Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvoston yleisistunto 18.5.2017

Valtioneuvoston viestintäosasto
18.5.2017 13.18
Tiedote 248/2017

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 18.5.2017 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 55/2017 vp) eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Uuden-Seelannin välillä tehdyn suhteita ja yhteistyötä koskevan kumppanuussopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi lokakuussa 2016 allekirjoitetun Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Uuden-Seelannin välillä tehdyn suhteita ja yhteistyötä koskevan kumppanuussopimuksen sekä lain sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Uuden-Seelannin kanssa tehty sopimus on luonteeltaan sekasopimus, joka sisältää sekä jäsenvaltioiden että unionin toimivaltaan kuuluvia määräyksiä. Sopimus vastaa keskeiseltä sisällöltään pitkälti Euroopan unionin aiemmin tekemiä puitesopimuksia. Sopimus on tarkoitettu tulemaan voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona osapuolet ovat ilmoittaneet toisilleen sopimuksen hyväksymistä koskevien menettelyjen saattamisesta päätökseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana. (UM lähetystöneuvos Sami Leino 0295 351 764)

Hallituksen esitys (HE 56/2017 vp) eduskunnalle laeiksi aluevalvontalain ja rikoslain 17 luvun 7 b §:n muuttamisesta. Aluevalvontalakiin ehdotetaan sisällytettäväksi säännökset, joiden perusteella alueloukkaustilanteessa voidaan käyttää voimakeinoja myös alkuperältään tunnistamattomaan sotilaalliseen valtiolliseen toimijaan. Esityksessä ehdotetaan lisäksi muutettavaksi rikoslain alueloukkausta koskevaa rangaistussäännöstä niin, että se vastaisi esitettyä aluevalvontalain muutosta tunnuksettoman sotilaallisen ryhmän jäsenen osalta. Esityksen pääasiallisena tavoitteena on saattaa Suomen alueellisen koskemattomuuden turvaamista ja valvontaa koskeva lainsäädäntö vastaamaan kattavammin muuttunutta turvallisuustilannetta ja uudenlaisia uhkia. (PLM hallitussihteeri Teija Pellikainen 0295 140 606)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 57/2017 vp) eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi annetun hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) täydentämiseksi maakuntien rahoitusta koskevien ja eräiden muiden säännösten osalta. Eduskunnan käsittelyssä olevaan hallituksen esitykseen sisältyvään maakuntien rahoituslakiehdotukseen sisältyy ehdotukset sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtäviin perustuvasta rahoituksen määräytymisestä. Hallituksen esitystä täydennettäisiin maakuntien muiden tehtävien rahoituksen määräytymistä koskevan sääntelyn osalta siten, että maakuntien rahoitusjärjestelmää voitaisiin käsitellä kokonaisuutena. Täydennykset koskisivat valtion rahoituksen määräytymisen periaatteita, maakunnan muiden kuin sosiaali- ja terveydenhuoltoon perustuvan rahoituksen määräytymisperusteita, valtion rahoituksen vuosien 2019 ja 2020 tason määrittelyä, siirtymäajan (2020-2023) harkinnanvaraista rahoitusta sekä täydennyksestä aiheutuvia teknisiä muutoksia. Lisäksi täydennykseen sisältyy ehdotus maakuntalain, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain ja pelastustoimen järjestämisestä annetun lain voimaanpanosta annettavaksi ehdotetun lakiin lisättävästä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen toimitiloihin myönnettyjä valtionavustuksia koskevasta säännöksestä sen varmistamiseksi, että uudistuksen toimeenpanon seurauksena kunnilta tai kuntayhtymiltä ei ryhdytä perimään takaisin kyseisiin toimitiloihin myönnettyjä valtionavustuksia. Lisäksi julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (1397/2016) ehdotetaan muutettavaksi siten, että hankintalaissa huomioidaan maakuntauudistuksen aiheuttamat muutokset hankintayksiköihin. (VM neuvotteleva virkamies Virpi Vuorinen 0295 530 557)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 58/2017 vp) eduskunnalle laiksi ylimääräisen taiteilijaeläkkeen perusteella myönnettävistä perhe-eläkkeistä. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ylimääräisen taiteilijaeläkkeen perusteella myönnettävistä perhe-eläkkeistä. Esitys liittyy ylimääräisistä taiteilijaeläkkeistä annettuun lakiin, joka tuli voimaan vuonna 2016. Sääntely vastaisi julkisten alojen eläkelain perhe-eläkkeitä koskevia säännöksiä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2018. (OKM vanhempi hallitussihteeri Rami Sampalahti 0295 330 190)

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 18.5.2017 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus koltta-asetuksen muuttamisesta. Asetukseen tehdään kolttalain (253/1995, muut. 1677/2015) muutoksista johtuvat välttämättömät teknisluonteiset muutokset. Asetukseen lisätään säännös eräistä tuen myöntämisen rajoituksista. Asetus tulee voimaan 22.5.2017. (MMM vanhempi hallitussihteeri Jukka Mirvo 0295 162 468)

Valtioneuvoston asetus työympäristöstä aluksessa. Asetuksella säädetään aluksen työympäristöstä, työtilojen sijoittelusta, fysikaalisista ominaisuuksista, kulkuteistä, varustuksesta, kunnossapidosta sekä muista työtilojen turvallisuuteen ja terveellisyyteen vaikuttavista tekijöistä. Asetus tulee voimaan 1.1.2018. (STM hallitussihteeri Tuula Andersin 0295 163 506)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 18.5.2017 seuraavat päätökset:

Päätös lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmä ministerien Leppä, Terho ja Häkkänen sidonnaisuuksista. (VNK alivaltiosihteeri Timo Lankinen 0295 160 300)

Päätös vahvistaa valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat seuraavasti: ministeri Orpo 24.5. ja 26.5.2017 ja ministeri Soini 26.5.2017. (VNK hallinnollinen notaari Merja Saaritsa-Lantta 0295 160 270)

Päätös asettaa valtuuskunta Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) ministerikokoukseen 7.-8.6.2017 ja oikeuttaa ulkoasiainministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat. Valtuuskunnan puheenjohtaja on ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen, varapuheenjohtajat ovat alivaltiosihteeri Markku Keinänen ja apulaisosastopäällikkö Ilkka Saarinen sekä jäsenet ovat suurlähettiläs Pekka Puustinen, finanssineuvos Markku Stenborg, kaupallinen neuvos Johanna Ala-Nikkola ja diplomaattiavustaja Marja Koskela. (UM lähetystöneuvos Jukka Pesola 0295 351 029)

Päätös oikeuttaa ulkoasiainministeriö Suomen valtion puolesta merkitsemään enintään 58 823 uutta Teollisen Yhteistyön Rahasto Oy:n (Finnfund) osaketta yhtiön osakepääoman korotuksen yhteydessä ja maksamaan osakemerkinnästä yhteensä enintään 9 999 910 euroa. (UM lähetystöneuvos Leena Ritola 0295 351 524)

Päätös antaa eduskunnalle selonteko Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa. Suomi jatkaa osallistumista monikansallisessa Operation Inherent Resolve (OIR) -operaatiossa noin 100 sotilaalla 1.9.2017 alkaen vuoden 2018 loppuun asti. Tämä sisältää osallistumisen koulutus- ja neuvonantotehtäviin Irakissa sekä osallistumisen tarpeellisiin esikunta-, hallinto- ja tukitehtäviin. (UM lähetystöneuvos Theresa Zitting 0295 351 330)

Päätös määrätä oikeusministeriön kehittämispäällikkö Tuula Pääkkönen valtioneuvoston esittelijäksi. (OM hallitusneuvos Anne Hallavainio 0295 150 458)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 18.5.2017 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 33/2017 vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston kilpailuviranomaisten täytäntöönpanovaltuuksia koskevaksi direktiiviksi (toimivaltadirektiivi). Direktiiviehdotus (COM(2017) 142) koskee kansallisten kilpailuviranomaisten täytäntöönpanovaltuuksia, itsenäisyyttä ja resursseja ja siinä määritellään vähimmäistaso kilpailunrajoitusten tutkinta-, päätöksenteko- ja sanktiointivaltuuksille. Direktiiviehdotuksen tavoitteena on tärkeimpien EU:n kilpailusääntöjen eli Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) artiklojen 101 ja 102 tehokas täytäntöönpano jäsenmaissa ja esteiden poistamista sisämarkkinoiden tehokkaalta toiminnalta. (TEM hallitusneuvos Virve Haapajärvi 0295 047 027)

Sivun alkuun