Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn

Valtioneuvoston yleisistunto 25.6.2015

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 25.6.2015 13.32
Tiedote 341/2015

Valtioneuvosto nimitti oikeustieteen lisensiaatti Seppo Kolehmaisen Poliisihallituksen poliisiylijohtajan virkaan 1.8.2015-31.7.2020.

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset ja ratkaisuehdotukset tasavallan presidentille.

 
HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 25.6.2015 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 11/2015 vp) eduskunnalle laeiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksellä pannaan täytäntöön niin sanottuun avoimuusdirektiiviin (2004/109/EY) tehdyt muutokset (2013/50/EU) sekä tähän liittyen kehittää rahoitusmarkkinoiden toimintaa Suomessa. Avoimuusdirektiivi koskee pörssiyhtiöitä ja muita liikkeeseenlaskijoita, joiden säännöllisen tiedonantovelvollisuuden kotivaltio on Suomi sekä niiden osakkeenomistajia. Ehdotetut muutokset koskevat luopumista listayhtiön neljännesvuosikatsauksen ja johdon osavuotisen selvityksen julkistamisvaatimuksesta, liputusvelvollisuuden laajentamista käteisselvitettäviin johdannaisrahoitusvälineisiin sekä listayhtiön velvollisuutta julkistaa vuosittain maakohtaisesti maksut sellaisten valtioiden hallituksille, joissa ne toimivat. Rike- ja seuraamusmaksun käyttöalaa laajennetaan. Ehdotuksen mukaan seuraamuksen kohteena voi olla myös oikeushenkilön edustaja. Lainsäädäntöön lisätään muutosdirektiivissä edellytetyt säännökset seuraamusten rahallisista enimmäismääristä. Lisäksi kynnysarvo, jota pienemmissä arvopaperitarjouksissa ei ole laadittava esitettä, nostetaan 2 500 000 euroon sekä lisätään lainsäädäntöön joukkolainanhaltijoiden yhdenvertaista kohtelua koskeva, avoimuusdirektiiviin perustuva yleissäännös. Tämän lisäksi esitykseen sisältyy ehdotus luottolaitostoiminnasta annetun lain 7 ja 8 a luvun muuttamiseksi siten, että luottolaitoksen tai vastaavasti konsolidointiryhmän emoyrityksen hallitus olisi toimivaltainen hyväksymään elvytyssuunnitelman. Rahoitusvakausviranomaisesta annettuun lakiin ehdotetaan tehtävän viraston virkamiehen ilmoitusvelvollisuutta ja sisäpiirirekisterin pitoa koskeva tekninen muutos. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 26.11.2015. (VM erityisasiantuntija Marianna Uotinen 0295 530 204)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 12/2015 vp) eduskunnalle laiksi Euroopan unionin jäsenvaltion alueelta laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden palauttamisesta. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Euroopan unionin jäsenvaltion alueelta laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden palauttamisesta. Laissa säädettäisiin menettelystä, jota noudatettaisiin, kun toisen Euroopan unionin jäsenvaltion tai Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion alueelta laittomasti viedyt ja Suomessa sijaitsevat kulttuuriesineet palautetaan Suomesta asianomaiseen jäsenvaltioon. Lailla kumottaisiin voimassa oleva laki Euroopan talousalueen valtion alueelta laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden palauttamisesta. Ehdotetulla lailla pantaisiin täytäntöön jäsenvaltion alueelta laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden palauttamista koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi, joka on uusittu kokonaisuudessaan vuonna 2014. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 18.12.2015. (OKM hallitusneuvos Merja Leinonen 0295 330 191)

Hallituksen esitys (HE 13/2015 vp) eduskunnalle laeiksi rautatielain ja ratalain muuttamisesta. Esityksellä pannaan kansallisesti täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2012/34/EU) yhtenäisestä eurooppalaisesta rautatiealueesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erityisesti rautatielain toimiluvan saannin edellytyksiä, ratakapasiteetin jakamista, rautatieliikenteen harjoittajille tarjottavien palveluiden saatavuutta ja niiden hinnoittelua, rataverkon käytön hinnoittelua sekä rautatiemarkkinoiden valvontaa koskevia säännöksiä. Ratalakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi säännös rataverkon pitkän aikavälin kehittämissuunnitelmasta ja sen rahoituksesta. (LVM liikenneneuvos Risto Saari 0295 342 311)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 25.6.2015 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus Suomen ja Euroopan investointipankin välisen Euroopan investointipankin Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maille sekä merentakaisille maille ja alueille myöntämien lainojen takaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta. Sopimus on voimassa 11.5.2015 lukien. Asetus tulee voimaan 26.6.2015. (UM lähetystöneuvos Sari Lehtiranta 0295 352 139)

Valtioneuvoston asetus Suomen ja Euroopan investointipankin välisen Euroopan investointipankin Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maille sekä merentakaisille maille ja alueille myöntämien lainojen rästisaatavien hallinnointia koskevan sopimuksen voimaansaattaminen. Sopimus on voimassa 11.5.2015 lukien. Asetus tulee voimaan 26.6.2015. (UM lähetystöneuvos Sari Lehtiranta 0295 352 139)

Valtioneuvoston asetus Suomen ja Uuden-Seelannin välisen työlomajärjestelmää koskevan järjestelyn voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimus, laki (995/2014) ja asetus tulevat voimaan 1.7.2015. (SM lainsäädäntöneuvos Tiina Sinkkanen 0295 488 626)

Valtioneuvoston asetus sisäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta. Asetuksen 7 §:ää muutetaan siten, että siitä poistetaan ministeriön ylintä virkamiesjohtoa koskevat kelpoisuusvaatimukset. Muutos liittyy 1.5.2015 voimaan tulleeseen valtion virkamieslain muutokseen, jonka mukaan valtion ylimmän virkamiesjohdon kelpoisuusvaatimuksista säädetään valtion virkamieslain 8 §:ssä. Asetus tulee voimaan 15.7.2015. (VM neuvotteleva virkamies Riitta Bäck 0295 530 116)

Valtioneuvoston asetus Maahanmuuttovirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta. Asetuksen 3 §:ää muutetaan siten, että siitä kumotaan Maahanmuuttoviraston ylijohtajaa koskevat kelpoisuusvaatimukset. Muutos liittyy 1.5.2015 voimaan tulleeseen valtion virkamieslain muutokseen, jonka mukaan valtion ylimmän virkamiesjohdon kelpoisuusvaatimuksista säädetään valtion virkamieslain 8 §:ssä. Asetus tulee voimaan 15.7.2015. (VM neuvotteleva virkamies Riitta Bäck 0295 530 116)

Valtioneuvoston asetus Opetushallituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Muutokset perustuvat lasten päivähoidosta annetun lain (36/1973) muuttamisesta annettuun lakiin (varhaiskasvatuslaki 580/2015) ja Opetushallituksesta annetun lain muuttamisesta annettuun lakiin (581/2015), jotka tulevat voimaan 1.8.2015. Asetukseen tehdään lainmuutosten edellyttämät tarkennukset Opetushallituksen tehtäviin. Asetus tulee voimaan 1.8.2015. (OKM hallitusneuvos Janne Öberg 0295 330 348)

Valtioneuvoston asetus ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyvästä henkilökohtaistamisesta. Asetuksella säädetään näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutumisen, tutkinnon suorittamisen ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistamisessa noudatettavista menettelytavoista. Asetus korvaa nykyisen Opetushallituksen antaman henkilökohtaistamismääräyksen. Asetus tulee voimaan 1.8.2015. (OKM hallitusneuvos Virpi Korhonen 0295 330 391)

Valtioneuvoston asetus eräiden valtioneuvoston yleisistunnossaan tekemien, opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluvien päätösten maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta. Asetuksen 1 §:n 1 momentin 1 kohdan viittaus ammattikorkeakoululakiin muutetaan siten, että viittaus vastaisi 1.1.2015 voimaan tullutta uutta ammattikorkeakoululakia (932/2014). Asetuksen 1 §:n 2 momentissa mainittujen lupapäätösten maksuja korotetaan siten, että niissä tulee huomioon otetuksi palkka- ja muiden kustannusten nousu. Asetus tulee voimaan 1.7.2015. (OKM hallitussihteeri Antti Randell 0295 330 173)

Valtioneuvoston asetus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) 27 artiklaan ja yleissopimuksen liitteeseen D (CUV) ja liitteeseen E (CUI) tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta. Valtioiden välisen kansainvälisten rautatiekuljetusten järjestön (OTIF) tarkistuskomitea on 25. kokouksessaan 25-26. kesäkuuta 2014 päättänyt muuttaa COTIF-sopimuksen 27 artiklaa sekä sopimuksen liitettä D (CUV - Yhtenäiset oikeussäännökset vaunujen käyttöä kansainvälissä rautatieliikenteessä koskevista sopimuksista) ja liitettä E (CUI - Yhtenäiset oikeussäännökset sopimuksesta infrastruktuurin käytöstä kansainvälisessä rautatieliikenteessä). Tarkistuskomitean päätöksellä on muutettu COTIF-sopimuksen tilintarkastusta koskevan 27 artiklan 1-4 §:ää. Muutokset koskevat OTIFin sisäistä toimintaa eikä niillä ole OTIFin jäsenvaltioihin kohdistuvia vaikutuksia. Liitteen D ja liitteen E muutokset ovat teknisluonteisia. Muutokset ja asetus tulevat voimaan 1.7.2015. (LVM hallitusneuvos Hannu Pennanen 0295 342 470)

Valtioneuvoston asetus taksiliikenteen kuluttajilta perittävistä enimmäishinnoista. Asetuksessa ei esitetä muutoksia taksiliikenteen enimmäishintoihin. Asetus tulee voimaan 1.7.2015. (LVM hallitusneuvos Irja Vesanen-Nikitin 0295 342 544)

Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta. Asetuksella tarkennetaan vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain säännöksiä. Asetuksen säännökset koskevat räjähteiden valmistusta, maahantuontia, käyttöä, kauppaa, luovutusta, hallussapitoa, varastointia, säilytystä, ja hävittämistä sekä niihin liittyviä lupa- ja ilmoitusmenettelyitä sekä valvontaa. Asetuksessa on otettu huomioon uuden vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin täytäntöönpanosta aiheutuvat muutokset. Asetuksessa on myös säännöksiä, joilla pannaan täytäntöön osa niin sanotun siviiliräjähdedirektiivin ja pyroteknisiä tuotteita koskevan direktiivin säännöksistä. Asetus tulee voimaan 1.7.2015 siirtymäsäännöksin. (TEM teollisuusneuvos Tapani Koivumäki 0295 063 722)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta. Asetuksella annetaan tarkempia työturvallisuutta koskevia säännöksiä asbestityöhön liittyen. Asetuksen tavoitteena on työturvallisuuden parantaminen selkeyttämällä asbestityöhön liittyviä menettelyjä ja asbestipurkutyön suunnitelmien, menetelmien, työvälineiden ja henkilönsuojainten käyttöön liittyviä vaatimuksia. Säädöksen rakennetta johdonmukaistamalla ja sisältöä nykyaikaistamalla pyritään saamaan säännöksistä nykyistä helpommin käytäntöön soveltuvia. Asetus on myös työntekijöiden asbestilta suojelemista koskevan direktiivin 2009/148/EY täytäntöönpanosäädös. Asetus tulee voimaan 1.1.2016. (STM johtaja Antti Janas 0295 163 501)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus moottoribensiinin, dieselöljyn ja eräiden muiden nestemäisten polttoaineiden laatuvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksella muutetaan moottoribensiinin, dieselöljyn ja eräiden muiden nestemäisten polttoaineiden laadun valvonnassa käytettävät menetelmät vastaamaan tieteen ja tekniikan kehitystä ottamalla käyttöön uusimmat voimassa olevat eurooppalaiset menetelmästandardit EN 228: 2012 ja EN 590: 2013. Lisäksi asetukseen lisätään viittaukset voimassa oleviin polttoaineiden laaduntarkkailua ja näytteenottoa koskeviin eurooppalaisiin standardeihin EN 14274:2013 ja EN 14275:2013. Tullilaitoksen nimi korjataan muotoon Tulli. Asetus tulee voimaan 1.7.2015. (YM neuvotteleva virkamies Tarja Lahtinen 050 362 2068)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 25.6.2015 seuraavat päätökset:

Päätös vahvistaa ministeri Tiilikaisen vuosilomaan rinnastettava vapaa 15.-17.7.2015. (VNK lainsäädäntöneuvos Sanna Helopuro 0295 160 170)

Päätös nimittää Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimivaan valvontalautakuntaan professori Matti Tolvanen jäseneksi ja professori Jussi Tapani varajäseneksi toimikaudeksi 1.8.2015-31.7.2018. (OM hallitussihteeri Kirta Heine 0295 150 214)

Päätös hyväksyä esitys turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston kansalliseksi toimeenpano-ohjelmaksi 2014-2020. Rahastosta voidaan rahoittaa toimia, joilla kehitetään turvapaikkapolitiikkaa, uudelleensijoittamista, laillista maahanmuuttoa, kolmansien maiden kansalaisten kotoutumista ja paluuta. (SM ylijohtaja Laura Yli-Vakkuri 0295 488 250)
Tiedote

Päätös hyväksyä esitys sisäisen turvallisuuden rahastoa koskevaksi Suomen kansalliseksi ohjelmaksi 2014-2020 ja päättää sen toimittamisesta Euroopan komissiolle ja valtuuttaa sisäministeriö tekemään ohjelmaan vähäisiä tarkistuksia, mikäli komission kanssa käytävät neuvottelut niitä edellyttävät. Sisäisen turvallisuuden rahasto jakautuu ulkorajoja ja viisumipolitiikkaa koskevaan rahoitusvälineeseen sekä poliisiyhteistyötä, rikollisuuden ehkäisemistä ja torjumista sekä kriisinhallintaa koskevaan rahoitusvälineeseen. Ulkorajoja ja viisumipolitiikkaa koskevasta rahoitusvälineestä voidaan rahoittaa toimia, joilla tuetaan yhteistä viisumipolitiikkaa, torjutaan laitonta maahanmuuttoa, varmistetaan kolmansien maiden kansalaisten tasapuolinen kohtelu sekä tuetaan rajavalvontaa. Poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineen kautta voidaan rahoittaa toimia, joilla edistetään poliisiyhteistyötä ja tietojenvaihtoa, ehkäistään rikollisuutta ja torjutaan rajat ylittävää, vakavaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta sekä terrorismia, suojellaan elintärkeitä infrastruktuureja sekä hallitaan turvallisuusriskejä ja kriisejä. (SM ylijohtaja Laura Yli-Vakkuri 0295 488 250)
Tiedote

Päätös vapauttaa johtaja Terhi Järvikare keskusverolautakunnan jäsenen tehtävästä ja määrätä hänen tilalle johtaja Ann-Mari Kemell 25.6.2015 lukien lautakunnan 31.12.2019 päättyväksi toimikaudeksi. (VM ylitarkastaja Henna Ritari 0295 530 591)

Päätös hyväksyä perusopetuslain 7 §:ssä tarkoitettu Porvoon steinerkoulun kannatusyhdistys ry – Understödsföreningen för Steinerskolan i Borgå rf:n opetuksen järjestämistä koskeva lupahakemus sekä hylätä Folkhälsan Utbildning Ab:n sekä Oulun Reggio Emilia kannatusyhdistys ry:n hakemukset. (OKM hallitusneuvos Anne-Marie Brisson 0295 330 079)

Päätös myöntää ylilääkäri Päivi Pynnöselle ero opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan jäsenen tehtävästä ja nimittää hänen tilalle yleislääketieteen ja psykiatrian erikoislääkäri Pauli Tossavainen lautakunnan 31.12.2017 päättyväksi toimikaudeksi. (OKM hallitussihteeri Aino Still 0295 330 396)

Päätös asettaa huoltovarmuusneuvosto ajalle 1.7.2015-30.6.2018. Kokoonpano: puheenjohtaja: vuorineuvos Ole Johansson; varapuheenjohtaja: suurlähettiläs Jari Gustafsson ulkoasiainministeriö (1.10.2015 alkaen kansliapäällikkö työ- ja elinkeinoministeriössä); jäsenet: alivaltiosihteeri Matti Anttonen ulkoasiainministeriö, johtokunnan 3. puheenjohtaja Markus Eerola Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto MTK, pääjohtaja Taavi Heikkilä SOK, Head of Group Marketing, Sales and Customer Service Staffan Herlin Finnlines Oyj, johtokunnan jäsen Seppo Honkapohja Suomen Pankki, toimitusjohtaja Pertti Huusko Insta Group Oy, toimitusjohtaja Jyri Häkämies Elinkeinoelämän Keskusliitto, osastopäällikkö Linnea Johansson Ålands Landskapsregering, pääjohtaja Kari Jordan Metsä Group, sotatalouspäällikkö Raimo Jyväsjärvi Pääesikunta, ylijohtaja Marja Karvonen Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, johtaja Ritva Laine Suomen Kuntaliitto, toimitusjohtaja Johanna Lamminen Gasum Oy, toimitusjohtaja Timo Lappalainen Orion Oy, valtiosihteeri Paula Lehtomäki valtioneuvoston kanslia, toimitusjohtaja Iiro Lehtonen Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry, toimitusjohtaja Matti Lievonen Neste Oil Oyj, puheenjohtaja Lauri Lyly Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila Elisa Oyj, kansliapäällikkö Päivi Nerg sisäministeriö, johtaja Päivi Pelkonen Finanssialan Keskusliitto, toimitusjohtaja Jukka Ruusunen Fingrid Oyj, kansliapäällikkö Arto Räty puolustusministeriö ja kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee sosiaali- ja terveysministeriö. (TEM kaupallinen neuvos Tomi Lounema 0295 062 697)
Tiedote

Päätös myöntää ministeri Anu Vehviläiselle ero Raha-automaattiyhdistyksen hallituksen jäsenyydestä ja nimittää hänen tilalle kansanedustaja Annika Saarikko 31.12.2015 päättyväksi toimikaudeksi. (STM osastopäällikkö Raimo Ikonen 0295 163 517)

Päätös asettaa geenitekniikan lautakunta toimikaudeksi 1.7.2015–30.6.2020. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: professori Johanna Bergroth Helsingin yliopisto, eläinlääketieteellinen tiedekunta; varapuheenjohtaja: yliopistonlehtori Irma Saloniemi Turun yliopisto, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta; jäsenet: lääkintöneuvos Mikko Paunio (neuvotteleva virkamies Hinni Papponen) sosiaali- ja terveysministeriö, neuvotteleva virkamies Pirkko Kivelä (hallitussihteeri Tuuli Loven) ympäristöministeriö, kaupallinen neuvos Leena Mannonen (vanhempi hallitussihteeri Hannu Miettinen) maa- ja metsätalousministeriö, neuvotteleva virkamies Mika Honkanen (neuvotteleva virkamies Kirsti Vilén) työ- ja elinkeinoministeriö, yksikön johtaja Jarmo Wahlfors Suomen Akatemia
(opetusneuvos Erja Heikkinen opetus- ja kulttuuriministeriö); pysyvät asiantuntijat: professori Jaakko Kangasjärvi Helsingin yliopisto, akatemiaprofessori Juha Merilä Helsingin yliopisto ja dosentti Marko Ahteensuu Turun yliopisto. (STM hallitussihteeri Helena Korpinen 0295 163 317)

Päätös valtuuttaa kansliapäällikkö Hannele Pokka tai hänen estyneenä ollessaan ylijohtaja Tuula Varis allekirjoittamaan sopimus tiettyihin jätevirtoihin kuuluvien jätteiden siirroista maiden raja-alueilla Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan välillä. Sopimus allekirjoitetaan 4.9.2015 Torniossa. (YM kansainvälisten asiain neuvos Ismo Tiainen 040 504 7494)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 25.6.2015 seuraavat nimitysasiat:

Oikeustieteen lisensiaatti Seppo Kolehmainen Poliisihallituksen poliisiylijohtajan virkaan 1.8.2015-31.7.2020. (SM kansliapäällikkö Päivi Nerg 0295 418 803)
Tiedote

Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Jenni Herrala puolustusministeriön vanhemman hallitussihteerin virkaan 1.7.2015 lukien. (PLM neuvotteleva virkamies Antti Korkala 0295 140 435)

Oikeustieteen maisteri Juha Post puolustusministeriön hallitussihteerin virkaan 1.7.2015 lukien. (PLM neuvotteleva virkamies Antti Korkala 0295 140 435)

Valtioneuvosto myönsi maatalousneuvos Kirsi Heinoselle virkavapautta maa- ja metsätalousministeriön maatalousneuvoksen virasta 1.8.2015-31.7.2017. (MMM neuvotteleva virkamies Päivi Marttila 0295 162 205)

Viestintäpäällikkö, valtiotieteiden tohtori Katja Huumo ympäristöministeriön viestintäpäällikön määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.9.2015-31.7.2016, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan Jussi Salmen virkavapauden ajaksi. (YM henkilöstöpäällikkö Heidi Sederholm 0295 250 113)

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti vahvistaisi seuraavat lait:

Laki hallintolainkäyttölain muuttamisesta, laki oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 13 §:n muuttamisesta, laki hallintolain 40 §:n muuttamisesta, laki ympäristönsuojelulain 207 §:n muuttamisesta, laki vesilain 11 luvun 15 §:n muuttamisesta, laki tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 14 §:n muuttamisesta, laki työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 12 §:n muuttamisesta, laki työttömyysturvalain 12 a luvun 5 §:n muuttamisesta, laki sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 14 §:n muuttamisesta, laki opintotuen muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 12 §:n muuttamisesta ja laki opiskelijoiden oikeusturvalautakunnasta annetun lain 8 §:n muuttamisesta (HE 245/2014 vp). Hallintolainkäytön todistelusäännöksiä tarkistetaan niin, että ne ovat yhteensopivat oikeudenkäymiskaaren todistelusäännösten kanssa. Lisäksi tehdään hallintolainkäyttölain todistelusäännösten muuttamisesta johtuvia muutoksia kymmeneen muuhun lakiin. Hallintolainkäyttölaissa on säännökset esimerkiksi todistajan esteellisyydestä, todistajan vaitiolo-oikeudesta ja vaitiolovelvollisuudesta, muussa laissa säädetyn vaitiolovelvollisuuden vaikutuksesta todisteluun sekä vajaavaltaisen kuulemisesta. Myös keskeiset säännökset asiantuntijan kuulemisesta, muusta henkilökohtaisesta kuulemisesta, katselmuksesta, asiakirjan ja esineen esittämisestä tuomioistuimelle sekä todistelukustannusten korvaamisesta ovat hallintolainkäyttölaissa. Laissa on myös viittauksia oikeudenkäymiskaaren todistelusäännöksiin. Lait tulevat voimaan 1.1.2016. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus saattaa ripeästi loppuun pitkään jatkuneen hallintolainkäyttölain kokonaisuudistuksen ja antaa asiasta esityksen eduskunnalle. (OM lainsäädäntöjohtaja Sami Manninen 0295 150 318)
Tiedote

Laki ulkomaalaislain muuttamisesta ja laki säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain muuttamisesta (HE 172/2014 vp). Ulkomaalaislakia muutetaan siten, että siinä kielletään ilman huoltajaa maassa olevien turvapaikanhakijalasten säilöönotto ja täsmennetään muutoin lapsen säilöön ottamista koskevaa sääntelyä. Säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annettuun lakiin tehdään muutoksia, joilla toisaalta pyritään parantamaan vastaanottodirektiivin edellyttämin tavoin haavoittuvassa asemassa olevien säilöön otettujen ulkomaalaisten asemaa ja oloja, ja toisaalta parantamaan kansallisista tarpeista johtuen säilöönottoyksikön sekä sen asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuutta. Lait tulevat voimaan 1.7.2015.  (SM neuvotteleva virkamies Harri Sivula 0295 488 623)
Tiedote
 

Laki luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annetun lain 8 luvun muuttamisesta, laki sijoituspalvelulain 6 luvun 2 §:n muuttamisesta ja laki rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain 5 luvun muuttamisesta (HE 1/2015 vp). Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annettuun lakiin lisätään säännös alentamiskelpoisten velkojen arvonalentamisen ja muuntamisen tunnustamisesta sopimuksissa. Sijoituspalvelulakia muutetaan siten, että vain sellaisten sijoituspalveluyritysten, jotka kuuluvat luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annetun lain soveltamisalaan, on laadittava luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitettu elvytyssuunnitelma. Rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain säännöksiä maksusitoumuksen käytöstä ja talletussuojamaksujen määräytymisestä täsmennetään. Lait tulevat voimaan 1.7.2015. (VM lainsäädäntöneuvos Armi Taipale 0295 530 399)

Laki lukiolain 19 ja 28 §:n muuttamisesta (HE 3/2015 vp). Lukiolain 19 §:n 2 momentin säännös, jonka mukaan hakumenettelystä laissa tarkoitettuun koulutukseen säädetään erikseen, muutetaan valtuudeksi säätää asiasta valtioneuvoston asetuksella. Lukiolain 28 §:n 1 momenttiin tehdään tekninen korjaus. Laki tulee voimaan 1.7.2015. (OKM hallitusneuvos Janne Öberg 0295 330 348)

Laki tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta (HE 4/2015 vp). Määräaikaisena voimassa olevaa puhelinliittymän markkinoinnin kieltoa jatketaan kolmella vuodella. Lisäksi Viestintävirastolle annetaan oikeus antaa määräyksiä televisiovastaanottimien ja suojauksen purkujärjestelmien teknisistä ominaisuuksista. Laki tulee voimaan 2.7.2015. (LVM neuvotteleva virkamies Elina Thorström 0295 342 397)

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä ja laki Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain muuttamisesta (HE 354/2014 vp). Laissa säädetään sosiaalihuollon keskeisten ammattiryhmien ammatinharjoittamisoikeuden myöntämisestä, ammatinharjoittamisoikeuden rekisteröinnistä, sosiaalihuollon ammattihenkilöiden ohjauksesta ja valvonnasta sekä valvontaviranomaisten tehtävistä ja työnjaosta. Laissa säädetään myös oikeudesta käyttää sosiaalihuollon ammattihenkilön ammattinimikettä. Nimikesuojatun ammattihenkilön ammattinimikkeistä ja vaadittavasta koulutuksesta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Lupa- ja valvontavirasto ryhtyy ylläpitämään sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriä vastaavalla tavalla kuin terveydenhuollon ammattihenkilöiden osalta. Laki sisältää myös säännökset sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin merkittävistä tiedoista. Lait tulevat voimaan 1.3.2016. (STM hallitussihteeri Eila Mustonen 0295 163 460)
Tiedote

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti hyväksyisi ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan muutokset ja ratifioisi sopimuksen Islannin osallistumisesta Euroopan unionin, sen jäsenvaltioiden ja Islannin velvoitteiden yhteiseen täyttämiseen ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan mukaisella toisella velvoitekaudella sekä vahvistaisi lain ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja lain Islannin osallistumisesta Euroopan unionin, sen jäsenvaltioiden ja Islannin velvoitteiden yhteiseen täyttämiseen ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan mukaisella toisella velvoitekaudella tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 366/2014 vp). Ilmastonmuutosta koskeva Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan Dohassa, Qatarissa, pidetty kahdeksas osapuolikokous hyväksyi päätöksen Kioton pöytäkirjan muutoksista. Dohan muutoksella Kioton pöytäkirjaan lisätään toinen velvoitekausi, joka kattaa vuodet 2013-2020. Päätöksen hyväksymisen yhteydessä EU, sen jäsenvaltiot ja Islanti antoivat lausuman, jonka mukaan ne täyttävät Dohan muutoksen mukaiset päästövähennysvelvoitteensa yhteisesti ja tallettavat hyväksymiskirjansa yhtäaikaisesti. Lakien voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella.  (YM neuvotteleva virkamies Tuomas Kuokkanen 050 379 0429)
Tiedote

KANSAINVÄLISET ASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat kansainväliset asiat:

Dar es Salaamin suurlähetystön päälliköksi 1.9.2015 lukien määrätyn ulkoasianneuvos Pekka Hukan valtuuttaminen toimimaan Suomen edustajana Itä-Afrikan yhteisössä, Nairobin suurlähetystön päälliköksi 1.9.2015 lukien määrätyn, ulkoasiainneuvos Tarja Fernándezin valtuuttaminen toimimaan Suomen edustajana Yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelmassa (UNEP) ja asuinyhdyskuntakomissiossa (HABITAT) Keniassa ja lähetystöneuvos Anna Gebremedhinin (Rooma 1.8.2015 lukien) valtuuttaminen toimimaan Suomen edustajana Italiassa Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestössä. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti hyväksyisi ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteiden II-1 ja II-2 lukuun ja yleissopimukseen liittyviin teknisiin säännöstöihin sekä alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978 pöytäkirjaan liittyviin teknisiin säännöstöihin tehdyt muutokset MSC.365(93), MSC.367(93), MSC.368(93), MSC.369(93), MSC.370(93), MSC.371(93), MSC.372(93), MEPC.249(66) ja MEPC.250(66). Muutokset ovat teknisiä ja yleiseltä merkitykseltään vähäisiä, eivätkä ne kuulu Suomessa lainsäädännön alaan ja siten eivät vaadi eduskunnan suostumusta. Tasavallan presidentin hyväksynnän jälkeen, valtioneuvosto antaa asetuksen niiden voimaansaattamisesta. (LVM neuvotteleva virkamies Jenni Rantio 0295 342 003)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Budapestin suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Pasi Tuomisen edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.12.2015. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Hovioikeudenneuvos Tuomo Antero Antila korkeimman oikeuden oikeusneuvoksen virkaan 1.9.2015 lukien. (OM kansliapäällikkö Tiina Astola 0295 150 168)

Hovioikeudenneuvos Anna-Liisa Hyvärinen Helsingin hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.7.2015 lukien, hovioikeudenneuvos Taina Sinikka Tuohino Helsingin hovioikeuden toiseksi täytettävään virkaan 1.7.2015 lukien, käräjätuomari Ville Joonas Parkkari markkinaoikeuden ensiksi täytettävään markkinaoikeustuomarin virkaan 1.9.2015 lukien, markkinaoikeustuomari Jaakko Reino Mikael Ritvala markkinaoikeuden toiseksi täytettävään virkaan 1.9.2015 lukien, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, ylitarkastaja Juha Pertti Henrik Väisänen Vaasan hallinto-oikeuden tekniikan tai luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.11.2015 lukien, käräjätuomari Leena Anneli Kinnunen Pirkanmaan käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.7.2015 lukien, käräjätuomari Pia Hannele Vuojolainen Pirkanmaan käräjäoikeuden toiseksi täytettävään virkaan 1.7.2015 lukien, määräaikainen hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Ulla-Maj Leppäkorpi Vaasan hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.8.2015 lukien ja määräaikainen käräjätuomari, viskaali Anna Nora Maria Viikari Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.7.2015 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 0295 150 428)

Pääesikunnan suunnittelupäällikkö, prikaatikenraali Eero Tapio Pyötsiä erityistehtävään pääesikunnassa 1.8.-31.12.2015. (PLM ylitarkastaja Aila Helenius 0295 140 432)

Everstiluutnantti Simo Erik Pesulle puolustusasiamiehen tehtävään Uzbekistanissa annetun määräyksen peruuttaminen 1.8.2015 lukien asemapaikkana Moskova. (PLM ylitarkastaja Aila Helenius 0295 140 432)

 
Sivun alkuun