Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn

Valtioneuvoston yleisistunto 20.8.2015

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 20.8.2015 13.38
Tiedote 420/2015

Valtioneuvosto antoi asetuksen rikesakkorikkomuksista ja asetuksen päiväsakon rahamäärästä annetun asetuksen 7 §:n muuttamisesta. Rikesakon rahamäärät korotetaan kaksinkertaisiksi. 115 euron rikesakko korotetaan kuitenkin vain lain sallimaan enimmäismäärään eli 200 euroon.

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset ja ratkaisuehdotukset tasavallan presidentille.

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 20.8.2015 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus pohjoismaiden keskeisestä oikeusavusta tiedoksiannon toimittamisessa ja todistelussa annetun asetuksen 6 ja 7 §:n muuttamisesta. Asetuksella muutetaan oikeusapupyyntöön liitettävien asiakirjojen kääntämistä sekä tiedoksiannosta perittäviä maksuja koskevia säännöksiä vastaamaan sanamuodoltaan ja rakenteeltaan kansainvälisestä oikeusavusta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla annetussa laissa (426/2015) vastaavia säännöksiä. Säännösten sisältöä ei muuteta. Asetus tulee voimaan 1.10.2015. (OM lainsäädäntöneuvos Maarit Leppänen 0295 150 276)

Valtioneuvoston asetus pohjoismaiden välillä tehdyn perintöä, testamenttia ja pesänselvitystä koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimus, laki (681/2015) ja asetus tulevat voimaan 1.9.2015. (OM lainsäädäntöneuvos Outi Kemppainen 0295 150 260)

Valtioneuvoston asetus rikesakkorikkomuksista ja valtioneuvoston asetus päiväsakon rahamäärästä annetun asetuksen 7 §:n muuttamisesta. Rikesakon rahamäärät korotetaan kaksinkertaisiksi. 115 euron rikesakko korotetaan kuitenkin vain lain sallimaan enimmäismäärään eli 200 euroon. Asetus rikesakkorikkomuksista (610/1999) kumotaan antamalla uusi valtioneuvoston asetus, joka vastaa muutoin pääosin voimassa olevaa asetusta. Päiväsakon rahamäärästä annetun asetuksen (609/1999) säännös sakon vähimmästä kokonaisrahamäärästä muutetaan vastamaan rikesakkojen uusia rahamääriä. Asetukset tulevat voimaan 1.9.2015. (OM erityisasiantuntija Ville Hinkkanen 0295 150 165)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta. Asetukseen lisätään väliaikaisesti uusi 28 a §, jossa säädetään Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden merkkihankkeen, Helsingin kaupungin keskustakirjaston perustamishanke, valtionavustuksen hakemisesta ja maksamisesta vuosina 2015-2019. Asetus tulee voimaan 1.9.2015 ja on voimassa 31.12.2019 saakka. (OKM hallitusneuvos Merja Leinonen 0295 330 191)

Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen, käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista. Asetuksessa on säännökset, joilla tarkennetaan vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetussa laissa säädettyjä räjähteiden valmistusta, käsittelyä ja varastointia koskevia turvallisuusvaatimuksia. Asetuksella toimeenpannaan myös uudessa vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta annetussa direktiivissä räjähteiden valmistuslaitosten ja varastojen sijoitukselle annettuja vaatimuksia. Asetus tulee voimaan 1.9.2015. (TEM teollisuusneuvos Tapani Koivumäki 0295 063 722)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 20.8.2015 seuraavat päätökset:

Päätös nimetä Suomen Pankin johtavan neuvonantajan Olli-Pekka Lehmussaaren tilalle EU:n talous- ja rahoituskomitean varajäsenen tehtävään johdon sihteeristön osastopäällikkö, kauppatieteiden maisteri, MA (Econ) Mika Pösö 24.8.2015 lukien. (VM osastopäällikkö Markus Sovala 0295 530 186)

Päätös asettaa arviointi- ja avustustoimikunta toimikaudeksi 1.9.2015-31.8.2019. Kokoonpano: puheenjohtaja: valtiotieteen maisteri Sini Korpinen Kokoomuksen Nuorten Liitto ry, Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta ry ja Kansallinen Lastenliitto ry; varapuheenjohtaja: kansanedustaja Antti Kurvinen Suomen Keskustanuoret ry; jäsenet: toiminnanjohtaja Simo Grönroos Perussuomalaiset Nuoret ry, toiminnanjohtaja Hanna Isbom Sosialidemokraattiset Nuoret ry, rahoituskonsultti Mikko Kiuttu Suomen Kristillisdemokraattiset Nuoret ry, ammatillisen koulutuksen asiantuntija Riikka Reina Nuorten Keskus ry, Suomen Ev.-lut Seurakuntien Lapsityön Keskus ry, Suomen Poikien ja Tyttöjen Keskus - PTK ry, valtiotieteen maisteri Sampo Villanen Vasemmistonuoret ry, neuvotteleva virkamies Jaakko Weuro Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry ja nuorisosihteeri Fredrika Åkerö Svenska Folkpartiets ungdomsorganisation Svensk Ungdom rf. (OKM ylijohtaja Esko Ranto 0295 330 115)
Tiedote

Päätös asettaa valtion nuorisoasiain neuvottelukunta toimikaudeksi 1.9.2015-31.8.2019. Kokoonpano: puheenjohtaja: puheenjohtaja Hilkka Kemppi Suomen Keskustanuoret ry; varapuheenjohtajat: pääsihteeri Petri Rytkönen Kokoomuksen Nuorten Liitto ry, Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta ry ja Kansallinen Lastenliitto ry ja puheenjohtaja Sebastian Tynkkynen Perussuomalaiset Nuoret ry; jäsenet: pääsihteeri Olli Joensuu, Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry, toiminnanjohtaja Eero Jokela Nuorten Keskus ry, Suomen Ev.-lut seurakuntien Lapsityön Keskus, Suomen Poikien ja Tyttöjen Keskus - PTK ry ja Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto ry, pääsihteeri Maiju Korhonen Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry, nuorten uravalmentaja Lotta Kortteinen Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO ry, puheenjohtaja Santeri Lohi Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry, pääsihteeri Miikka Lönnqvist Sosialidemokraattiset Nuoret ry, pääsihteeri Antti Maiste Suomen Ammattiin Opiskelevien Keskusliitto SAKKI ry, pääsihteeri Anna Munsterhjelm Suomen Lukiolaisten Liitto ry, puheenjohtaja Panu Mäenpää Seta ry, ohjelmajohtaja Marie Rautava Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry, järjestöjohtaja Marita Salo Suomen Punainen Risti, oikeustieteen ja tekniikan ylioppilas Daniel Sazonov Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry, liittopuheenjohtaja Ida Schauman Svenska Folkpartiets ungdomsorganisation Svensk Ungdom r.f., yksikönpäällikkö Helena Torboli Kuurojen Liitto ry ja filosofian maisteri Kristian Vepsäläinen Suomen Kristillisdemokraattiset Nuoret ry. (OKM ylijohtaja Esko Ranto 0295 330 115)
Tiedote

Päätös myöntää Helena Pesolalle ero sairausvakuutusasiain neuvottelukunnan puheenjohtajan tehtävästä ja määrätä hänen tilalleen johtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma ja myöntää Anja Kairisalolle ero sairausvakuutusasiain neuvottelukunnan jäsenen osastopäällikkö Outi Antilan henkilökohtaisen varajäsenen tehtävästä ja määrätä hänen tilalleen johtaja Liisa Siika-aho 20.8.2015 lukien neuvottelukunnan 30.4.2016 päättyväksi toimikaudeksi. (STM hallitussihteeri Milja Tiainen 0295 163 579)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 20.8.2015 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 6/2015 vp) eduskunnalle ehdotuksista neuvoston päätöksiksi terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta. Yleissopimuksen (SopS 48-49/2008) tarkoituksena on edistää sopimuspuolten pyrkimyksiä ehkäistä terrorismia ja sen kielteisiä vaikutuksia ihmisoikeuksien, erityisesti oikeuden elämään, täysimääräiseen nauttimiseen sekä kansallisin toimenpitein että kansainvälisen yhteistyön avulla. Yleissopimusta täydentämään on laadittu lisäpöytäkirja terrorismiin syyllistyvistä vierastaistelijoista. Sekä yleissopimus että lisäpöytäkirja sisältävät kriminalisointivelvoitteita. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 0295 351 159)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 20.8.2015 seuraavat nimitysasiat:

Valtiotieteiden maisteri Sara Ohls ulkoasiainministeriön kaupallisen neuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen 11.9.2015-31.7.2018, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka viran vakinainen haltija on määrättynä toiseen tehtävään. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Filosofian tohtori Juhani Damski Ilmatieteen laitoksen pääjohtajan virkaan 1.1.2016-31.12.2019, kuitenkin enintään Petteri Taalaksen virkavapauden ajaksi. Valtioneuvosto myönsi Damskille vastaavaksi ajaksi virkavapautta hänen liikenneneuvoksen virastaan liikenne- ja viestintäministeriössä. (LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 0295 342 389)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti vahvistaisi seuraavat lait:

Laki Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta (HE 217/2014 vp). Ahvenanmaan itsehallintolakia muutetaan niin, että tehtävistä, jotka ihmisten ja kotieläinten tarttuvien tautien torjuntaa koskevan lainsäädännön mukaan kuuluvat kunnille, huolehtii Ahvenanmaalla maakunnan hallitus tai muu maakuntalaissa määrätty viranomainen. Laki tulee voimaan 1.9.2015. (OM lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam 0295 150 334)

Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista, laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain muuttamisesta, laki rikoslain 17 luvun 6 §:n ja 6 a §:n muuttamisesta, laki alkoholilain 60 §:n muuttamisesta, laki järjestyksenvalvojista annetun lain kumoamisesta, laki kokoontumislain 18 §:n ja 23 §:n muuttamisesta, laki ulkoilulain 22 §:n 1 momentin kumoamisesta, laki merityösopimuslain 13 luvun 18 §:n 3 momentin kumoamisesta, laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain 5 §:n 2 momentin kumoamisesta, laki järjestyslain muuttamisesta, laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain 6 a §:n muuttamisesta, laki poliisin hallinnosta annetun lain 15 b §:n muuttamisesta, laki hätäkeskustoiminnasta annetun lain 4 §:n muuttamisesta, laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 3 §:n muuttamisesta, laki palvelujen tarjoamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta ja laki turvallisuusselvityslain 21 §:n muuttamisesta (HE 22/2014 vp). Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista käsittää vartijoita, järjestyksenvalvojia sekä turvasuojaajia koskevat säännökset. Laki sisältää myös säännökset turvallisuusalan elinkeinoluvasta. Lupa on yhteinen kaikille luvanvaraisiksi säädetyille yksityisen turvallisuusalan elinkeinoille. Vartijoiden ja järjestyksenvalvojien toimivaltuuksia täsmennetään. Poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annettua lakia muutetaan siten, että poliisilaitokset voivat antaa toimeksiannon laissa tarkoitettujen vartijan tehtävien suorittamisesta myös turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijalle erityisten tarkoin rajattujen edellytysten täyttyessä. Lait tulevat voimaan 1.1.2017. (SM lainsäädäntöneuvos Timo Kerttula 0295 488 589)
Tiedote

KANSAINVÄLISET ASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat kansainväliset asiat:

Valtuuskunnan asettaminen Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 70. istuntokaudelle 15.9.2015-12.9.2016 ja ulkoasiainministeriön oikeuttaminen määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat. Valtuuskunnan puheenjohtajana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Valtuuskunnan varapuheenjohtajia ovat ulkoasiainministeri Timo Soini, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Lenita Toivakka, maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen, suurlähettiläs Kai Sauer Suomen pysyvästä edustustosta Yhdistyneissä kansakunnissa ja alivaltiosihteeri Anne Sipiläinen ulkoasiainministeriöstä. Valtuuskunnan jäseniä ovat kansliapäällikkö Teemu Tanner tasavallan presidentin kansliasta, alivaltiosihteeri Elina Kalkku ulkoasiainministeriöstä, kabinettipäällikkö Raili Lahnalampi ulkoasiainministeriöstä sekä osastopäällikkö Jukka Salovaara ja yksikönpäällikkö Katri Viinikka ulkoasiainministeriöstä. (UM lähetystöneuvos Emmi Oikari 0295 351 735)

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti tekisi päätöksen helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisistä kuljetuksista ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävästä erityiskalustosta tehdyn sopimuksen liitteen 1 lisäyksen 2 kohtaan 3.2.6 ehdotetun muutoksen vastustamisesta sekä muiden sopimukseen ehdotettujen muutosten hyväksymisestä. YK:n Euroopan taloudellisen komission maaliikennekomitean työryhmä 11 on hyväksynyt joukon muutosehdotuksia jotka on lähetetty YK:n pääsihteerin notifikaatiolla lausuntokierrokselle sopimusmaihin. Vastustamalla sopimuksen liitteen 1 lisäyksen 2 kohtaan 3.2.6 ehdotettua muutosta, kuormatilan ilmavirtausta koskeva vaatimus ei tule Suomea sitovaksi. (MMM vanhempi hallitussihteeri Hannu Miettinen 0295 162 478)

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti hyväksyisi Etelämannerta koskevan sopimuksen konsultatiivisessa kokouksessa 10.6.2015 hyväksytyt Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan V liitteen alaiset toimenpiteet. Suomi on Etelämannerta koskevan sopimuksen konsultatiivinen osapuoli, mistä syystä sopimuksen konsultatiivisessa kokouksessa hyväksytyt toimenpiteet edellyttävät Suomessa kansallista hyväksymistä. Toimenpiteet ovat luonteeltaan teknisiä ja niiden hyväksyminen ei sisällä lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä eikä muitakaan määräyksiä, jotka edellyttäisivät eduskunnan suostumusta. Toimenpiteet tulee hyväksyä 8.9.2015 mennessä ja ne on tarkoitus saattaa voimaan valtioneuvoston asetuksella. (YM kansainvälisten asiain neuvos Ismo Tiainen 040 504 7494)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Abujan suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Pirjo Suomela-Chowdhuryn sivuakkreditointi Liberiaan, Budapestin suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Pasi Tuomisen sivuakkreditointi Sloveniaan 31.12.2015 asti sekä Mexicon suurlähetystön päälliköksi 1.9.2015 lukien määrätyn, suurlähettiläs Roy Erikssonin sivuakkreditointi Belizeen. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

 
Sivun alkuun