Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvoston yleisistunto 2.11.2017

Valtioneuvoston viestintäosasto 2.11.2017 13.21
Tiedote 499/2017

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset ja ratkaisuehdotukset tasavallan presidentille.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 2.11.2017 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 168/2017 vp) eduskunnalle laiksi konsulipalvelulain muuttamisesta. Konsulipalvelulain muutoksella pantaisiin täytäntöön edustusta vailla oleville Euroopan unionin kansalaisille kolmansissa maissa annettavaa konsuliviranomaisten suojelua koskevan direktiivin (EU) 2015/637 velvoitteet. Direktiivin täytäntöönpano Euroopan unionin jäsenvaltioissa tehostaa suomalaisten mahdollisuuksia saada konsulipalveluja niissä valtioissa, joissa Suomella ei ole omaa edustustoa. Edustusta vailla olevat Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansalaiset voivat kääntyä aikaisempaa useammin Suomen edustustojen puoleen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.4.2018. (UM lähetystöneuvos Juha Savolainen 0295 351 508)

Hallituksen esitys (HE 169/2017 vp) eduskunnalle laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että alkoholijuomien valmisteveroa korotettaisiin. Veronkorotus kohdistettaisiin kaikkiin juomaryhmiin, mutta kuitenkin siten, että korotus painottuisi lievästi muihin kuin väkeviin alkoholijuomiin. Keskimäärin alkoholijuomien valmisteveroa korotettaisiin noin 10 prosenttia. Veronkorotuksen seurauksena alkoholijuomien vähittäismyyntihinnat nousisivat arviolta keskimäärin noin viisi prosenttia. Esitys liittyy valtion vuoden 2018 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2018. (VM neuvotteleva virkamies Pia Kivimies 0295 530 183)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 170/2017 vp) eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta. Lakia muutettaisiin siten, että julkisten ympäristötiedoiksi katsottavien metsätietojärjestelmän tietojen luovuttaminen olisi mahdollista ilman nykyisiä tietojenluovutusmenettelyjä. Esitykseen sisältyy myös henkilötietojen suojaan liittyviä säännöksiä koskien tietojen luovuttamista teknisen käyttöyhteyden avulla ja yhteystietojen luovuttamista suoramarkkinointiin. Lisäksi metsäkeskus voisi vastaanottaa kenen tahansa toimittamia tietoja ns. joukkoistetulla tiedonkeruulla. (MMM osastopäällikkö Juha Niemelä 0295 162 009)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 171/2017 vp) eduskunnalle laeiksi työtapaturma- ja ammattitautilain, maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain 63 ja 169 §:n sekä sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 14 §:n muuttamisesta. Työtapaturma- ja ammattitautilaki on ollut voimassa 1.1.2016 lukien. Lain soveltamisessa on havaittu korjausta vaativia lainkohtia. Ehdotetuista muutoksista suurin osa on lakiteknisiä ja osa sisällöllisiä. Pakollisen vakuutuksen vuosityöansion laskentaa koskevaa säännöstä ehdotetaan muutettavaksi siten, että yrittäjän ja maatalousyrittäjän työtulo otetaan nykyistä paremmin huomioon tilanteissa, joissa yrittäjätoiminta on päättynyt ennen vahinkotapahtuman sattumista työsuhdetyössä. Maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilakiin ehdotetaan tehtäväksi vastaavat tarvittavat muutokset. Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnasta annettuun lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäys, joka jäi erehdyksessä tekemättä, kun lakia käsiteltiin eduskunnassa aiemmin tällä syyskaudella. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2018. (STM hallitusneuvos Mika Mänttäri 0295 163 125)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 172/2017 vp) eduskunnalle laiksi vakuutusten tarjoamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksen tavoitteena on ylläpitää ja kohdennetusti parantaa vakuutuksia eri kanavien kautta ostavien asiakkaiden suojaa. Tavoitteena on myös panna täytäntöön vakuutusten tarjoamisesta annettu direktiivi (EU) 2016/97. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi muun muassa suomalaisten vakuutusedustajien ja sivutoimisten vakuutusedustajien rekisteröintivelvollisuudesta sekä ETA-alueella harjoitettavaan vakuutusten tarjoamiseen liittyvistä menettelyistä. Lisäksi säädettäisiin kattavasti vakuutusten markkinointiin ja myyntiin liittyvistä menettelyistä ja velvollisuuksista. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 23.2.2018. (STM neuvotteleva virkamies Juha Jokinen 0295 163 594)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 2.11.2017 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2017 maksettavasta lihan ja vuodelta 2016 maksettavasta maidon kuljetusavustuksesta sekä vuodelta 2017 maksettavasta eräiden kotieläintalouden palvelujen tuesta. Lihan kuljetusavustukset ovat 39,41-157,84 euroa tonnilta riippuen tuotantopaikasta. Maidon kuljetusavustukset ovat 1,75-36,57 euroa 1 000 litraa kohti riippuen alueesta, jolla se on tuotettu. Eräiden kotieläintalouden palvelujen tuki on 13,50 euroa käyntikertaa kohti. Asetus tulee voimaan 8.11.2017. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 0295 162 347)

Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään IMDG-säännöstöön tehdyistä muutoksista. Säännöstöön tehdään useita teknisiä muutoksia. Muutokset ja asetus tulevat voimaan 1.1.2018. (LVM hallitusneuvos Katja Viertävä 0295 16001)

Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvostosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta. Neuvoston toiminnan käynnistyttyä on todettu, että nykyiseen asetukseen sisältyy säännöksiä, jotka vaikeuttavat tarkoituksenmukaista toimintaa. Tämän vuoksi muutetaan jaostojen puheenjohtajia ja neuvoston varapuheenjohtajien määrää koskevia säännöksiä. Asetus tulee voimaan 15.11.2017. (STM neuvotteleva virkamies Laura Niinimaa 0295 163 007)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 2.11.2017 seuraavat päätökset:

Periaatepäätös Suomen Itämeren alueen strategiasta. Strategia kattaa Suomen Itämeri-politiikan strategiset painopisteet. Sillä määritellään, mihin suuntaan Suomi tahtoo lähitulevaisuudessa Itämeren aluetta kehittää kansainvälisesti, EU-politiikassa, alueellisessa yhteistyössä sekä omilla linjauksillaan ja toimillaan. (VNK valtiosihteeri Paula Lehtomäki 0295 16001)
Tiedote

Päätös vahvistaa valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat seuraavasti: pääministeri Sipilä 2.-3.11. ja ministeri Orpo 1.-3.11. (VNK lainsäädäntöneuvos Sanna Helopuro 0295 160 170)

Periaatepäätös yhteiskunnan turvallisuusstrategiasta. Strategia esittää suomalaisen yhteiskunnan varautumisen yleiset periaatteet. Varautuminen toteutetaan kokonaisturvallisuuden toimintaperiaatteella, jossa yhteiskunnan elintärkeistä toiminnoista huolehditaan viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen ja kansalaisten yhteistyönä. (PLM vanhempi osastoesiupseeri Vesa Valtonen 0295 140 700)
Tiedote

Päätös ratkaista Alho Oskari Haapiaisen jäämistöstä tehty hakemus ja ilmoitus. (VM neuvotteleva virkamies Anna Hyvärinen 0295 530 405)

Päätös hyväksyä alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan VI liitteeseen tehdyt muutokset. Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n merellisen ympäristön suojelukomitea on hyväksynyt päätöslauselmalla MEPC.278(70) MARPOL 73/78 -yleissopimuksen VI liitteeseen määräykset IMO:n alusten polttoaineenkulutusta koskevasta tiedonkeruujärjestelmästä. Tiedonkeruujärjestelmän tarkoituksena on antaa nykyistä tarkempaa tietoa merenkulun vuosittain kuluttamasta polttoainemäärästä. Tiedon avulla voidaan myös laskea merenkulun aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärä. Muutokset tulevat kansainvälisesti voimaan 1.3.2018 noudattaen niin sanottua hiljaista hyväksymismenettelyä. (LVM ylitarkastaja Laura Sarlin 0295 342 052)

Päätös myöntää elinkeinoministeri Mika Lintilälle ero yritystukien uudistamista koskevan työryhmän puheenjohtajan tehtävästä ja nimittää hänen tilalleen työryhmän jäsen, kansanedustaja Mauri Pekkarinen varajäsenenään kansanedustaja Katri Kulmuni Keskustan eduskuntaryhmästä työryhmän 28.2.2018 päättyväksi toimikaudeksi. (TEM neuvotteleva virkamies Anne Rothovius 0295 063 532)
Tiedote

Päätös asettaa valtuuskunta Yhdistyneiden kansakuntien ympäristökokous UNEAn kolmanteen istuntoon 4.-6.12.2017 Nairobissa. Valtuuskunnan puheenjohtaja on asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen, varapuheenjohtajat ovat suurlähettiläs Tarja Fernández Suomen Kenian suurlähetystöstä ja yksikön päällikkö Tita Korvenoja ympäristöministeriöstä sekä jäsenet ovat neuvotteleva virkamies Tuulia Toikka ympäristöministeriöstä, lääkintöneuvos Mikko Paunio sosiaali- ja terveysministeriöstä, pysyvän edustajan sijainen Toni Sandell Suomen Kenian suurlähetystöstä, vastuuvirkamies Marjaana Kokkonen ulkoasiainministeriöstä, tiiminvetäjä YK:n kehitysjärjestelmä Heli Mikkola ulkoasiainministeriöstä, erityisavustaja Taru Savolainen ympäristöministeriöstä sekä harjoittelija Gabriela Lönngren Suomen Kenian suurlähetystöstä. Valtuuskunnan asiantuntijat ovat suojelupäällikkö Jouni Nissinen Suomen luonnonsuojeluliitosta ja vaikuttamistyön vastaava Jenni Kauppila Suomen YK-liitosta. (YM hallitussihteeri Charlotta von Troil 0295 250 364)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 2.11.2017 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 61/2017 vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Schengenin rajasäännöstön muutos). Ehdotus antaa mahdollisuuden suorittaa sisärajavalvontaa aiempaa pitkäkestoisemmin tilanteissa, joissa yleiseen järjestykseen ja sisäiseen turvallisuuteen kohdistuu vakavaa uhkaa. Samalla jäsenvaltiot velvoitetaan perustelemaan valvonnan palauttaminen aiempaa tarkemmin ja niiden edellytetään tekevän tiiviimmin yhteistyötä valvonnan haittojen minimoimiseksi. (SM rajaturvallisuusasiantuntija Matti Pitkäniitty 0295 421 133)
Tiedote

Valtioneuvoston kirjelmä (U 62/2017 vp) eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi Euroopan valvontaviranomaisten perustamisesta annettujen asetusten ja eräiden muiden asetusten muuttamisesta sekä direktiiviksi rahoitusvälineiden markkinoista sekä vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta annettujen direktiivien muuttamisesta (Euroopan finanssivalvontajärjestelmän tarkistus). Muutoksilla pyritään vahvistamaan eurooppalaista finanssimarkkinoiden valvontaa sekä Euroopan valvontaviranomaisten ja järjestelmäriskikomitean asemaa. Yhtenäisemmän finanssivalvonnan avulla pyritään edistämään pääomamarkkinaunionia ja yhteismarkkinoiden toimivuutta sekä finanssimarkkinoiden yhdentymistä ja rajat ylittävää rahoitustoimintaa. Muutoksia ehdotetaan erityisesti Euroopan valvontaviranomaisten valvonnan yhdenmukaisuuteen liittyviin tehtäviin, hallintoon ja rahoitukseen. Lisäksi toimivaltaa ehdotetaan eräissä tapauksissa siirrettäväksi kansallisilta toimivaltaisilta viranomaisilta ESMA:lle erityisesti eräiden rahastojen, esitteiden, viitearvojen ja raportointipalvelujen tarjoajien kohdalla. (VM finanssineuvos Pauli Kariniemi 0295 530 210)
Uutinen

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 2.11.2017 seuraavat nimitysasiat:

Hallintotieteiden maisteri Tiina Snellman sisäministeriön maahanmuutto-osaston neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.12.2017-31.7.2020, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan virkavapauden ajaksi. (SM erityisasiantuntija Hanne Huvila 0295 488 313)

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti vahvistaisi seuraavat lait:

Laki Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta (HE 92/2017 vp). Kuntien takauskeskuksen valtuuskunnan toimikauden alkamisajankohta muutetaan ja laissa mainitaan nimenomaisesti mahdollisuus käyttää sopimusvakuuksia. Laki tulee voimaan 8.11.2017. Lain voimaan tullessa toimivaltaisen valtuuskunnan toimikausi jatkuu joulukuun 2017 loppuun. (VM lainsäädäntöneuvos Minna-Marja Jokinen 0295 530 820)

Laki kiinteistöverolain muuttamisesta (HE 133/2017 vp). Yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi määrätään vähintään 0,93 ja enintään 2,00. Pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentiksi kunnanvaltuusto määrää vähintään 0,41 ja enintään 1,00. Kunnanvaltuusto määrää erikseen veroprosentin rakennuksille, joiden huoneistojen pinta-alasta yli puolta käytetään pääasiassa muuhun asumiseen kuin 12 §:ssä tarkoitettuun vakituiseen asumiseen. Veroprosentiksi määrätään vähintään 0,93 ja enintään 2,00. Laki tulee voimaan 7.11.2017. Lakia sovelletaan yleiseen kiinteistöveroprosenttiin ja muiden kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosenttiin ensimmäisen kerran vuodelta 2018 toimitettavassa kiinteistöverotuksessa. Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosenttia koskevaa muutosta sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2019 toimitettavassa kiinteistöverotuksessa. (VM finanssineuvos Elina Pylkkänen 0295 530 254)
Tiedote

Laki kiinteistöverolain 14 §:n muuttamisesta (HE 96/2017 vp). Voimalaitokseen sekä ydinpolttoaineen loppusijoituslaitokseen kuuluviin rakennuksiin ja rakennelmiin sovellettavaa kiinteistöveroprosenttia koskevaa säännöstä muutetaan. Pienvoimaloita koskevaa säännöstä muutetaan siten, että 10 megavolttiampeerin tehoraja lasketaan yhteisen liittymispisteen kautta sähköverkkoon kytkettyjen voimalaitosten yhteenlasketun nimellistehon perusteella. Säännöstä sovelletaan kaikkiin voimalaitoksiin niiden sähköntuotantomuodosta riippumatta. Laki tulee voimaan 7.11.2017. Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2018 toimitettavassa kiinteistöverotuksessa. Eduskunnan lausumat; 1. Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa ja selvittää, miten kiinteistöveron korotus vaikuttaa uusiin tuulivoimainvestointeihin ja hankkeiden kustannustasoon sekä ryhtyy tarvittaessa energia- ja ilmastopoliittisen ohjelman edellyttämiin, uusiutuvan energian riittävän tuotannon turvaaviin toimiin. 2. Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee viivytyksettä mallin, jolla uusiutuvan energian investointeja edistetään, jottei epävarmuus estä investointeja. Vaikka mallin on oltava teknologianeutraali, sen on huomioitava myös ennen pitkää markkinaehtoisesti tuotettavan tuulivoiman kannattavuuden edellytykset, ja varmistettava, että ilmastomuutoksen torjunnan kannalta riittävät investoinnit uusiutuvaan energiaan toteutetaan. (VM lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen 0295 530 239)

Laki ajoneuvoverolain 57 ja 66 §:n muuttamisesta, laki polttoainemaksusta annetun lain 32 §:n muuttamisesta, laki ajoneuvolain 96 §:n muuttamisesta ja laki rikesakkorikkomuksista annetun lain 10 §:n muuttamisesta (HE 81/2017 vp). Lakeihin sisältyviä rangaistussäännöksiä muutetaan siten, että rikosoikeudellisista toimenpiteistä luovutaan silloin, kun rangaistavaksi säädetystä teosta voi myös seurata hallinnollisena sanktiona määrättävä ajoneuvoveron lisävero. Lisävero jää siten ainoaksi sanktioksi tällaisesta teosta. Samalla ajoneuvoverorikkomuksen ja polttoainemaksurikkomuksen rangaistusvastuuta täsmennetään. Ajoneuvoverolakiin lisätään myös säännös, joka mahdollistaa ajoneuvoveron valvonnan teknisin keinon. Lait tulevat voimaan 1.12.2017. (VM neuvotteleva virkamies Markus Teräväinen 0295 530 719)

Valtioneuvoston esitti, että tasavallan presidentti hyväksyisi keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa Uruguayn itäisen tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen ja vahvistaisi lain keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa Uruguayn itäisen tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta (HE 91/2017 vp). Sopimuksen päätarkoitus on antaa toiselle osapuolelle tietoja tullirikollisuuden torjumiseksi ja tutkimiseksi. Sopimus vastaa pitkälti muita viime vuosina Suomen ja kolmansien maiden välillä tehtyjä kansainvälisiä tulliyhteistyösopimuksia. Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (VM ylitarkastaja Jaana Vehmaskoski 0295 530 267)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat kansainväliset asiat:

Pääministeri Juha Sipilän tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs, pysyvä edustaja Marja Rislakin valtuuttaminen allekirjoittamaan Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Armenian tasavallan kokonaisvaltainen ja laajennettu kumppanuussopimus. Tavoitteena on, että kansalliset allekirjoitusvaltuudet saataisiin siten, että sopimus voitaisiin allekirjoittaa itäisen kumppanuuden huippukokouksen yhteydessä 24.11.2017 Brysselissä. (UM lähetystöneuvos Päivi Peltokoski 0295 351 523)

Alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan I liitteen II lisäykseen, II liitteen I lisäykseen ja typen oksidien tekniseen säännöstöön tehtyjen muutosten hyväksyminen. Muutokset ovat luonteeltaan teknisiä ja yleiseltä merkitykseltään vähäisiä. (LVM ylitarkastaja Laura Sarlin 0295 342 052)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Kenttäpiispa, teologian tohtori Pekka Juhani Särkiö kenttäpiispan virkaan 1.2.2018-31.1.2023. (PLM neuvotteleva virkamies Aila Helenius 0295 140 432)
Tiedote

Everstiluutnantti Esko Tapani Liimatalle Suomen erityisedustustoon Pohjois-Atlantin liitossa (NATO) apulaissotilasedustajaksi Brysselissä annetun määräyksen peruuttaminen 1.1.2018 lukien ja everstiluutnantti Tero Jouni Tapani Palokankaan määrääminen tähän tehtävään 1.1.2018 lukien asemapaikkana Bryssel. (PLM neuvotteleva virkamies Aila Helenius 0295 140 432)

Suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajan vaihdos. (PLM neuvotteleva virkamies Aila Helenius 0295 140 432)

Sivun alkuun