Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvoston yleisistunto 23.8.2018

Valtioneuvoston viestintäosasto 23.8.2018 13.31
Tiedote 377/2018

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset ja ratkaisuehdotukset tasavallan presidentille.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 23.8.2018 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 100/2018 vp) eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luottolaitostoiminnasta annettua lakia ja eräitä siihen liittyviä lakeja Euroopan unionin lainsäädännön voimaansaattamisen teknisen tarkistamisen osalta. Lisäksi esityksen tavoitteena on rahoitusmarkkinalainsäädännön yhteensovittaminen Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen kanssa koskien muun ohella väärinkäytösrekistereitä, tietojen luovuttamista sekä rikkomuksista ilmoittamista koskevaa menettelyä. Lisäksi luottolaitosten sijoitetun vapaan pääoman rahastoon kirjattuja osakkeita tai osuuksia vastaavan pääoman palauttamista tai käyttämistä voitonjakoon ehdotetaan rajoitettavaksi edellyttämällä menettelylle Finanssivalvonnan antamaa lupaa. Lisäksi osakeyhtiölain mukaista oikeutta vähemmistöosinkoon ei jatkossa sovellettaisi luottolaitoksiin ja sijoituspalveluyrityksiin. Lisäksi useaan muuhun lakiin ehdotetaan eräitä teknisluonteisia muutoksia. (VM finanssineuvos Miki Kuusinen 0295 530 339)

Hallituksen esitys (HE 101/2018 vp) eduskunnalle laiksi valtion eläketurvan rahoituksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi eräitä muutoksia, joilla valtion eläkejärjestelmän maksurakennetta uudistetaan ja selkeytetään. Samalla valtion eläkejärjestelmän työnantajakohtaisten vuosittaisten eläkemaksujen vahvistaminen siirrettäisiin tehtäväksi Kevassa valtiovarainministeriön päättämien perusteiden mukaisesti. Esityksen tavoitteena on yksinkertaistaa työnantajan eläkemaksun määräytymistä ja saattaa se tasoltaan vastaamaan työeläkejärjestelmän keskimääräistä maksutasoa. Työeläkejärjestelmän keskimääräinen maksutaso on vakaampi ja paremmin ennustettavissa kuin valtion eläkejärjestelmän nykyinen vuosittain vaihteleva maksutaso. Nykyisistä työnantajan eläkemaksun laskentaperusteiden vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläkeosista sekä eläketurvan toimeenpanosta aiheutuvasta hoitokuluosasta luovuttaisiin. Eläkemaksu laskettaisiin valtion eläkejärjestelmän piirissä olevilla työnantajilla nykyiseen tapaan prosentteina palkkasummasta. Eläkemaksuprosentti muodostuisi kaikille työnantajille yhteisestä työansioihin perustuvasta eläkemaksuprosentista ja työnantajakohtaisesta työkyvyttömyyseläkemaksuprosentista. Työnantaja pidättäisi työntekijän eläkemaksun ja vastaisi eläkemaksun suorittamisesta kokonaisuudessaan. Esitys liittyy valtion vuoden 2019 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2019. (VM neuvotteleva virkamies Päivi Lanttola 0295 530 120)

Hallituksen esitys (HE 102/2018 vp) eduskunnalle laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain liitteen 1 muuttamisesta. Lain liitteessä 1 oleva hankeluettelo ehdotetaan uudistettavaksi. Tavoitteena on hankeluettelon ajantasaistaminen, sisällön selkeyttäminen sekä yhdenmukaistaminen mahdollisimman pitkälle tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arviointia koskevan direktiivin 2011/92/EU hankeluettelon kanssa, kuitenkin ottaen huomioon Suomen ympäristön erityispiirteet. Direktiivin mukaiseksi ehdotetaan muutettavaksi osa luonnonvarojen ottoa ja käsittelyä koskevista hankkeista, metalliteollisuuden, kemianteollisuuden sekä energian ja aineiden siirtoa koskevat hankkeet sekä osa jätehankkeista. Hankeluetteloon esitetään lisättäväksi kalankasvatus, turkiseläinten pito, toriumin louhinta, talteenotto, rikastaminen ja käsittely sekä Suomen ja Viron kahdenvälisen sopimuksen edellyttämä Suomen ja Viron väliset tunnelit. Lisäksi hankeluetteloon ehdotetaan tehtäväksi muita pienempiä muutoksia. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2019. (YM neuvotteleva virkamies Seija Rantakallio 0295 250 246)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 23.8.2018 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus Varhaiskasvatuksesta ja valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista ja erikoistumiskoulutuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 20 ja 26 §:n muuttamisesta. Varhaiskasvatuksesta annettavassa valtioneuvoston asetuksessa säädetään päiväkodin ja perhepäiväkodin henkilöstön mitoituksesta sekä varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuuden tuottavista opinnoista ja perhepäivähoitajan kelpoisuudesta varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtäviin. Asetuksella ei muuteta voimassa olevia päiväkodin ja perhepäiväkodin henkilöstön mitoitusta koskevia suhdelukuja. Asetuksessa säädetään lastenhoitajan kelpoisuuden tuottavista tutkinnoista ja tutkinnonosista tyhjentävästi, ottaen huomioon ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteessa tapahtuneet muutokset. Asetuksella mahdollistetaan se, että perhepäivähoitaja voi saavuttaa säädetyt lisäopinnot suoritettuaan varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuuden. Yliopistojen tutkinnoista ja erikoistumiskoulutuksista annettua valtioneuvoston asetusta muutetaan siten, että käsite lastentarhanopettajan koulutus muutetaan varhaiskasvatuksen opettajan koulutukseksi, koska varhaiskasvatuslain 26 §:n mukainen ammattinimike on 1.9.2018 alkaen varhaiskasvatuksen opettaja. Muutos ei vaikuta koulutuksen sisältöön. Varhaiskasvatuksen opettajakoulutusta antavat yliopistot velvoitetaan merkitsemään tutkintotodistukseen myös varhaiskasvatuslaissa tarkoitettu kelpoisuus, jos tutkintoon sisältyy opettajankoulutuksen opintoja, jotka antavat tällaisen kelpoisuuden. Yliopistoilla on jo nykyään velvoite merkitä tutkintotodistukseen opintojen tuottama opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa asetuksessa (986/1998) tarkoitettu kelpoisuus. Asetukset tulevat voimaan 1.9.2018. (OKM hallitusneuvos Janne Öberg 0295 330 348)
Uutinen

Valtioneuvoston asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaisista toimenpiteistä. Toimenpiteet ovat voimassa 16.8.2018 lukien. Asetus tulee voimaan 28.8.2018. (YM hallitussihteeri Charlotta von Troil 0295 250 364)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 23.8.2018 seuraavat päätökset:

Päätös hyväksyä turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston kansallisen toimeenpano-ohjelman 2014-2020 muutos. Toimeenpano-ohjelmaa muutetaan siten, että toimeenpano-ohjelmaan sisältyviä vuoden 2017 uudelleensijoittamisen määrärahan kansallisten tavoitteiden osuuksia päivitetään syksyn 2018 hakua varten. Osuuksia päivittämällä varmistetaan, että yhä jakamatta oleva rahoitus kyetään kohdistamaan tavoitteille, joihin aiempien hakujen perusteella kohdistuvat merkittävimmät tarpeet. Samalla toimeenpano-ohjelmaan esitetään joitakin vähäisiä ohjelman sisäisiä tarkennuksia. (SM neuvotteleva virkamies Pauliina Eskola 0295 488 263)

Päätös myöntää varatuomari Pekka Humallolle ero tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien varajäsenen tehtävästä ja nimittää hänen tilalleen oikeustieteen kandidaatti Petteri Immonen sekä nimittää johtava asiantuntija Hanna-Maija Kause tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan työelämän ja työmarkkinoiden olosuhteita tuntevan jäsenen tehtävään 1.9.2018 lukien lautakunnan 13.1.2021 päättyväksi toimikaudeksi. (STM hallitussihteeri Hanna Tossavainen 0295 163 005)

Päätös määrätä valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista Suomen ja Viron välillä tehdyn sopimuksen 5 artiklassa perustetun valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointikomission puheenjohtajaksi neuvotteleva virkamies Seija Rantakallio ympäristöministeriöstä sekä jäseniksi neuvotteleva virkamies Lasse Tallskog ympäristöministeriöstä, ylitarkastaja Seija Savo Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta, ylitarkastaja Leena Eerola Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta, ylitarkastaja Antti Puhalainen Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta ja kehittämispäällikkö Jorma Jantunen Suomen ympäristökeskuksesta. (YM hallitussihteeri Charlotta von Troil 0295 250 364)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 23.8.2018 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 79/2018 vp) eduskunnalle EU:n ja sen jäsenvaltioiden sekä Kirgisian tasavallan välisen kumppanuutta ja yhteistyötä koskevan sopimuksen neuvottelemisesta (Kirgisian kanssa tehtävä kumppanuutta ja yhteistyötä koskeva sopimus). Neuvoteltavan sopimuksen on tarkoitus korvata Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kirgisian välinen kumppanuus- ja yhteistyösopimus vuodelta 1995, joka ei enää kata jatkuvasti laajenevaa yhteistyötä. Uuden sopimuksen tavoitteena on syventää poliittista kanssakäymistä EU:n ja Kirgisian välillä, syventää yhteistyötä sisä- ja oikeusasioiden parissa, edistää kauppaa ja investointeja ja viedä suhteet korkeammalle tasolle aikaisemmasta. (UM lähetystöneuvos Päivi Peltokoski 0295 351 523)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 80/2018 vp) eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Azerbaidzhanin tasavallan välisen laaja-alaisen yhteistyösopimuksen neuvottelemisesta. Neuvoteltavan sopimuksen on tarkoitus korvata EU:n ja Azerbaidzhanin välinen kumppanuus- ja yhteistyösopimus vuodelta 1999 olematta kuitenkaan assosiaatiosopimus. Uuden sopimuksen tavoitteena on tiivistää EU:n ja Azerbaidzhanin poliittista ja taloudellista yhteistyötä. (UM lähetystöneuvos Päivi Peltokoski 0295 351 523)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 81/2018 vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston perustamisesta, ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sisäisen turvallisuuden rahaston perustamisesta, ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen perustamisesta yhdennetyn rajaturvallisuuden rahaston osaksi ja ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tullitarkastuslaitteiden rahoitusvälineen perustamisesta yhdennetyn rajaturvallisuuden rahaston osaksi sekä ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä Euroopan aluekehitysrahastolle, Euroopan sosiaalirahasto plussalle, koheesiorahastolle ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastolle sekä rahoitussäännöistä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastolle, sisäisen turvallisuuden rahastolle ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälineelle. Turvapaikka- ja maahanmuuttorahastosta vahvistetaan yhteistä eurooppalaista turvapaikkajärjestelmää, tuetaan laillista maahanmuuttoa sekä alkuvaiheen kotoutumistoimia ja ehkäistään laitonta maahanmuuttoa toimivin paluujärjestelmin sekä edistämällä yhteistyötä kolmansien maiden kanssa. Sisäisen turvallisuuden rahastosta vahvistetaan turvallisuuden korkeaa tasoa Euroopan unionissa, etenkin torjumalla terrorismia ja radikalisoitumista, vakavaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta sekä kyberrikollisuutta. Lisäksi rahastolla tuetaan rikosten uhreja, pyritään lisäämään tietojenvaihtoa unionin lainvalvontaviranomaisten välillä ja tehostamaan unionin yhteisiä operaatioita vakavaan ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyen. Yhdennetyn rajaturvallisuuden rahasto, jonka rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälineellä on tarkoitus edistää laillisia rajanylityksiä, estää laitonta maahanmuuttoa ja rajat ylittävää rikollisuutta, hallinnoida tehokkaasti muuttovirtoja ja tukea yhteistä viisumipolitiikkaa; ja jonka tullitarkastuslaitteiden rahoitusvälineellä on tarkoitus tukea tullihallintojen valvontavälineiden hankintoja ulkorajojen ylittävän tavaraliikenteen valvomiseksi. Asetusehdotusta yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä Euroopan aluekehitysrahastolle, Euroopan sosiaalirahasto plussalle, koheesiorahastolle, Euroopan meri- ja kalatalousrahastolle ja turvapaikka- ja maahanmuuttorahastolle, sisäisen turvallisuuden rahastolle ja ulkoraja- ja viisumirahoitusvälineelle sovelletaan turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoon, sisäisen turvallisuuden rahastoon ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen rahoitussääntöjen osalta. (SM neuvotteleva virkamies Pauliina Eskola 0295 488 263)
Tiedote

Valtioneuvoston kirjelmä (U 82/2018 vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (verkkoalustojen toiminnan avoimuus). Ehdotuksen tavoitteena on lisätä verkkoalustojen ja hakupalveluiden toiminnan avoimuutta ja läpinäkyvyyttä, puuttua verkkoalustojen ja yrityskäyttäjien välisiin sopimussuhteisiin liittyviin haitallisiin kauppatapoihin sekä varmistaa tehokkaiden oikeussuojakeinojen olemassaolo ja käytettävyys. (TEM hallitusneuvos Liisa Huhtala 0295 047 062)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 23.8.2018 seuraavat nimitysasiat:

Ulkoasiainneuvos Olli Kantanen ulkoministeriön Eurooppa-osaston apulaisosastopäällikön tehtävään 1.9.2018-31.8.2022 sekä lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto ulkoministeriön oikeuspäällikön tehtävään 1.10.2018-31.8.2023. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Valtioneuvosto myönsi ulkoasiainneuvos Mika-Markus Leinoselle virkavapautta 1.9.2018-31.8.2023. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Valtionsyyttäjä Mikko Männikkö ja valtionsyyttäjä Anssi Hiivala Valtakunnansyyttäjänviraston valtionsyyttäjän virkoihin 1.9.2018 lukien. (OM neuvotteleva virkamies Miia Ljungqvist 0295 150 171)

Valtioneuvosto myönsi poliisijohtaja Marko Viitaselle virkavapautta sisäministeriön poliisiosaston poliisijohtajan virasta 1.9.2018-31.8.2023. (SM johtava asiantuntija Tuija Saari 0295 488 566)

Hallitussihteeri, oikeustieteen maisteri Matti Sillanmäki opetus- ja kulttuuriministeriön hallitusneuvoksen virkaan 1.9.2018 lukien. (OKM hallitusneuvos Antti Randell 0295 330 173)

Tekniikan tohtori Johanna Buchert Luonnonvarakeskuksen pääjohtajan virkaan 10.9.2018-9.9.2023. (MMM hallintojohtaja Eeva Pystynen 0295 162 357)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

 

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti vahvistaisi seuraavat lait:

Laki yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta, laki valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain muuttamisesta, laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain 11 §:n muuttamisesta, laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain 23 §:n muuttamisesta, laki tuloverolain muuttamisesta ja laki riskirahoitusta alkuvaiheen pääomarahastoihin sijoittavasta valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä annetun lain 3 §:n muuttamisesta (HE 66/2018 vp). Laeissa säädetään Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin ja Finpro Oy:n tehtävistä ja toimivallasta. Toimijoiden laeissa esiintyvät nimet muutetaan Innovaatiorahoituskeskus Tekesistä Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandiksi ja Finpro Oy:stä Business Finland Oy:ksi. Muutokset liittyvät Innovaatiorahoituskeskus Tekesin nimenmuutokseen Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandiksi ja Finpro Oy:n nimenmuutokseen Business Finland Oy:ksi ja näiden toimijoiden tehtävien yhdistämiseen ja uudelleenjärjestämiseen Business Finland-kokonaisuuden alle. Lait tulevat voimaan 1.9.2018. (TEM teollisuusneuvos Mikko Huuskonen 0295 063 732)

Laki kemikaalilain muuttamisesta, laki jätelain muuttamisesta, laki ympäristönsuojelulain 221 ja 225 §:n muuttamisesta, laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 24 §:n muuttamisesta, laki rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta ja laki rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta (HE 78/2018 vp). Lakeja muutetaan siten, että niissä säädetään elohopeasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen täytäntöönpanon edellyttämistä toimista, kuten valvontaviranomaisista, toimivaltaisista viranomaisista ja asetuksen velvoitteiden rikkomisesta aiheutuvista seuraamuksista. Kemikaalilakiin ja jätelakiin tehdään myös teknisluonteisia tarkistuksia. Lait tulevat voimaan 1.9.2018. Viimeksi mainittu laki tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella. (YM ympäristöneuvos Anna-Maija Pajukallio 0295 250 218)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat kansainväliset asiat:

Valtuuskunnan asettaminen Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 73. istuntoon. Valtuuskunnan varapuheenjohtajat ovat ulkoministeri Timo Soini, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen, sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila, suurlähettiläs Kai Sauer Suomen pysyvästä edustustosta YK:ssa ja kabinettipäällikkö Jukka Siukosaari tasavallan presidentin kansliasta ja jäsenet ovat alivaltiosihteeri Anne Sipiläinen ulkoministeriöstä, alivaltiosihteeri Elina Kalkku ulkoministeriöstä, kabinettipäällikkö Raili Lahnalampi ulkoministeriöstä, osastopäällikkö Jukka Salovaara ulkoministeriöstä ja erityisavustaja Juha Kirstilä ulkoministeriöstä. Valtuuskunnan puheenjohtaja on tasavallan presidentti Sauli Niinistö. (UM lähetystöneuvos Sari Annika Rautio 0295 351 534)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Lusakan suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Timo Olkkosen edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2018 ja Pariisissa Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestössä (OECD) olevan pysyvän edustuston päällikön, ulkoasiainneuvos Pekka Puustisen edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.12.2018. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Abujan suurlähetystön päälliköksi 1.9.2018 lukien määrätyn, suurlähettiläs Jyrki Pulkkisen sivuakkreditointi Beniniin, Maputon suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Laura Torvisen sivuakkreditointi eSwatiniin sekä Beirutin suurlähetystön päälliköksi 1.9.2018 lukien määrätyn, suurlähettiläs Tarja Fernándezin sivuakkreditointi Jordaniaan. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Yleisistunnon esittelylistassa olleen virheen vuoksi lihavoitu korjattu 24.8.2018

Sivun alkuun