Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvoston yleisistunto 22.2.2018

Valtioneuvoston viestintäosasto 22.2.2018 13.27
Tiedote 85/2018

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset ja ratkaisuehdotukset tasavallan presidentille.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 22.2.2018 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 7/2018 vp) eduskunnalle laiksi maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta. Maatalouden harjoittajille palautettaisiin valmisteveroa väliaikaisesti korotettuna vuoden 2017 aikana maataloudessa käytetystä kevyestä polttoöljystä. Lisäpalautusta maksettaisiin 7,70 senttiä litralta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.5.2018. Lisäpalautus maksettaisiin vuodelta 2017 maksettavan energiaveron palautuksen yhteydessä. (VM neuvotteleva virkamies Krista Sinisalo 0295 530 248)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 8/2018 vp) eduskunnalle laiksi Ruokavirastosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Lailla perustettaisiin maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalle uusi virasto, johon yhdistettäisiin Elintarviketurvallisuusviraston ja Maaseutuviraston tehtävät. Uuteen virastoon myös siirrettäisiin Maanmittauslaitoksesta tehtävät, jotka liittyvät tietohallinnon palvelujen tuottamiseen perustettavalle virastolle sekä laajemmin maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virastoille ja laitoksille. Perustettavaan virastoon siirrettäisiin lisäksi Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta kasvinsuojeluaineiden käytön valvontaan liittyvät tehtävät. Uuden viraston nimeksi esitetään Ruokavirastoa. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2019. (MMM lainsäädäntöneuvos Johanna Wallius 0295 162 244)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 22.2.2018 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus eräistä vesialueelle sijoitettavista johdoista. Asetuksella säädetään jokien ja purojen alitse tehtävistä johdoista annettavista ilmoituksista, johdon sijoituspaikan valintaa koskevista vaatimuksista, hankkeen toteuttamistavasta ja valmistumisesta ilmoittamisesta. Asetus tulee voimaan 1.3.2018. (OM lainsäädäntöneuvos Jari Salila 0295 150 584)

Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuonna 2018 annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta. Muutoksilla saatetaan asetus vastaamaan terminologialtaan ja sisällöltään uuden alkoholilain mukaisia suoritteita. Asetus tulee voimaan 1.3.2018. (VM lainsäädäntöneuvos Jaska Siikavirta 0295 530 370)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2017 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n ja liitteen muuttamisesta. Asetuksen 6 pykälän 1 momenttia muutetaan siten, että sekä koneellisesti jäähdytettyjen varastojen että muiden varastojen tukitasoja alennetaan. Samalla muutetaan asetuksen liitettä siten, että tuen maksu mahdollisimman tarkasti Euroopan komission päätöksen K(2014) 510 enimmäismäärän mukaisesti tulee mahdolliseksi. Asetus tulee voimaan 28.2.2018. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 0295 162 347)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksen, luonnonhaittakorvauksen, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen ja ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen hakemisesta vuonna 2018. Asetuksen mukaan uutta ympäristösitoumusta ei ole mahdollista antaa vuonna 2018. Ympäristösopimuksista voi tehdä ainoastaan kosteikon hoitoa koskevan sopimuksen sekä maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitoa koskevan sopimuksen. Vuonna 2018 voi antaa uuden luonnonmukaista tuotantoa ja luonnonmukaista kotieläintuotantoa koskevan sitoumuksen. Asetuksella säädetään myös luonnonhaittakorvauksen hakemisesta. Vuonna 2018 ei-tuotannollisia investointeja koskevaa korvausta ei myönnetä uusiin kosteikkoinvestointeihin tai perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten alkuraivaukseen ja aitaamiseen. Asetuksessa tarkoitetuista tukiohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista aiheutuvat kustannukset katetaan valtiontalouden kehyspäätösten ja valtion talousarvioiden mukaisten määrärahojen ja henkilötyövuosimäärien puitteissa. Asetus tulee voimaan 27.2.2018. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 0295 162 248)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 25 §:n ja liitteen 13 muuttamisesta. Asetuksen 25 pykälää muutetaan siten, että saneerauskasveista voidaan myöntää ympäristökorvausta viljelykierrossa perunaa, sokerijuurikasta tai avomaan puutarhakasveja viljeleville maatiloille sellaisilta peruslohkon aloilta, joilla on tukihakemuksessa ilmoitettu viljeltävän jotakin mainituista kasveista vuonna 2015, 2016 tai 2017. Asetusmuutos rajaa ympäristökorvauksen kyseisen toimenpiteen toteuttamisen nykyistä paremmin maatiloille, jotka kärsivät perunan, sokerijuurikkaan ja avomaan puutarhakasvien yksipuolisen viljelyn aiheuttamista kasvinsuojeluongelmista. Lisäksi asetuksen liitteeseen 13 tehdään teknisluonteinen muutos. Asetus tulee voimaan 27.2.2018. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 0295 162 248)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että maa- ja metsätalousministeriön edustaja toimii neuvottelukunnassa jäsenen asemasta pysyvänä asiantuntijana. Asetus tulee voimaan 26.2.2018. (MMM vanhempi hallitussihteeri Jukka Mirvo 0295 162 468)

Valtioneuvoston asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta. Asetuksen 3 pykälää muutetaan siten, että työttömyyskassa voi noudattaa liikkuvuusavustuksen maksamisessa samoja maksujaksoja kuin soviteltua ansiopäivärahaa maksettaessa. Asetus tulee voimaan 1.3.2018. (TEM vanhempi hallitussihteeri Timo Meling 0295 049 084)

Valtioneuvoston asetus alkoholilain täytäntöönpanosta. Asetuksella annetaan tarkemmat säännökset lupahakemuksen sisällöstä ja hakemukseen liitettävistä selvityksistä, tilaisuuksissa ja tapahtumissa tapahtuvan anniskelun tilojen ja alueen hyväksymismenettelystä sekä tilaisuudesta ilmoittamisesta, alkoholiyhtiön päätöksenteon menettelystä ja päätöksenteon perusteiden julkistamisesta valmistajille ja myyjille sekä anniskelun jatkoaikailmoituksesta ja siihen liitettävistä selvityksistä. Asetus tulee voimaan 1.3.2018. (STM hallitusneuvos Ismo Tuominen 0295 163 341)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 22.2.2018 seuraavat päätökset:

Päätös määrätä johtava työmarkkina-asiamies Heikki Juhani Saaristo vakuutusoikeuden työoloja tai yritystoimintaa tuntevaksi asiantuntijajäseneksi käsittelemään ja ratkaisemaan oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa annetun lain 6 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuja asioita (kunnan palveluksessa olevien ansioeläkeasiat) ja johtava asiantuntija Miia Pauliina Kannisto vakuutusoikeuden työoloja tai yritystoimintaa tuntevaksi asiantuntijajäseneksi käsittelemään ja ratkaisemaan oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa annetun lain 6 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuja asioita (työttömyysturva-asiat) 1.3.2018 lukien 31.12.2019 päättyväksi toimikaudeksi. (OM erityisasiantuntija Anu Koivuluoma 0295 150 228)

Päätös nimetä työ-, koulutus- ja elinkeinoasiain neuvosto toimikaudeksi 22.2.2018-21.2.2021. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtajana toimii käsiteltävästä asiasta riippuen työministeri tai opetusministeri. Elinkeinopolitiikkaan liittyvien asioiden käsittelyyn osallistuu myös elinkeinoministeri. Varapuheenjohtajat: ylijohtaja Pekka Timonen (työmarkkinaneuvos Kimmo Ruth) työ- ja elinkeinoministeriö, kansliapäällikkö Anita Lehikoinen (suunnittelupäällikkö Kirsi Kangaspunta) opetus- ja kulttuuriministeriö; jäsenet: puheenjohtaja Olli Luukkainen Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry/AKAVA ry (kehitysjohtaja Anja Uljas Suomen Ekonomit ry/AKAVA ry), johtaja Riikka Heikinheimo (johtava asiantuntija Mirja Hannula) Elinkeinoelämän keskusliitto EK, johtaja Ilkka Oksala (asiantuntija Mikko Räsänen) Elinkeinoelämän keskusliitto EK, työmarkkinajohtaja Vuokko Piekkala (neuvottelupäällikkö Oili Marttila) Kirkon työmarkkinalaitos, kehittämispäällikkö Terttu Pakarinen (neuvottelupäällikkö Jorma Palola) Kunnallinen työmarkkinalaitos, koulutusjohtaja Susanna Aro (kehitysjohtaja Markus Lassheikki) Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, ylijohtaja Jorma Vuorio (kehittämisjohtaja Harri Martikainen) sisäministeriö, kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee (osastopäällikkö, ylijohtaja Raimo Antila) sosiaali- ja terveysministeriö, hankepäällikkö Saana Siekkinen (koulutusasioiden päällikkö Mikko Heinikoski) Suomen Ammattiliittojen keskusjärjestö SAK ry, johtaja Veli-Matti Lamppu (työmarkkinajohtaja Janne Makkula) Suomen Yrittäjät ry, puheenjohtaja Antti Palola (johtaja Taina Vallander) Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry, neuvottelujohtaja Seija Petrow (neuvotteleva virkamies Anna Kaarina Piepponen) Valtion työmarkkinalaitos, alivaltiosihteeri Timo Lankinen (erityisasiantuntija Kimmo Hyrsky) valtioneuvoston kanslia ja valtiosihteeri, kansliapäällikkö Martti Hetemäki (budjettineuvos, apulaisbudjettipäällikkö Juha Majanen) valtiovarainministeriö. (TEM vanhempi hallitussihteeri Timo Meling 0295 049 084)

Päätös asettaa valtuuskunta YK:n huumausainetoimikunnan 61. istuntoon 12.-16.3.2018 Wienissä. Valtuuskunnan johtaja on pysyvä edustaja, suurlähettiläs Hannu Kyröläinen Suomen pysyvästä edustustosta Wienin YK-järjestöissä, varajohtaja on neuvotteleva virkamies Elina Kotovirta sosiaali- ja terveysministeriöstä ja jäsenet ovat lähetystöneuvos Terhi Bunders Suomen pysyvästä edustustosta Wienin YK-järjestöissä, ylitarkastaja Anne Lamminmäki sisäministeriöstä, ylitarkastaja Katja Pihlainen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeasta, poliisitarkastaja Jaakko Sonck Poliisihallituksesta, erikoissuunnittelija Sanna Kailanto Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksesta, harjoittelija Ina Hourula Suomen pysyvästä edustustosta Wienin YK-järjestöissä ja toiminnanjohtaja Mirka Vainikka Irti Huumeista ry:stä. (STM neuvotteleva virkamies Maria Waltari 0295 163 337)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 22.2.2018 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 7/2018 vp) eduskunnalle ehdotuksista EU-tason tietojärjestelmien yhteentoimivuutta säätelevän kehyksen perustamisesta. Ehdotusten tavoitteena on parantaa Schengenin ulkorajojen hallintaa sekä unionin sisäistä turvallisuutta lisäämällä EU-tason tietojärjestelmien yhteentoimivuutta, varmistamalla viranomaisen nopea ja kontrolloitu pääsy tietoon, helpottamalla kolmannen maan kansalaisten henkilöllisyyden tarkistamista sekä nopeuttamalla lainvalvontaviranomaisten pääsyä muihin kuin lainvalvontatarkoitusta varten perustettuihin järjestelmiin tiettyjen edellytysten mukaisesti. (SM lainsäädäntöneuvos Hannele Taavila 0295 488 568)
Tiedote

Valtioneuvoston kirjelmä (U 8/2018 vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi aluksilta peräisin olevan jätteen toimittamiseen tarkoitetuista satamassa olevista vastaanottolaitteista sekä direktiivin 2000/59/EY kumoamisesta ja direktiivien 2009/16/EY ja 2010/65/EU muuttamisesta (alusjätedirektiivi). Direktiiviehdotuksella ehdotetaan kumottavaksi voimassa oleva alusjätedirektiivi ja korvaamaan se uudella direktiivillä. Direktiiviehdotuksella varmistettaisiin, että satamissa on saatavilla aluksilta peräisin olevien jätteiden vastaanottolaitteet ja että jäte toimitetaan vastaanottolaitteisiin. Direktiiviehdotuksella pyritään päivittämään ja yhdenmukaistamaan sääntelykehystä ja linjaamaan EU:n järjestelmä mahdollisimman pitkälle Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMOn MARPOL 73/78 -yleissopimuksen sääntelyn kanssa. (LVM ylitarkastaja Vilja Klemola 0295 342 905)

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Zagrebin suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Risto Piipposen sivuakkreditointi Vatikaaniin. (UM lähetystöneuvos Jyri Järviaho 0295 351 449)

Ulkoministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään, ulkoasiainneuvos Seija Toron valtuuttaminen toimimaan myös Senegalissa ja ulkoministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään, ulkoasiainneuvos Jukka Pietikäisen valtuuttaminen toimimaan myös Surinamessa sekä Grenadassa. (UM lähetystöneuvos Jyri Järviaho 0295 351 449)

Sivun alkuun