Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvoston yleisistunto 21.9.2017

Valtioneuvoston viestintäosasto 21.9.2017 13.21
Tiedote 415/2017

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 21.9.2017 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 126/2017 vp) eduskunnalle laiksi ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain muuttamisesta. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi korvausjärjestelmän kehittämiseksi tarpeellisia muutoksia ja samalla poistetaan päällekkäistä sääntelyä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2018. (UM hallintojohtaja Ari Rouhe 0295 350 679)

Hallituksen esitys (HE 127/2017 vp) eduskunnalle vuoden 2017 toiseksi lisätalousarvioksi. Lisätalousarvioesityksessä ehdotetaan määrärahoihin 19 miljoonaa euroa ja varsinaisiin tuloihin 1 047 miljoonaa euroa lisäystä. Esitys vähentää valtion nettolainanoton tarvetta 1 028 miljoonalla eurolla, jolloin valtion nettolainanotoksi vuonna 2017 arvioidaan 4,4 miljardia euroa. Jakamattomaksi varaukseksi loppuvuodeksi jää 95 miljoonaa euroa. (VM osastopäällikkö Hannu Mäkinen 0295 530 330)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 21.9.2017 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan valtion virkamieslakiin (750/1994) viime vuosina tehtyjen muutosten sekä eräiden muiden lainsäädäntömuutosten takia. Asetus tulee voimaan 1.10.2017. (VM neuvotteleva virkamies Riitta Bäck 0295 530 116)

Valtioneuvoston asetus Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta. Asetuksen 1 §:ää muutetaan siten, että siihen lisätään maininta mahdollisuudesta tuottaa asiakkaille muita vastaavia hallinnon tuki- ja asiantuntijapalveluita, ja että palvelukeskuksen asiakkaana voivat olla jatkossa liikelaitokset ja valtion kokonaan omistamat osakeyhtiöt, joiden julkisten palveluiden tuottamisesta säädetään lailla. Kolmas muutos liittyy pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman perusteella valtiovarainministeriössä asetettuun Kirjanpito- ja tilinpäätöstehtävien keskittämistä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukseen koskevaan hankkeeseen (ns. Kiti-hanke). Hankkeen toimeenpano edellytti valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) muutosta. Lakimuutos astuu voimaan 1.10.2017 ja sen myötä myös asetusta muutetaan siten, että asetus päivitetään vastaamaan lakimuutosta. (VM neuvotteleva virkamies Marjaana Laine 0295 530 304)

Valtioneuvoston asetus työ- ja elinkeinoministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta. Asetuksen 3 §:ää ministeriön organisaatiosta muutetaan. Uudistamistarpeeseen vaikuttavat sekä sisäiset että ulkoiset seikat. Uudistus tarkoittaa sekä toimintatapa- että organisaatiomuutoksia ministeriössä. Organisaatiouudistuksen jälkeen ministeriössä on nykyisen viiden osaston sijasta neljä toiminnallisesti suurempaa osastoa (energia, innovaatiot ja yritysrahoitus, alueet ja kasvupalvelut, työllisyys ja toimivat markkinat), joilla kaikilla on politiikkavastuita, lainsäädäntötehtäviä, hallinnon tai palvelujärjestelmien ohjausta sekä toimintojen kehittämistä. Ministeriön uusi organisaatio aloittaa 1.1.2018, jolloin myös asetus tulee voimaan. (TEM hallitusneuvos Kari Klemm 0295 063 523)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 21.9.2017 seuraavat päätökset:

Päätös vahvistaa valtioneuvoston päätöksentekoa tukeva selvitys- ja tutkimussuunnitelma 2018. Suunnitelman tavoitteena on varmistaa vahva ja horisontaalinen tietopohja yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi ja luoda perusta selvitys- ja tutkimustiedon systemaattiselle ja laaja-alaiselle käytölle valtioneuvoston ja sen ministeriöiden päätöksenteossa. (VNK alivaltiosihteeri Timo Lankinen 0295 160 300)
Tiedote

Päätös myöntää määräaikaiselle oikeusneuvokselle, hallinto-oikeustuomari Taina Pyysaarelle ero oikeudenkäyntiavustajalautakunnan jäsenen tehtävästä ja nimittää hänen seuraajakseen markkinaoikeustuomari Markus Matias Mattila 1.10.2017 lukien lautakunnan 31.12.2019 päättyväksi toimikaudeksi. (OM hallitussihteeri Mika Risla 0295 150 190)

Päätös myöntää Mikko Koskiselle ero Opetushallituksen johtokunnan jäsenen tehtävästä ja Saara-Sofia Sirénille johtokunnan varajäsenen tehtävästä ja määrätä jäseneksi koulutusasioiden päällikkö Mikko Heinikoski ja varajäseneksi kansanedustaja Anne-Mari Virolainen johtokunnan 30.9.2019 päättyväksi toimikaudeksi. (OKM johtaja Kirsi Kangaspunta 0295 330 136)

Päätös asettaa yritystukineuvottelukuntaan hallitusneuvos Anne Kumpulan tilalle neuvotteleva virkamies Kirsi Talonen ja kulttuuriasiainneuvos Heidi Sulanderin tilalle hallitusneuvos Merja Leinonen, hallitusneuvos Tuomo Suvannon tilalle ylitarkastaja Tatu Giordani ja neuvotteleva virkamies Tuija Groopin tilalle työmarkkinaneuvos Jarmo Palm neuvottelukunnan 31.12.2019 päättyväksi toimikaudeksi. (TEM neuvotteleva virkamies Anne Rothovius 0295 063 532)

Päätös myöntää johtaja Jukka Ihanukselle ero työsuhdekeksintölautakunnan varajäsenen tehtävästä ja nimittää hänen tilalleen lakimies Hannele Vettainen, myöntää asiantuntija Veli Sindalle ero työsuhdekeksintölautakunnan jäsenen tehtävästä ja nimittää hänen tilalleen erityisasiantuntija Jaakko Laurila, myöntää asiantuntija Miira Kaukolinnalle ero työsuhdekeksintölautakunnan varajäsenen tehtävästä ja nimittää hänen tilalleen asiantuntija Manu Laapas, myöntää erityisasiantuntija Jaakko Laurilalle ero työsuhdekeksintölautakunnan varajäsenen tehtävästä ja nimittää hänen tilalleen asiantuntija Niina Harjunheimo lautakunnan 31.12.2018 päättyväksi toimikaudeksi. (TEM hallitussihteeri Paula Laine-Nordström 0295 047 110)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 21.9.2017 seuraavat nimitysasiat:

Valtioneuvosto myönsi Suvi Albertille virkavapautta valtioneuvoston kanslian neuvottelevan virkamiehen virasta 1.10.2017-30.9.2020. (VNK erityisasiantuntija Anna Leppäkoski 0295 160 418)

Ulkoasiainneuvos Leena-Kaisa Mikkola ulkoasiainministeriön Afrikan ja Lähi-idän osaston osastopäällikön tehtävään 1.10.2017-31.8.2021. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Valtioneuvosto myönsi neuvotteleva virkamies Mikko Nygårdille virkavapautta sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta 1.10.2017-31.12.2019. (STM vanhempi hallitussihteeri Arita Kaario 0295 163 522)

Sivun alkuun