Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Valtioneuvoston yleisistunto 19.11.2015

Valtioneuvoston viestintäosasto 19.11.2015 13.58
Tiedote 619/2015

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset ja ratkaisuehdotukset tasavallan presidentille.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 19.11.2015 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 117/2015 vp) eduskunnalle laiksi ylikuormamaksusta annetun lain 5 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan ylikuormamaksusta annetun lain muuttamista niin, että ylikuormasta annetun maksun määrä kolminkertaistettaisiin. Ylikuormamaksu määrättäisiin ajoneuvon sallitun kokonaismassan ylittävästä massasta niin, että maksu on jokaiselta ylityksen täydeltä sadalta kilolta 30 euroa. Jokaiselta 2 000 kiloa ylittävältä sadalta kilolta maksu olisi kuitenkin 90 euroa ja jokaiselta 4 000 kiloa ylittävältä sadalta kilolta 120 euroa. (OM lainsäädäntöneuvos Jaakko Rautio 0295 150 500)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 118/2015 vp) eduskunnalle vuoden 2016 talousarvioesityksen (HE 30/2015 vp) täydentämisestä. Talousarvioesityksen määrärahoihin ehdotetaan 261 miljoonan euron nettolisäystä ja varsinaisiin tuloihin 2,1 miljoonan euron nettolisäystä. Täydentävä esitys lisää siten valtion nettolainanoton tarvetta 258 miljoonalla eurolla. Valtion nettolainanotoksi vuonna 2016 ehdotetaan 5,3 miljardia euroa. (VM budjettipäällikkö Hannu Mäkinen 0295 530 330)
Tiedote
Tiedote
Tiedote 18.11.

Hallituksen esitys (HE 119/2015 vp) eduskunnalle esittävien taiteilijoiden, äänitteiden valmistajien sekä radioyritysten suojaamisesta tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen tehdyn varauman peruuttamisesta ja ilmoituksen antamisesta sekä WIPOn esitys- ja äänitesopimukseen liittymisen yhteydessä annetun ilmoituksen muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi esittävien taiteilijoiden, äänitteiden valmistajien sekä radioyritysten suojaamisesta tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen (Rooman sopimus) tehdyn varauman peruuttamisen ja uuden ilmoituksen antamisen sekä WIPOn esitys- ja äänitesopimukseen liittymisen yhteydessä annetun ilmoituksen muuttamisen. Äänitallenteiden suojan liittymäkriteereitä koskevan varauman mukaan Suomessa sovelletaan vain tallennuskriteeriä. Suomen kansallisessa sääntelyssä on tekijänoikeuslain muutoksella otettu käyttöön tallennuskriteerin lisäksi kansallisuuskriteeri, mikä edellyttää Suomen kansainvälisiin sopimuksiin tekemien varaumien ja ilmoitusten mukauttamista vastaamaan kansallista sääntelyä. Rooman sopimukseen tehdyn varauman peruuttaminen vaatii eduskunnan suostumuksen, koska varauma kohdistuu sopimusmääräykseen, jota koskevista asioista on Suomessa säädetty tekijänoikeuslain 64 §:n 2 momentissa ja joka näin ollen kuuluu lainsäädännön alaan. Vastaavasti myös Rooman sopimuksen määräysten soveltamista koskeva uusi ilmoitus, samoin kuin WIPOn esitys- ja äänitesopimukseen liittymisen yhteydessä annetun ilmoituksen muuttaminen, vaativat eduskunnan suostumuksen. (OKM johtaja Jorma Waldén 0295 330 338)

Hallituksen esitys (HE 120/2015 vp) eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 12 ja 48 §:n väliaikaisesta muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia siten, että perusopetukseen valmistavan opetuksen rahoitusta myönnettäisiin oppilaista, jotka eivät ole läsnä laissa säädettynä laskentapäivänä, mutta joille järjestetään perusopetukseen valmistavaa opetusta yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta. Esitys liittyy valtion vuoden 2016 täydentävään talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2016 ja olemaan voimassa vuoden 2016 loppuun. Lakia sovellettaisiin kuitenkin jo 20.9.2015 jälkeen aloitettuihin opintoihin. (OKM hallitusneuvos Janne Öberg 0295 330 348)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 121/2015 vp) eduskunnalle laiksi ylimääräisistä taiteilijaeläkkeistä. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ylimääräisistä taiteilijaeläkkeistä. Ylimääräisistä taiteilijaeläkkeistä on säädetty vuonna 1974 annetulla valtioneuvoston päätöksellä. Perustuslain mukaan yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista on kuitenkin säädettävä lailla. Ylimääräisiä taiteilijaeläkkeitä koskeva päätöksenteko ehdotetaan siirrettäväksi opetus- ja kulttuuriministeriöltä Taiteen edistämiskeskukselle. Esitys ei aiheuta muutoksia valtion talousarvioesitykseen, koska myönnettävien eläkkeiden määrää tai suuruutta ei esitetä muutettavaksi. Eläkejärjestelmän perusluonne ei muutu, mutta siihen ehdotetaan lisättäväksi täsmentäviä menettelysäännöksiä. (OKM vanhempi hallitussihteeri Rami Sampalahti 0295 330 190)

Hallituksen esitys (HE 122/2015 vp) eduskunnalle alusten painolastivesien käsittelyä koskevan kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, merenkulun ympäristönsuojelulain sekä alusturvallisuuslain muuttamisesta. Kansainvälisen merenkulkujärjestö (IMO) hyväksyi vuonna 2004 kansainvälisessä liikenteessä purjehtivien alusten painolastivesien käsittelyä ja valvontaa koskevan yleissopimuksen. Sen tarkoituksena on ehkäistä haitallisten vieraslajien leviäminen merialueilta toisille, mistä voi aiheutua merkittävää vahinkoa meriympäristölle, ihmisten terveydelle, omaisuudelle ja luonnonvaroille. Yleissopimus sisältää määräyksiä painolastivesien käsittelystä aluksilla, sallituista käsittelymenetelmistä, poikkeuksista ja vapautuksista painolasivesien päästökiellosta, velvollisuudesta hankkia painolastivesitodistuskirja sekä sääntöjen noudattamisen valvonnasta. Yleissopimuksen arvioidaan tulevan kansainvälisesti voimaan vuoden 2016 aikana. IMOssa vuonna 2013 tehdyn päätöksen mukaan käsittelylaitteistojen asentamista koskevaa soveltamisaikataulua on porrastettu aluskohtaisesti siten, että se tulee eri alusten osalta sovellettavaksi pääsääntöisesti vuosina 2016 -2020 ja joissakin tapauksissa vasta vuonna 2021. Merenkulun ympäristönsuojelulakiin ja alusturvallisuuslakiin esitetään lisäksi tehtäväksi yleissopimuksen edellyttämät muutokset. Muutoksilla mahdollisestaan myös, että Liikenteen turvallisuusvirasto siirtäisi yleissopimuksen edellyttämien todistuskirjojen antamisen hyväksytyille luokituslaitoksille. Hyväksymisvaltuuden ulottamisella myös luokituslaitoksiin pyritään tehostamaan Liikenteen turvallisuusviraston toimintaa ja vähentämään varustamojen hallinnollista taakkaa. (LVM hallitusneuvos Lolan Eriksson 0295 342 493)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 123/2015 vp) eduskunnalle liikennevakuutuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi liikennevakuutuslaki. Lailla uudistettaisiin liikennevakuutuslain rakenne kokonaisuudessaan. Tavoitteena on lisäksi poistaa lainsäädännössä ilmenneitä puutteita. Liikennevakuutus on EU:ssa osittain harmonisoitu. Liikennevakuutuksen perusperiaatteisiin ei ehdoteta muutoksia. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi erillinen laki Liikennevakuutuskeskuksesta. Siinä säädettäisiin velvollisuudesta kuulua keskukseen sekä keskuksen toiminnan rahoittamisesta ja hallinnosta. Lait on tarkoitettu tulemaan pääosin voimaan 1.1.2017. Sairaanhoitokustannusten korvaamista koskevat liikennevakuutuslain 4 luvun säännökset on kuitenkin tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne on hyväksytty ja vahvistettu. (STM johtaja Hannu Ijäs 0295 163 248)

Hallituksen esitys (HE 124/2015 vp) eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan korotettavaksi toimeentulotuesta annetussa laissa säädettyä perusosan määrää, jotta kansaneläkeindeksillä tarkistettu toimeentulotuen perusosan määrä säilyisi vuonna 2016 vuoden 2015 tasolla kansaneläkeindeksin 0,4 prosentin alenemisesta huolimatta. Esitys liittyy valtion vuoden 2016 täydentävään talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2016. (STM neuvotteleva virkamies Sanna Pekkarinen 0295 163 434)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 125/2015 vp) eduskunnalle laiksi liikenneturvallisuusmaksusta. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki liikenneturvallisuusmaksusta. Maksuvelvollisia olisivat Suomessa liikennevakuutusta harjoittavat vakuutusyhtiöt. Maksun määrä olisi 1 prosentti maksuvelvollisen vakuutusyhtiön liikennevakuutuksen maksutulosta. Liikenneturvallisuusmaksun kannosta huolehtisi Liikenteen turvallisuusvirasto. Liikenneturvallisuusmaksua tuloutettaisiin talousarvioon ja tieliikenteen turvallisuuden edistämiseksi otettaisiin tarvittava määräraha talousarvion yhteydessä. Liikenneturvallisuusmaksu on nykyisin määrätty sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella liikennevakuutuslain 18 a §:n perusteella. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2017. (STM ylitarkastaja Milla Mustamäki 0295 163 457)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 126/2015 vp) eduskunnalle biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän geenivarojen saatavuudesta sekä niiden käytöstä saatavien hyötyjen oikeudenmukaisesta ja tasapuolisesta jaosta tehdyn Nagoyan pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laeiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Nagoyan pöytäkirjan täytäntöönpanosta. Biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvä geenivarojen saatavuudesta sekä niiden käytöstä saatavien hyötyjen oikeudenmukaisesta ja tasapuolisesta jaosta tehty Nagoyan pöytäkirja hyväksyttiin yleissopimuksen osapuolikokouksessa Nagoyassa 29.10.2010. Pöytäkirjan tarkoituksena on luoda yhtenäinen kansainvälinen sääntelyperusta geenivarojen ja niihin liittyvän alkuperäiskansojen perinteisen tiedon saatavuudelle sekä niiden käytöstä saatavien hyötyjen jakamiselle. Pöytäkirjan määräykset eivät koske ihmisen geenivaroja. Esitykseen sisältyy lakiehdotus pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Lisäksi esitykseen sisältyy lakiehdotus pöytäkirjan täytäntöönpanosta. Jälkimmäisen lakiehdotuksen tarkoituksena on antaa tarkemmat säännökset eräistä pöytäkirjan määräyksistä sekä panna täytäntöön pöytäkirjan täytäntöönpanoa unionissa koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen edellyttämät toimivaltaisia viranomaisia, valvontaa ja seuraamuksia koskevat säännökset. Esityksessä ehdotetaan, että toimivaltaiset viranomaiset Suomessa olisivat Suomen ympäristökeskus ja Luonnonvarakeskus. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti kun Nagoyan pöytäkirja tulee Suomen osalta voimaan. (YM lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn 0295 250 255)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 19.11.2015 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin edun vuoksi vaihdettujen turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamisesta neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimus, laki (224/2012) ja asetus tulevat voimaan 1.12.2015. (UM ulkoasiainneuvos Tarja Laitiainen 0295 351 211)

Valtioneuvoston asetus rikoslain 1 luvun 7 §:n soveltamisesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta. Asetuksen 1 §:n 1 momentin 1 kohtaa muutetaan siten, että siinä viitataan rahanväärennyksen estämiseksi annettavan suojan vahvistamisesta rikosoikeudellisten ja muiden seuraamusten avulla euron käyttöönoton yhteydessä annetun neuvoston puitepäätöksen 2000/383/YOS lainkäyttövaltaa koskevan 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun euroa koskevan rahanväärennyksen asemesta euron ja muiden valuuttojen suojaamisesta rahanväärennykseltä rikosoikeuden keinoin ja neuvoston puitepäätöksen 2000/383/YOS korvaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/62/EU lainkäyttövaltaa koskevan 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa euroa koskevaan rahanväärennysrikokseen, rahanväärennyksen valmisteluun ja väärän rahan käyttöön. Asetus tulee voimaan 23.5.2016. (OM lainsäädäntöneuvos Jussi Matikkala 0295 150 486)

Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksen 6 §:ään lisätään säännös siitä, että talouspolitiikan koordinaattorin nimittää valtioneuvosto. Lisäksi tehdään eräitä teknisluonteisia muutoksia ministeriön tehtäviä ja organisaatiota sekä ministeriön toimialaan kuuluvia virastoja, laitoksia, rahastoja, yhtiöitä ja muita toimielimiä koskeviin säännöksiin. Asetus tulee voimaan 1.1.2016. (VM lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi 0295 530 422)

Valtioneuvoston asetus tiettyjen hedelmien ja vihannesten tuottajille tilapäisesti myönnettävistä poikkeuksellisista lisätukitoimenpiteistä. Asetuksessa annetaan tarkempia säännöksiä tiettyjen hedelmien ja vihannesten tuottajille tilapäisesti myönnettävistä poikkeuksellisista lisätukitoimenpiteistä annetun komission delegoidun asetuksen EU N:o 1031/2014 (hedelmä- ja vihannesalan kriisiasetus) täytäntöönpanosta. Tukitoimenpiteistä säädetään tarkemmin neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta annetussa komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011. Asetus tulee voimaan 24.11.2015. (MMM vanhempi hallitussihteeri Jukka Ränkimies 0295 162 488)

Valtioneuvoston asetus kaupan pitämisen vaatimuksista. Asetuksessa säädetään tarkemmin maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetussa laissa (999/2012), tarkoitetuista kaupan pitämisen vaatimuksista. Maataloustuotteiden markkinajärjestelystä säädetään maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1308/2013 (markkinajärjestelyasetus). Maatalouden markkinajärjestelystä on annettu lisäksi useita kaupan pitämisen vaatimuksia koskevia komission tuotekohtaisia asetuksia. Asetuksen muutoksessa on kyse nykyisin voimassa olevien maa- ja metsätalousministeriön asetusten ja päätösten säännöksien teknisestä mukauttamisesta maatalouden markkinajärjestelystä annettuun lakiin. Asetuksella nostetaan myös voimassa olevien ministeriön asetusten ja päätösten säädöstaso markkinajärjestelylaissa edellytetylle valtioneuvoston asetustasolle tarvittavin osin. Asetus tulee voimaan 24.11.2015. (MMM vanhempi hallitussihteeri Jukka Ränkimies 0295 162 488)

Valtioneuvoston asetus Kansainvälisen työjärjestön perussäännön vuoden 1997 muutosasiakirjan voimaansaattamisesta. Perussäännön muutosasiakirja on voimassa 8.10.2015 lukien. Asetus tulee voimaan 23.11.2015. (TEM hallitusneuvos Liisa Heinonen 0295 064 131)

Valtioneuvoston asetus sairausvakuutusmaksujen maksuprosenteista vuonna 2016. Valtioneuvosto vahvistaa vakuutetuilta perittävän sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun, palkansaajilta ja yrittäjiltä perittävän sairausvakuutuksen päivärahamaksun sekä työnantajan sairausvakuutusmaksun maksuprosentin seuraavalle vuodelle. Sairaanhoitomaksulla rahoitetaan 55,1 prosenttia sairausvakuutuksen sairaanhoitovakuutuksen vuotuisista etuuskuluista ja etuuksien toimeenpanokuluista. Sairausvakuutuksen työtulovakuutuksen kuluista noin 95 prosenttia rahoitetaan päivärahamaksuilla ja työnantajan sairausvakuutusmaksuilla. Työtulovakuutuksen maksut vahvistetaan siten, että maksujen vuotuiset muutokset ovat yhtä suuret päivärahamaksussa ja työnantajan sairausvakuutusmaksussa. Kansaneläkelaitoksen tekemien laskelmien perusteella vuoden 2016 maksut ovat: vakuutetun sairaanhoitomaksu 1,30 % (-0,02), maksu eläke- ja etuustulosta 1,47 % (-0,02), palkansaajan ja yrittäjän päivärahamaksu 0,82 % (+ 0,04), YEL-yrittäjän lisärahoitusosuus 0,13 % (± 0,00) ja työnantajan sairausvakuutusmaksu 2,12 % (+ 0,04). Asetus tulee voimaan 1.1.2016 ja on voimassa 31.12.2016 saakka. (STM neuvotteleva virkamies Pekka Humalto 0295 163 193)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta. Asetuksessa säädettyjä euromääriä tarkistetaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin ja työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti. Asiakasmaksuasetuksen 33 a §:n mukaan kansaneläkeindeksin muutoksen mukainen tarkistus tapahtuu käyttäen kansaneläkeindeksin sitä pistelukua, jonka mukaan tarkistusvuoden tammikuussa maksettavina olleiden kansaneläkkeiden suuruus on laskettu. Tämän mukainen muutos on 1,74 prosenttia. Työeläkeindeksin muutoksen mukainen tarkistus tapahtuu käyttäen sitä työeläkeindeksin pistelukua, joka on vahvistettu tarkistusvuodelle työntekijän eläkelain (395/2006) 98 §:n soveltamista varten. Tämän mukainen muutos on 1,78 prosenttia. Indeksillä tarkistetut euromäärät pyöristetään lähimpään 0,10 euroon. Tämän lisäksi hallitusohjelman mukaisesti korotetaan asetuksessa säädettyjä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävien tasasuuruisten maksujen enimmäismääriä 27,5 prosenttia. Kunnat saavat periä kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista enintään asetuksessa säädetyt maksut. Hallitusohjelman mukaan korotuksen vaikutus julkisen talouden kustannuksiin ja kuntien rahoitusosuuteen tulisi olla 150 miljoonaa euroa vuoden 2016 alusta lukien. Maksutuoton arvioidaan olevan korotuksen piirissä olevissa palveluissa vuonna 2016 noin 604 miljoonaa euroa. Selkeyden vuoksi korotetut euromäärät pyöristetään lähimpään 0,10 euroon. Asetus tulee voimaan 1.1.2016. (STM hallitussihteeri Johanna Huovinen 0295 163 408)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 19.11.2015 seuraavat päätökset:

Päätös oikeuttaa valtioneuvoston kanslia perustamaan uusi valtioenemmistöinen Peli-integrointiyhtiö FRV Oy -niminen osakeyhtiö sekä allekirjoittamaan yhtiön perustamissopimus ja muut yhtiön perustamiseen liittyvät asiakirjat sekä merkitsemään valtion puolesta perustettavan osakeyhtiön 16 500 osaketta ja maksamaan osakkeista 16 500 euron merkintähinta sekä osallistumaan yhtiön perustamiskustannuksiin. (VNK osastopäällikkö Eero Heliövaara 0295 160 150)
Tiedote

Päätös asettaa poliisiasiain neuvottelukunta toimikaudeksi 23.11.2015-30.4.2019. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: kansanedustaja Pirkko Mattila Perussuomalaiset; varapuheenjohtaja: kansanedustaja Mikko Kärnä (johtava sosiaalityöntekijä Heini Ristavaara) Suomen Keskusta; jäsenet: kansanedustaja Elsi Katainen (kansanedustaja Ari Torniainen) Suomen Keskusta, kansanedustaja Mika Kari (kansanedustaja Joona Räsänen) Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, kansanedustaja Sirpa Paatero (vanhempi rikoskonstaapeli Tomi Sevander) Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, kansanedustaja Arto Satonen (sairaanhoitaja Kristiina Hämäläinen) Kansallinen Kokoomus, kansanedustaja Mari-Leena Talvitie (sairaanhoitaja Elina Junnila) Kansallinen Kokoomus, kansanedustaja Jari Ronkainen (kansanedustaja Ari Jalonen) Perussuomalaiset, kansanedustaja Katja Hänninen (lainsäädäntösihteeri Jyri Kuusela) Vasemmistoliitto, kehittämispäällikkö Niklas Andersson (kasvatustieteiden tohtori, yliopisto-opettaja Mikaela Björklund) Ruotsalainen kansanpuolue, kansanedustaja Olli-Poika Parviainen (lakimies Emmi Wehka-aho) Vihreä Liitto, kansanedustaja Päivi Räsänen (kansanedustaja Antero Laukkanen) Suomen Kristillisdemokraatit, valiokuntaneuvos Ossi Lantto (valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne) eduskunnan kanslia, neuvotteleva virkamies Mika Aalto (vv. 31.12.2016 asti), neuvotteleva virkamies Mika Appelsin (31.12.2016 asti) (lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva) oikeusministeriö, yksikön johtaja, vanhempi osastoesiupseeri Timo Junttila (vanhempi hallitussihteeri Jenni Herrala) puolustusministeriö, poliisijohtaja Sanna Heikinheimo (osastopäällikkö Kauko Aaltomaa) sisäministeriö, johtava lakimies Kirsi Mononen (lakimies Ida Sulin) Suomen kuntaliitto ja poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen (poliisijohtaja Tomi Vuori) Poliisihallitus. (SM lainsäädäntöneuvos Riitta Aulanko 0295 488 569)
Tiedote

Päätös nimittää professori Jorma Palvimo Suomen Akatemian biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen toimikunnan jäseneksi kaudelle 1.1.2016-31.12.2018 professori Matti Weckströmin tilalle. (OKM opetusneuvos Mirja Vihma 0295 330 326)

Päätös nimittää Raha-automaattiyhdistyksen hallitukseen puheenjohtajaksi valtiopäiväneuvos Raimo Vistbacka, 1. varapuheenjohtajaksi kansanedustaja Timo Heinonen ja jäseniksi kansanedustaja Annika Saarikko, pääsihteeri Kari Anttila, budjettineuvos Jouko Narikka, osastopäällikkö Jukka Aalto ja neuvotteleva virkamies Liisa Heinämäki 1.1.2016 lukien 31.12.2018 päättyväksi toimikaudeksi. (STM neuvotteleva virkamies Lassi Kauttonen 0295 163 577)

Päätös myöntää Jarmo Pätärille ero työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan työelämän ja työmarkkinoiden olosuhteita tuntevan jäsenen tehtävästä ja määrätä hänen tilalleen asiantuntija Katja Veirto 25.11.2015 lukien lautakunnan 31.12.2016 päättyväksi toimikaudeksi. (STM hallitussihteeri Inka Hassinen 0295 163 187)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 19.11.2015 seuraavat nimitysasiat:

Yhteiskuntatieteiden tohtori Kari Laitinen puolustusministeriön tutkimusjohtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.1.2016-31.5.2019, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan virkavapauden ajaksi. (PLM neuvotteleva virkamies Antti Korkala 0295 140 435)

Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Pia Kivimies valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.1.2016 lukien. (VM lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi 0295 530 422)

Kauppatieteiden maisteri Pasi Koikkalainen ja valtiotieteiden tohtori Jukka Railavo valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen virkoihin 1.12.2015 lukien. (VM lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi 0295 530 422)

Oikeustieteen maisteri Juhapekka Ristola liikenne- ja viestintäministeriön konserniohjausosaston osastopäällikön virkaan 1.1.2016-31.12.2020. Samalla valtioneuvosto myönsi Ristolalle vastaavaksi ajaksi virkavapautta hänen viestintäneuvoksen virastaan liikenne- ja viestintäministeriössä. (LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 0295 342 389)
Tiedote

Oikeustieteen kandidaatti Minna Kivimäki liikenne- ja viestintäministeriön palveluosaston osastopäällikön virkaan 1.1.2016-31.12.2020. Samalla valtioneuvosto myönsi Kivimäelle virkavapautta hänen hallitusneuvoksen virastaan liikenne- ja viestintäministeriössä. (LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 0295 342 389)
Tiedote

Valtiotieteiden maisteri Olli-Pekka Rantala liikenne- ja viestintäministeriön tieto-osaston osastopäällikön virkaan 1.1.2016-31.12.2020. Samalla valtioneuvosto myönsi Rantalalle vastaavaksi ajaksi virkavapautta hänen viestintäneuvoksen virastaan liikenne- ja viestintäministeriössä. (LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 0295 342 389)
Tiedote

Oikeustieteen kandidaatti Mikael Nyberg liikenne- ja viestintäministeriön verkko-osaston osastopäällikön virkaan 1.1.2016-31.12.2020. Samalla valtioneuvosto myönsi Nybergille vastaavaksi ajaksi virkavapautta hänen hallitusneuvoksen virastaan liikenne- ja viestintäministeriössä. (LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 0295 342 389)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti vahvistaisi seuraavat lait:

Laki ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 100/2015 vp). Ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöstä muutetaan niin, että viiden vuoden siirtymäaika koskee yli viiden ampuma-aseen säilyttämistä silloin, kun henkilö tulee tämän säilytyssäännöksen piiriin lainmuutoksen johdosta. Laki tulee voimaan 1.12.2015. (SM ylitarkastaja Elina Hirttiö 0295 488 611)

Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 33 a §:n muuttamisesta (HE 20/2015 vp). Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annettua lakia muutetaan siten, että vuoden 2015 alusta voimaan tulleen valtionosuusuudistuksen siirtymätasaus toteutetaan valtion ja kuntien välillä kustannusneutraalisti. Laki tulee voimaan 1.12.2015. (VM lainsäädäntöneuvos Marja Isomäki 0295 530 414)

Laki kuntarakennelain muuttamisesta ja laki kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 5 momentin kumoamisesta (HE 25/2015 vp). Kuntarakennelaista kumotaan kuntien velvollisuus selvittää yhdistymistä, selvitysvelvollisuuden edellytykset ja määräajat sekä muut kuntarakenneuudistuksen toteuttamiseen liittyvät säännökset. Lisäksi kumotaan säännös kuntaliitostilanteissa sovellettavasta henkilöstön viiden vuoden irtisanomissuojasta. Vuonna 2017 ja sen jälkeen voimaan tulevissa kuntien yhdistymisissä henkilöstöllä ei ole lakisääteistä viiden vuoden irtisanomissuojaa. Lisäksi kumotaan kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen momentti, joka koskee kumottavia kuntarakennelain säännöksiä. Lait tulevat voimaan 1.12.2015. (VM lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää 0295 530 266)
Tiedote

Laki siemenkauppalain muuttamisesta ja laki kasvinjalostustoiminnan edistämisestä annetun lain kumoamisesta (HE 23/2015 vp). Laki kasvinjalostustoiminnan edistämisestä kumotaan. Siemenkauppalakia muutetaan siten, että siihen lisätään kumottavasta laista säännökset kansallisesti tärkeiden peltokasvilajien siemenhuollon turvaamisesta huoltovarmuusrahaston varoista. Lait tulevat voimaan 1.1.2016. (MMM lainsäädäntöneuvos Pirjo Tomperi 0295 162 234)
Tiedote

Laki eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä (HE 8/2015 vp). Eurooppalaisella alueellisen yhteistyön yhtymällä on tarkoituksena vähentää eri jäsenvaltioiden alue- ja paikallishallinnon välisessä yhteistyössä ilmeneviä ongelmia. Euroopan unionin jäsenvaltiot, niiden kansalliset, alue- ja paikallisviranomaiset sekä eräät muut yksityis- ja julkisoikeudelliset yhteisöt voivat asiaa koskevan Euroopan unionin lainsäädännön mukaisesti yhdessä perustaa yhtymän sen jäsenten välisen alueellisen yhteistyön helpottamiseksi ja edistämiseksi aluekehityksen alalla. Lailla kumotaan eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä annettu laki (554/2009). Laki tulee voimaan 1.12.2015. (TEM hallitusneuvos Tuula Manelius 0295 064 909)

Laki sotilasvammalain 6 e §:n muuttamisesta (HE 52/2015 vp). Sotilasvammalakia muutetaan siten, että kunnan järjestämistä kotipalveluista ja muista kotona asumista helpottavista sosiaalipalveluista aiheutuvat kustannukset voidaan korvata niille Ruotsissa vakituisesti asuville Suomen sotien 1939-1945 johdosta vahingoittuneille ja sairastuneille, joiden sotilasvammalain mukainen työkyvyttömyysaste on vähintään 15 prosenttia. Lisäksi edellä mainituille henkilöille voidaan korvata yhdestä päivittäisestä ateriasta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset. Laki tulee voimaan 1.1.2016. (STM lakimies Erkki Papunen 0295 163 603)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat kansainväliset asiat:

Haagin suurlähetystön päälliköksi 1.12.2015 lukien määrätyn, ulkoasiainneuvos Katri Viinikan valtuuttaminen toimimaan Suomen edustajana Kemiallisten aseiden kieltojärjestössä (OPCW). (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Tasavallan presidentti hyväksyisi Perushyödykkeiden yhteisrahaston perustamissopimukseen tehdyt muutokset ja liitteiden muutokset. (UM lähetystöneuvos Jukka Pesola 0295 351 029)

Valtuuskunnan asettaminen ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen sopimuspuolten 21. konferenssiin ja Kioton pöytäkirjan osapuolten 11.kokoukseen 30.11.-11.12.2015 Pariisissa ja ympäristöministeriön oikeuttaminen nimeämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat ja avustajat. Valtuuskunnan puheenjohtajana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Valtuuskunnan varapuheenjohtajiksi nimetään pääministeri Juha Sipilä, maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen ja ympäristöneuvos Harri Laurikka ympäristöministeriöstä. Valtuuskunnan jäseniksi nimetään ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Lenita Toivakka, oikeus- ja työministeri Jari Lindström, kansliapäällikkö Teemu Tanner tasavallan presidentin kansliasta, neuvonantaja Mikko Hautala tasavallan presidentin kansliasta, EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen valtioneuvoston kansliasta, EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki valtioneuvoston kansliasta, yksikön päällikkö Juha Pyykkö ulkoasiainministeriöstä, finanssineuvos Outi Honkatukia valtiovarainministeriöstä, metsäneuvos Heikki Granholm maa- ja metsätalousministeriöstä, hallitusneuvos Lolan Eriksson liikenne- ja viestintäministeriöstä, vanhempi hallitussihteeri Karoliina Anttonen työ- ja elinkeinoministeriöstä, kansliapäällikkö Hannele Pokka ympäristöministeriöstä sekä maaneuvos Camilla Gunell Ahvenanmaan maakunnan hallituksesta. (YM hallitussihteeri Taru Kuosmanen 0295 250 364)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Ulkoasiainneuvos Jaana Teckenberg Dublinissa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.1.2016 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Dar es Salaamin suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Pekka Hukan sivuakkreditointi Kongon demokraattiseen tasavaltaan. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Hovioikeuden presidentti, oikeustieteen tohtori Klaus Timo Tapani Esko korkeimman oikeuden presidentin virkaan 1.1.2016 lukien. (OM kansliapäällikkö Tiina Astola 0295 150 168)
Tiedote

Käräjätuomari Riku Petteri Jaakkola Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden laamannin virkaan 1.12.2015 lukien, käräjätuomari Juha Petteri Palomäki Tuusulan käräjäoikeuden laamannin virkaan 1.1.2016 lukien, käräjätuomari Jukka Matti Hallavainio Kymenlaakson käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.2.2016 lukien, käräjätuomari Laura Arja Helena Kesseli Etelä-Karjalan käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.2.2016 lukien ja käräjätuomari Maria Sinikka Sofia Takki Etelä-Karjalan käräjäoikeuden toiseksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.4.2016 lukien. Määräaikainen käräjätuomari, käräjäviskaali Teea Tuire Kristiina Puusa Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.12.2015 lukien. Määräaikainen hovioikeudenneuvos, viskaali Anne Maarit Karhu Pohjois-Savon käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.1.2016 lukien, määräaikainen käräjätuomari, viskaali Katriina Susanna Mikkanen Pohjois-Savon käräjäoikeuden toiseksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.12.2015 lukien ja käräjätuomari Kari Tapani Puukka Pohjois-Savon käräjäoikeuden kolmanneksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.1.2016 lukien. (OM apulaisosastopäällikkö Heikki Liljeroos 0295 150 428)

Käräjätuomari Pekka Tapio Määttä Turun hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.1.2016 lukien, määräaikainen koulutusasiantuntija, hallinto-oikeustuomari Tiina Maria Hyvärinen Hämeenlinnan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.1.2016 lukien, käräjätuomari Antti Sakari Tapanila Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.12.2015 lukien, käräjätuomari Kari Tapani Laine Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.1.2016 lukien, käräjätuomari Minna Marjut Kemppainen Kainuun käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.1.2016 lukien, patentti-insinööri Krister Markus Karlsson Markkinaoikeuden markkinaoikeusinsinöörin virkaan 1.1.2016 lukien, julkinen oikeusavustaja Erja Leena Marjatta Vihinen 1.1.2016 lukien ja määräaikainen käräjätuomari Stina Pauliina Selander 1.12.2015 lukien Kanta-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkoihin. Määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Elina Annariikka Ranz, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Jussi-Pekka Lajunen ja määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Paula Johanna Pihlava Hämeenlinnan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkoihin 1.1.2016 lukien. (OM hallitusneuvos Anne Hallavainio 0295 150 458)

Osastopäällikkö, eversti Sampo Ilmari Eskelisen nimittäminen kenraalin virkaan ajaksi 1.1.2016 - 31.3.2019, Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksen johtajan, eversti Mikko Petteri Heiskasen nimittäminen kenraalin virkaan 1.1.2016 lukien viiden vuoden määräajaksi sekä Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikuntapäällikön, eversti Timo Tapio Kakkolan nimittäminen kenraalin virkaan 1.1.2016 lukien viiden vuoden määräajaksi. (PLM henkilöstöjohtaja Jari Kajavirta 0295 140 430)
Tiedote

Komentajakapteeni Jukka-Pekka Antero Mustosen määrääminen puolustusasiamieheksi Uzbekistaniin 21.11.2015 lukien asemapaikkana Moskova. (PLM henkilöstöjohtaja Jari Kajavirta 0295 140 430)

Everstiluutnantti Jyri Raitasalo puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin virkaan 1.1.2016-31.12.2018 väliseksi ajaksi. (PLM neuvotteleva virkamies Antti Korkala 0295 140 435)

Palaa sivun alkuun