatillinen yhteistyö Kelan ja kuntien välillä sekä sellaiset toimintakäytännöt, jotka tukevat toimeentulotukea saavan itsenäistä suoriutumista ja ehkäisevät syrjäytymistä. (STM johtaja Kari Ilmonen 0295 163 299)

 
Sivun alkuun