Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvoston yleisistunto 25.2.2016

Valtioneuvoston viestintäosasto
25.2.2016 13.24
Tiedote 76/2016

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 25.2.2016 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 11/2016 vp) eduskunnalle laiksi ampuma-aselain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ampuma-aselakia lisäämällä siihen viittaus Euroopan komission antamaan ampuma-aseiden deaktivointistandardeja ja -tekniikoita koskevaan asetukseen. Pysyvästi ampumakelvottomaksi tehty ampuma-ase ja pysyvästi toimintakelvottomaksi tehty aseen osa olisi mahdollista esittää myös Poliisihallitukselle tai muulle kuin luvan haltijan kotikunnan tai kotipaikan poliisilaitokselle. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 8.4.2016. (SM ylitarkastaja Elina Hirttiö 0295 488 611)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 12/2016 vp) eduskunnalle laeiksi opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 8 ja 9 §:n sekä ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta. Ylioppilastutkintoa ja ylioppilastutkintorekisteriä koskeviin säännöksiin ehdotetaan tehtäväksi vuosina 2016-2019 vaiheittain tapahtuvan ylioppilastutkinnon sähköistämisen edellyttämät muutokset. Koesuoritukset ja arvostelumerkinnät säädettäisiin ylioppilastutkintorekisteriin talletettaviksi, minkä lisäksi tehtäisiin teknisluonteisia muutoksia. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2016. (OKM hallitussihteeri Matti Sillanmäki 0295 330 193)

Hallituksen esitys (HE 13/2016 vp) eduskunnalle tartuntatautilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksessä ehdotetaan korvattavaksi nykyinen tartuntatautilaki uudella lailla. Lain tavoitteena on tartuntatautien ja niiden leviämisen ehkäisy. Torjuntatyö toteutettaisiin osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan keväällä 2016. (STM hallitusneuvos Liisa Katajamäki 0295 163 329)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 14/2016 vp) eduskunnalle laiksi sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain kumoamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annettuun lakiin sisältyy säännökset sosiaalihuollon keskeisten ammattiryhmien ammatinharjoittamisoikeuden myöntämisestä, ammatinharjoittamisoikeuden rekisteröinnistä, ammattihenkilöiden ohjauksesta ja valvonnasta sekä valvontaviranomaisten tehtävistä ja työnjaosta. Lisäksi tehdään eräisiin lakeihin kelpoisuuslain kumoamisesta ja sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain voimaan tulosta johtuvia muutoksia. Muutokset ovat pääasiassa teknisluonteisia muutoksia viittauksissa mainittuihin lakeihin ja säännöksiin. Sosiaalihuollon ammattihenkilölain 11 §:ää tarkennettaisiin ulkomailla koulutuksensa suorittaneiden osalta ammatinharjoittamisoikeuden myöntämiseen liittyen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian lukuun ottamatta toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta annetun lain 14 e §:ää, jonka on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2017. (STM neuvotteleva virkamies Eila Mustonen 0295 163 460)

Hallituksen esitys (HE 15/2016 vp) eduskunnalle tupakkalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi tupakkalaki. Lisäksi ehdotetaan teknisiä muutoksia useihin lakeihin. Tupakkalailla pantaisiin täytäntöön EU:n uusi tupakkatuotedirektiivi. Lisäksi toteutettaisiin muita uudistuksia, joilla on terveyspoliittiset tavoitteet. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 20.5.2016. Ehdotetussa tupakkalaissa on useita siirtymäaikaa koskevia säännöksiä. (STM lakimies Laura Terho 0295 163 550)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 25.2.2016 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta annetun lain voimaantulosta. Laki (513/2015) ja asetus tulevat voimaan 1.3.2016. (VM neuvotteleva virkamies Krista Sinisalo 0295 530 248)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2015 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta. Maidon pohjoista tukea korotetaan koko vuoden 2015 tuotannon osalta. Tukitaso on eri kuukausille tukialueittain porrastettuna enintään 7,8-35,7 senttiä litralta. Pohjoista tukea korotetaan 0,1-0,3 senttiä litralta koko vuoden maksetun tuen osalta. Asetus tulee voimaan 2.3.2016. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 0295 162 347)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksen, luonnonhaittakorvauksen, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen ja ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen hakemisesta vuonna 2016. Asetus säädetään eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain (1360/2014) nojalla. Asetuksen mukaan uutta ympäristösitoumusta ei ole mahdollista antaa vuonna 2016. Ympäristösopimuksista voi tehdä ainoastaan kosteikon hoitoa koskevan sopimuksen, maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitoa koskevan sopimuksen sekä alkuperäisrotueläinten kasvattamista koskevan sopimuksen. Vuonna 2016 voi antaa uuden luonnonmukaista tuotantoa ja luonnonmukaista kotieläintuotantoa koskevan sitoumuksen. Asetuksella säädetään myös luonnonhaittakorvauksen hakemisesta. Lisäksi asetuksella säädetään aikaisemmin korvauskelvottoman peltoalan hyväksymisestä korvauskelpoiseksi edellä mainituissa tukijärjestelmissä. Asetuksella säädetään myös ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen hakemisesta. Asetuksessa tarkoitetuista tukiohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista aiheutuvat kustannukset katetaan valtiontalouden kehyspäätösten ja valtion talousarvioiden mukaisten määrärahojen ja henkilötyövuosimäärien puitteissa. Asetus tulee voimaan 1.3.2016. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 0295 162 248)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen 24 §:n 9 kohdan kumoamisesta. Villisian metsästyksen tehostamiseksi villisian yleinen rauhoitusaika metsästysasetuksen 24 §:n 9 kohdassa kumotaan. Metsästysasetuksen 25 §:n 2 momentissa villisialle säädetty erityinen rauhoitusaika jää edelleen voimaan. Porsaattoman villisian metsästys on siten vastaisuudessa mahdollista ympärivuotisesti. Asetus tulee voimaan 1.3.2016. (MMM vanhempi hallitussihteeri Marja-Leena Härkönen 0295 162 328)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian investointituen myöntämisen yleisistä ehdoista. Asetuksessa säädetään uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian investointituen myöntämisen edellytyksistä, hakemisesta, enimmäismäärästä, maksamisesta ja muista investointituen myöntämiseen liittyvistä yleisistä ehdoista. Tuki on tarkoitettu edistämään yli 5 miljoonan euron investointeja liikenteen kehittyneiden biopolttoaineiden tuotantoon ja uuden energiateknologian kokeiluhankkeisiin. Asetus tulee voimaan 26.2.2016. (TEM hallitusneuvos Anja Liukko 0295 062 078)

Valtioneuvoston asetus uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 5 ja 25 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta. Laki (261/2015) ja asetus tulevat voimaan 29.2.2016. (TEM hallitusneuvos Anja Liukko 0295 062 078)
 

Valtioneuvoston asetus uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta. Asetuksen 4 §:n 1 momentin kaavoissa olevien vakioiden desimaaleihin tehdään korjaus ja 2 momenttiin tarkennus, jonka mukaan muuttuva tuotantotuki (syöttötariffi) voi enintään olla 18 euroa megawattitunnilta (€/MWh). Asetus tulee voimaan 1.3.2016. (TEM hallitusneuvos Anja Liukko 0295 062 078)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus sosiaalihuollon ammattihenkilöistä. Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annettu laki (817/2015) tulee voimaan 1.3.2016. Lailla luodaan edellytykset sosiaalihuollon keskeisten ammattiryhmien ammatinharjoittamisoikeuden myöntämiselle, rekisteröinnille ja valvonnalle. Lain tarkoituksena on edistää asiakasturvallisuutta ja tarkoituksenmukaisen ja toimivan tehtävärakenteen muodostamista sekä yhdenmukaistaa sosiaali- ja terveydenhuollossa toimivia ammattihenkilöitä koskevaa sääntelyä. Asetus sisältää säännökset nimikesuojattavan ammattihenkilön ammattinimikkeestä, ulkomailla koulutuksen suorittaneelta henkilöltä korvaavana toimenpiteenä edellytettävästä sopeutumisajasta ja kelpoisuuskokeesta, hakemuksen liitteistä EU- tai ETA-alueen ulkopuolella koulutuksensa suorittaneiden osalta sekä sosiaalihuollon ammattihenkilöiden neuvottelukunnan kokoonpanosta ja tehtävistä. Asetuksella määritellään nimikesuojattavaksi ammattinimikkeeksi lähihoitaja, jolloin tähän ammattiryhmään kuuluvat henkilöt ovat rekisteröinnin ja valvonnan suhteen yhtenäisessä asemassa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Lisäksi nimikesuojattuja ammattinimikkeitä ovat ammattihenkilölain siirtymäsäännöksen (32 § 4 mom.) perusteella lähihoitajan tutkintoa edeltäneet kouluasteiset tutkinnot kodinhoitaja ja kehitysvammaistenhoitaja. Ammattihenkilölain 31 §:n mukaan valtioneuvosto asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan neuvottelukunnan, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja ja tehdä aloitteita sosiaalihuollon ammattihenkilöiden koulutuksesta, ammattitoiminnasta ja viranomaisten välisestä yhteistyöstä. Asetuksen 7 ja 8 §:ssä on tarkemmat säännökset neuvottelukunnan kokoonpanosta ja tehtävistä. Neuvottelukunnan tehtävänä on sen lisäksi, mitä sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 31 §:ssä säädetään, muun muassa seurata ja arvioida sosiaalihuollon ammattihenkilöiden osaamis- ja koulutustarpeita ja edistää sosiaalihuollon ammattihenkilöiden ammattitaidon ja koulutuksen kehittymistä sekä seurata ja arvioida sosiaalihuollon ammattihenkilöiden työnjaon kehittämistarvetta sekä edistää tarkoituksenmukaisen tehtävärakenteen luomista. Asetus tulee voimaan 1.3.2016. (STM neuvotteleva virkamies Eila Mustonen 0295 163 460)

Valtioneuvoston asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta. Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annettu laki (817/2015) tulee voimaan 1.3.2016. Lain 15 §:n mukaan Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastossa on sosiaalihuollon ammattihenkilöiden valvontaa varten sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvontalautakunta, jonka kokoonpanosta ja tehtävistä säädetään Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetulla valtioneuvoston asetuksella. Nykyisen terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvontalautakunnan tehtävät laajenevat näin ollen sosiaalihuoltoon. Valvontalautakunnan tehtävien laajenemisesta johtuvat muutokset tehdään asetuksen 4 §:n 1 momenttiin ja 5 §:ään. Asetuksen 4 §:n 1 momentissa säädetään aikaisemman terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvontalautakunnan sijasta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvontalautakunnasta. Asetuksen 5 §:n 1 momenttia muutetaan siten, että siinä säädetään valvontalautakunnalle jo aiemmin valvottavaksi kuuluneiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden lisäksi myös sosiaalihuollon ammattihenkilöitä koskevasta valvonnasta. Lautakunnan kokoonpanoa täydennetään sosiaalihuollon asiantuntemusta omaavalla jäsenellä. Näin ollen lautakunnassa tulee olemaan nykyisen neljän jäsenen sijasta viisi jäsentä, joista yhden tulee edustaa lääketieteellistä, yhden oikeustieteellistä ja yhden sosiaalihuollon asiantuntemusta sekä yhden sitä ammattialaa, jonka harjoittajaa koskeva asia kulloinkin on käsiteltävänä. Asetus tulee voimaan 1.3.2016. (STM neuvotteleva virkamies Eila Mustonen 0295 163 460)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 25.2.2016 seuraavat päätökset:

Päätös lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmä ministerien Timo Soini, Alexander Stubb, Anu Vehviläinen, Juha Rehula, Petteri Orpo, Lenita Toivakka, Sanni Grahn-Laasonen, Kimmo Tiilikainen, Olli Rehn, Jussi Niinistö, Jari Lindström, Hanna Mäntylä ja Anne Berner ilmoittamista muutoksista sidonnaisuuksiin. (VNK alivaltiosihteeri Timo Lankinen 0295 160 300)
Ministerien sidonnaisuudet

Päätös vahvistaa ministereiden vuosilomaan rinnastettavat vapaat seuraavasti: ministeri Mäntylä 25.-26.2.2016 ja ministeri Berner 29.2.-2.3.2016. (VNK lainsäädäntöneuvos Sanna Helopuro 0295 160 170)

Päätös asettaa valtuuskunta turvallisuusluokiteltujen tietojen vastavuoroista suojaamista koskevan kahdenvälisen sopimuksen neuvottelemiseksi Suomen ja Unkarin sekä Suomen ja Itävallan välille ja oikeuttaa ulkoasiainministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat ja sihteeri. Valtuuskunnan puheenjohtaja on kansallisen turvallisuusviranomaisen päällikkö, ulkoasiainneuvos Tarja Laitiainen ulkoasiainministeriöstä sekä varapuheenjohtaja neuvotteleva virkamies Kai Knape puolustusministeriöstä ja jäsenet ovat ylitarkastaja Tuomas Hyvärinen suojelupoliisista sekä lakimies Anna von Fieandt-Lehtonen Viestintävirastosta. (UM lainsäädäntöneuvos Maria Guseff 0295 351 158)

Päätös määrätä ulkoasiainministeriön kehityspolitiikan neuvonantaja Heli Mikkola valtioneuvoston esittelijäksi. (UM lähetystöneuvos Jyri Pekka Järviaho 0295 351 449)

Päätös määrätä liikenne- ja viestintäministeriön ylitarkastaja Suvi Nevalainen valtioneuvoston esittelijäksi. (LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 0295 342 389)

Päätös valtakunnallisista alueiden kehittämisen painopisteistä 2016-2019 - Alueiden kilpailukyky ja ihmisten sujuva arki. Alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain (7/2014) 6 §:n mukaisesti päätetään määräajaksi valtakunnallisista alueiden kehittämisen painopisteistä (aluekehittämispäätös) eri hallinnonalojen ja maakuntien alueiden kehittämisen tavoitteiden suuntaamiseksi ja sovittamiseksi yhteen. Aluekehittämispäätös sisältää keskushallintotason tavoitteet, joihin ministeriöt ovat sitoutuneet ja jotka huomioidaan kunkin hallinnonalan ohjauksessa. Päätös ohjaa maakuntien liittojen valmistelemia maakuntaohjelmia sekä niiden toimeenpanosuunnitelmia. Viranomaisten tulee ottaa huomioon valtakunnalliset alueiden kehittämisen painopisteet, edistää niiden toteuttamista ja arvioida toimenpiteidensä vaikutuksia alueiden kehittämisen kannalta. (TEM kehitysjohtaja Mari Anttikoski 0295 064 916)
Tiedote

Päätös asettaa valtuuskunta YK:n huumausainetoimikunnan (CND) 59. istuntoon 14.-22.3.2016 Wienissä ja oikeuttaa sosiaali- ja terveysministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat ja sihteeri. Valtuuskunnan johtaja on suurlähettiläs Anu Laamanen Wienin suurlähetystöstä ja jäsenet ovat johtaja Kari Paaso sosiaali- ja terveysministeriöstä, neuvotteleva virkamies Elina Kotovirta sosiaali- ja terveysministeriöstä, ylitarkastaja Minna Nevala sisäministeriöstä sekä ulkoasiainsihteeri Emilia Autio Wienin suurlähetystöstä. (STM neuvotteleva virkamies Ville Korhonen 0295 163 253)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 25.2.2016 seuraavat nimitysasiat:

Ulkoasiainsihteerit Ville Andersson, Anu Apo, Arto Haapea Petri Hakkarainen, Pekka Hirvonen, Päivi Karhio-Szilvay, Veikko Kiljunen, Hanna-Leena Korteniemi, Marja Koskela, Miia Lahti, Marianne Mäkinen, Touko Piiparinen, Anna-Maria Salomaa, Suvikki Silvennoinen, Markus Teir sekä Anna Vitie lähetystöneuvoksen virkoihin 1.3.2016 lukien. (UM lähetystöneuvos Jyri Pekka Järviaho 0295 351 449)

Kauppatieteiden tohtori Sami Yläoutinen valtiovarainministeriön talouspolitiikan koordinaattorin virkaan viiden vuoden määräajaksi 1.3.2016 lukien. Samalla valtioneuvosto myönsi Yläoutiselle vastaavaksi ajaksi virkavapautta valtiovarainministeriön finanssineuvoksen virasta. (VM valtiosihteeri Martti Hetemäki 0295 530 292)
Tiedote

Johtaja Pasi Patrikainen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ylijohtajan tehtävään 1.3.2016-31.12.2020 oman toimensa ohella, johtaja Marja Karvonen Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ylijohtajan tehtävään 1.3.2016-31.12.2020 oman toimensa ohella sekä johtaja Leena Vestala Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ylijohtajan tehtävään 1.5.2016-31.12.2020 oman toimensa ohella. (TEM neuvotteleva virkamies Anu Jänkälä 0295 063 602)
Tiedote

Sivun alkuun