Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvoston yleisistunto 24.5.2017

Valtioneuvoston viestintäosasto
24.5.2017 13.28
Tiedote 260/2017

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset ja ratkaisuehdotukset tasavallan presidentille.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 24.5.2017 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 59/2017 vp) eduskunnalle laiksi Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksesta. Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksen tarkoituksena on tukea keskuksen osallisten pyrkimyksiä tehostaa hybridiuhkiin liittyviä valmiuksiaan sekä sietokykyään. Keskuksen tehtävät perustuvat toimintaan osallistuvien hallitusten Helsingissä huhtikuussa 2017 allekirjoittamaan yhteisymmärryspöytäkirjaan. Keskuksesta säädettävässä laissa annettaisiin keskukselle oikeushenkilön asema ja oikeuskelpoisuus Suomessa. Lisäksi laissa säädettäisiin muun muassa keskuksen tehtävistä, toimielimistä ja henkilöstöstä, lainkäytöllisestä koskemattomuudesta, henkilöstön asemasta sekä keskuksen toiminnan rahoituksesta. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2017. (VNK lainsäädäntöneuvos Heidi Kaila 0295 160 313)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 60/2017 vp) eduskunnalle vuoden 2017 lisätalousarvioksi. Lisätalousarvioesityksessä ehdotetaan määrärahoihin 304 miljoonan euron ja varsinaisiin tuloihin 482 miljoonan euron lisäystä. Esitys vähentää valtion nettolainanoton tarvetta 178 miljoonalla eurolla, jolloin valtion nettolainanotoksi vuonna 2017 arvioidaan 5,4 miljardia euroa. Jakamattomaksi varaukseksi jää loppuvuodeksi 102 miljoonaa euroa. (VM osastopäällikkö Hannu Mäkinen 0295 530 330)
 

Hallituksen esitys (HE 61/2017 vp) eduskunnalle jätteen ja muun aineen mereen laskemisen aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyn vuoden 1972 yleissopimuksen vuoden 1996 pöytäkirjan sekä siihen vuosina 2009 ja 2013 tehtyjen muutosten hyväksymisestä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi. Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi jätteen ja muun aineen mereen laskemisen aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyn vuoden 1972 yleissopimuksen vuoden 1996 pöytäkirjan sekä siihen vuosina 2009 ja 2013 tehdyt muutokset. Esitykseen sisältyy lakiehdotus pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä aiemman yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta. Esitykseen sisältyvät myös erilliset lakiehdotukset pöytäkirjaan vuosina 2009 ja 2013 tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Lisäksi esitykseen sisältyy lakiehdotus Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain muuttamisesta. Tarkoituksena on lisätä lakiin viittaus hiilidioksidin talteenottamisesta ja varastoinnista. (YM hallitussihteeri Sara Viljanen 0295 250 315)

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 24.5.2017 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistön sivuvesistöissä. Asetus täydentää Tenojoen rajajokiosuutta koskevan Tenojoen kalastussopimuksen liitteenä olevan kalastussäännön sääntelyä. Sen keskeistä sisältöä ovat sallittuihin pyydyksiin, pyydysten käyttöön, pyyntiaikoihin, rauhoitusalueisiin sekä lohen pyyntivälineiden teknisiin ominaisuuksiin liittyvät säännökset, jotka sisältävät muutoksia suhteessa nykytilaan. Uusi Tenon kalastussopimus mahdollistaa sivuvesien sääntelyn lohikantojen tilan huomioiden. Tenon sopimuksen kalastussääntöön verrattuna kalastusrajoitukset ovat lievempiä niissä sivuvesistöissä, joiden lohikannat täyttävät kestävyystavoitteet. Muissa sivuvesistöissä kalastussäännöksiä muutetaan siten, että ne ovat samantasoiset kuin Tenon pääuomassa. Asetus tulee voimaan 1.6.2017. (MMM neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste 0295 162 152)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2016 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, lammas- ja vuohipalkkioista sekä peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksella tarkennetaan vuodelta 2016 maksettavien lypsylehmä-, nauta- ja peltokasvipalkkioiden yksikkökohtaisia määriä toisessa maksuerässä sekä lammas- ja vuohipalkkioiden yksikkökohtaisia määriä vuoden 2016 tukihaun ja valvonnan tulosten perusteella palkkioihin käytettävissä oleva määräraha huomioon ottaen. Palkkiot on tarkoitus maksaa kesäkuussa 2017. Asetus tulee voimaan 31.5.2017. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 0295 162 248)

Valtioneuvoston asetus päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten kompensoimisesta annetun lain voimaantulosta. Lain keskeisenä tavoitteena on kompensoida sähköintensiiviselle teollisuudelle päästökaupasta aiheutuvia epäsuoria kustannuksia. Laissa määritellyt toimialat voivat saada valtiolta tukea päästöoikeuden hinnasta johtuvan korkeamman sähkön hinnan kompensoimiseksi. Lain mukaan tukea voidaan maksaa vuosien 2016-2020 tietojen perusteella. Tuen määrä riippuu muun muassa päästöoikeuden hintakehityksestä. Laki (138/2017) ja asetus tulevat voimaan 1.6.2017. (TEM teollisuusneuvos Timo Ritonummi 0295 064 798)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten kompensoimisesta. Asetuksella annettaisiin tarkempia säännöksiä tuen hakemisesta, laskemisesta ja myöntämisestä, tukipäätöksen antamisesta, todentajan hyväksymisestä ja velvollisuuksista, todentamisesta sekä tietojen toimittamisesta Energiavirastolle. Asetus tulee voimaan 1.6.2017. (TEM teollisuusneuvos Timo Ritonummi 0295 064 798)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus yhteistyöstä ydinenergian rauhanomaisessa käytössä Saudi-Arabian kuningaskunnan kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Suomella tai Euratomilla ei ole aikaisemmin ollut Saudi-Arabian kanssa ydinenergian rauhanomaista käyttöä koskevaa yhteistyösopimusta. Saudi-Arabia suunnittelee panostuksia ydinenergian tuotantoon ja Suomessa on monipuolista osaamista ydinenergian alalla, jota voidaan hyödyntää Saudi-Arabian ydinenergiaan liittyvissä projekteissa. Sopimuksella sovitaan yhteistyön oikeudellisista reunaehdoista. Sopimus, laki (216/2017) ja asetus tulevat voimaan 3.6.2017. (TEM ylitarkastaja Netta Skön 0295 047 059)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskennassa käytettävien vakioiden arvoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksen liitettä 1 muutetaan. Liitteessä 1 säädetään eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskennasta ja sijoitusten hajauttamisesta annetun lain (315/2015) 12 §:n 2 momentissa tarkoitetut kunkin riskiluokan j tappio-olettamat ja 13 §:n 2 momentissa tarkoitetut tuoton odotusarvot. Asetuksen liitteeseen 1 tehdään muutos riskiluokan 15 parametreihin. Riskiluokassa 15 huomioidaan vastuuvelan tuottovaatimusriski. Asetus tulee voimaan 1.6.2017. (STM neuvotteleva virkamies Pirjo Moilanen 0295 163 183)

Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta annetun asetuksen muuttamisesta. Asetuksella säädetään poikkeus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta annetussa asetuksessa (800/2010) kivenlouhinnalle asutukseen ja muihin häiriölle altistuviin kohteisiin säädettyyn vähimmäissuojaetäisyyteen. Poikkeusta sovelletaan ennen 16.9.2010 ympäristöluvan saaneisiin kivenlouhimoihin, mutta ei kuitenkaan muuhun kivenlouhintaan, jonka pääasiallinen tarkoitus on louheen ja murskeen tuottaminen. Asetus tulee voimaan 1.6.2017. (YM neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen 0295 250 117)

Valtioneuvoston asetus juomaveden valmistamiseen tarkoitetun pintaveden laatuvaatimuksista ja tarkkailusta annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta. Valtioneuvoston päätös juomaveden valmistamiseen tarkoitetun pintaveden laatuvaatimuksista ja tarkkailusta (366/1994) kumotaan tarpeettomana. Sosiaali- ja terveysministeriön terveydensuojelulaki ja sen nojalla annettu talousvesiasetus sisältävät kattavat säännökset juomaveden desinfiointiin, laatuun ja tarkkailuun liittyen. Asetus tulee voimaan 1.7.2017. (YM lainsäädäntöneuvos Erja Werdi 0295 250 312)

Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta. Asetus liittyy 1.5.2017 voimaan tulleeseen lakiin maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta (230/2017), jolla toteutetaan hallitusohjelman kaavoituksen ja rakentamisen lupien sujuvoittamista koskevia toimenpiteitä. Maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen johdosta myös maankäyttö- ja rakennusasetukseen on tarpeen tehdä joitain muutoksia. Näiden muutosten lisäksi asetusta muutetaan siten, että asemakaava voidaan esittää pienemmässä mittakaavassa kuin 1:2 000, jos kaavan esitystavalle asetetut vaatimukset täyttyvät kaavan tarkoitus ja sisältö huomioon ottaen. Edelleen maankäyttö- ja rakennusasetusta muutetaan siten, että myös vaikutukseltaan vähäisen asemakaavan osalta osallisille voidaan varata tilaisuus mielipiteensä esittämiseen samalla, kun ilmoitetaan vireille tulosta. Asetus tulee voimaan 1.6.2017. (YM hallitussihteeri Mirkka Saarela 0295 250 365)

Valtioneuvoston asetus Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiöstä (NEFCO) Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta. Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö NEFCO (Nordic Environment Finance Corporation) on yhteispohjoismainen rahoituslaitos, joka on erikoistunut pienten ja keskisuurten ympäristöhankkeiden rahoitukseen. Muutossopimuksella mahdollistetaan NEFCOn toiminnan maantieteellisen toimialueen laajentaminen Itä-Euroopan ulkopuolelle. Sopimus ja asetus tulevat voimaan 15.6.2017. (YM hallitussihteeri Charlotta von Troil 0295 250 364)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 24.5.2017 seuraavat päätökset:

Päätös määrätä lääketieteen lisensiaatti, psykiatrian erikoislääkäri Marita Kristiina Pippingsköld vakuutusoikeuden lääkärijäsenen tehtävään 1.6.2017-30.4.2018 ja lääketieteen tohtori, psykiatrian erikoislääkäri Pekka Juhani Jylhä vakuutusoikeuden lääkärijäsenen tehtävään 1.5.2018-31.12.2018, lääketieteen tohtori, syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, erikoislääkäri Peeter Johannes Karihtala, lääketieteen ja kirurgian tohtori, neurologian erikoislääkäri, ylilääkäri Onni Tapani Keränen, lääketieteen tohtori, lastentautiopin dosentti, lastentautien ja lasten gastroenterologian erikoislääkäri, apulaisylilääkäri Kaija-Leena Kolho, lääketieteen lisensiaatti, kirurgian sekä ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, osaston ylilääkäri Jouko Kalervo Pekkarinen, lääketieteen lisensiaatti, työterveyshuollon erikoislääkäri, johtava työterveyslääkäri Auli Kristiina Rytivaara ja lääketieteen lisensiaatti, kirurgian sekä ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, osasto-lääkäri Martin Gustaf Weckman vakuutusoikeuden asiantuntijalääkärin tehtäviin 1.6.2017-31.12.2018 sekä oikeustieteen maisteri Petri Paul Holopainen vakuutusoikeuden työoloja tai yritystoimintaa tuntevaksi asiantuntijajäseneksi käsittelemään ja ratkaisemaan oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa annetun lain 6 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaisia asioita (yrittäjien ansioeläkeasiat) 1.6.2017-31.12.2019. (OM hallitussihteeri Jennimari Huovinen 0295 150 394)

Päätös asettaa Huoltovarmuuskeskuksen hallitus toimikaudeksi 1.7.2017-30.6.2020. Kokoonpano: puheenjohtaja: ylijohtaja Ilona Lundström työ- ja elinkeinoministeriö; varapuheenjohtaja: toimitusjohtaja Sirpa Ojala Ovenia Group Oy; jäsenet: maanviljelysneuvos Ensio Hytönen, ylijohtaja Raimo Jyväsjärvi puolustusministeriö, ylijohtaja Minna-Mari Kaila maa- ja metsätalousministeriö, toimitusjohtaja Kari Kolsi Kilpilahden Voimalaitos Oy, alivaltiosihteeri Timo Lankinen valtioneuvoston kanslia, johtaja Hannu Rautiainen Elinkeinoelämän keskusliitto, alivaltiosihteeri Tuomas Saarenheimo valtiovarainministeriö, ylijohtaja Kirsi Varhila sosiaali- ja terveysministeriö ja ylijohtaja Laura Vilkkonen liikenne- ja viestintäministeriö. (TEM hallitusneuvos Tuomo Knuuti 0295 063 537)

Päätös asettaa teollisoikeusasiamieslautakunta toimikaudeksi 1.7.2017-30.6.2020. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: hovioikeudenneuvos Kristiina Harenko Helsingin hovioikeus; varapuheenjohtaja: lainopillinen asiamies Albert Mäkelä Suomen Yrittäjät ry; jäsenet: yksikön esimies Riitta Larja (johtava neuvonta-insinööri Olli-Pekka Sievänen) Patentti- ja rekisterihallitus, yksikön esimies Olli Teerikangas (lakimies Sara Henriksson) Patentti- ja rekisterihallitus, hallitussihteeri Mika Kotala (hallitusneuvos Liisa Huhtala) työ- ja elinkeinoministeriö, eurooppapatenttiasiamies Kathy Wasström (eurooppapatenttiasiamies Tomi Konkonen) Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry, tavaramerkkiasiamies, EU-tavaramerkki- ja mallioikeusasiamies, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja Jenni Ihalainen (tavaramerkkiasiamies, EU-tavaramerkkiasiamies Joose Kilpimaa) Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry, asianajaja Tuukka Airaksinen (asianajaja Hanna Paloheimo) Suomen Asianajajaliitto, patentti-insinööri Matti Brax (Corporate Patent Attorney Jouni Haavisto) Patentti-insinöörit ry ja IPR-asiantuntija Riikka Tähtivuori Elinkeinoelämän keskusliitto EK (lakimies Minna Aalto-Setälä Keskuskauppakamari). (TEM neuvotteleva virkamies Jorma Immonen 0295 064 689)

Päätös myöntää Järvi-Suomen Energia Oy:lle lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa omaisuuden lunastamiseksi Juvan kunnassa sijaitsevien kiinteistöjen alueille rakennettavaa 110 kV sähkönsiirtojohtoa varten (Kaihunmäki-Kirkontaus). (TEM ylitarkastaja Johanna Juvonen 0295 064 220)

Päätös myöntää Yara Suomi Oy:lle lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa omaisuuden lunastamiseksi Lapinlahden ja Siilinjärven kunnissa sijaitsevien kiinteistöjen alueille rakennettavaa 110 kV sähkönsiirtojohtoa varten (Alapitkä-Siilinjärvi). (TEM ylitarkastaja Johanna Juvonen 0295 064 220)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 24.5.2017 seuraavat nimitysasiat:

Valtioneuvosto myönsi osastopäällikkö Jani Pitkäniemelle virkavapautta valtiovarainministeriön finanssineuvoksen virasta 1.6.2017-31.5.2022. (VM lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi 0295 530 422)

Oikeustieteen maisteri Anna Kankaanpää opetus- ja kulttuuriministeriön hallitusneuvoksen virkaan 29.5.2017 lukien. (OKM hallitusneuvos Leo Liukkonen 0295 330 196)

Johtaja Tommi Muilu Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ylijohtajan tehtävään 1.6.2017-31.12.2018 oman tehtävänsä ohella ja johtaja Jaakko Ylinampa Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ylijohtajan tehtävään 1.7.2017-31.12.2018 oman tehtävänsä ohella. (TEM neuvotteleva virkamies Anu Jänkälä 0295 063 602)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti vahvistaisi seuraavat lait:

Laki valtioneuvoston tilannekeskuksesta (HE 261/2016 vp). Laki sisältää säännökset valtioneuvoston tilannekeskuksesta, sen keskeisistä tehtävistä ja tiedonsaantioikeuksista. Lain tavoitteena on turvata tasavallan presidentin ja valtioneuvoston tiedonsaanti turvallisuuteen liittyvissä asioissa sekä lisätä viranomaisten tiedonvaihtoa ja parantaa luotettavan tilannekuvan muodostamista. Laki tulee voimaan 1.7.2017. (VNK lainsäädäntöneuvos Maaret Suomi 0295 160 030)
Tiedote

Laki eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä annetun lain muuttamisesta, laki eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelystä annetun lain muuttamisesta ja laki tuomioistuinmaksulain 2 §:n muuttamisesta (HE 24/2017 vp). Eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä ja eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelystä annettuihin lakeihin sisällytetään säännös tuomion uudelleen tutkimisesta poikkeustapauksissa. Maksamismääräysmenettelystä annettua lakia muutetaan siten, että siinä huomioidaan mahdollisuus jatkaa maksamismääräysmenettelyssä vireille laitetun asian käsittelyä vastineen johdosta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä. Tuomioistuinmaksulakiin tehdään täsmennys asetuksissa säädetyissä menettelyissä perittävistä oikeudenkäyntimaksuista.  Lait tulevat voimaan 14.7.2017. (OM lainsäädäntöneuvos Maarit Leppänen 0295 150 276)

Laki Kevasta annetun lain 3 §:n muuttamisesta (HE 27/2017 vp). Lakiin lisätään säännös, jonka mukaan Kevan jäsenyhteisönä nykyisin olevilla ammattikorkeakouluosakeyhtiöillä on oikeus pysyä Kevan jäsenyhteisöinä vuoden 2025 loppuun riippumatta niiden omistussuhteissa tapahtuvista muutoksista. Laki tulee voimaan 26.5.2017. (OKM hallitusneuvos Immo Aakkula 0295 330 354)

Laki ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain 17 §:n muuttamisesta (HE 32/2017 vp). Ylioppilastutkinnon järjestämisestä annettua lakia muutetaan siten, että myös Deutsche Internationale Abitur -tutkinto tuottaa samat oikeudet kuin ylioppilastutkinnon suorittaminen. Deutsche Internationale Abitur -tutkinto on uusi Saksan ulkomaankouluissa järjestettävä tutkinto, joka korvaa Reifeprüfung-tutkinnon keväästä 2019 lukien. Tutkintoa järjestetään Suomessa Helsingin Saksalaisessa koulussa. Laki tulee voimaan 1.6.2017. (OKM hallitussihteeri Matti Sillanmäki 0295 330 193)

Laki liikenteen palveluista, laki ajoneuvolain 25 ja 27 a §:n muuttamisesta, laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta, laki rautatielain muuttamisesta, laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta, laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta, laki ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa annetun lain 1 §:n muuttamisesta, laki yrittäjäkuljettajien työajasta tieliikenteessä annetun lain 2 §:n muuttamisesta, laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta ja laki tieliikennelain muuttamisesta (HE 161/2016 vp). Laeilla luodaan edellytykset uuden teknologian, digitalisaation ja uusien liiketoimintamallien käyttöönotolle liikennesektorilla. Tätä kautta voidaan saavuttaa entistä paremmin käyttäjien tarpeisiin vastaavia liikennepalveluita ja mahdollistaa uutta liiketoimintaa sektorilla. Lait tulevat voimaan 1.7.2018. Eduskunnan lausumat; 1) Eduskunta edellyttää valtioneuvoston huolehtivan siitä, että luvanvaraista liikennettä koskevan sääntelyn noudattamisen viranomaisvalvonta säilyy tehokkaana ja lupasääntelyn keventämisen myötä ei synny harmaaseen talouteen tai markkinahäiriöihin liittyviä ilmiöitä. 2) Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto arvioi tiellä tapahtuvan ammattimaisen kuljettamisen määritelmää erityisesti harmaan talouden torjunnan osalta ja tarvittaessa ryhtyy toimenpiteisiin liikennemarkkinoiden terveen ja tasapuolisen toimintaympäristön turvaamiseksi. 3) Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto seuraa tiiviisti nyt säädettävän lakikokonaisuuden vaikutuksia ja ryhtyy tarvittaessa viipymättä toimiin sääntelyn muuttamiseksi. Valtioneuvoston tulee antaa liikenne- ja viestintävaliokunnalle kirjallinen selvitys lain vaikutuksista ja mahdollisista muutostarpeista viimeistään vuoden 2018 loppuun mennessä. Pidemmän aikavälin seurantaa ja vaikutuksia koskeva selvitys tulee antaa valiokunnalle viimeistään vuoden 2022 loppuun mennessä. (LVM osastopäällikkö Olli-Pekka Rantala 0295 342 585)
Tiedote

Laki yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä, laki valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta ja laki Finpro Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta (HE 18/2017 vp). Lailla yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä säädetään työ- ja elinkeinoministeriön yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä, siihen kuuluvista yrityspalvelujen asiakastietovarannosta ja asiakkuudenhallintajärjestelmästä sekä asiakastietojen ja henkilötietojen käsittelystä yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmässä. Lailla lisätään yrityspalveluissa tarvittavien tietojen yhteiskäyttöisyyttä. Uuden teknisen toteutustavan mukaisesti asiakastietoja ei enää välitetä kyselyjärjestelmän kautta yksittäisten kyselyjen perusteella, vaan asiakastietoja talletetaan yhteiseen asiakastietojärjestelmään, jossa ne ovat yhteisen asiakastiedon käyttäjien saatavilla teknisen käyttöyhteyden avulla. Yhteisen asiakastiedon tuottajien ja käyttäjien joukko laajenee. Lisäksi tehdään tarpeelliset muutokset valtion erityisrahoitusyhtiöstä annettuun lakiin ja Finpro Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annettuun lakiin. Lait tulevat voimaan 1.6.2017. (TEM hallitusneuvos Kari Mäkinen 0295 063 523)

Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 5 luvun 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 19/2017 vp). Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettua lakia muutetaan väliaikaisesti siten, että vuonna 2017 työvoimakoulutuksena voidaan hankkia korkeakoulututkintoon johtavia opintoja uuden korkeakoulututkinnon suorittamiseksi henkilöasiakkaalle, joka on jo aiemmin suorittanut korkeakoulututkinnon. Laki tulee voimaan 1.6.2017. (TEM hallitusneuvos Olli Sorainen 0295 048 022)

Laki kaupparekisterilain muuttamisesta (HE 14/2017 vp). Lain mukaan Patentti- ja rekisterihallituksen on poistettava rekisteristä ulkomaisten elinkeinonharjoittajien Suomeen rekisteröityjä sivuliikkeitä, kun yhtiö on purettu tai poistettu rekisteristä sen rekisteröintivaltiossa. Lisäksi lailla velvoitetaan Patentti- ja rekisterihallitus osallistumaan direktiivin mukaiseen tiedonvaihtoon. Laki tulee voimaan 1.6.2017. (TEM hallitussihteeri Mika Kotala 0295 047 033)

Laki kaivoslain muuttamisesta (HE 10/2017 vp). Lakia muutetaan eräiden malminetsintää ja kaivostoimintaa koskevien säännösten osalta. Laki tulee voimaan 1.6.2017. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto ryhtyy pikaisesti valmistelemaan kaivoslainsäädäntöön muutoksia, joilla siirretään voimassa olevan kaivoslain 34 §:n 3 momentin 2 kohdan mukaiset lupahakemuksen liitteet 32 §:n sääntelyn piiristä siten, että etuoikeus malminetsintälupaan, kullanhuuhdontalupaan tai kaivoslupaan syntyisi ilmankin, että lupahakemus sisältäisi edellä mainittuja liitteitä. (TEM kaivosylitarkastaja Riikka Aaltonen 0295 064 216)

Laki Hossan kansallispuistosta (HE 260/2016 vp). Hossan kansallispuistoon kuuluu noin 11 094 hehtaaria valtion omistamia alueita Suomussalmen, Kuusamon ja Taivalkosken kunnissa. Valtaosa alueesta on nykyisin valtion retkeilyaluetta ja lähes koko alue kuuluu Natura 2000 -verkostoon. Kansallispuiston perustamisella edesautetaan alueen kehittymistä nykyistä luonnonmukaisemmaksi ja erämaiseksi, ja se lisää myös alueen vetovoimaa luonto- ja kulttuurimatkailukohteena. Hossan kansallispuisto on Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden kansallispuisto. Laki tulee voimaan 17.6.2017. (YM hallitussihteeri Johanna Korpi 0295 250 278)
Tiedote

KANSAINVÄLISET ASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat kansainväliset asiat:

Suurlähettiläs Mikko Hautalan tai hänen estyneenä ollessaan ministeri Antti Helanterän valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimus Pietarissa sijaitsevien tilojen myynnistä Suomen tasavallan hallitukselle Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä. Sopimus koskee Pietarissa sijaitsevien Suomi-talon tilojen myymistä. Sopimuksen mukaan venäläinen osapuoli myy suomalaiselle osapuolelle tilat, joiden kokonaispinta-ala on 4 515,3 m2. Kaupan kokonaishinta on 508 100 000 ruplaa, mikä on arvioitu markkina-arvon mukaiseksi hinnaksi. Rupla-euro -vaihtokurssin mukainen eurohinta on noin kahdeksan miljoonaa euroa. (VNK valtiosihteeri Paula Lehtomäki 0295 16001)

Pääjohtaja Arvo Kokkosen tai hänen estyneenä ollessaan kenraalimajuri Pasi Kostamovaaran valtuuttaminen allekirjoittamaan pöytäkirja Suomen ja Venäjän välisen valtakunnanrajan kulun kuvauksesta Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän Federaation hallituksen välillä. Pöytäkirja on tarkoitus allekirjoittaa Imatralla 19.6.2017. Rajankuvaus on pöytäkirjan liitteenä ja on sen erottamattomana osa. Pöytäkirjan on tarkoitus korvata aiemmat sopimukset valtakunnanrajan kulusta. Pöytäkirja edellyttää voimaantullakseen eduskunnan hyväksyntää. Pöytäkirjassa määrätään myös, että osapuolet käyvät 25 vuoden kuluttua pöytäkirjan voimaantulosta diplomaattiset neuvottelut rajankäynnin määräaikaisen suorituksen tarpeesta, ajoituksesta ja edellytyksistä. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 0295 351 159)

Yhteistyöstä puolustusmateriaalialalla Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten välillä tehtyyn sopimukseen tehdyn liitesopimuksen yhteishankinnoista hyväksyminen. Liitesopimus yhteishankinnoista allekirjoitettiin Helsingissä 9.5.2016. Liitesopimus itsessään ei velvoita hankintayhteistyöhön, mutta liitesopimus määrittää puitteet ja menettelyt yhteishankinnoille ja näin tarkoituksena on edistää sopimusosapuolten hankintayhteistyötä. (PLM hallitussihteeri Tuomas Venho 0295 140 414)

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkäsen tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs, Suomen pysyvä edustaja OECD:ssä Pekka Puustisen valtuuttaminen allekirjoittamaan OECD:n yhteydessä valmisteltu monenkeskinen yleissopimus, jolla toteutetaan verosopimuksiin liittyvät toimenpiteet veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi ja antamaan odotettavissa olevia varaumia ja ilmoituksia koskeva väliaikainen luettelo. Yleissopimuksella on mahdollista muuttaa voimassa olevien kahdenvälisten verosopimusten määräyksiä, jotka liittyvät verotuksellisiin hybridi-yksiköihin, verosopimusten säännöksiin yhteisöjen kaksoisasumistilanteista, kaksinkertaisen verotuksen poistamismenetelmiin, sopimusten väärinkäytösten estämiseen, osinkoverotukseen, myyntivoittojen verotukseen, liiketulon verotusoikeuden luovan kiinteän toimipaikan syntymiseen, keskinäiseen sopimusmenettelyyn, siirtohinnoittelun vastaoikaisuun ja välimiesmenettelyyn. (VM hallitusneuvos Antero Toivainen 0295 530 098)

Suurlähettiläs, Suomen pysyvä edustaja Euroopan neuvostossa Satu Mattila-Budichin tai hänen estyneenä ollessaan pysyvän edustajan sijaisen Henna Kososen valtuuttaminen allekirjoittamaan Euroopan neuvoston puiteyleissopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä. Yleissopimuksella vahvistetaan olemassa olevia, yksittäisiin kulttuuriperinnön osa-alueisiin liittyviä Euroopan neuvoston sopimuksia, suosituksia ja toimenpiteitä. Voimassaolevaan lainsäädäntöön ei ole tarpeen tehdä muutoksia yleissopimuksen voimaansaattamisen johdosta vaan sen toimeenpano tapahtuu kansallisia käytäntöjä ja menettelytapoja kehittämällä. Suomen lainsäädännössä on tunnistettu kulttuuriperintöön liittyvät oikeudet ja vastuut yleissopimuksen tarkoittamalla tavalla. (OKM vanhempi hallitussihteeri Rami Sampalahti 0295 330 190)

Suurlähettiläs Erik Lundbergin tai hänen estyneenä ollessaan lähetystöneuvos Sirpa Nybergin valtuuttaminen tekemään noottienvaihdolla sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Norjan kuningaskunnan hallituksen välillä kalastuksesta Tenojoen vesistössä tehdyn sopimuksen muuttamisesta. Muutokset ovat sisällöltään Tenojoen kalastussopimuksen liitteenä olevan kalastussäännön eräiden määräysten soveltamista kalastuskaudella 2017 koskevia siirtymäsäännöksiä. (MMM lainsäädäntöneuvos Heidi Aliranta 0295 162 410)

Elohopeaa koskevan Minamatan yleissopimuksen hyväksyminen. Yleissopimuksessa otetaan huomioon elohopean koko elinkaari tavoitteena suojella ihmisten terveyttä ja ympäristöä. Yleissopimuksessa asetetaan rajoituksia uuden elohopean tuotannolle ja kansainväliselle kaupalle, kielletään monien erilaisten lisättyä elohopeaa sisältävien tuotteiden valmistus, tuonti ja vienti, määrätään kielloista tai toimintaolosuhteista monia sellaisia valmistusprosesseja varten, joissa käytetään elohopeaa, ja kehotetaan välttämään elohopean uusia käyttötapoja tuotteissa ja valmistusprosesseissa. Yleissopimus on luonteeltaan niin kutsuttu sekasopimus, joka sisältää sekä Euroopan unionin että sen jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluvia määräyksiä. Näin ollen sekä EU että jäsenvaltiot sitoutuvat siihen omien menettelyjensä mukaisesti. (YM hallitussihteeri Charlotta von Troil 0295 250 364)

MUUTA

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat asiat:

TkT Olli Pekka Dahlin määrääminen 1.8.2017-31.7.2022, pohjavesiasiantuntija, PhD Anna-Liisa Kivimäen määrääminen 1.8.2017-31.7.2022, ryhmäpäällikkö, FT Kirsi Maria Kostamon määrääminen 1.8.2017-31.7.2022 ja TkT Rauno Johannes Pääkkösen määrääminen 1.8.2017-31.10.2019 korkeimman hallinto-oikeuden ympäristöasiantuntijaneuvoksiksi. (OM kansliapäällikkö Asko Välimaa 0295 150 248)

Professori, dekaani, FT, TkT Jyri Kalervo Hämäläisen määrääminen 1.8.2017-31.7.2022, professori, laitosjohtaja, DI, TkL, TkT Jukka Veli Seppälän määrääminen 1.8.2017-31.7.2022 ja professori, DI, TkL, TkT Kari Martti Juhani Tammen määrääminen 1.8.2017-31.7.2022 korkeimman hallinto-oikeuden yli-insinöörineuvoksiksi. (OM kansliapäällikkö Asko Välimaa 0295 150 248)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Ulkoasiainministeriön kehityspoliittisen osaston apulaisosastopäällikkö, ulkoasiainneuvos Riikka Laatu Yangonissa (Myanmar) olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2017 lukien ja Bangkokin suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Satu Suikkari-Klevenin sivuakkreditoinnin Myanmariin päättäminen. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Ulkoasiainministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään, ulkoasiainneuvos Jukka Pietikäisen valtuutus toimia myös Antigua ja Barbudassa. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Oikeustieteen tohtori, alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti valtioneuvoston oikeuskanslerin virkaan 1.1.2018 lukien. (OM kansliapäällikkö Asko Välimaa 0295 150 248)
Tiedote

Komentaja Mika Mäkilevo puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin virkaan 1.6.2017-31.5.2020. (PLM erityisasiantuntija Petri Laurila 0295 140 437)

 
Sivun alkuun