Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn

Valtioneuvoston yleisistunto 22.6.2016

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 22.6.2016 13.01
Tiedote 280/2016

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset ja ratkaisuehdotukset tasavallan presidentille.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 22.6.2016 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 107/2016 vp) eduskunnalle sisäministeriön hallinnonalan kansainvälisen avun antamista ja vastaanottamista koskevan lainsäädännön muuttamiseksi. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pääasiassa poliisilakia, rajavartiolakia ja pelastuslakia. Muutettavaksi ehdotetaan erityisesti päätöksentekomenettelyä, toisen kansallisen viranomaisen antamaa tukea ulkomailla sekä kansainväliseen avunantoon osallistuvien sisäministeriön hallinnonalan ja vieraan valtion virkamiesten oikeudellista asemaa koskevia säännöksiä. Lisäksi poliisilakiin tehtävillä muutoksilla pantaisiin täytäntöön neuvoston päätös yhteistyön parantamisesta kriisitilanteissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden erityistoimintayksiköiden välillä. (SM erityisasiantuntija Tapio Puurunen 0295 488 254)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 108/2016 vp) eduskunnalle hankintamenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista, joka korvaisi vuodelta 2007 olevan julkisista hankinnoista annetun lain ja vuodelta 2011 olevan sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä annetun lain. Laissa säädettäisiin julkisten viranomaisten ja muiden lain soveltamisalaan kuuluvien yksiköiden hankintojen kilpailuttamismenettelyistä ja niihin liittyvistä oikeusturvakeinoista. Samassa yhteydessä ehdotetaan säädettäväksi vastaavat kilpailuttamismenettelyt kattava laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista, joka korvaisi vuodelta 2007 olevan vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikosrekisterilakia siten, että ehdokkaan tai tarjoajan johto- tai vastuuhenkilöä koskeva ote rikosrekisteristä voitaisiin luovuttaa hankintayksikölle käytettäväksi sen arvioimiseksi, koskeeko ehdokasta tai tarjoajaa laissa tarkoitettu pakollinen poissulkemisperuste. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen. (TEM vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola 0295 047 018)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 22.6.2016 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että sen toimialaan kuuluvat yhtiöt saatetaan ajantasalle. Asetus tulee voimaan 1.7.2016. (VNK alivaltiosihteeri Timo Lankinen 0295 160 300)

Valtioneuvoston asetus diplomaattisen tai konsuliedustuston jäsenen perheenjäsenten ansiotyöstä Israelin kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimus, laki (366/2016) ja asetus tulevat voimaan 1.7.2016. (UM lainsäädäntöneuvos Maria Guseff 0295 351 158)

Valtioneuvoston asetus Uzbekistanin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Pöytäkirja, laki (386/2016) ja asetus tulevat voimaan 3.7.2016. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 0295 530 289)

Valtioneuvoston asetus koulutustoimikuntajärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta. Opetus- ja kulttuuriministeriön yhteydessä on toiminut vuodesta 1998 lähtien ammatillisesti suuntautuneen koulutuksen asiantuntijaeliminä koulutustoimikuntia, joiden tehtävänä on edistää yhteistyössä ministeriön ja Opetushallituksen kanssa koulutuksen ja työelämän vuorovaikutusta. Opetus- ja kulttuuriministeriö hankki koulutustoimikuntajärjestelmän vaikuttavuutta koskevan arvioinnin koulutuksen sekä koulutuksen ja työelämän vuorovaikutuksen edelleen kehittämiseksi. Arvioinnissa suositeltiin koulutustoimikuntien nykyisten tehtävien priorisointia ja siitä käytävää keskustelua sekä tämän perusteella joko uudentyyppistä projektiluotoista ennakoinnin asiantuntijaelintä tai nykyisen kaltaisen koulutustoimikuntajärjestelmän kehittämistä. Arvioinnin mukaan molempien suositusten osalta nykyisestä mallista, jossa koulutustoimikunnat on määritelty valtioneuvoston asetuksella, tulisi siirtyä joustavampaan malliin sekä molemmissa kehittää ennakoinnin- ja työskentelyn organisointitapoja ja menetelmiä. Koulutustoimikuntajärjestelmän ohjausryhmä on katsonut nykyisen koulutustoimikuntajärjestelmän tyyppisen koulutuksen ja työelämän vuoropuhelua edistävän toiminnan olevan tarpeellista osaamis- ja koulutustarpeiden ennakoinnin, koulutuksen kehittämisen sekä koulutuksen ja työelämän kohtaannon parantamisen kannalta. Ohjausryhmän ehdotuksen mukaan koulutustoimikuntajärjestelmän korvaava osaamisen ennakointifoorumi toimii opetus- ja kulttuuriministeriön antaman toimeksiannon perusteella eikä ennakointifoorumista säädettä enää lainsäädännöllä. Asetus tulee voimaan 1.1.2017. Vuoden 2016 loppuun saakka asetetut koulutustoimikuntien ohjausryhmä ja koulutustoimikunnat jatkaisivat toimikautensa loppuun. Opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistää vuoden 2017 alussa toimikautensa aloittavan osaamisen ennakointifoorumin asettamisen, kun valtioneuvosto on päättänyt koulutustoimikuntajärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta. (OKM hallitusneuvos Aino Still 0295 330 396)

Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2016/2017 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta. Porojen eläinkohtaisen tuen tukiperusteet ja tukitaso vahvistetaan poronhoitovuodelle 2016/2017. Porojen eläinkohtaista tukea maksetaan tukialueilla C3 ja C4 poronhoitoa harjoittaville ruokakunnille. Tuen saamisen edellytyksenä on, että ruokakuntaan kuuluvat henkilöt omistavat poronhoitovuoden päättyessä vähintään 80 eloporoa. Tuki on 28,50 euroa eloporoa kohti. Asetus tulee voimaan 29.6.2016. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 0295 162 347)

Valtioneuvoston asetus liikenne- ja viestintäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Valtion omistajapolitiikkaa koskevan valtioneuvoston periaatepäätöksen 13.5.2016 mukaan Finnpilot Pilotage Oy:n omistajaohjaus siirretään liikenne- ja viestintäministeriöstä valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston vastuulle. Vastaavasti Finrail Oy:n omistajaohjaus siirtyy valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastolta liikenne- ja viestintäministeriön vastuulle. Asetus tulee voimaan 1.7.2016. (LVM hallitusneuvos Rita Linna 0295 342 559)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän geenivarojen saatavuudesta sekä niiden käytöstä saatavien hyötyjen oikeudenmukaisesta ja tasapuolisesta jaosta tehdyn Nagoyan pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain sekä pöytäkirjan täytäntöönpanosta annetun lain voimaantulosta. Pöytäkirja, laki (393/2016), laki (394/2016) ja asetus tulevat voimaan 1.9.2016. (YM hallitussihteeri Charlotta von Troil 0295 250 364)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 22.6.2016 seuraavat päätökset:

Päätös vahvistaa valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat seuraavasti: ministeri Rehn 27.-29.6., ministeri Lindström 27.6.-1.7., ministeri Mäntylä 30.5. ja 1.7. sekä ministeri Berner 23.6. (VNK hallitusneuvos Arno Liukko 0295 160 175)

Päätös myöntää kenraaliluutnantti Sakari Honkamaalle vapautus kutsunta-asiain keskuslautakunnan jäsenen tehtävästä ja määrätä hänen tilalleen kontra-amiraali Timo Junttila 1.7.2016 lukien lautakunnan 31.1.2018 päättyväksi toimikaudeksi. (PLM hallitussihteeri Perttu Wasenius 0295 140 603)

Päätös määrätä Suomen edustajiksi Euroopan ydinfysiikan tutkimusjärjestön (CERN) neuvostoon professori Paula Eerola ja yksikön johtaja Pentti Pulkkinen kaudeksi 1.7.2016-30.6.2019. (OKM opetusneuvos Petteri Kauppinen 0295 330 147)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 22.6.2016 seuraavat nimitysasiat:

Valtioneuvosto myöntää hallitusneuvos Marika Paavilaiselle virkavapautta valtioneuvoston kanslian hallitusneuvoksen virasta 1.9.2016-31.8.2017. (VNK hallitusneuvos Kari Peltonen 0295 160 288)

Oikeustieteen kandidaatti Arno Liukko valtioneuvoston kanslian hallitusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.9.2016-31.8.2017, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan virkavapauden ajaksi. (VNK hallitusneuvos Kari Peltonen 0295 160 288)

Oikeustieteen tohtori Timo Kerttula puolustusministeriön hallitussihteerin virkaan 1.9.2016 lukien. (PLM erityisasiantuntija Petri Laurila 0295 140 437)

Valtiotieteiden maisteri, pääsihteeri Tiina Kivisaari opetus- ja kulttuuriministeriön nuoriso- ja liikuntapolitiikan osaston liikunnan vastuualueen johtajan virkaan 1.10.2016 lukien. (OKM kansliapäällikkö Anita Lehikoinen 0295 330 182)
Tiedote

Maatalous- ja metsätieteiden tohtori Pentti Hyttinen Metsähallituksen toimitusjohtajan tehtävään 1.9.2016-31.8.2021. (MMM kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio 0295 162 184)
Tiedote

Johtaja Petri Knaapinen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ylijohtajan tehtävään 1.7.2016-31.12.2018 oman tehtävänsä ohella. (TEM neuvotteleva virkamies Anu Jänkälä 0295 063 602)
Tiedote

Metsänhoitaja, ylijohtaja Timo Tanninen Metsähallituksen luontopalvelujohtajan virkaan 1.9.2016-31.8.2021. (YM kansliapäällikkö Hannele Pokka 0295 250 234)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

 
EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti vahvistaisi seuraavat lait:

Laki yhdistyslain muuttamisesta, laki yritys- ja yhteisötietolain 14 §:n muuttamisesta ja laki uskonnonvapauslain muuttamisesta (HE 33/2016 vp). Yhdistyslakiin otetaan säännökset viranomaisaloitteisesta toimimattomien yhdistysten rekisteripoistosta. Lisäksi selvennetään yhdistyksen purkamista ja päätöksen pätemättömyyttä sekä helpotetaan rekisteri-ilmoituksia ja yhdistysrekisterin ajan tasalla pitämistä. Lisäksi tehdään vähäisiä teknisiä muutoksia yritys- ja yhteisötietolakiin ja uskonnonvapauslakiin. Laki yhdistyslain muuttamisesta ja laki uskonnonvapauslain muuttamisesta tulevat voimaan 1.7.2016. Laki yritys- ja yhteisötietolain 14 §:n muuttamisesta tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana. (OM lainsäädäntöjohtaja Antti Leinonen 0295 150 264)
Tiedote

Laki Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain muuttamisesta ja laki puolustusvoimista annetun lain 38 ja 38 a §:n muuttamisesta (HE 73/2016 vp). Maanpuolustuskorkeakoulun uudeksi tehtäväksi säädetään sotatieteellisiin korkeakoulututkintoihin sisältyvän opetuksen ja sotilasammatillisten opintojen yhteensovittaminen. Puolustusministeriön uudeksi tehtäväksi säädetään Maanpuolustuskorkeakoulun tiedepoliittisten tavoitteiden asettaminen yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa. Maanpuolustuskorkeakoulun rehtorille tulee mahdollisuus myöntää Maanpuolustuskorkeakoulun dosentin arvo. Puolustusvoimista annettuun lakiin lisätään säännökset apulaisprofessorin ja apulaissotilasprofessorin viroista ja virkojen täyttömenettelystä. Lait tulevat voimaan 1.8.2016. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että puolustusministeriö antaa vuoden 2016 loppuun mennessä puolustusvaliokunnalle selvityksen rahastotalousmahdollisuuden hyödyntämisestä Maanpuolustuskorkeakoulun toiminnassa. (PLM hallitussihteeri Perttu Wasenius 0295 140 603)

Laki asevelvollisuuslain muuttamisesta (HE 44/2016 vp). Asevelvollisuuslain mukaan määräys kertausharjoitukseen on annettava vähintään kolme kuukautta ennen harjoituksen alkamista. Määräajasta voidaan poiketa niiden harjoitusten osalta, jotka järjestetään sotilaallisen valmiuden joustavan kohottamisen vuoksi ja jos Suomen turvallisuusympäristössä ilmenevä välttämätön tarve tätä edellyttää. Päätöksen määräajasta poikkeamisesta tekee tasavallan presidentti puolustusvoimain komentajan esittelystä. Määräys nopeasti järjestettävään kertausharjoitukseen annetaan yksittäiselle asevelvolliselle enintään 30 päiväksi kerrallaan. Laissa säädetyt kertausharjoitusvuorokausien enimmäismäärät kaksinkertaistetaan. Laki tulee voimaan 1.7.2016. (PLM hallitussihteeri Perttu Wasenius 0295 140 603)

 
Sivun alkuun