Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvoston yleisistunto 17.9.2015

Valtioneuvoston viestintäosasto
17.9.2015 13.40
Tiedote 485/2015

Valtioneuvosto päätti ulkomaalaislain nojalla, että maahantulijat, joiden maahantulon edellytykset ovat epäselvät tai joiden henkilöllisyys on epäselvä, voidaan rekisteröintiä varten toimittaa kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun laissa määriteltyyn järjestelykeskukseen.

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset ja ratkaisuehdotukset tasavallan presidentille.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 17.9.2015 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 17/2015 vp) eduskunnalle laiksi avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan annettavaksi laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain muuttamisesta. Ehdotuksella helpotetaan sopimista henkilöyhtiön yhtiökaudesta, yhtiön purkamisesta ja yhtiöosuuden lunastamisesta. Lisäksi ehdotuksella selvennetään henkilöyhtiön perustamista siten, että yhtiö syntyy rekisteröimisellä. Ehdotus liittyy pääministeri Sipilän hallituksen strategisen ohjelman tavoitteeseen kilpailukyvyn vahvistamisesta elinkeinoelämän edellytyksiä parantamalla. Ehdotus helpottaa henkilöyhtiömuodossa harjoitettavaa pitkäaikaisia investointeja edellyttävää toimintaa sekä toiminnan muutosten hallintaa. Laki lisäisi toimintamahdollisuuksia ja takaisi samalla riittävän suojan yhtiömiehille ja velkojille. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2016. (OM lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen 0295 150 220)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 18/2015 vp) eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 40 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan korjattavaksi lain edellisessä muutoksessa siihen tehty tekninen virhe. Ehdotetulla 40 §:n muutoksella korjattaisiin tietojen käsittelyä koskeva pykälä siten, että lainkohta koskisi Prümin sopimuksen lisäksi rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen, eli niin sanotun Prüm-päätöksen, mukaista tietojen käsittelyä. (SM ylitarkastaja Tiina Nuutinen 0295 488 563)

Hallituksen esitys (HE 19/2015 vp) eduskunnalle vuoden 2015 kolmanneksi lisätalousarvioksi. Tuloarviota ehdotetaan korotettavaksi nettomääräisesti 6 miljoonalla eurolla. Määrärahoja ehdotetaan lisättäväksi nettomääräisesti 58 miljoonalla eurolla. Vuoden 2015 kolmas lisätalousarvioesitys lisää valtion nettolainanoton tarvetta 52 miljoonaa euroa. Valtion nettolainanotoksi vuonna 2015 arvioidaan 5,3 miljardia euroa. Vuoden 2015 jakamattomaksi varaukseksi jäisi noin 70 miljoonaa euroa. (VM budjettineuvos Juha Majanen 0295 530 247)

Hallituksen esitys (HE 20/2015 vp) eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 33 a §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annettua lakia siten, että lain 33 a §:ään lisätään säännös, jonka perusteella vuoden 2015 alusta voimaan tulleen valtionosuusuudistuksen siirtymätasaus toteutettaisiin valtion ja kuntien välillä kustannusneutraalisti siten kuin alun perin oli tarkoitus tehdä. (VM lainsäädäntöneuvos Marja Isomäki 0295 530 414)

Hallituksen esitys (HE 21/2015 vp) eduskunnalle laeiksi Kevasta, valtion eläketurvan rahoituksesta ja evankelis-luterilaisen kirkon eläketurvan rahoituksesta. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uudet lait Kevasta, valtion eläketurvan rahoituksesta ja evankelis-luterilaisen kirkon eläketurvan rahoituksesta. Kevasta annettavaan lakiin koottaisiin nykyisin kunnallisessa eläkelaissa olevat Kevan hallintoa, rahoitusta ja valvontaa koskevat säännökset. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset hallituksen ja sen jäsenten sekä eläkelaitoksen johdon kelpoisuusvaatimuksista. Lakiin ehdotetaan myös otettavaksi riskien hallintaa, sisäistä tarkastusta ja sisäistä valvontaa koskevat säännökset. Ehdotettava uusi laki valtion eläketurvan rahoituksesta korvaisi nykyiset valtion eläkelain rahoitusta koskevat säännökset. Muut voimassa olevan valtion eläkelain säännökset sisältyisivät jatkossa julkisten alojen eläkelakiin. Esityksessä ei ehdoteta muutoksia valtion eläketurvan rahoituksen nykytilaan. Evankelis-luterilaisen kirkon eläketurvan rahoituksesta ehdotettava uusi laki korvaisi nykyisen evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain rahoitusta koskevat säännökset. Muut nykyisen evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain säännökset sisältyisivät jatkossa julkisten alojen eläkelakiin. Esityksessä ei ehdoteta muutoksia kirkon eläketurvan rahoituksen nykytilaan. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2017. (VM lainsäädäntöneuvos Marja Isomäki 0295 530 414)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 22/2015 vp) eduskunnalle laiksi ammattipätevyyden tunnustamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esitys liittyy ammattipätevyyden tunnustamista koskevaan direktiiviin (2005/36/EY) tehtyjen muutosten (2013/55/EU) täytäntöönpanoon. Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi yleislaki ammattipätevyyden tunnustamisesta. Uuteen tunnustamislakiin sisällytettäisiin ammattipätevyysdirektiivin mukaiset eri tunnustamisjärjestelmiin liittyvät säännökset ja palvelujen väliaikaisen tarjoamisen vapauteen liittyvät säännökset sekä direktiivimuutokseen sisältyvät uudet säännökset eurooppalaisesta ammattikortista, osittaisesta ammatinharjoittamisoikeudesta, hälytysjärjestelmästä ja yhteisiä koulutusperiaatteita koskevasta tunnustamisjärjestelmästä. Lisäksi ehdotettavassa lainsäädännössä selvennettäisiin ammattipätevyyden tunnustamisprosessiin liittyvien kansallisten toimijoiden vastuita. Voimassa oleva laki ammattipätevyyden tunnustamisesta ehdotetaan kumottavaksi. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2016. (OKM hallitusneuvos Maiju Tuominen 0295 330 320)

Hallituksen esitys (HE 23/2015 vp) eduskunnalle laeiksi siemenkauppalain muuttamisesta ja kasvinjalostustoiminnan edistämisestä annetun lain kumoamisesta. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi laki kasvinjalostustoiminnan edistämisestä (896/1977). Samalla siemenkauppalakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että siihen lisättäisiin kumottavaksi ehdotetusta laista säännökset kansallisesti tärkeiden peltokasvilajien siemenhuollon turvaamisesta huoltovarmuusrahaston varoista. Kasvinjalostustoiminnan edistämisestä annetun lain merkitys ei enää vastaa sen alkuperäistä tarkoitusta kasvinjalostustoiminnan edistämisestä. Laki koskee vain lajikkeita, joilla ei ole kasvinjalostajanoikeuslain mukaista kasvinjalostajanoikeutta. Laki on vanhentunut eikä se täytä perustuslain vaatimuksia. Tukea on maksettu pääasiassa vain vanhoille lajikkeille, joiden markkinoidut siemenmäärät ovat nykyään vähäisiä. Lisäksi maksujen kerääminen ja kerättyjen tulojen jakaminen lajikkeiden jalostajille on hallinnollisesti raskas järjestelmä suhteessa maksujen ja tuen määrään. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2016. (MMM lainsäädäntöneuvos Pirjo Tomperi 0295 162 234)

Hallituksen esitys (HE 24/2015 vp) eduskunnalle laeiksi ajoneuvolain, tieliikennelain ja rikoslain 23 luvun 9 ja 12 §:n muuttamisesta. Ehdotetuilla muutoksilla poistettaisiin päällekkäinen kansallinen sääntely Euroopan unionin asetusten kanssa, jotka koskevat kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen sekä niin sanottujen nelipyörien ja maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen tyyppihyväksyntää ja markkinavalvontaa. Osana muutoksia kansallinen liikennetraktoriluokka poistuu käytöstä. Kansallisen liikkumavaran puitteissa sallittaisiin tieliikenteessä käytettäväksi erilaisia jalankulkijoiden käyttämiä ja polkupyöräilyyn rinnastettavia liikkumisvälineitä, sekä säädettäisiin näitä koskevista liikennesäännöistä. Kokonaan uutena ajoneuvoluokkana tulisi käyttöön nopeammat tieliikenteessä sallittavat kevyet ajoneuvot, kuten henkilökuljetin Segway ja erilaiset senioriskootterit, joissa saisi olla sähkömoottori. Rikoslakiin sisältyvä moottorikäyttöisen ajoneuvon määritelmä päivitettäisiin vastaamaan ajoneuvolakia. Liikennejuopumusta moottorittomalla ajoneuvolla koskevan rangaistussäännöksen soveltamisalaa laajennettaisiin lisäämällä siihen moottorilla varustetut polkupyörät ja kevyet sähköajoneuvot. Säännöstä sovellettaisiin myös jalankulkua avustavaan tai korvaavaan liikkumisvälineeseen, jota kuljetetaan kävelynopeutta nopeammin. Osana Euroopan unionin asetusten täytäntöönpanoa lailla vahvistettaisiin myös niiden edellyttämät seuraamuksia koskevat säännökset. Samassa yhteydessä Liikenteen turvallisuusvirasto vahvistettaisiin kansalliseksi yhteyspisteeksi osana uusien ajoneuvojen katsastuksista ja teknisistä tienvarsitarkastuksista annettujen direktiivien täytäntöönpanoa. Lakimuutokset toteuttavat hallitusohjelman tavoitetta sääntelyn sujuvoittamisesta ja hallinnollisen taakan keventämisestä. (LVM yli-insinööri Maria Rautavirta 0295 342 564)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 17.9.2015 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus valvotusta koevapaudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 11 §:n muuttamisesta. Asetuksen 2 §:n 3 momentissa ja 11 §:ssä olevia käsitteitä muutetaan siten, että ne ovat yhteneväiset valvotusta koevapaudesta annetun lain ja vankeuslain käsitteiden kanssa. Asetuksen 11 §:stä poistetaan tarpeettomana viittaus ehdonalaiseen vapauteen pääsemisen ajankohdasta. Lisäksi säännöksen ruotsinkieliseen versioon tehdään vähäinen kielellinen tarkistus. Asetus tulee voimaan 1.10.2015. (OM hallitusneuvos Paulina Tallroth 0295 150 146)

Valtioneuvoston asetus Maailman postiliiton yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Yleissopimus on voimassa 1.1.2014 lukien, niin kuin siitä on sovittu. Laki (657/2014) ja asetus tulevat voimaan 22.9.2015. (LVM neuvotteleva virkamies Tomi Lindholm 0295 342 021)

Valtioneuvoston asetus Maailman postiliiton yleisohjesäännön ja Maailman postiliiton yleissopimuksen päättöpöytäkirjan voimaansaattamisesta. Yleisohjesääntö ja yleissopimuksen päättöpöytäkirja ovat voimassa 1.1.2014 lukien, niin kuin niistä on sovittu. Asetus tulee voimaan 22.9.2015. (LVM neuvotteleva virkamies Tomi Lindholm 0295 342 021)

Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen, käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 41 §:n kumoamisesta ja valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 57 §:n muuttamisesta. Asetuksella kumotaan räjähteiden valmistuksen, käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 41 §, joka koskee säilytystilan kaapille asetettuja uusia vaatimuksia palonsuojauksesta ja merkinnöistä. Asetuksella pyritään palauttamaan aiemmassa räjähdeasetuksessa vastaava sääntely koskien ampuma-aseiden patruunoiden ja niiden sytytysnallien sekä ruudin säilytystä asuinhuoneistossa sekä toisaalta räjähteiden säilytystä muussa tilassa. Lisäksi muutetaan räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 57 §:ää siten, että säännös kattaa myös patruunoiden sytytysnallit. Asetukset tulevat voimaan 18.9.2015. (TEM kaupallinen neuvos Tomi Lounema 0295 062 697)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 17.9.2015 seuraavat päätökset:

Päätös määrätä ulkoasiainministeriön kehityspolitiikan neuvonantaja Laura Torvinen valtioneuvoston esittelijäksi. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Päätös eräiden maahantulijoiden rekisteröinnistä. Kansainvälistä suojelua hakevien määrä on vuoden 2015 kesästä lähtien kasvanut Suomessa ennen näkemättömällä tavalla. Hakijoita on 14.9.2015 mennessä saapunut jo 9 657, kun koko edellisvuonna hakijoita oli yhteensä 3 651. Päivittäin hakijoita saapuu maahan tällä hetkellä 200-300. Maahanmuuton hallinnan kannalta on erittäin tärkeää, että kaikki maahantulijat saadaan rekisteröidyiksi oikea-aikaisesti. Myös turvapaikkapäätöksenteon tehokkuuden varmistamiseksi ja vastaanoton kustannusten pitämiseksi kurissa on välttämätöntä suorittaa prosessin alkuvaiheen toimet mahdollisimman nopeasti. Valtioneuvosto päättää ulkomaalaislain 133 §:n 1 momentin nojalla, että maahantulijat, joiden maahantulon edellytykset ovat epäselvät tai joiden henkilöllisyys on epäselvä, voidaan rekisteröintiä varten toimittaa kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain 3 §:ssä määriteltyyn järjestelykeskukseen. Päätös tulee voimaan 18.9.2015 ja on voimassa 17.12.2015 saakka. (SM lainsäädäntöneuvos Tiina Sinkkanen 0295 488 626)
Tiedote

Päätös turvapaikanhakijoiden ottamisesta Suomeen Saksasta. Saksa on ottanut muutaman päivän sisällä vastaan suuren joukon Schengen-alueen sisärajojen yli tulleita turvapaikanhakijoita. Saksa on tiedustellut muun muassa Suomen mahdollisuutta ottaa Saksasta jokin määrä turvapaikanhakijoita. Valtioneuvosto päättää ulkomaalaislain 93 §:n nojalla, että Suomi voi ottaa tämän päätöksen tekemisen jälkeen tämän vuoden loppuun mennessä 100 Saksan Suomeen siirrettäväksi esittämää syyrialaista turvapaikanhakijaa. Suomi esittää Saksalle olevansa valmis vastaanottamaan syyrialaisia perheitä. Menettely henkilöiden siirtämiseksi toteutetaan tarkoituksenmukaisimmaksi katsottavalla tavalla. Kyse on lähtökohtaisesti turvapaikanhakijoista. Maahanmuuttovirasto tekee päätöksen näiden henkilöiden kansainvälistä suojelua tai oleskelulupaa koskevassa asiassa. Päätös tulee voimaan heti ja on voimassa 31.12.2015 saakka. (SM hallitusneuvos Annikki Vanamo-Alho 0295 488 678)

Päätös valtion virastoista, joista tehtäviä ja toimintoja siirretään valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain 5 §:ssä tarkoitettuun palvelukeskukseen Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtoriin. ELY-keskusten ja TE-toimintojen kehittämis- ja hallintokeskuksesta, Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMOsta, Kansallisesta audiovisuaalisesta instituutista, Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta, näkövammaisten kirjastosta, oikeuskanslerinvirastosta, Opetushallituksesta, opintotuen muutoksenhakulautakunnasta, Suomenlinnan hoitokunnasta, Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta, Varastokirjastosta, ylioppilastutkintolautakunnasta, Helsingin eurooppalaisesta koulusta, Helsingin ranskalais-suomalaisesta koulusta, Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksesta, Oppimis- ja ohjauskeskus Valterista, Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta sekä Suomalais-venäläisestä koulusta siirretään tehtävät, joita Valtori tuottaa ja kehittää valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain 5 §:n 1 momentin ja 5 §:n 3 momentin nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisesti. Tehtävien ja toimintojen siirtojen yhteydessä siirtyvät näihin tehtäviin ja toimintoihin liittyvät sopimukset ja sitoumukset, niihin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet sekä vireillä olevat asiat sekä siirrettävissä tehtävissä olevat henkilöt siten kuin niistä sovitaan tarkemmin siirtosopimuksissa. Siirrot toteutetaan 1.10.2015. Saamelaisalueen koulutuskeskuksen henkilöstösiirto toteutetaan 1.11.2015. (VM lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola 0295 530 199)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 17.9.2015 seuraavat nimitysasiat:

Erityisasiantuntija Ville Hinkkanen oikeusministeriön lainvalmisteluosaston rikos- ja prosessioikeuden yksikön lainsäädäntöneuvoksen virkaan 1.10.2015 lukien. (OM osastopäällikkö Asko Välimaa 0295 150 248)

Maatalous- ja metsätieteiden tohtori Juha Niemelä maa- ja metsätalousministeriön luonnonvaraosaston osastopäällikön virkaan 15.10.2015-14.10.2020. (MMM kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio 0295 162 184)

Varatuomari Anu Kangasjärvi sosiaali- ja terveysministeriön hallitussihteerin virkaan 5.10.2015 lukien. (STM hallitusneuvos Liisa Perttula 0295 163 521)

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti vahvistaisi seuraavat lait:

Tilintarkastuslaki, laki julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta, laki kauppakamarilain muuttamisesta, laki Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta, laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta, laki osakeyhtiölain muuttamisesta, laki osuuskuntalain muuttamisesta, laki panttilainauslaitoksista annetun lain 13 ja 13 a §:n muuttamisesta, laki asumisoikeusyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta, laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain muuttamisesta, laki Svenska Finlands folkting -nimisestä järjestöstä annetun lain 10 §:n muuttamisesta, laki eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä annetun lain 13 §:n muuttamisesta, laki eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä annetun lain 6 §:n muuttamisesta, laki eduskuntaryhmistä annetun lain 12 §:n muuttamisesta, laki arpajaislain 13 ja 37 §:n muuttamisesta, laki eläkesäätiölain muuttamisesta, laki henkilöstörahastolain 5 ja 11 §:n muuttamisesta, laki kunnallisen eläkelain 137 ja 165 §:n muuttamisesta, laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 2 luvun 29 §:n muuttamisesta, laki maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain 27 ja 39 §:n muuttamisesta, laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 5 ja 18 §:n muuttamisesta, laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain 12 §:n muuttamisesta, laki kauppaedustajista ja myyntimiehistä annetun lain 20 §:n muuttamisesta, laki Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 12 ja 13 §:n muuttamisesta, laki Liikenneturvasta annetun lain 12 §:n muuttamisesta, laki maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain 53 §:n muuttamisesta, laki maatalouden rakennetuista annetun lain 45 §:n muuttamisesta, laki maatalouden interventiorahastosta annetun lain 8 §:n muuttamisesta, laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain 2 b §:n muuttamisesta, laki Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta, laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 58 §:n muuttamisesta, laki perintätoiminnan luvanvaraisuudesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta, laki raha-automaattiavustuksista annetun lain 18 ja 22 §:n muuttamisesta, laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain 15 §:n muuttamisesta, laki saamelaiskäräjistä annetun lain 18 c §:n muuttamisesta, laki Suomen Pankista annetun lain 18 §:n muuttamisesta, laki taloudellista toimintaa harjoittavan yhdistyksen muuttamisesta osuuskunnaksi annetun lain 4 §:n muuttamisesta, laki Tieteellisten seurain valtuuskunnasta annetun lain 7 §:n muuttamisesta, laki totopelien tuottojen käyttämisestä hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen annetun lain 14 §:n muuttamisesta, laki työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 16 §:n muuttamisesta, laki työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta, laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 39 a §:n muuttamisesta, laki valmismatkaliikkeistä annetun lain 19 §:n muuttamisesta, laki valtion asuntorahastosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta, laki valtion eläkerahastosta annetun lain 8 §:n muuttamisesta, laki valtion liikelaitoksista annetun lain 14 ja 15 §:n muuttamisesta, laki valtiontakuurahastosta annetun lain 10 §:n muuttamisesta, laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta, laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain 21 §:n muuttamisesta, laki ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta, laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain 44 §:n muuttamisesta, laki maatalousyrittäjän eläkelain 128 ja 129 §:n muuttamisesta, laki merimieseläkelain muuttamisesta, laki arvopaperimarkkinalain 7 luvun 8 §:n muuttamisesta, laki puoluelain 9 c §:n muuttamisesta, laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta, laki sijoitusrahastolain muuttamisesta, laki säästöpankkilain 64 ja 84 §:n muuttamisesta, laki työttömyyskassalain 16 §:n muuttamisesta, laki vakuutuskassalain muuttamisesta, laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta, laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta, laki valtionavustuslain 16 §:n muuttamisesta, laki yhteismetsälain 30 ja 30 a §:n muuttamisesta, laki yliopistolain 64 ja 67 §:n muuttamisesta, laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain muuttamisesta, laki kirjanpitolain 3 luvun 12 §:n muuttamisesta, laki asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta, laki yhdistyslain muuttamisesta, laki rikoslain 30 luvun 10 a §:n muuttamisesta, laki sijoituspalvelulain 16 luvun 1 §:n muuttamisesta, laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 2 luvun 22 §:n muuttamisesta, laki vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain muuttamisesta, laki Kansallisgalleriasta annetun lain muuttamisesta, laki riistahallintolain 9 §:n muuttamisesta, laki merimiespalvelulain 25 ja 26 §:n muuttamisesta, laki eurooppayhtiölain 15 §:n muuttamisesta, laki postilain 30 §:n muuttamisesta, laki rautatielain 11 §:n muuttamisesta, laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain 20 §:n muuttamisesta, laki eurooppaosuuskuntalain 14 §:n muuttamisesta, laki asumisoikeusasunnoista annetun lain 26 b ja 51 f §:n muuttamisesta, laki kaupparekisterilain 17 a §:n muuttamisesta, laki eräitä yrityksiä koskevasta taloudellisen toiminnan avoimuus- ja tiedonantovelvollisuudesta annetun lain 6 a §:n muuttamisesta, laki huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta, laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain 41 §:n muuttamisesta, laki kiinteistörahastolain 4 §:n muuttamisesta, laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain 50 §:n muuttamisesta, laki kiinnitysluottopankkitoiminnasta annetun lain 31 §:n muuttamisesta, laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain 25 §:n muuttamisesta, laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain 32 ja 42 §:n muuttamisesta, laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain 59 §:n muuttamisesta, laki valtion varoista korvattavista merimiesten matkakustannuksista annetun lain 6 §:n muuttamisesta, laki tietoyhteiskuntakaaren 75 §:n muuttamisesta ja laki kuntalain 122 §:n muuttamisesta (HE 254/2014 vp). Tilintarkastuslailla ja lailla julkishallinnon ja talouden tilintarkastuksesta toteutetaan tilintarkastajajärjestelmän kokonaisuudistus. Tähän liittyen muutetaan lisäksi 94 muuta lakia. Tilintarkastajajärjestelmä tarkoittaa tilintarkastajien hyväksymis- ja tutkintojärjestelmän uudistamista sekä tilintarkastajien valvontajärjestelmän uudistamista. Lait tulevat voimaan 1.1.2016. (TEM hallitusneuvos Tuomo Knuuti 0295 063 537)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat kansainväliset asiat:

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti myöntäisi Alexander Stubbille eron Suomen ja Venäjän hallitusten välisen taloudellisen yhteistyökomission puheenjohtajan tehtävistä ja määräisi hänen tilalleen ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Lenita Toivakan. (UM apulaisosastopäällikkö Vesa Vasara 0295 351 723)

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin tai hänen estyneenä ollessaan ulkoasiainneuvos Kari Kahiluodon valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimus Länsipohjolan pohjoismaisen kehittämisrahaston 19. elokuuta 1986 perustamisesta Tanskan hallituksen yhdessä Färsaarten ja Grönlannin maakuntahallitusten sekä, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Suomen hallitusten välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta. (TEM neuvotteleva virkamies Leif Ehrstén 0295 064 920)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Bukarestin suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Päivi Pohjanheimon sivuakkreditointi Moldovaan ja Mexicon suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Roy Erikssonin sivuakkreditointi El Salvadoriin. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomari, valtionsyyttäjä Päivi Hirvelä Korkeimman oikeuden oikeusneuvoksen virkaan 1.1.2016 lukien. (OM kansliapäällikkö Tiina Astola 0295 150 168)

PhD, diplomi-insinööri, ympäristöpolitiikan professori Janne Hukkinen korkeimman hallinto-oikeuden ympäristöasiantuntijaneuvokseksi 1.10.2015-30.9.2019 sekä maatalous- ja metsätieteiden tohtori, limnologian professori Jukka Horppila, tekniikan tohtori, teknisen vesitalouden professori Harri Koivusalo ja tekniikan tohtori, vesihuoltotekniikan professori Riku Vahala korkeimman hallinto-oikeuden ympäristöasiantuntijaneuvoksiksi 1.1.2016-30.12.2019. (OM kansliapäällikkö Tiina Astola 0295 150 168)

Määräaikainen hallintoneuvos, hallinto-oikeustuomari Liisa Helena Heikkilä Helsingin hallinto-oikeuden ylituomarin virkaan 1.10.2015 lukien, hallinto-oikeustuomari Ritva Irene Isomoisio Turun hallinto-oikeuden ylituomarin virkaan 1.10.2015 lukien, käräjätuomari Markku Tapani Lindqvist Satakunnan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.11.2015 lukien, hallinto-oikeustuomari Kati Hannele Korsman Itä-Suomen hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.10.2015 lukien, hallinto-oikeustuomari Terhi Susanna Helttunen ja toiseksi täytettävään virkaan 1.11.2015 lukien, käräjätuomari Liisa Tellervo Männikkö Oulun käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.1.2016 lukien, hallinto-oikeussihteeri Reeta-Kaisa Johanna Eriksson Vaasan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.10.2015 lukien ja määräaikainen käräjätuomari, notaari Linda Johanna Harjutsalo Etelä-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.1.2016 lukien. (OM apulaisosastopäällikkö Heikki Liljeroos 0295 150 428)

Käräjätuomari Anneli Elisabet Poukka Varsinais-Suomen käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.10.2015 lukien, käräjätuomari Ari Niilo Ilmari Prykäri toiseksi täytettävään virkaan 1.10.2015 lukien, käräjätuomari Päivi Anneli Saukonoja Helsingin käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.10.2015 lukien, käräjätuomari Pasi Petri Liljan toiseksi täytettävään virkaan 1.10.2015 lukien ja käräjätuomari Anna-Maija Ruohoniemi kolmanneksi täytettävään virkaan 1.10.2015 lukien, määräaikainen käräjätuomari Mitja Maria Korjakoff Helsingin käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.10.2015 lukien, määräaikainen käräjätuomari, viskaali Kaira Gardemeister toiseksi täytettävään virkaan 1.10.2015 lukien ja määräaikainen käräjätuomari, viskaali Jussi Pekka Leskinen kolmanneksi täytettävään virkaan 1.10.2015 lukien. (OM hallitusneuvos Anne Hallavainio 0295 150 458)

Sivun alkuun