Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn

Valtioneuvoston yleisistunto 21.5.2015

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 21.5.2015 13.26
Tiedote 260/2015

Valtioneuvosto antoi eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevien säännösten muuttamisesta. Muutoksella pyritään yhdenmukaistamaan ja selkeyttämään maistraatteja koskevaa toimivaltasääntelyä ja kokoamaan maistraattien tehtävienjakoa koskevia säännöksiä yhteen säädökseen.

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset ja ratkaisuehdotukset tasavallan presidentille.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 21.5.2015 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 6/2015 vp) eduskunnalle laeiksi eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevien säännösten muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annettua lakia, kuolleeksi julistamisesta annettua lakia, holhoustoimesta annettua lakia, edunvalvontavaltuutuksesta annettua lakia sekä transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annettua lakia. Kyseisissä laeissa on maistraattien toimivaltaa koskevia säännöksiä. Esityksessä ehdotetaan lain tasolla olevien toimivaltaa koskevien säännösten korvaamista valtuutussäännöksillä niin, että toimivaltaisesta maistraatista säädettäisiin jatkossa valtiovarainministeriön asetuksella. Muutoksella pyritään yhdenmukaistamaan ja selkeyttämään maistraatteja koskevaa toimivaltasääntelyä ja kokoamaan maistraattien tehtävienjakoa koskevia säännöksiä yhteen säädökseen. (VM lainsäädäntöneuvos Assi Salminen 0295 530 560)

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 21.5.2015 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bosnia ja Hertsegovinan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimus, laki (202/2009) ja asetus tulevat voimaan 1.6.2015. (UM lähetystöneuvos Aleksi Vakkuri 0295 351 530)

Valtioneuvoston asetus vapaasta sivistystyöstä annetun asetuksen muuttamisesta. Asetuksessa säädetään tarkemmin työpaikalla käytännön työtehtävissä järjestettävää koulutusta koskevassa kansanopiston tai liikunnan koulutuskeskuksen ja työnantajan välisessä sopimuksessa sovittavista asioista. Kansanopiston ja valtakunnallisen liikunnan koulutuskeskusten yhtenä opiskelujaksona järjestämän koulutuksen vähimmäispituus on 10 opetustuntia. Kansanopiston yksikköhintaan tehtäviä korotuksia muutetaan siten, että korotusten euromääräinen vaikutus suhteessa korottamattomaan yksikköhintaan säilyy samana kun korottamaton yksikköhinta on vuodesta 2016 lukien opiston ulkopuolella asuvan yksikköhinta. Asetukseen lisätään säännös Snellman-korkeakoulun opiskelijaviikon laskemisesta. Asetuksella säädetään kansanopiston etäopetuksen ja työssäoppimisen opiskelijaviikkojen laskemisesta sekä kansanopiston ja liikunnan koulutuskeskuksen etäopetuksen ja työssäoppimisen opiskelijaviikkojen ja opiskelijavuorokausien huomioon ottamisesta valtionosuuden laskemisen perusteena käytettävinä suoritteina. Asetus tulee voimaan 1.1.2016. (OKM hallitussihteeri Aino Still 0295 330 396)

Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan lisäämällä ilmailun kieltoalueisiin valtion johtamisen kannalta tärkeät kohteet ja alueet. Asetuksella perustetaan neljä uutta ilmailulta kiellettyä aluetta: Kruununhaka, Meilahti, Munkkiniemi ja Luonnonmaa. Myös miehittämätön ilmailu ja lennokkitoiminta ovat kiellettyjä kyseisillä alueilla. Alueet ulottuvat noin 150 metrin korkeuteen maan- tai merenpinnasta. Liikenteen turvallisuusvirasto voi erityisistä syistä myöntää luvan ilmailuun kieltoalueella. Asetuksella siirretään myös kieltoalueiden ja rajoitusalueiden koordinaattimäärittelyt erillisiin liitteisiin sekä esitetään karttakuvina perustettavat kieltoalueet. Asetus tulee voimaan 28.5.2015. (LVM hallitusneuvos Maija-Liisa Ahokas 0295 342 390)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta ja valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Valtioneuvoston asetuksessa vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta on säännökset, joilla tarkennetaan vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain säännöksiä vaarallisia kemikaaleja, nestekaasua ja öljylämmityslaitteistoja koskevista hallinnollisista menettelyistä. Asetuksessa on otettu huomioon uuden vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin täytäntöönpanosta aiheutuvat muutokset. Valtioneuvoton asetuksessa vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta on otettu huomioon ne muutokset, jotka johtuvat uudessa vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta annetussa direktiivissä käyttöönotetusta vaarallisten kemikaalien, CLP-asetuksen mukaisesta luokituksesta. Asetukset tulevat voimaan 1.6.2015. (TEM teollisuusneuvos Tapani Koivumäki 0295 063 722)

Valtioneuvoston asetus kaupparekisteriasetuksen muuttamisesta, valtioneuvoston asetus yhdistysrekisteriasetuksen 2 ja 10 §:n muuttamisesta, valtioneuvoston asetus rekisterihallintoasetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta ja valtioneuvoston asetus yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 6 §:n muuttamisesta. Muutokset johtuvat 1.9.2015 voimaan tulevista lainsäädännön muutoksista, joilla Patentti- ja rekisterihallituksen kauppa- ja yhdistysrekisterin paikallisviranomaistehtäviä keskitetään maistraateilta ja ELY-keskuksilta Patentti- ja rekisterihallitukselle. Siirron yhteydessä muutettiin kaupparekisterilakia (1097/2014), yhdistyslakia (1098/2014) ja yritys- ja yhteisötietolakia (1099/2014). Lisäksi rekisterihallintoasetukseen tehdään muutos jo aiemmin maistraateilta Liikenteen turvallisuusvirastolle siirrettyjen vesikulkuneuvorekisterin ylläpitoa koskevien tehtävien vuoksi. Asetukset tulevat voimaan 1.9.2015. (TEM ylitarkastaja Mika Kotala 0295 047 033)

Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksella saatetaan voimaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/27/EU artiklan 2 osalta. Sen mukaisesti valtioneuvoston asetuksen 1 luvun 1 §:ssä mainitut R-varoituslausekkeet muutetaan vastaaviksi H-varoituslausekkeiksi. Samalla asetukseen tehdään eräitä teknisiä muutoksia, jotka johtuvat muualla lainsäädännössä tapahtuneista muutoksista tai oikeuskäytännön kirjaamisesta asetukseen. Asetus tulee voimaan 1.6.2015. (STM neuvotteleva virkamies Pekka Humalto 0295 163 193)

Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvamerkeistä ja niiden vähimmäisvaatimuksista. Asetuksella saatetaan voimaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/27/EU artiklan 1 osalta. Valtioneuvoston päätös työpaikkojen turvamerkeistä ja niiden käytöstä kumotaan ja annetaan uusi asetus. Muutokset voimassa olevaan turvamerkkejä koskevaan valtioneuvoston päätökseen verrattuna ovat pitkälti teknisiä. Aiemmissa päätöksen liitteissä säädetyistä asioista säädetään nyt pykälissä. Asetus tulee voimaan 1.9.2015. (STM neuvotteleva virkamies Reetta Orsila 0295 163 505)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 21.5.2015 seuraavat päätökset:

Päätös vahvistaa ministeri Tuomiojalle vuosilomaan rinnastettava vapaa 15.5.2015 sekä ministeri Huoviselle 19.-26.5.2015. (VNK hallitusneuvos Arno Liukko 0295 160 175)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 21.5.2015 seuraavat nimitysasiat:

Valtioneuvosto myönsi ulkoasiainneuvos Jari Gustafssonille virkavapautta ajaksi 1.9.2015-30.9.2020. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Ulkoasiainneuvos Jukka Salovaara ulkoasiainministeriön poliittisen osaston osastopäällikön tehtävään 1.9.2015-31.8.2019. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Tietohallintojohtaja Tarmo Maunu oikeusministeriön tietohallintojohtajan virkaan 1.8.2015-31.7.2020. (OM hallintojohtaja Olli Muttilainen 0295 150 258)
Tiedote

Kansallinen asiantuntija, valtiotieteiden maisteri Eeva Kaunismaa opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvoksen virkaan 1.6.2015 lukien. (OKM hallitussihteeri Leo Liukkonen 0295 330 196)

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti vahvistaisi seuraavat lait:

Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain muuttamisesta, laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä annetun lain muuttamisesta, laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta annetun lain 31 §:n muuttamisesta, laki avioliittolain muuttamisesta, laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta, laki adoptiolain muuttamisesta, laki isyyslain 53 §:n muuttamisesta, laki ulkomailla annetun elatusapua koskevan päätöksen tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta annetun lain 11 ja 13 §:n muuttamisesta, laki holhoustoimesta annetun lain 95 j ja 95 k §:n muuttamisesta, laki toimivallasta, sovellettavasta laista, toimenpiteiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä vanhempainvastuuseen ja lasten suojeluun liittyvissä asioissa tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta ja laki aikuisten kansainvälisestä suojelusta tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta (HE 231/2014 vp). Lakia rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä sekä lakia rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä muutetaan. Lisäksi tehdään muutoksia useisiin kansainvälistä perheoikeutta koskeviin lakeihin. Lait tulevat voimaan 1.1.2016. (OM lainsäädäntöneuvos Katariina Jahkola 0295 150 246)

Laki rikosuhrimaksusta, laki sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain muuttamisesta, laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta ja laki velkojien maksunsaantijärjestyksestä annetun lain 6 §:n muuttamisesta (HE 293/2014 vp). Lailla rikosuhrimaksusta otetaan käyttöön rikoksentekijöiltä perittävä rikosuhrimaksu. Lailla vahvistetaan rikoksen uhreille suunnattujen tukipalveluiden valtionrahoitusta rikosuhrimaksun tuottoa vastaavalla määrällä. Maksun suorittamiseen on velvollinen täysi-ikäisenä rikoksen tehnyt henkilö, joka tuomitaan rangaistukseen rikoksesta, josta säädetty ankarin rangaistus on vankeutta. Rikosuhrimaksun suuruus on 40 euroa tai 80 euroa riippuen rangaistuksen säädetystä enimmäispituudesta. Yhteisösakkoon tuomittavalle oikeushenkilölle määrättävä rikosuhrimaksu on 800 euroa. Rikosuhrimaksun määrää pääasian käsittelevä tuomioistuin tai sakon määräämiseen oikeutettu virkamies, joka tavallisimmin on syyttäjä tai poliisi. Lait tulevat voimaan samana päivänä kuin sakon ja rikesakon määräämisestä annettu laki (754/2010). (OM neuvotteleva virkamies Mervi Sarimo 0295 150 570)
Tiedote

Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrien tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain muuttamisesta ja laki ulkomaalaislain muuttamisesta (HE 170/2014 vp). Kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen perusteella oleskeluluvan saaneelle ja tilapäistä suojelua saaneelle, jolle on myönnetty jatkuva oleskelulupa, voidaan antaa vastaanottopalveluja kohtuullinen aika. Vastaanottopalveluja saaneelle ulkomaalaiselle annetaan oleskeluluvan epäämisen tai tilapäisen suojelun lakkaamisen jälkeen vastaanottopalveluja siihen saakka, kunnes hän on poistunut maasta. Paluun tukemiseksi voidaan maksaa avustusta ja korvata kohtuulliset matka- ja muuttokustannukset kotimaahan tai muuhun maahan, johon hänen pääsynsä on taattu. Vapaaehtoisen paluun mahdollisuus otetaan huomioon harkittaessa tilapäisen oleskeluluvan myöntämistä maasta poistumisen estymisen vuoksi. Tilapäistä oleskelulupaa ei myönnetä, jos vapaaehtoinen paluu on tosiasiassa mahdollinen. Lait tulevat voimaan 1.7.2015.  (SM lainsäädäntöneuvos Jorma Kantola 0295 488 603)
Tiedote

Laki ulkomaalaislain muuttamisesta (HE 295/2014 vp). Ulkomaalaislakia muutetaan siten, että ulkomailla oleskelulupa-asioihin liittyviä tiettyjä tehtäviä voidaan antaa ensisijaisesti toisen Schengen-valtion edustustolle ja viimesijaisesti ulkoiselle palveluntarjoajalle. Ulkoasiainministeriö voi sopia Suomen edustustolle ulkomaalaislain mukaan kuuluvien avustavien ja teknisten tehtävien antamisesta. Laissa säädetään ulkoistettavan toiminnan edellytyksistä ja sen valvonnasta. Ennen tehtävien antamista on kuultava sisäministeriötä. Laki tulee voimaan 1.6.2015. (SM ylitarkastaja Jarmo Tiukkanen 0295 488 606)
Tiedote

Laki rikostorjunnasta Tullissa, laki tullilain muuttamisesta, laki poliisilain 5 luvun 1 §:n muuttamisesta, laki rajavartiolain muuttamisesta, laki poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta, laki pakkokeinolain muuttamisesta, laki esitutkintalain 2 luvun 1 §:n ja 11 luvun 8 §:n muuttamisesta, laki ulkomaalaislain 12 §:n muuttamisesta, laki valtion virkamieslain 7 §:n muuttamisesta, laki rikoslain 16 luvun muuttamisesta, laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 12 §:n muuttamisesta, laki Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen ja tiedustelutietojen vaihdon yksinkertaistamisesta tehdyn neuvoston puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta, laki valmisteverotuslain 4 ja 103 §:n muuttamisesta, laki haastemieslain 6 §:n muuttamisesta, laki ulosottokaaren 3 luvun 70 §:n muuttamisesta ja laki tullilain 46 ja 47 §:n muuttamisesta annetun lain kumoamisesta (HE 174/2014 vp). Lakiin rikostorjunnasta Tullissa siirretään tullilaissa olevat rikostorjuntaa koskevat säännökset. Säännökset ja Tullin toimivaltuudet tarkennetaan vastaamaan esitutkintalaissa, pakkokeinolaissa ja poliisilaissa säädettyä. Muiden lakien muutokset ovat pääosin teknisiä. Lait tulevat voimaan 1.6.2015. (VM neuvotteleva virkamies Jere Lumme 0295 530 041)
Tiedote

Laki henkilötietojen käsittelystä Tullissa, laki tullilain eräiden säännösten kumoamisesta, laki pakkokeinolain 10 luvun 56 ja 57 §:n muuttamisesta, laki poliisin, Tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta annetun lain 6 §:n muuttamisesta, laki henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa annetun lain 16 §:n muuttamisesta, laki Euroopan yhteisön rajan yli kuljetettavan käteisrahan valvonnasta annetun lain muuttamisesta, laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 12 §:n muuttamisesta, laki asevelvollisuuslain 96 §:n muuttamisesta, laki Europolia koskevan päätöksen eräiden säännösten täytäntöönpanosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta, laki Eurojustia koskevan päätöksen eräiden määräysten täytäntöönpanosta annetun lain 10 §:n muuttamisesta, laki Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen ja tiedustelutietojen vaihdon yksinkertaistamisesta tehdyn neuvoston puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta, laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 17 §:n muuttamisesta, laki eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain 17 §:n muuttamisesta, laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain 46 g §:n muuttamisesta ja laki sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetun lain 91 §:n muuttamisesta (HE 351/2014 vp). Laki henkilötietojen käsittelystä Tullissa sisältää tullilaissa olevat henkilörekisterisäännökset. Laissa säädetään aiempaa täsmällisemmin Tullin henkilörekistereistä ja henkilötietojen käsittelystä. Muiden lakien muutokset ovat pääosin teknisiä. Lait tulevat voimaan 1.6.2015. (VM neuvotteleva virkamies Jere Lumme 0295 530 041)
Tiedote

Laki tuloverolain muuttamisesta, laki verontilityslain muuttamisesta ja laki Verohallinnosta annetun lain 30 ja 31 §:n muuttamisesta (HE 302/2014 vp). Tuloverolakia muutetaan siten, että yhteisön ja yhteisetuuden tulosta ei suoriteta verovuodesta 2016 lähtien veroa enää seurakunnalle, vaan ainoastaan valtiolle ja kunnalle. Verontilityslakia muutetaan siten, että evankelis-luterilaiset ja ortodoksiset seurakunnat eivät saa osuutta yhteisöveron tuotosta verovuodesta 2016 lähtien, mikä lisää valtion osuutta yhteisöveron tuotosta. Lisäksi Verohallinnosta annetusta laista kumotaan viittaukset seurakuntien osuuteen yhteisöveron tuotosta sekä seurakuntien asemaan yhteisöveron saajana. Lait tulevat voimaan 1.1.2016. (VM neuvotteleva virkamies Merja Taipalus 0295 530 052)

Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta (HE 181/2014 vp). Lakiin tehdään eräitä erillisiin asiakokonaisuuksiin liittyviä muutoksia ja sitä selkeytetään lisäämällä otsikot kaikkiin lain pykäliin. Laki tulee voimaan 1.6.2015. (OKM johtaja Jorma Waldén 0295 330 338)

Laki tekijänoikeuslain 25 i ja 47 §:n muuttamisesta (HE 305/2014 vp). Tekijänoikeuslakiin otetaan säännökset tekijän, tuottajan ja esittävän taiteilijan oikeudesta saada korvaus edelleen lähettämisestä, jollei edelleen lähettäjä näytä toteen, että korvaus on jo maksettu. Laki tulee voimaan 1.6.2015. (OKM johtaja Jorma Waldén 0295 330 338)

Laki ulkorajan ylittävästä yhteistyöstä (HE 342/2014 vp).  Lakiin ulkorajan ylittävästä yhteistyöstä otetaan tarkemmat säännökset Euroopan naapuruusvälineestä osarahoitettavien ohjelmien valmistelusta ja toimeenpanosta. Lisäksi lakiin sisältyvät säännökset ohjelmien toteuttamiseksi käytettävän rahoituksen myöntämisestä, hallinnoinnista, valvonnasta ja tarkastuksesta. Yhteen lakiin kootaan ulkorajalla tapahtuvan yhteistyön Euroopan naapuruusvälineen käyttöönoton edellyttämät säännökset. Laki tulee voimaan 1.6.2015. (TEM hallitusneuvos Tuula Manelius 0295 064 909)

Laki ydinenergialain muuttamisesta ja laki säteilylain muuttamisesta (HE 320/2014 vp). Säteilyturvakeskuksen toimivaltaa laajennetaan ympäristön säteilyvalvonnassa ja Säteilyturvakeskukselle annetaan määräyksenantovalta ydinturvallisuutta koskevissa asioissa. Ydinenergialakiin lisätään säännökset valtioneuvoston periaatepäätökseen sisällytettävistä ehdoista sekä Säteilyturvakeskuksen lupahakemuksen johdosta antamasta lausunnosta. Ydinlaitoksen haltijalta kerättävää ydinturvallisuustutkimusmaksua ja jätehuoltovelvolliselta perittävää maksua korotetaan määräajaksi ydinturvallisuus- ja ydinjätehuollon tutkimuksen infrastruktuurin kehittämiseksi. Säteilylakia muutetaan siten, että Säteilyturvakeskuksen toimivaltaa ympäristön säteilyvalvonnassa vahvistetaan sekä laajennetaan Säteilyturvakeskuksen valtuutta antaa säteilyn käytön turvallisuutta koskevia määräyksiä. Lait tulevat voimaan 1.7.2015. (TEM neuvotteleva virkamies Sari Alho 0295 049 007)

Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain muuttamisesta ja laki lähetetyistä työntekijöistä annetun lain muuttamisesta (HE 161/2014 vp). Tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain mukaista seuraamusjärjestelmää kiristetään ja yhdenmukaistetaan. Lisäksi tilaajan selvitysvelvollisuutta täydennetään velvollisuudella selvittää sopimuspuolen lakisääteinen työterveyshuollon järjestäminen. Lakia selkeytetään myös verovelkatodistuksen esittämisen osalta. Eläkevakuuttamista koskevien tietojen osalta molempiin lakeihin kirjataan yksityiskohtaiset säännökset siltä osin kuin kysymys on sopimuspuolen sopimuskauden aikana lähetetyistä työntekijöistä, joita työnantajalla ei ole velvollisuutta Euroopan unionin sääntelyn perusteella vakuuttaa Suomessa. Lait tulevat voimaan 1.9.2015. (TEM neuvotteleva virkamies Jan Hjelt 0295 048 940)
Tiedote

Laki eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista (HE 323/2014 vp). Laki eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista sisältää asbestipurkutyölupaa koskevat olennaiset säännökset. Laissa säädetään myös asbestipurkutyöntekijältä edellytettävästä pätevyydestä sekä myönnetyistä asbestipurkutyöluvista ja asbestipurkutyöhön pätevistä henkilöistä pidettävistä rekistereistä. Laki tulee voimaan 1.1.2016. (STM johtaja Antti Janas 0295 163 501)

Ilmastolaki (HE 82/2014 vp). Ilmastolaki on valtion viranomaisia koskeva tavoitteellinen puitelaki, johon ei sisälly eri toimialoja koskevaa aineellista lainsäädäntöä. Lailla asetetaan Suomen kansainvälisiin sopimuksiin, Euroopan unionin lainsäädäntöön ja poliittisiin sitoumuksiin perustuva kasvihuonekaasujen pitkän aikavälin päästövähennystavoite. Ilmastolailla säädetään ilmastopolitiikan keskipitkää ja pitkää aikaväliä koskevista suunnitelmista, joilla pyritään lain kattamalta osalta vähentämään kasvihuonekaasujen päästöjä ja tältä osin hillitsemään ilmastonmuutosta. Lisäksi laissa säädetään myös ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelmasta, jonka avulla pyritään vahvistamaan valmiuksia hallita ilmastonmuutokseen liittyvät riskit ja sopeutua ilmastonmuutokseen. Eduskunnan myötävaikutus ilmastopolitiikan muotoutumiseen taataan lakisääteisellä selontekomenettelyllä sekä eduskunnalle toimitettavan ilmastovuosikertomuksen avulla. Ilmastolaissa säädetään myös ministeriöiden ilmastolain mukaisista tehtävistä. Ilmastopolitiikassa tarvittavan riippumattoman tieteellisen tiedon turvaamiseksi asetetaan tieteellinen asiantuntijaelin. Laki tulee voimaan 1.6.2015. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että ilmastolain toimeenpano ei lisää kansalaisten, yritysten tai maanviljelijöiden hallinnollista taakkaa, vaan ainoastaan ohjaa ja koordinoi viranomaistoimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi. (YM ympäristöneuvos Magnus Cederlöf 0295 250 060)
Tiedote

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti hyväksyisi Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kesken Kööpenhaminassa 19.11.1934 tehdyn perintöä, testamenttia ja pesänselvitystä koskevan sopimuksen muuttamisesta Kööpenhaminassa 1.6.2012 Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä tehdyn sopimuksen ja vahvistaisi lain pohjoismaiden välillä tehdyn perintöä, testamenttia ja pesänselvitystä koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, lain perintöasioista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta ja lain perintökaaren 26 luvun 20 §:n muuttamisesta (HE 361/2014 vp). Sopimuksen voimaansaattamislain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Laki perintöasioista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta ja laki perintökaaren 26 luvun 20 §:n muuttamisesta tulevat voimaan 17.8.2015. (OM lainsäädäntöneuvos Outi Kemppainen 0295 150 260)
Tiedote

 

 

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti antaisi seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa. Konsulipalvelulain muutoksen johdosta tasavallan presidentin asetus ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista edellyttää uudistamista, jotta ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalvelujen järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa voitaisiin säätää samassa tasavallan presidentin asetuksessa. Uudistustarpeen laajuuden vuoksi on tarkoituksenmukaista antaa uusi asetus, jolla voimassa oleva asetus kumotaan. Uusi asetus korvaa nykyisen tasavallan presidentin asetuksen Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista. Asetus tulee voimaan 1.9.2015. (UM lähetystöneuvos Teemu Turunen 0295 351 063)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Dar es Salaamin suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Sinikka Antilan edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2015. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Ulkoasiainneuvos Pekka Hukka Dar es Salaamissa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2015 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Laamanni Erkki Tuomas Nurmi Helsingin käräjäoikeuden laamannin virkaan 1.8.2015 lukien, määräaikainen kansliapäällikkö, hallinto-oikeustuomari Ann-Mari Marjukka Pitkäranta Hämeenlinnan hallinto-oikeuden ylituomarin virkaan 1.6.2015 lukien, määräaikainen kansainvälinen rikostuomari, hovioikeudenneuvos Timo Pekka Vilhelm Vuojolahti Etelä-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.7.2015 lukien, hallinto-oikeustuomari Irmeli Tuulia Rautaharkko Hämeenlinnan hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.6.2015 lukien, hallinto-oikeustuomari Minna Kristiina Koskinen Hämeenlinnan hallinto-oikeuden toiseksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.6.2015 lukien ja hallinto-oikeustuomari Elina Marjatta Tanskanen Hämeenlinnan hallinto-oikeuden kolmanneksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.6.2015 lukien. Kihlakunnansyyttäjä Tero Tapio Vauhkonen Itä-Suomen hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.7.2015 lukien, käräjätuomari Tiina Maria Kiviranta Itä-Suomen hovioikeuden toiseksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.8.2015 lukien, määräaikainen hovioikeudenneuvos, viskaali Janne Markus Arvela Itä-Suomen hovioikeuden kolmanneksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.6.2015 lukien ja määräaikainen käräjätuomari, viskaali Minna Kristiina Huttunen Itä-Suomen hovioikeuden neljänneksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.6.2015 lukien. Määräaikainen hovioikeudenneuvos, lainsäädäntöneuvos Jukka Ilmari Lindstedt Helsingin hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.6.2015 lukien ja määräaikainen hovioikeudenneuvos, oikeussihteeri Tarja Helena Raiskinen Helsingin hovioikeuden toiseksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.6.2015 lukien. Kihlakunnansyyttäjä Pia Pauliina Porkka Keski-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.9.2015 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 0295 150 428)

Käräjätuomari Juha Tapani Parmio Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.6.2015 lukien, käräjätuomari Ari Niilo Ilmari Prykäri Varsinais-Suomen käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.8.2015 lukien ja käräjätuomari Kirsti Marianne Avola Varsinais-Suomen käräjäoikeuden toiseksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.9.2015 lukien. Määräaikainen käräjätuomari, viskaali Janne Valtteri Kartio Satakunnan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.7.2015 lukien ja määräaikainen käräjätuomari, viskaali Jari Juhani Raappana Tuusulan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.6.2015 lukien. Määräaikainen käräjätuomari, viskaali Tiina Susanna Nurmimäki Helsingin käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.6.2015 lukien, määräaikainen käräjätuomari, viskaali Erja Johanna Kalske-Haikonen Helsingin käräjäoikeuden toiseksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.8.2015 lukien ja määräaikainen käräjätuomari Tero Mikael Kujala Helsingin käräjäoikeuden kolmanneksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.9.2015 lukien. Määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Tuomas Kalervo Salo Hämeenlinnan hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.6.2015 lukien ja määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Jukka Antero Anttila Hämeenlinnan hallinto-oikeuden toiseksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.6.2015 lukien. (OM hallitusneuvos Anne Hallavainio 0295 150 458)

Eversti Juha Isto Tapani Wihersaarelle puolustusasiamiehen tehtävään Turkissa, Israelissa ja Egyptissä annettujen määräysten peruuttaminen 1.8.2015 lukien asemapaikkana Ankara ja komentaja Jyrki Jaakko Litmasen määrääminen puolustusasiamieheksi Turkkiin ja Israeliin 1.8.2015 lukien asemapaikkana Ankara. Komentaja Mika Jukka Immoselle puolustusasiamiehen tehtävään Norjassa, Tanskassa ja Hollannissa annettujen määräysten peruuttaminen 1.8.2015 lukien asemapaikkana Oslo, komentaja Kari Tapani Huhtalalle puolustusasiamiehen tehtävään Kiinassa, Japanissa ja Etelä-Koreassa annettujen määräysten peruuttaminen 1.8.2015 lukien asemapaikkana Peking ja everstiluutnantti Matti Juhani Laakkosen määrääminen puolustusasiamieheksi Kiinaan, Japaniin ja Etelä-Koreaan 1.8.2015 lukien asemapaikkana Peking. Everstiluutnantti Simo Matti Hautalalle puolustusasiamiehen tehtävään Isossa-Britanniassa ja Irlannissa annettujen määräysten peruuttaminen 1.8.2015 lukien asemapaikkana Lontoo ja everstiluutnantti Janne Miika Ilomäen määrääminen puolustusasiamieheksi Isoon-Britanniaan ja Irlantiin 1.8.2015 lukien asemapaikkana Lontoo. Everstiluutnantti Simo Erik Pesulle puolustusasiamiehen tehtävään Kazakstanissa, Tadzhikistanissa ja Kirgisiassa ja apulaispuolustusasiamiehen tehtävään Venäjällä ja Valko-Venäjällä annettujen määräysten peruuttaminen 1.8.2015 lukien asemapaikkana Moskova. Everstiluutnantti Markku Tapio Viitasaarelle apulaispuolustusasiamiehen tehtävään Yhdysvalloissa ja Kanadassa annettujen määräysten peruuttaminen 1.8.2015 lukien asemapaikkana Washington D.C. ja everstiluutnantti Pasi Petteri Tolvasen määrääminen apulaispuolustusasiamieheksi Yhdysvaltoihin ja Kanadaan 1.8.2015 lukien asemapaikkana Washington D.C. (PLM ylitarkastaja Aila Helenius 0295 140 432)

Everstiluutnantti Kimmo Tuomas Tarvaiselle puolustusasiamiehen tehtävään Tsekissä ja Puolassa ja apulaispuolustusasiamiehen tehtävään Saksan liittotasavallassa annettujen määräysten peruuttaminen 1.8.2015 lukien asemapaikkana Berliini ja everstiluutnantti Lars Niclas Christian von Bonsdorffin määrääminen puolustusasiamieheksi Tsekkiin ja apulaispuolustusasiamieheksi Saksan liittotasavaltaan 1.8.2015 lukien asemapaikkana Berliini. Komentaja Arvi Ilkka Juhani Tavailan määrääminen puolustusasiamieheksi Hollantiin 1.8.2015 lukien asemapaikkana Berliini sekä everstiluutnantti Janne-Pekka Sarpoman määrääminen puolustusasiamieheksi Norjaan, Tanskaan ja Islantiin 1.8.2015 lukien asemapaikkana Oslo. (PLM ylitarkastaja Aila Helenius 0295 140 432)

Everstiluutnantti Simo Erik Pesun määrääminen puolustusasiamieheksi Uzbekistaniin 23.5.2015 lukien asemapaikkana Moskova. (PLM ylitarkastaja Aila Helenius 0295 140 432)

Everstiluutnantti Pertti Juhani Kelloniemelle suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajaksi Libanonissa (Commander Finnish-Irish Battalion, UNIFIL) annetun määräyksen peruuttaminen 25.8.2015 lukien ja everstiluutnantti Kari Tauno Antero Kaakisen määrääminen tähän tehtävään 25.8.2015 lukien. (PLM ylitarkastaja Aila Helenius 0295 140 432)

 
Sivun alkuun