Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvoston yleisistunto 24.9.2015

Valtioneuvoston viestintäosasto
24.9.2015 13.33
Tiedote 503/2015

Hallitus antoi eduskunnalle esityksen laeiksi kuntarakennelain muuttamisesta sekä kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 5 momentin kumoamisesta.

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 24.9.2015 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 25/2015 vp) eduskunnalle laeiksi kuntarakennelain muuttamisesta sekä kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 5 momentin kumoamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuntarakennelakia. Kuntarakennelaista kumottaisiin kuntien velvollisuus selvittää yhdistymistä, selvitysvelvollisuuden edellytykset ja määräajat sekä muut kuntarakenneuudistuksen toteuttamiseen liittyvät säännökset. Yhdistymisavustusten maksamiseksi ja valtionosuusmenetysten korvaamiseksi ei enää edellytettäisi selvitysvelvollisuuteen liittyvien edellytysten täyttymistä, vaan kaikille vuonna 2017 yhdistyville uusille kunnille maksettaisiin yhdistymisavustusta ja valtionosuusmenetysten korvausta. Selvitysvelvollisuuteen liittyvät säännökset avustuksesta kuntien yhdistymisselvityksiin kumottaisiin. Selvitysavustusta maksettaisiin käynnissä oleviin selvityksiin vielä vuosina 2015 ja 2016. Lisäksi kumottaisiin säännös kuntaliitostilanteissa sovellettavasta henkilöstön viiden vuoden irtisanomissuojasta. Irtisanomissuojasäännöstä sovellettaisiin kuitenkin vielä ennen vuotta 2016 voimaan tulleissa kuntien yhdistymissä. Vuonna 2016 ja sen jälkeen voimaan tulevissa kuntien yhdistymisissä henkilöstöllä ei olisi lakisääteistä viiden vuoden irtisanomissuojaa. Lisäksi kumottaisiin kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen momentti, joka koskee tässä esityksessä kumottavaksi ehdotettuja kuntarakennelain säännöksiä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuonna 2015 mahdollisimman pian. (VM lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää 0295 530 266)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 26/2015 vp) eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta. Muiden kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosentin enimmäismäärää korotettaisiin siten, että se voi olla enintään 1,00 prosenttiyksikköä kunnan määräämää vakituisten asuinrakennusten veroprosentin enimmäismäärää korkeampi nykyisen 0,6 prosenttiyksikön sijasta. Voimalaitosrakennuksen ja -rakennelman kiinteistöveroprosentin enimmäismäärä korotettaisiin 2,85 prosentista 3,10 prosenttiin. Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentin enimmäismäärä korotettaisiin 3,00 prosentista 4,00 prosenttiin, ja rakentamattoman rakennuspaikan määritelmää tarkistettaisiin muun muassa rakennuspaikkaa koskevien rakennuskieltojen osalta. Yleisen kiinteistöveroprosentin vaihteluväli korotettaisiin 0,80-1,55 prosentista 0,86-1,80 prosenttiin ja vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,37-0,80 prosentista 0,39-0,90 prosenttiin. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Sitä sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2016 toimitettavassa kiinteistöverotuksessa, kuitenkin siten, että yleisen kiinteistöveroprosentin ja vakituisten asuinrakennusten veroprosentin vaihteluvälin muutosta sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2017 toimitettavassa verotuksessa. (VM lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen 0295 530 239)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 27/2015 vp) eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annettua lakia. Lain mukaan tietojärjestelmän julkisia tietoja voidaan teknisen käyttöyhteyden avulla luovuttaa metsätalouteen liittyvää kaupallista tai muuta hyväksyttävää tarkoitusta varten, jos maanomistaja on siihen antanut suostumuksen. Lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, ettei suostumusta edellytettäisi, jos tiedot luovutettaisiin luoton myöntämistä tai valvontaa varten. Lisäksi lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös luovutettujen tietojen käytöstä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2016. (MMM lainsäädäntöneuvos Kirsi Taipale 0295 162 451)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 28/2015 vp) eduskunnalle laiksi eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta. Lakiin (29/2000) tehtäisiin muutokset, jotka ovat tarpeen ammattipätevyyden tunnustamista koskevan direktiivin muutosten täytäntöön panemiseksi. Hakemusten liiteasiakirjoja koskevat muutokset hieman keventäisivät eläinlääkäreiden laillistamismenettelyä. Lakiin lisättäisiin säännökset hälytysmekanismista, jonka avulla jäsenvaltiot vaihtavat keskenään tietoja eläinlääkäreiden ammattitoimintaa koskevista kielloista ja rajoituksista. Lakiin lisättäisiin myös säännökset eläinlääkärinammatin harjoittajia koskevien kantelujen käsittelystä. Tavoitteena olisi selkeyttää ja nopeuttaa kanteluprosesseja sekä turvata niiden henkilöiden oikeudet, joita asia koskee. Uhkasakon käyttöalaa Elintarviketurvallisuusviraston antamien määräysten tehosteena lisättäisiin, minkä lisäksi laista kumottaisiin painetun eläinlääkäriluettelon julkaisemista koskevat säännökset. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2016. (MMM lainsäädäntöneuvos Johanna Wallius 0295 162 244)

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 24.9.2015 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus tuomareiden nimittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen 18 §:n muuttamisesta, valtioneuvoston asetus hovioikeusasetuksen muuttamisesta, valtioneuvoston asetus vakuutusoikeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja valtioneuvoston asetus työtuomioistuimesta annetun asetuksen muuttamisesta. Lokakuun 2015 alusta voimaan tulevan uudistuksen (lait 565-575/2015) johdosta myös muissa kaksikielisissä tuomioistuimissa kuin käräjäoikeuksissa voi olla kielituomarin virkoja. Valtioneuvoston asetuksella säädetään siitä, kuinka monta kielituomarin virkaa kussakin kaksikielisessä tuomioistuimessa on. Tuomareiden nimittämisestä annettuun valtioneuvoston asetukseen otetaan asiaa koskeva säännös. Lokakuun 2015 alusta voimaan tulevalla lainsäädännöllä muutetaan tuomareiden ja tuomioistuinten esittelijöiden sidonnaisuuksia ja sivutoimia koskevaa sääntelyä. Lisäksi hovioikeuden ja vakuutusoikeuden välijohdon tehtävät muutetaan määräaikaisiksi ja työtuomioistuimen päätösvalta keskitetään hallinto- ja talousasioissa työtuomioistuimen presidentille. Muutokset edellyttävät tarkistuksia asianomaisia tuomioistuimia koskeviin asetuksiin, tuomareiden nimittämisestä annettuun asetukseen sekä valtion virkamiesasetukseen. Asetukset tulevat voimaan 1.10.2015. (OM erityisasiantuntija Samuli Sillanpää 0295 150 185)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2015 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta. Etelä-Suomen kansallisen tuen kasvihuonetuotannon yksikkötuen tasoja korotetaan. Kasvihuonetuotannon lopullinen laajuus vuonna 2015 on osoittautunut alkuperäistä asetusta annettaessa arvioitua viljelyalaa pienemmäksi. Tästä syystä tukitasoja korotetaan tukijärjestelmää koskevassa Euroopan komission päätöksessä asetetun enimmäistukimäärän täysimääräiseksi hyödyntämiseksi. Yli seitsemän kuukauden viljelyn korotettu tuki on 9,9 euroa/m2 ja lyhyen (2-7 kk) viljelyn tukitaso 3,8 euroa/m2. Tuen korotus on molemmissa viljelymuodoissa noin kaksi prosenttia. Asetus tulee voimaan 29.9.2015. (MMM neuvotteleva virkamies Martti Patjas 0295 162 474)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus vaarallisista ja haitallisista aineista aiheutuvien pilaantumisvahinkojen torjuntavalmiudesta, torjumisesta ja torjuntayhteistyöstä tehdyn vuoden 2000 pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Pöytäkirja, laki (98/2015) ja asetus tulevat voimaan 26.9.2015. (YM kansainvälisten asiain neuvos Ismo Tiainen 040 504 7494)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 24.9.2015 seuraavat päätökset:

Päätös määrätä toimitusjohtaja Jari Koskinen Suomen Kuntaliitosta talousneuvoston jäseneksi 1.10.2015 lukien hallituskaudeksi. (VNK neuvotteleva virkamies Jukka Nummikoski 0295 160 892)

Päätös hyväksyä valtion virkaehtosopimus työllisyys- ja kasvusopimuksen toisen jakson palkkaratkaisun toteuttamisesta ja päättää alistaa se eduskunnan valtiovarainvaliokunnan hyväksyttäväksi. Valtiovarainministeriö ja valtion henkilöstöä edustavat pääsopijajärjestöt ovat 1.9.2015 tehneet virka- ja työehtosopimuksen työllisyys- ja kasvusopimuksen toisen jakson palkkaratkaisun toteuttamisesta. Valtion virkaehtosopimuslain mukaan virkaehtosopimus tulee voimaan vasta kun valtioneuvosto on sen hyväksynyt. Koska tehdystä sopimuksesta aiheutuu lisämenoja, joiden hyväksymiseen tarvitaan eduskunnan päätös, se on alistettava eduskunnan valtiovarainvaliokunnan hyväksyttäväksi siltä osin kuin se on virkaehtosopimus. Valtiovarainministeriö alistaa sopimuksen ilman valtioneuvoston päätöstä siltä osin kuin se on työehtosopimus. (VM osastopäällikkö Juha Sarkio 0295 530 031)

Päätös nimetä kuntatalouden ja -hallinnon neuvottelukunnan varapuheenjohtajaksi toimitusjohtaja Jari Koskinen Suomen Kuntaliitosta 1.10.2015 lukien. (VM neuvotteleva virkamies Katja Palonen 0295 530 322)

Päätös hyväksyä Suomen elinkeinokalatalouden toimintaohjelman 2007-2013 muutosehdotus lähetettäväksi Euroopan komission hyväksyttäväksi. Toimintaohjelman rahoitussuunnitelmassa ohjelmalle hyväksyttyä EU:n rahoitusosuutta vähennetään 957 480 euroa ja valtion rahoitusosuutta vähennetään 1 271 823 euroa. (MMM neuvotteleva virkamies Harri Kukka 0295 162 377)

Päätös myöntää Caruna Oy:lle lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa omaisuuden lunastamiseksi Riihimäen kaupungissa sijaitsevien kiinteistöjen alueille rakennettavaa 110 kV sähkönsiirtojohtoa varten (Karoliina-Herajoki). (TEM ylitarkastaja Johanna Juvonen 0295 064 220)

Päätös myöntää Järvi-Suomen Energia Oy:lle lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa omaisuuden lunastamiseksi Mäntyharjun kunnassa sijaitsevien kiinteistöjen alueille rakennettavaa 110 kV sähkönsiirtojohtoa varten (Survaanniemi-Särkemäki). (TEM ylitarkastaja Johanna Juvonen 0295 064 220)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 24.9.2015 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 12/2015 vp) eduskunnalle Eurojustin ja Montenegron välisestä yhteistyösopimuksesta. Yhteissopimuksen tarkoituksena on edistää yhteistyötä Montenegron viranomaisten ja Eurojustin välillä vakavan kansainvälisen rikollisuuden torjunnassa. Sopimus sisältää määräyksiä yhteistyötavoista ja erityisesti osapuolten välisestä tietojenvaihdosta ja sen edellytyksistä. (OM hallitusneuvos Leena Kuusama 0295 150 508)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 13/2015 vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (energiatehokkuusmerkintäasetus). Ehdotus pyrkii parantamaan energiamerkinnän olemassa olevia puitteita ja sen tavoitteena on uudistaa energiamerkintää siten, että se entistä tehokkaammin kannustaisi kuluttajia valitsemaan energiatehokkaampia tuotteita. Tavoitteena on myös tehostaa markkinavalvontaa ja luoda tietokanta energiamerkinnän alaisille tuotteiden tiedoille. Lisäksi tavoitteena on varmistaa energiamerkinnän puitteiden yhtenäisyys kaikissa EU:n jäsenmaissa ja selkeyttää eri toimijoiden välisiä velvoitteita. (TEM teollisuusneuvos Timo Ritonummi 0295 064 798)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 24.9.2015 seuraavat nimitysasiat:

Oikeustieteen kandidaatti Sini Korpela valtioneuvoston kanslian neuvottelevan virkamiehen virkaan 26.10.2015 lukien. (VNK hallitussihteeri Kaisa-Juulia Raita 0295 160 911)

Ulkoasiainsihteerit Christian Heikkinen, Hanna Lepistö ja Outi Saarikoski lähetystöneuvoksen virkoihin 1.10.2015 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Oikeustieteen kandidaatti Mika Appelsin oikeusministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.11.2015-31.12.2016, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan virkavapauden ajaksi. (OM hallitusneuvos Leena Kuusama 0295 150 508)

Sivun alkuun