Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvoston yleisistunto 22.3.2018

Valtioneuvoston viestintäosasto 22.3.2018 13.29
Tiedote 146/2018

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset ja ratkaisuehdotukset tasavallan presidentille.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 22.3.2018 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 21/2018 vp) eduskunnalle laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Uudella lailla pantaisiin täytäntöön tutkimusta, opiskelua, harjoittelua, vapaaehtoistyötä, oppilasvaihto-ohjelmaa tai koulutushanketta ja au pairina työskentelyä varten tapahtuvan kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksiä koskeva direktiivi. Direktiivi pantaisiin täytäntöön tutkijoiden, opiskelijoiden, työharjoittelijoiden ja vapaaehtoisten osalta. Uudessa laissa säädettäisiin maahantulon ehdoista, myönnettävistä oleskeluluvista ja oikeuksista maassaolon aikana. Laissa säädettäisiin lisäksi tutkijoiden ja heidän perheenjäsentensä sekä opiskelijoiden oikeudesta liikkua toisen jäsenvaltion myöntämällä oleskeluluvalla Suomeen. Ulkomaalaislaissa säädettäisiin direktiivin täytäntöönpanoon liittymättä au pair -sijoituksen perusteella myönnettävästä oleskeluluvasta. Esityksen keskeisen sisällön muodostaisi direktiivin tarkoittama kolmansien maiden kansalaisten yhdenvertainen kohtelu Suomen kansalaisten kanssa. Sen toteuttamiseksi ehdotetaan useita muutoksia sosiaaliturvaa ja terveydenhoitoa koskevaan lainsäädäntöön. Samalla otettaisiin käyttöön direktiivissä sallitut poikkeukset yhdenvertaisesta kohtelusta. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 15.5.2018. (SM johtava asiaintuntija Jarmo Tiukkanen 0295 488 606)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 22.3.2018 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Filippiinien tasavallan välillä tehdystä puitesopimuksesta. Puitesopimus on voimassa 1.3.2018 lukien niin kuin siitä on sovittu. Laki (94/2015) ja asetus tulevat voimaan 27.3.2018. (UM lähetystöneuvos Sami Leino 0295 351 764)

Valtioneuvoston asetus maatilan investointituen kohdentamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta. Voimassaolevan asetuksen mukaan lypsy- ja nautakarjatalouden investointitukea voidaan myöntää navettojen uudisrakentamiseen, laajentamiseen ja peruskorjaamiseen navettatyypistä riippumatta. Asetuksen 3 pykälää muutetaan siten, että parsinavettaan kohdistuvassa investoinnissa tukea voidaan myöntää vain peruskorjaukseen. Peruskorjauksen yhteydessä tukea ei voida myöntää kustannuksiin, jotka aiheutuvat navettarakennuksen pinta-alan tai tilavuuden lisäämisestä. Kuluvalla ohjelmakaudella parsinavettoihin kohdistuneen investointituen osuus on ollut noin kaksi prosenttia navettainvestoinneista ja hankkeet ovat olleet pääosin peruskorjauksia ja pieniä laajentamishankkeita. Uusien parsinavettojen rakentamiseen ei ole haettu lainkaan investointitukea. Asetus tulee voimaan 16.10.2018. Investointituen vuoden 2018 viimeinen tukijakso päättyy 15.10.2018. Näin muutos koskee asetuksen antamisen ja vuoden viimeisen tukijakson välisen siirtymäajan jälkeen vuoden 2019 alusta lähtien myönnettäviä investointitukia. (MMM lainsäädäntöneuvos Mika Saari 0295 162 134)

Valtioneuvoston asetus maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta kevätlukukaudella 2018 annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta. Asetuksella pidennetään koulujakelutuen hedelmiä ja vihanneksia koskevaa tukikautta. Pidemmän tukikauden arvioidaan parantavan edunsaajien mahdollisuutta hyödyntää paremmin tukijärjestelmää arvioitujen käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. Asetus tulee voimaan 26.3.2018. (MMM vanhempi hallitussihteeri Jukka Ränkimies 0295 162 488)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 22.3.2018 seuraavat päätökset:

Päätös oikeuttaa Senaatti-kiinteistöt myymään Helsingin kaupungissa sijaitsevan Kiinteistö Oy Heimolan osakkeet 3844-4585 ja 4586-5328 Sponda Oyj:lle yhteensä 5,3 miljoonan euron kauppahinnalla ja muutoin määräämillään ehdoilla. (VM neuvotteleva virkamies Marianne Mäki 0295 530 028)

Päätös oikeuttaa Senaatti-kiinteistöt myymään Espoon Otaniemessä sijaitsevat määräalat yhteispinta-alaltaan 8 373 m2 kiinteistöistä 49-10-56-1, 49-418-1-859 ja 49-10-9901-0 yhteensä 9 496 500 euron kauppahinnalla Lemminkäinen Talo Oy:lle perustettavan yhtiön tai yhtiöiden lukuun ja muutoin määräämillään ehdoin. (VM neuvotteleva virkamies Marianne Mäki 0295 530 028)

Päätös oikeuttaa Senaatti-kiinteistöt myymään Helsingin kaupungissa osoitteessa Laippatie 4 sijaitseva kiinteistö 91-45-198-3 rakennuksineen Kiinteistö Oy Helsingin Kiinteistökaarelle vähintään 7,0 miljoonan euron kauppahinnasta ja muutoin määräämillään ehdoilla. (VM neuvotteleva virkamies Marianne Mäki 0295 530 028)

Päätös Senaatti-kiinteistöjen ja Senaatti-kiinteistöt -konsernin tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä voiton tulouttamisesta vuodelta 2017. Senaatti-kiinteistöjen koko konsernin toteutunut liikevaihto oli kertomusvuonna 624,8 miljoonaa euroa ja tilikauden voitto 162,0 miljoonaa euroa. Konserniin kuuluvan liikelaitoksen liikevaihto oli kertomusvuonna 620,8 miljoonaa euroa ja tilikauden voitto 157,5 miljoonaa euroa. Tuloksesta tuloutetaan valtion talousarvioon yhteensä 135 miljoonaa euroa. (VM neuvotteleva virkamies Marianne Mäki 0295 530 028)

Päätös asettaa seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta toimikaudeksi 1.4.2018-31.3.2021. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: oikeustieteen maisteri Mika Leppinen; varapuheenjohtaja: filosofian maisteri Joonas Gustafsson; jäsenet: koiratoiminta: päätoimittaja Tapio Eerola (asianajaja Pauliina Lehtola); kissatoiminta: Kissaliiton puheenjohtaja Veikko Saarela (eläinlääketieteen tohtori Mari Vainionpää); hevostoiminta: asiantuntijaeläinlääkäri Reija Junkkari (erikoiseläinlääkäri Katja Hautala); eksoottisten eläinten harrastustoiminta: filosofian tohtori Jarmo Perälä (tietokirjailija Markku Varjo); seura- ja harrastuseläinten hyvinvointia koskeva tutkimus: dosentti Laura Hänninen (erikoistutkija Tarja Koistinen); seura- ja harrastuseläinten pitoon liittyvä etiikka: valtiotieteen maisteri, filosofian maisteri Paula Hirsijärvi (valtiotieteen tohtori, filosofian maisteri Elisa Aaltola); Elintarviketurvallisuusvirasto: ylitarkastaja Sari Salminen (jaostopäällikkö Marjukka Anttila); käytännön eläinsuojelutyötä tekevä viranomainen: vs. ympäristöterveyspäällikkö Maria Wahlfors (läänineläinlääkäri Jessica Löfgren-Eriksson); vapaaehtoinen eläinsuojelutyö: toiminnanjohtaja Kati Pulli (eläinsuojeluasiantuntija Laura Uotila); käytännön eläinlääkintätyö: eläinlääketieteen tohtori Marika Melamies (eläinlääkäri Suvi Heinola); seura- ja harrastuseläinkauppiaat: liikkeenharjoittaja Päivi Tiitinen (Alpakka- ja laamayhdistyksen hallituksen jäsen Harri Ahokas) ja kuluttajat: lakimies Timo Niemi (SEY Suomen eläinsuojeluyhdistysten liiton hallituksen jäsen Santeri Pienimäki). Neuvottelukunnan pysyvä asiantuntija on eläinlääkintöylitarkastaja Tiina Pullola maa- ja metsätalousministeriöstä. (MMM vanhempi hallitussihteeri Jukka Mirvo 0295 162 468)

Päätös määrätä johtava erityisasiantuntija Päivi Jämsä valtioneuvoston esittelijäksi. (LVM yksikön johtaja Jussi Luomajärvi 0295 342 471)

Periaatepäätös kävelyn ja pyöräilyn edistämisestä. Periaatepäätöksellä halutaan parantaa kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä suomalaisissa kunnissa sekä tukea liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä ja kansanterveyden parantamista Suomessa. Periaatepäätöksessä kävelyn ja pyöräilyn vuoden 2030 tavoitteeksi asetetaan 30 prosentin matkamäärien kasvu. Tavoite on sama kuin kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa. (LVM liikenneneuvos Saara Jääskeläinen 0295 342 560)
Periaatepäätös

Päätös asettaa valtuuskunta 28.5.-8.6.2018 Genevessä pidettävään Kansainvälisen työjärjestön 107. työkonferenssiin ja oikeuttaa työ- ja elinkeinoministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat. Valtuuskunnassa ovat hallituksen edustajina hallitusneuvos Liisa Heinonen työ- ja elinkeinoministeriöstä ja ministeri Renne Klinge Suomen pysyvästä edustustosta Genevessä ja heidän varajäsenet ovat hallitusneuvos Hanna-Mari Pekuri sosiaali- ja terveysministeriöstä sekä lähetystöneuvos Antti Närhinen Suomen pysyvästä edustustosta Genevessä. Työnantajien valtuutettuna on asiantuntija Mika Kärkkäinen Elinkeinoelämän keskusliitto EK:sta ja työntekijöiden valtuutettuna lakimies Paula Ilveskivi Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:sta. Työnantajien varavaltuutettuna on johtava asiantuntija Riitta Wärn Elinkeinoelämän keskusliitto EK:sta ja työntekijöiden varavaltuutettuna lakimies Hannele Vettainen STTK:sta. (TEM erityisasiantuntija Elli Nieminen 0295 048 247)

Päätös vahvistaa valtiontakuurahaston tilinpäätös ajalta 1.1.2017-31.12.2017. Rahaston toimintavuoden suoriteperusteinen tulos on 2 025 137,00 euroa ylijäämäinen. Valtiontakuurahaston johtokunta on hyväksynyt tilinpäätöksen 5.2.2017 ja tilintarkastajat ovat antaneet tilinpäätöksestä tilintarkastuskertomuksen 16.2.2017. (TEM erityisasiantuntija Inkalotta Nuotio-Osazee 0295 047 051)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 22.3.2018 seuraavat nimitysasiat:

Valtioneuvosto myönsi ulkoasiainneuvos Jukka Siukosaarelle virkavapautta 1.6.2018-29.2.2024. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Oikeustieteen maisteri Anna Saarela oikeusministeriön demokratia-, kieli- ja perusoikeusyksikön hallitussihteerin virkaan 1.4.2018 lukien. (OM vaalijohtaja Arto Jääskeläinen 0295 150 128)

Oikeustieteen kandidaatti Ilkka Salmi sisäministeriön kansliapäällikön virkaan 1.7.2018–30.6.2023. (SM henkilöstö- ja hallintojohtaja Marja-Riitta Salokannel 0295 488 304)
Tiedote

Neuvotteleva virkamies, hallintotieteen maisteri Tuija Päivärinta opetus- ja kulttuuriministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.4.2018-29.2.2020, kuitenkin enintään viran vakituisen haltijan Ulla-Maria Wileniuksen virkavapauden ajaksi. (OKM vanhempi hallitussihteeri Rami Sampalahti 0295 330 190)

Oikeustieteen maisteri Mari Leinonen sosiaali- ja terveysministeriön hallitussihteerin virkaan 1.5.2018 lukien. (STM hallitusneuvos Liisa Perttula 0295 163 521)

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti vahvistaisi seuraavat lait:

Laki Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain 24 §:n muuttamisesta ja laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain 3 §:n muuttamisesta (HE 4/2018 vp). Lakia Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle muutetaan nuoren viljelijän tuen osalta. Nuoren viljelijän tukea voidaan myöntää jatkossakin enintään viideltä tukivuodelta, mutta tuen myöntämisen viiden vuoden enimmäisajanjaksosta ei enää vähennetä niiden vuosien määrää, jotka ovat tilanpidon aloittamisen tai tilanpidon aloittamista seuraavan tukivuoden ja ensimmäisen nuoren viljelijän tukea koskevan hakemuksen jättämisen välillä. Muutos koskee myös vuoden 2013 jälkeen tilanpidon aloittaneita nuoria viljelijöitä. Ennen vuotta 2014 tilanpidon aloittaneisiin nuoriin viljelijöihin sovelletaan aiemmin voimassa ollutta Euroopan unionin lainsäädäntöä tuen myöntämisen enimmäisajanjaksosta. Muutos perustuu Euroopan unionin lainsäädännön muutokseen. Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annettua lakia muutetaan asiallisesti vastaavalla tavalla kuin Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annettua lakia. Lait tulevat voimaan 9.4.2018. (MMM lainsäädäntöneuvos Katri Valjakka 0295 162 235)

Sivun alkuun