Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valikko

Valtioneuvoston yleisistunto 26.10.2017

Valtioneuvoston viestintäosasto 26.10.2017 13.50 | Julkaistu suomeksi 26.10.2017 klo 13.51
Tiedote 487/2017

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 26.10.2017 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 149/2017 vp) eduskunnalle Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi. Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi lokakuussa 2016 Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välillä allekirjoitetun laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen. Sopimus on luonteeltaan sekasopimus, jonka määräykset kuuluvat osittain jäsenvaltioiden ja osittain Euroopan unionin toimivaltaan. Sopimuksen tavoitteena on asteittainen ja vastavuoroinen sekä Maailman kauppajärjestön säännösten ja velvoitteiden mukainen kaupan vapauttaminen olennaisilta osin kaiken tavara- ja palvelukaupan osalta. Esitykseen sisältyy lakiehdotus, jolla saatetaan voimaan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset. (UM lähetystöneuvos Pasi-Heikki Vaaranmaa 0295 351 700)

Hallituksen esitys (HE 150/2017 vp) eduskunnalle laiksi ulosottokaaren muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan ulosottokaaren muuttamista ulosottoon liittyvien työllistymisen kannustinloukkujen purkamiseksi. Vähintään vuoden ajan työttömyysetuutta saaneet ulosottovelalliset olisivat oikeutettuja enintään kuuden kuukauden pituiseen lykkäykseen palkan ulosmittauksesta, jos he ovat tulorajaulosmittauksen piirissä. Muiden velallisten osalta ulosottomies voisi työllistymisen perusteella myöntää lykkäystä enintään neljäksi kuukaudeksi. Esityksessä ehdotetaan myös, että luonnollisen henkilön säännönmukaisesta elinkeinotulosta voitaisiin jättää ulosmittaamatta pääsäännön mukaista viittä kuudesosaa suurempi määrä sen perusteella, että velallinen ryhtyy elinkeinonharjoittajaksi pitkän työttömyyden jälkeen. (OM lainsäädäntöneuvos Mari Aalto 0295 150 502)

Hallituksen esitys (HE 151/2017 vp) eduskunnalle laeiksi sijoituspalvelulain muuttamisesta ja kaupankäynnistä rahoitusvälineillä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi. Ehdotetuilla laeilla pantaisiin täytäntöön Euroopan unionin rahoitusvälineiden markkinat -direktiivi sekä toteutettaisiin tarvittavat toimenpiteet Euroopan unionin rahoitusvälineiden markkinat -asetuksen säännösten noudattamiseksi. Finanssivalvonnasta annettuun lakiin tehtäisiin tarpeelliset muutokset Euroopan unionin viitearvoasetuksen säännösten noudattamiseksi. Valtioneuvoston lausuma; Valtioneuvoston edellyttää, että tarkoin seurataan toimilupavaatimuksen vaikutuksia sijoitusmuotoisen joukkorahoitusmarkkinoiden kehitykseen. Seurannassa on kiinnitettävä huomiota sekä joukkorahoitusmarkkinoilla toimivien toimijoiden määrään että rahoituksen euromääräiseen volyymiin. (VM lainsäädäntöneuvos Janne Häyrynen 0295 530 346)

Hallituksen esitys (HE 152/2017 vp) eduskunnalle laeiksi verontilityslain, Verohallinnosta annetun lain 30 §:n ja verotusmenettelystä annetun lain 18 §:n muuttamisesta. Muutoksia ehdotetaan verontilityslain yleisiin tilitysmenettelyihin. Verovuodelle tehtäviä ansio- ja pääomatuloverojen sekä kiinteistöverojen oikaisutilityksiä esitetään tehtäväksi nykyisten vuosittaisten oikaisujen sijaan kuukausittain. Verovuosittaista oikaisutilitysaikaa esitetään lyhennettäväksi neljään verovuotta seuraavaan kalenterivuoteen. Verontilityslain nojalla veronsaajille maksettavista tai perittävistä koroista esitetään luovuttavaksi. Myös veronsaajalta takaisin perittävien verojen lykkäysmahdollisuudesta luovuttaisiin. Verovarojen tilittämisen perusperiaatteeseen ei esitetä muutoksia, joten tilitykset perustuisivat edelleen jako-osuuksiin sekä verovarojen nettomääräisen kertymän tilittämiseen veronsaajille. Uudistuksilla yksinkertaistettaisiin tilitysmenettelyä sekä mahdollistettaisiin nykyistä reaaliaikaisempi, tasaisempi ja ennustettavampi verovarojen tilittäminen veronsaajille. Tilitysmenettelyn yksinkertaistaminen lisäisi tilittämisen läpinäkyvyyttä veronsaajille sekä toisaalta alentaisi Verohallinnossa käyttöönotettavan uuden tietojärjestelmän käyttöönotto- ja ylläpitokustannuksia. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi Verohallinnosta annettua lakia. Veronsaajien verotuskustannusosuuksia muutettaisiin siten, että kuntien osuutta korotetaan 0,2 prosenttiyksiköllä ja valtion verotuskustannusosuutta alennetaan vastaavasti 0,2 prosenttiyksiköllä, joten kuntien verotuskustannusosuus olisi 29,1 prosenttia, evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien 3,2 prosenttia ja Kansaneläkelaitoksen 5,6 prosenttia. Verotusmenettelystä annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että Verohallinto saisi Kansaneläkelaitokselta tiedot Kansaneläkelaitoksen myöntämiä eläkkeitä ja etuuksia koskevista hakemuksista, päätöksistä ja eläkkeiden ja etuuksien maksatuksesta sekä Kansaneläkelaitoksen hallussa olevat tiedot työeläkkeitä koskevista päätöksistä. Verontilityslain muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.11.2018. Verohallinnosta annetun lain ja verotusmenettelystä annetun lain muutokset ehdotetaan tuleviksi voimaan vuoden 2018 alusta. (VM finanssineuvos Elina Pylkkänen 0295 530 254)

Hallituksen esitys (HE 153/2017 vp) eduskunnalle laiksi varainsiirtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että varainsiirtoveroa ei olisi eräin edellytyksin suoritettava, kun kunta, kuntayhtymä, yksityinen yhteisö tai säätiö vuosina 2018-2022 luovuttaa yksityiselle osakeyhtiölle sen osakkeita vastaan kiinteistön, joka on luovuttajan harjoittaman ammattikorkeakoululain tai ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaisen toiminnan käytössä ja vastaanottava yhtiö tai sen omistaja käyttää kiinteistöä mainittuun toimintaan. Esitys liittyy hallitusohjelman mukaiseen ammatillisen koulutuksen reformiin, jonka osana toteutetaan vuodesta 2017 lähtien ammatillisen koulutuksen rahoituksen tason vähentäminen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2018 ja olemaan voimassa vuoden 2022 loppuun. (VM lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen 0295 530 239)

Hallituksen esitys (HE 154/2017 vp) eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä annetun lain sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 ja 20 §:n muuttamisesta. Verotusmenettelystä annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että lakiin lisättäisiin uusi säännös, jonka mukaan rahanpesulaissa tarkoitettujen ilmoitusvelvollisten on Verohallinnon kehotuksesta tunnistetiedon, pankkitilin numeron, tilitapahtuman tai muun vastaavan yksilöinnin perusteella annettava ja esitettävä tarkastettavaksi tiedot mekanismeista, menettelyistä, asiakirjoista sekä muista tiedoista, joiden perusteella raportoivat suomalaiset finanssilaitokset ovat suorittaneet verotusmenettelystä annetun lain 17 a §:n 1 momentissa, 17 b §:n 1 momentissa, 17 c §:n 1 momentissa sekä 17 d §:ssä tarkoitetut velvoitteet ja huolellisuusmenettelyt raportoitavien tilien tunnistamisessa. Esityksessä ehdotetaan myös muutettavaksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annettua lakia siten, että Verohallinnolla olisi oikeus luovuttaa tietoja Finanssivalvonnalle sekä Patentti- ja rekisterihallitukselle. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2018. (VM neuvotteleva virkamies Minna Upola 0295 530 337)

Hallituksen esitys (HE 155/2017 vp) eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 19 a ja 27 c §:n sekä arvonlisäverolain 15 ja 29 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon verottamisesta annettua lakia siten, että kokonaishoitopalvelusäännösten soveltamisala laajenisi koskemaan muitakin kuin valtion väylähankkeita. Kokonaishoitopalvelulla tarkoitettaisiin tien, rautatien, rakennuksen tai pysyvän rakennelman sekä niihin tai niiden käyttöön välittömästi liittyvän irtaimiston suunnittelu-, rakentamis-, rahoitus- ja kunnossapitopalveluista muodostuvaa palvelukokonaisuutta, josta saatava vastike määräytyy kohteen käytön tai käytettävyyden perusteella. Ehdotetut muutokset muun muassa mahdollistaisivat kansainvälisen Public Private Partnership -hankintamallin käyttämisen kunnille niiden toimitila-, raitiotie-, liikenneväylä- ym. hankinnoissa. Arvonlisäverolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kokonaishoitopalvelusäännösten soveltamisala laajenisi vastaavalla tavalla kuin elinkeinotulon verottamisesta annetussa laissa. Ehdotetut säännökset koskisivat pitkäkestoisten kokonaishoitopalveluhankkeiden tulojen ja menojen jaksottamista sekä arvonlisäveron suorittamisvelvollisuuden syntymisajankohtaa. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2018 alusta. (VM erityisasiantuntija Tuula Karjalainen 0295 530 553)

Hallituksen esitys (HE 156/2017 vp) eduskunnalle laiksi henkilöautojen romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi määräaikainen laki henkilöautojen romutuspalkkiosta vuodelle 2018 ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta vuosille 2018-2021. Kevään 2017 kehyspäätöksessä kohdennettiin yhteensä 100 miljoonan euron lisämääräraha vuosille 2018-2021 (25 miljoonaa euroa/vuosi) kansallista ilmasto- ja energiastrategiaa toteuttaviin toimenpiteisiin. Liikenne- ja viestintäministeriön asettama parlamentaarisen liikenneverkon rahoitusta arvioiva työryhmä esitti määräaikaista rahoitusta sähköautojen hankintatukea ja kaasu- ja flex fuel -autojen konvertoinille yhteensä 6 miljoonaa euroa vuosittain ajalle 2018-2021. Kesän 2017 budjettiriihessä hallitus päätti panostaa parlamentaarisen työryhmän esittämän tuen lisäksi lisärahoitusta liikenteen päästövähennystoimiin, jonka johdosta varattiin rahoitus myös romutuspalkkiolle. Romutuspalkkiona myönnettävään avustukseen osoitettiin 8 miljoonaa euroa vuoden 2018 talousarvioon. Esitys liittyy valtion vuoden 2018 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2018 ja olemaan voimassa 31.12.2021 saakka. Romutuspalkkio olisi kuitenkin käytössä 31.8.2018 saakka. (LVM yksikön johtaja Ari-Pekka Manninen 0295 342 626)

Hallituksen esitys (HE 157/2017 vp) eduskunnalle avaruuteen lähetettyjen esineiden rekisteröinnistä tehdyn yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laeiksi avaruustoiminnasta ja löytötavaralain 2 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi avaruuteen lähetettyjen esineiden rekisteröinnistä tehdyn yleissopimuksen sekä lain yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi laki avaruustoiminnasta. Laki avaruuslentäjien pelastamisesta ja palauttamisesta sekä avaruusesineiden palauttamisesta (616/1970) esitetään kumottavaksi ja löytötavaralakiin (778/1988) esitetään tehtäväksi ehdotetusta uudesta laista johtuva tarkistus. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2018. (TEM kaupallinen neuvos Marjaana Aarnikka 0295 062 122)

Hallituksen esitys (HE 158/2017 vp) eduskunnalle laiksi Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland - nimisestä osakeyhtiöstä. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista (Rahoituskeskus) sekä Business Finland -nimisestä valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä (Yhtiö). Rahoituskeskus kuuluisi työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Yhtiö olisi Rahoituskeskuksen omistajaohjauksessa. Laissa säädettäisiin Innovaatiorahoituskeskus Tekesin nimen muuttamisesta Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandiksi sekä Finpro Oy:n nimen muuttamisesta Business Finland Oy:ksi. Laissa säädettäisiin Tekesin ja Finpron toimintojen uudelleenjärjestämisestä sekä Rahoituskeskuksen ja Business Finland -osakeyhtiön tehtävistä ja johtamisesta. Esitys liittyy valtion vuoden 2018 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2018. (TEM neuvotteleva virkamies Mikko Huuskonen 0295 063 732)

Hallituksen esitys (HE 159/2017 vp) eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Sosiaali- ja terveystietojen käytölle luotaisiin yhtenäiset edellytykset tutkimuksessa, tilastoinnissa, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa, opetuksessa, tietojohtamisessa, viranomaisohjauksessa ja -valvonnassa sekä viranomaisten suunnittelu- ja selvitystehtävissä. Käyttöluvat myöntäisi keskitetysti uusi Sosiaali- ja terveysalan käyttölupaviranomainen. Luovutettaville tiedoille luotaisiin tietoturvalliset käyttöympäristöt ja -käyttöyhteydet. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetussa laissa säädettäisiin tarkemmin laitoksen tehtävistä ja henkilötietojen käsittelystä. Terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä annettu laki ja sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tilastotoimesta annettu laki kumottaisiin. Muiden lakien muutokset olisivat teknisluonteisia. Esityksellä saatettaisiin lainsäädäntöalueen säännökset vastaamaan yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) vaatimuksia. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2018. Osaa säännöksistä sovellettaisiin vasta siirtymäajan jälkeen. (STM neuvotteleva virkamies Pia-Liisa Heiliö 0295 163 372)

Hallituksen esitys (HE 160/2017 vp) eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 27 ja 27 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lain 27 ja 27 b §:ssä säädettyjä asiakasmaksuja. Esityksessä ehdotetaan, että vuonna 2018 pidettävässä lomituksessa sijaisapumaksuja alennetaan. Esitys liittyy valtion vuoden 2018 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2018 ja sen on tarkoitus olla voimassa 31.12.2018 saakka. (STM neuvotteleva virkamies Annika Parsons 0295 163 596)

Hallituksen esitys (HE 161/2017 vp) eduskunnalle laiksi yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta. Yleisessä asumistuessa otettaisiin käyttöön erillinen enimmäisasumismeno asunnon osan ja alle 20 neliömetrin asunnon asumismenolle. Lisäksi enimmäisasumismenot sidottaisiin vuokraindeksin sijasta elinkustannusindeksiin. Enimmäisasumismenoja korotettaisiin elinkustannusindeksin muutosta vastaavasti vuoden 2019 alusta eli vuonna 2018 sovellettaisiin vielä vuoden 2017 enimmäisasumismenoja. Lisäksi asumistuen tarkistamista tulojen muuttuessa koskevia säännöksiä täsmennettäisiin. Myös valtionosuuden maksamista Kansaneläkelaitokselle koskevia säännöksiä muutettaisiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2018 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2018. (STM neuvotteleva virkamies Sanna Pekkarinen 0295 163 434)

Hallituksen esitys (HE 162/2017 vp) eduskunnalle laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta. Lakiin lisättäisiin säännös, jonka mukaan valtio korvaisi kiireellisten sosiaalipalveluiden kustannukset tietyissä tilanteissa. Kansaneläkelaitos korvaisi valtion varoista kunnalle ja kuntayhtymälle kiireellisestä sosiaalipalvelusta aiheutuneet kustannukset, kun välttämätöntä sosiaalipalvelua on annettu kansainvälistä suojelua hakeneelle ulkomaalaiselle, jonka vastaanottopalvelut ovat lakanneet. Korvattavia palveluita olisivat välttämättömänä sosiaalipalveluna annettu tilapäinen asuminen sekä kustannukset ruoasta ja välttämättömistä lääkkeistä. Säännöksessä olisi lisäksi asetuksenantovaltuus kustannusten korvaamisesta. Esitys liittyy valtion vuoden 2018 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2018. (STM hallitussihteeri Liisa Holopainen 0295 163 408)

Hallituksen esitys (HE 163/2017 vp) eduskunnalle laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lapsilisälain lapsilisän suuruutta koskevaa pykälää siten, että lapsilisän yksinhuoltajakorotuksen tasoa nostettaisiin 4,75 eurolla lasta kohden. Näin yksinhuoltajakorotuksen taso nousisi 48,55 eurosta 53,30 euroon lasta kohden kalenterikuukaudessa. Esitys liittyy valtion vuoden 2018 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2018. (STM hallitussihteeri Annika Juurikko 0295 163 242)

Hallituksen esitys (HE 164/2017 vp) eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi sairausvakuutuksesta korvattavien taksimatkojen hinnoittelusta. Valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin sairausvakuutuksesta korvattaville taksimatkoille enimmäishinta, joka olisi samalla taksin käytöstä aiheutuneiden matkakustannusten enimmäiskorvausperuste. Taksinkäytön kustannusten korvaamisen edellytyksenä olisi, että taksimatka olisi tilattu Kansaneläkelaitoksen kanssa sopimuksen suorakorvausmenettelystä tehneestä tilausvälityskeskuksesta. Edellytystä ei sovellettaisi alueilla, joilla ei olisi sellaista tilausvälityskeskusta. Näillä alueilla palvelujen tuottajat, jotka olisivat tehneet Kansaneläkelaitoksen kanssa sopimuksen sairausvakuutuksesta korvattavien taksimatkojen ajamisesta, saisivat veloittaa näistä matkoista enintään asetuksessa säädetyn enimmäishinnan. Esityksessä ehdotetaan myös, että sairausvakuutuslakiin lisättäisiin säännös kiireettömään tutkimukseen tai hoitoon tehdyn matkan korvaamisesta tilanteissa, joissa matka alkaa muualta kuin kotikunnan asuinpaikasta. Saattajan matkan korvaamista koskevaa säännöstä tarkennettaisiin siten, että saattajan saattaessa vakuutetun yhdensuuntaisesti tutkimus- tai hoitopaikkaan tai sieltä takaisin saattajan yksin tekemä menomatka tutkimus- ja hoitopaikkaan taikka sieltä paluu korvattaisiin enintään niiden kustannusten mukaan, jotka aiheutuisivat matkasta vakuutetun asuinpaikasta aloitettuna tai sinne päättyvänä. Lisäksi esityksessä ehdotetaan muutettavaksi matkojen yhdistelytoimintaa koskevaa säännöstä siten, että Kansaneläkelaitos voisi maksaa matkojen yhdistelyä suorittavalle tilausvälityskeskukselle matkojen välittämisestä aiheutuvan maksun pelkän yhdistelystä tai ketjuttamisesta maksamisen sijasta. Esitys liittyy valtion vuoden 2018 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan matkojenyhdistelytoimintaa koskevan säännöksen osalta 1.1.2018 ja muilta osin 1.7.2018. Laki on tarkoitettu olemaan voimassa vuoden 2018 loppuun. (STM hallitussihteeri Anu Kangasjärvi 0295 163 224)

Hallituksen esitys (HE 165/2017 vp) eduskunnalle laiksi terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain muuttamisesta. Lakiin tehtäisiin eräitä muutoksia, jotka johtuvat lääkinnällisiä laitteita koskevan EU-asetuksen sekä in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita koskevan EU-asetuksen ensi vaiheen kansallisesta täytäntöönpanosta. Lakia ehdotetaan nykytilaa vastaavasti täsmennettäväksi siten, että Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto on myös EU-asetuksissa tarkoitettu lääkinnällisistä laitteista ja ilmoitetuista laitoksista vastaava viranomainen. Esityksellä ei oteta kantaa siihen, mihin laitevalvontaa koskeva tehtävä sijoittuu valtion lupa- ja valvontahallinnon uudistuksen yhteydessä. Laiteasetusten mukaisista kielivaatimuksista säädettäisiin. Lisäksi lakiin tehtäisiin eräitä muita muutoksia. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Lain toimivaltaista viranomaista koskevaa säännöstä on tarkoitettu sovellettavaksi 26.11.2017 lähtien. (STM erityisasiantuntija Merituuli Mähkä 0295 163 575)

Hallituksen esitys (HE 166/2017 vp) eduskunnalle laiksi valtion varoista maksettavasta korvauksesta turvakotipalvelun tuottajalle annetun lain muuttamisesta. Esityksen mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ei enää tekisi turvakotipalvelun tuottamista koskevia sopimuksia palveluntuottajien kanssa vaan tekisi palveluntuottajien valinnasta päätökset. Korvaukseen, joka maksetaan valtion varoista turvakotipalvelun tuottajille, sovellettaisiin valtionavustuslakia. Erityisistä korvauksen jakoperusteista luovuttaisiin. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2019 alusta. (STM lakimies Laura Terho 0295 163 550)

Hallituksen esitys (HE 167/2017 vp) eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta. Muutoksilla pantaisiin kansallisesti täytäntöön tiettyjen keskisuurista polttolaitoksista ilmaan joutuvien epäpuhtauspäästöjen rajoittamista koskevan direktiivin lakitason sääntelyä edellyttävät velvoitteet. Yksi keskeisimmistä muutoksista olisi, että rekisteröintivelvollisuus laajennettaisiin nykyistä pienempiin, eli polttoaineteholtaan vähintään 1 megawatin energiantuotantolaitoksiin. Lisäksi energiantuotantolaitosten rekisteröinnille säädettäisiin 30 päivän määräaika. Samalla muiden toimintojen rekisteröinnille säädettyä määräaikaa lyhennettäisiin kansallisista syistä 90 päivästä 60 päivään. Laissa säädettäisiin jatkossa myös uusien keskisuurten energiantuotantoyksiköiden polttoainetehon yhteenlaskusäännöstä, menettelystä polttoaineiden saatavuushäiriötilanteissa sekä velvollisuudesta julkaista eräitä keskisuuria energiantuotantolaitoksia koskevia tietoja yleisessä tietoverkossa. Lisäksi kunnille säädettäisiin velvollisuus arvioida ilmansuojelusuunnitelmien laatimisen yhteydessä myös sitä, voitaisiinko ilmanlaatua niiden alueella olennaisesti ja kustannustehokkaasti parantaa tiukentamalla keskisuurten energiantuotantolaitosten päästöraja-arvoja. (YM hallitussihteeri Katariina Haavanlammi 0295 250 072)

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 26.10.2017 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Libanonissa (UNIFIL) Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä tehdystä yhteistyöpöytäkirjasta. Yhteistyöpöytäkirja on voimassa 1.4.2017 lukien niin kuin siitä on sovittu. Lakia (411/2012) sovelletaan yhteistyöpöytäkirjaan tämän asetuksen voimaantulosta lukien. Asetus tulee voimaan 31.10.2017. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 0295 351 159)

Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että SoteDigi Oy -niminen osakeyhtiö lisätään ministeriön toimialan yhtiöksi. Lisäksi muutetaan ministeriön henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosaston nimi valtionhallinnon kehittämisosastoksi ja poistetaan valtion työmarkkinajohtajan arvonimi. Samalla tehdään eräitä teknisluonteisia muutoksia ministeriön toimialaan kuuluvia virastoja, laitoksia, rahastoja, yhtiöitä ja muita toimielimiä sekä kelpoisuusvaatimuksia koskeviin säännöksiin. Asetus tulee voimaan 1.11.2017. (VM lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi 0295 530 422)

Valtioneuvoston asetus tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Saksan kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimus, laki (283/2016) ja asetus tulevat voimaan 16.11.2017. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 0295 530 289)

Valtioneuvoston asetus ennakkoperintäasetuksen muuttamisesta. Asetuksessa säädetään verovuoden jälkeen kannettavan ennakon eräpäivästä. Lisäksi eräpäivän määräytymistä koskevaa säännöstä tarkennetaan siten, että ennakon eräpäivä on aina pankkipäivä. Myös verovelvollisen selvitysvelvollisuutta koskevan säännöksen sanamuotoa tarkennetaan. Asetus tulee voimaan 1.11.2017. Ennakon eräpäivää koskevaa säännöstä sovelletaan yhteisöltä ja yhteisetuudelta kannettavaan ennakkoon, joka määrätään asetuksen voimaantulopäivänä tai sen jälkeen, ja muulta verovelvolliselta kannettavaan ennakkoon, joka määrätään 1.11.2018 tai sen jälkeen. (VM ylitarkastaja Henna Ritari 0295 530 591)

Valtioneuvoston asetus jätteen ja muun aineen mereen laskemisen aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyn vuoden 1972 yleissopimuksen vuoden 1996 pöytäkirjasta. Sopimus, laki (635/2017) ja asetus tulevat voimaan 9.11.2017. (YM hallitussihteeri Charlotta von Troil 0295 250 364)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 26.10.2017 seuraavat päätökset:

Päätös myöntää kansanedustaja Olli Immoselle ja kansanedustaja Maria Tolppaselle ero kokeilutoiminnan vahvistamiseksi asetetun parlamentaarisen neuvottelukunnan jäsenen tehtävästä sekä määrätä neuvottelukunnan jäseniksi Sinisen eduskuntaryhmän edustajiksi kansanedustaja Vesa-Matti Saarakkala ja kansanedustaja Ari Jalonen sekä Perussuomalaisten eduskuntaryhmän edustajaksi kansanedustaja Ville Vähämäki. (VNK hallitussihteeri Marja-Leena Härkönen 0295 161 420)

Päätös vahvistaa valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat seuraavasti: ministeri Leppä 30.10. ja 3.11. ja ministeri Häkkänen 1.-3.11. (VNK hallinnollinen notaari Merja Saaritsa-Lantta 0295 160 270)

Päätös määrätä Helsingin, Hämeenlinnan, Itä-Suomen, Pohjois-Suomen, Turun ja Vaasan hallinto-oikeuksiin ja Ahvenanmaan hallintotuomioistuimeen asiantuntijajäsenet ja heidän varajäsenet hallinto-oikeuslain 7 §:n 1 momentin 1-5 kohdissa tarkoitettujen asioiden käsittelyä ja ratkaisemista varten toimikaudeksi 1.11.2017-31.10.2022. (OM kehittämispäällikkö Tuula Pääkkönen 0295 150 082)

Päätös myöntää vientilupa Marine Alutech Oy Ab:lle. Maastavientiluvan perusteella yritys saa viedä Sveitsiin Armasuisselle (Swiss Federal Department of Defence) 14 kappaletta Watercat 1250 Patrol partioveneitä. (PLM hallitussihteeri Tuomas Venho 0295 140 414)

Päätös asettaa metrologian neuvottelukunta toimikaudeksi 1.11.2017-31.10.2020. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: johtava asiantuntija Tuomo Valkeapää (ylitarkastaja Sari Hemminki) Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes; varapuheenjohtaja: laboratorionjohtaja Tero Eklini (ryhmäpäällikkö Mirja Leivuori) Suomen ympäristökeskus SYKE, jäsenet: ylitarkastaja Aino Sipari liikenne- ja viestintäministeriö (tutkija Katriina Kyllönen Ilmatieteen laitos), erityisasiantuntija Anne Hyartt (hallitussihteeri Sirpa Sillstén) työ- ja elinkeinoministeriö, johtava asiantuntija Mirja Palmén sisäministeriö (rikoskemisti Sani Marttila Keskusrikospoliisi), neuvotteleva virkamies Jarkko Rapala sosiaali- ja terveysministeriö (laatupäällikkö Anu Nurkka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos), tutkimusjohtaja Laura Höijer (ylitarkastaja Petri Liljaniemi) ympäristöministeriö, professori Erkki Ikonen Aalto-yliopisto Sähkötekniikan korkeakoulu (laboratory manager Mikael Wasberg Turun yliopisto), tutkimusyksikön johtaja Janne Nieminen (tutkija Satu Mykkänen) Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, pääarvioija Margareta Hägg FINAS-akkreditointipalvelu (johtava asiantuntija Antti Kosunen Säteilyturvakeskus STUK), ekonomisti Martti Luukko Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry (osastonjohtaja Markku Poutanen Maanmittauslaitos), pääsihteeri Sanna Marttinen Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä LYNET (tutkimusyksikön johtaja Vesa Virtanen CEMIS - mittaus- ja tietojärjestelmien tutkimus- ja koulutuskeskus), executive vice president Anne-Christine Ritschkoff Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy (vice president Mikko Merimaa Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy/ Mittatekniikan keskus MIKES), asiantuntija Mirja Tiitinen Teknologiateollisuus ry (asiantuntija Ina Lehto Energiateollisuus ry), laboratorionjohtaja Pirjo Sainio (laatupäällikkö Sara Heilimo) Tullilaboratorio ja head of production technology Toni Pietari Vaisala Oyj (johtaja Pentti Manninen Ramboll Finland Oy). (TEM kaupallinen neuvos Tomi Lounema 0295 062 697)

Päätös valtuuttaa ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus tekemään 210 000 euron suuruinen suoritus Hetli Oy:lle osakepääomaan. Lisäpääoma mahdollistaa Hetli Oy:n toiminnan käynnistämisen ja kattaa toiminnasta vuoden 2017 aikana syntyvät kulut. Hetli Oy on 3.7.2017 perustettu valtakunnallinen palvelukeskus, jonka tehtävänä on järjestää ja tuottaa tulevien maakuntien tarvitsemia talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja. Yhtiö on ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen (KEHA-keskus) täydessä omistuksessa. Omistajiksi tulevat 1.1.2020 lukien maakunnat. (TEM neuvotteleva virkamies Piia Rekilä 0295 064 115)

Päätös valtuuttaa ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus tekemään 250 000 euron suuruinen suoritus Vimana Oy:lle osakepääomaan. Lisäpääoma mahdollistaa Vimana Oy:n toiminnan käynnistämisen ja kattaa toiminnasta vuoden 2017 aikana syntyvät kulut. Vimana Oy on 3.7.2017 perustettu valtakunnallinen palvelukeskus, jonka tehtävänä on järjestää ja tuottaa tulevien maakuntien tarvitsemia tieto- ja viestintäteknisiä palveluja. Yhtiö on ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen (KEHA-keskus) täydessä omistuksessa. Omistajiksi tulevat 1.1.2020 lukien maakunnat. (TEM neuvotteleva virkamies Piia Rekilä 0295 064 115)

Päätös asettaa turvallisuustekniikan neuvottelukunta toimikaudeksi 1.11.2017-31.10.2020. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: kaupallinen neuvos Tomi Lounema (vanhempi hallitussihteeri Pauliina Kanerva) työ- ja elinkeinoministeriö; varapuheenjohtaja: johtaja Päivi Rantakoski (ryhmäpäällikkö Leena Ahonen) Turvallisuus- ja kemikaalivirasto; jäsenet: yli-insinööri Kari Mäkinen puolustusministeriö (osastopäällikkö Jari Talja Pääesikunta), johtava asiantuntija Mirja Palmén (poliisitarkastaja Seppo Sivula) sisäministeriö, ylitarkastaja Tapani Vänni (neuvotteleva virkamies Reetta Orsila) sosiaali- ja terveysministeriö, johtava asiantuntija Harri Roudasmaa työ- ja elinkeinoministeriö (pääsihteeri Juha Beurling Kuluttajaliitto ry), erityisasiantuntija Mari-Linda Harju-Oksanen (erityisasiantuntija Magnus Nyström) ympäristöministeriö, johtava asiantuntija Anu Häkkinen (erityisasiantuntija Jyrki Vähätalo) Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, ryhmäpäällikkö Kurt Kokko (ryhmäpäällikkö Markus Kauppinen) Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, vice president Matti Lanu VTT Expert Services Oy (professori Jouni Kivistö-Rahnasto Tampereen teknillinen yliopisto), johtava asiantuntija Merja Vuori Kemianteollisuus ry (asiantuntija Arto Kivirinta Teknologiateollisuus ry), riskienhallintajohtaja Matti Vähäpassi Oy Forcit Ab (QHSE manager Juha Pursiainen Nammo Vihtavuori Oy), asiantuntija Marja Ola (kemikaaliasiantuntija Terhi Kuljukka-Rabb) Kaupan liitto ry, tuotantopäällikkö Heli Nevala Pohjolan Voima Oy (asiantuntija Heidi Lettojärvi Energiateollisuus ry), erityisasiantuntija Tina Sammi (erityisasiantuntija Virpi Nummisalo) Öljy- ja biopolttoaineala ry, pelastusjohtaja Harri Setälä Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos (palotarkastaja Kari Telaranta Suomen Palopäällystöliitto ry), ympäristöpäällikkö Fredrik Blomfelt Metsäteollisuus ry (Hannu Kauppinen Suomen Kaasuyhdistys), ylikonemestari Pertti Roti (sopimusalavastaava Taru Reinikainen) Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry, työympäristösihteeri Kari Mäkelä TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry (työympäristö- ja tasa-arvoasiantuntija Anne Mironen) Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry ja toimialapäällikkö Aurora Martikainen Inspecta Tarkastus Oy (tekninen päällikkö Justus Hirn SGS Fimko Oy). (TEM hallitussihteeri Sirpa Sillstén 0295 047 094)

Päätös asettaa Valtion ydinjätehuoltorahaston johtokunnan puheenjohtajaksi rehtori, professori Eva Liljeblom Hanken, Svenska handelshögskolanista, varapuheenjohtajaksi osastopäällikkö, budjettipäällikkö Hannu Mäkinen valtiovarainministeriöstä ja jäseniksi hallitusneuvos Heidi Nummela työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä apulaisjohtaja Anu Sammallahti Valtiokonttorista toimikaudeksi 1.1.2018-31.12.2020. (TEM hallitussihteeri Christina Snellman 0295 060 009)

Päätös asettaa valtuuskunta Kansainvälisen työjärjestön (ILO) 331. hallintoneuvoston kokoukseen Genevessä 30.10.-9.11.2017. Valtuuskunnan johtaja on pysyvä edustaja, suurlähettiläs Terhi Hakala Suomen pysyvästä edustustosta Genevessä ja jäsenet ovat hallitusneuvos Liisa Heinonen sekä neuvotteleva virkamies Päivi Kantanen työ- ja elinkeinoministeriöstä ja ministeri Renne Klinge sekä lähetystöneuvos Antti Närhinen Suomen pysyvästä edustustosta Genevessä. (TEM hallitussihteeri Sami Teräväinen 0295 060 088)

Päätös myöntää Baltic Connector Oy:lle lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa omaisuuden lunastamiseksi Lohjan kaupungissa sekä Inkoon ja Siuntion kunnissa sijaitsevien kiinteistöjen alueille rakennettavaa halkaisijaltaan 500 millimetrin maakaasuputkea, kaapelireittejä, anodikenttien alueita ja venttiiliaseman laajennusta varten (Inkoo-Siuntio). (TEM ylitarkastaja Johanna Juvonen 0295 064 220)

Päätös määrätä sosiaali- ja terveysministeriön ylitarkastaja Anita Patoluoto valtioneuvoston esittelijäksi. (STM hallitusneuvos Liisa Perttula 0295 163 521)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 26.10.2017 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 60/2017 vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Euroopan tason poliittiset puolueet ja säätiöt). Asetusehdotuksen pyrkimyksenä on turvata Euroopan tason poliittisten puolueiden aidosti eurooppalainen ulottuvuus ja lisätä avoimuutta sekä varmistaa, että EU:n varoja käytetään asianmukaisesti. Erityisesti tarkoituksena on pyrkiä puuttumaan ongelmiin, joita on ilmennyt Euroopan tason poliittisten puolueiden ja säätiöiden rahoitukseen ja sen perusteisiin liittyen sekä siihen, kuka voi tukea Euroopan tason poliittisten puolueiden rekisteröintiä ja millä edellytyksillä. Komission mukaan ehdotetuilla muutoksilla paikattaisiin nykyisten sääntöjen aukot, jotka altistavat säännöt väärinkäytölle. (OM neuvotteleva virkamies Heini Huotarinen 0295 150 127)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 26.10.2017 seuraavat nimitysasiat:

Hallintotieteiden maisteri Minna Karhunen Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.1.2018-31.12.2019, kauppatieteiden maisteri Mikael Luukanen Lounais-Suomen aluehallintoviraston ylijohtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.1.2018-31.12.2019 ja hallintotieteiden maisteri Terttu Savolainen Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylijohtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.1.2018-31.12.2019. (VM lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi 0295 530 422)

Hallintotieteiden maisteri Lea Krohns Väestörekisterikeskuksen ylijohtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.11.2017 lukien, kuitenkin enintään siihen saakka kunnes virka täytetään. (VM lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi 0295 530 422)

Diplomi-insinööri Raimo Antila sosiaali- ja terveysministeriön työ- ja tasa-arvo-osaston osastopäällikön virkaan 1.12.2017-30.11.2022. Samalla hänelle myönnetään samaksi ajaksi virkavapautta sosiaali- ja terveysministeriön valvontajohtajan virasta. (STM hallintoylijohtaja Jaana Koski 0295 163 519)

Oikeustieteen maisteri, valtiotieteen maisteri Maria Porko sosiaali- ja terveysministeriön hallitussihteerin virkaan 1.11.2017 lukien. (STM vanhempi hallitussihteeri Arita Kaario 0295 163 522)

Valtioneuvosto myönsi hallitussihteeri Meri Pensamolle virkavapautta ympäristöministeriön hallitussihteerin virasta 1.11.2017-31.12.2019. (YM erityisasiantuntija Tuija Ahonen 0295 250 186)

Istuntotiedote myös pdf-tiedostona.

Palaa sivun alkuun