Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Valtioneuvoston yleisistunto 26.2.2015

Valtioneuvoston viestintäosasto 26.2.2015 13.26
Tiedote 100/2015

Valtioneuvosto antoi asetuksen Suomen tuesta palestiinalaishallinnon opetussektorille Suomen tasavallan hallituksen ja palestiinalaishallinnon välillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta. Sopimus ja asetus tulevat voimaan 4.3.2015.

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset.

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 26.2.2015 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus Suomen tuesta palestiinalaishallinnon opetussektorille Suomen tasavallan hallituksen ja palestiinalaishallinnon välillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta. Sopimus ja asetus tulevat voimaan 4.3.2015. (UM lähetystöneuvos Kirsikka Lehto-Asikainen 0295 351 851)

Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin avun rahoituksesta AKT-EU-kumppanuussopimuksen mukaisesti ja rahoitustuen myöntämisestä merentakaisille maille ja alueille tehdyn sisäisen sopimuksen voimaansaattamisesta. Sopimus ja asetus tulevat voimaan 1.3.2015. (UM lähetystöneuvos Sari Lehtiranta 0295 352 139)

Valtioneuvoston asetus ohjelmistoradioteknologiaa koskevasta COALWNW-ohjelmasta Suomen, Amerikan yhdysvaltojen, Australian, Espanjan, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin, Italian, Ranskan, Ruotsin ja Saksan välillä tehtyyn pöytäkirjaan tehdyn muutoksen voimaansaattamisesta. Muutos on voimassa 29.10.2014 lukien. Asetus tulee voimaan 2.3.2015. (PLM hallitussihteeri Tuomas Venho 0295 140 414)

Valtioneuvoston asetus verosäännösten kansainvälisen noudattamisen parantamiseksi ja FATCA:n toteuttamiseksi Amerikan yhdysvaltojen kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta ja valtioneuvoston asetus verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimus on voimassa 20.2.2015 lukien. Laki (154/2015), (155/2015) ja asetukset tulevat voimaan 2.3.2015. Sopimusta sovelletaan ensimmäisen kerran tietoihin vuodelta 2014. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 0295 530 289)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 26.2.2015 seuraavat päätökset:

Päätös virkojen ja määräaikaisten virkasuhteiden siirrosta muista ministeriöistä valtioneuvoston kansliaan 1.3.2015 lukien. Virkojen ja määräaikaisten virkasuhteiden siirto muista ministeriöistä valtioneuvoston kansliaan liittyy valtioneuvoston hallintoyksikön perustamiseen ja valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisten hallinto- ja palvelutehtävien yhteen kokoamiseen. Päätöksellä täydennetään virkojen ja henkilöiden siirroista 12.2.2015 tehtyä päätöstä. Päätöksellä myös korjataan 12.2.2015 tehtyä päätöstä poistamalla opetus- ja kulttuuriministeriön tietoasiantuntijan määräaikaisen virkasuhteen siirto. (VNK alivaltiosihteeri Timo Lankinen 0295 160 300)

Päätös korjata 12.2.2015 valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta annettua valtioneuvoston asetusta. Valtioneuvosto teki 12.2.2015 päätöksen valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta. Esittelyssä tapahtuneen virheen vuoksi esittelylistan ja sittemmin pöytäkirjan liitteenä olleiden asetustekstien kieliversiot eivät olleet vertailukelpoiset eivätkä näin ollen esitetyn mukaiset. Vahvistettua päätöstä korjataan seuraavilta kohdilta. Ruotsinkielisen asetustekstin 12 §:n 1 momentissa on ylimääräiset kohdat 6) ja 7). Suomenkielinen versio, jossa pykälässä on 12 kohtaa, on ollut esitetyn mukainen. Lisäksi suomenkielisessä asetustekstissä on ollut virheellisesti ja asetusmuutoksen johtolauseen vastaisesti 17 §:n 1 momentissa kohta 2), jota ei ole ollut tarkoitus muuttaa. Ruotsinkielinen asetusteksti on tältä osin ollut esitetyn mukainen. (VNK alivaltiosihteeri Timo Lankinen 0295 160 300)

Päätös myöntää maastavientilupa Sako Oy:lle Etelä-Afrikkaan. Maastavientiluvan perusteella yritys saa viedä Etelä-Afrikkaan yhteensä 730 kappaletta tarkkuuskivääreitä (mallit: TRG 22, 42 ja M10) sekä noin 5 000 kappaletta tarkkuuskiväärien erilaisia varusteita ja varaosia (muun muassa varaosapiippuja, varaosalukkoja, kaliiberinvaihtosarjoja, varaosalippaita, perälevyjä, hihnalenkkejä, taka- ja etutähtäimiä, kiikarinjalkoja, tukkeja, varustekiskoja, suujarruja, äänenvaimentimia, etutukia ja kädensuojuksia). (PLM hallitussihteeri Tuomas Venho 0295 140 414)

Päätös myöntää maastavientilupa Noptel Oy:lle Ukrainaan. Maastavientiluvan perusteella yritys saa viedä Ukrainaan 1 000 kappaletta LRF200 etäisyysmittarimoduuleita. (PLM hallitussihteeri Tuomas Venho 0295 140 414)

Päätös myöntää puolustustarvikkeiden kauttakuljetuslupa Kingfisher S.R.O. nimiselle yritykselle Nigeriaan. Kauttakuljetusluvan perusteella yritys saa viedä Suomen kautta Nigeriaan 20 kappaletta T-72 panssarivaunuja ja 20 kappaletta BVP-1 panssaroituja ajoneuvoja. (PLM hallitussihteeri Tuomas Venho 0295 140 414)

Päätös myöntää hallintoneuvos Matti Pellonpäälle vapautus kutsunta-asiain keskuslautakunnan varapuheenjohtajan tehtävästä 2.3.-31.6.2015 ja määrätä hänen tilalleen hallintoneuvos Outi Suviranta. (PLM esittelijä Kosti Honkanen 0295 140 607)

Päätös nimetä finanssineuvos Marketta Henriksson talous- ja rahoituskomitean varajäseneksi finanssineuvos Ilkka Kajasteen tilalle. (VM osastopäällikkö Markus Sovala 0295 530 186)

Päätös määrätä valtiovarainministeriön talouspäällikkö Jan Holmberg valtioneuvoston esittelijäksi. (VM lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi 0295 530 422)

Päätös asettaa työneuvosto toimikaudeksi 1.4.2015-31.3.2018. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: hovioikeudenlaamanni Pekka Pärnänen Itä-Suomen hovioikeus; lakimiesjäsen: varatuomari Silja Romo sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta (1. hallitusneuvos Liisa Heinonen työ- ja elinkeinoministeriö) (2. neuvotteleva virkamies Jan Hjelt työ- ja elinkeinoministeriö); työsuojelukysymyksiin perehtynyt jäsen: johtaja Arto Teronen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue (1. johtaja Antti Janas sosiaali- ja terveysministeriö) (2. neuvotteleva virkamies Jarno Virtanen sosiaali- ja terveysministeriö); jäsenet: asiantuntija Katja Leppänen Elinkeinoelämän keskusliitto EK (1. lainopillinen asiamies Mikko Nyyssölä Elinkeinoelämän keskusliitto EK) (2. asiantuntija Minna Etu-Seppälä Elinkeinoelämän keskusliitto EK), asiantuntija Simopekka Koivu Elinkeinoelämän keskusliitto EK (1. asiantuntija Mika Kärkkäinen Elinkeinoelämän keskusliitto EK) (2. ryhmäpäällikkö Pekka Kärkkäinen Teknologiateollisuus), johtava työmarkkinalakimies Lauri Niittylä Kunnallinen työmarkkinalaitos (1. hallitusneuvos Tuija Wilska Valtion työmarkkinalaitos) (2. neuvottelupäällikkö Sari Ojanen Kunnallinen työmarkkinalaitos), lakimies Päivi Ahonen JHL ry (1. lakiasiainpäällikkö Mika Hämäläinen JHL ry) (2. lakimies Arja Pohjola PAM ry), lakimies Inka Douglas STTK ry (1. neuvottelupäällikkö Juha Niittylä Tehy) (2. lakimies Minna Ahtiainen Ammattiliitto Nousu) ja vastaava lakimies Jaana Meklin Akava ry (1. lakiyksikön johtaja Jan Degerlund Suomen Ekonomit) (2. neuvottelupäällikkö Jouni Vattulainen JUKO). (TEM hallitussihteeri Sami Teräväinen 0295 060 088)

Päätös myöntää hallitusneuvos Raine Vairimaalle ja apulaisosastopäällikkö Olli Kerolalle ero Raha-automaattiyhdistyksen hallituksen jäsenyydestä ja nimittää Vairimaan tilalle budjettineuvos Jouko Narikka ja Kerolan tilalle neuvotteleva virkamies Liisa Heinämäki 1.3.2015 lukien hallituksen 31.12.2015 päättyväksi toimikaudeksi. (STM neuvotteleva virkamies Lassi Kauttonen 0295 163 577)

Päätös asettaa valtuuskunta YK:n huumausainetoimikunnan (CND) 58. istuntoon Wienissä 9-17.3.2015 ja oikeuttaa sosiaali- ja terveysministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat ja sihteeri. Valtuuskunnan johtaja on suurlähettiläs Anu Laamanen Wienin suurlähetystöstä ja jäsenet ovat johtaja Kari Paaso sosiaali- ja terveysministeriöstä, neuvotteleva virkamies Elina Kotovirta sosiaali- ja terveysministeriöstä, ylitarkastaja Anne-Maria Seesmaa sisäministeriöstä ja poliisitarkastaja Jaakko Sonck Poliisihallituksesta. (STM neuvotteleva virkamies Outi Kuivasniemi 0295 163 117)

Päätös myöntää Heidi Rannikolle ero työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan työelämän ja työmarkkinoiden olosuhteita tuntevan jäsenen tehtävästä ja määrätä hänen tilalleen työympäristöasiantuntija Jouni Salonen, määrätä Carin Lindqvist-Virtasen tilalle työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan työeläkevakuutukseen erityisesti perehtyneen jäsenen tehtävään filosofian maisteri Harri Isokorpi sekä määrätä Harri Isokorven henkilökohtaiseksi varajäseneksi filosofian maisteri Pirjo Moilanen 1.3.2015 lukien lautakunnan 31.12.2016 päättyväksi toimikaudeksi. (STM hallitussihteeri Inka Hassinen 0295 163 187)

Päätös myöntää johtaja Katarina Murrolle ero tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan työelämän ja työmarkkinoiden olosuhteita tuntevan jäsenen tehtävästä ja nimittää hänen tilalleen ekonomisti Ilkka Kaukoranta sekä Ilkka Kaukorannan siirtyessä varsinaiseksi jäseneksi nimittää hänen tilalleen tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan työelämän ja työmarkkinoiden olosuhteita tuntevan jäsenen henkilökohtaiseksi varajäseneksi työehtoasioiden päällikkö Annika Rönni-Sällinen 26.2.2015 lukien lautakunnan 31.12.2015 päättyväksi toimikaudeksi. (STM hallitussihteeri Tiina Muinonen 0295 163 185)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 26.2.2015 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 47/2014 vp) eduskunnalle luonnoksesta Europolin ja Bosnia ja Hertsegovinan väliseksi operatiiviseksi sopimukseksi (Europol-Bosnia ja Hertsegovina -sopimus). Euroopan poliisiviraston (Europol) ja Bosnia ja Hertsegovinan välinen operatiivinen sopimusluonnos sisältää määräyksiä muun muassa sopimuksen tarkoituksesta, niistä rikollisuuden aloista, joihin sopimusta sovelletaan, yhteistyön alueista, Bosnia ja Hertsegovinan kansallisesta yhteyspisteestä ja toimivaltaisista viranomaisista. Lisäksi sopimus sisältää yleiset tietojenvaihtoa koskevat määräykset, määräykset henkilötietojen vaihdosta sekä tietojen käytöstä. Edelleen määräyksiä on tietojen säilyttämisestä, korjaamisesta ja poistamisesta sekä tietoturvallisuudesta. (SM neuvotteleva virkamies Hannele Taavila 0295 488 568)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 26.2.2015 seuraavat nimitysasiat:

Varatuomari, oikeustieteen kandidaatti Janne Kerkelä valtioneuvoston kanslian osastopäällikön määräaikaisesti täytettävään virkaan 1.3.2015-29.2.2020. (VNK alivaltiosihteeri Timo Lankinen 0295 160 300)

Neuvotteleva virkamies Kalle Kekomäki sisäministeriön kansainvälisten asioiden yksikön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.3.2015-28.2.2018, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan virkavapauden ajaksi. (SM neuvotteleva virkamies Marja-Riitta Salokannel 0295 488 304)

Ylitarkastaja, valtiotieteen maisteri Ulla-Maria Wilenius opetus- ja kulttuuriministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 16.3.2015 lukien. (OKM ylijohtaja Riitta Kaivosoja 0295 330 129)

Kulttuuriasiainneuvos, filosofian maisteri Hannu Sulin opetus- ja kulttuuriministeriön johtajan virkaan 1.3.2015-28.2.2020. Samalla Sulinille myönnettiin vastaavaksi ajaksi virkavapautta hänen omasta kulttuuriasiainneuvoksen virastaan. (OKM ylijohtaja Riitta Kaivosoja 0295 330 129)

Oikeustieteen maisteri Juha Post ympäristöministeriön hallitussihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen 14.5.2015-31.12.2015, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan Anu Gentzin virkavapauden ajaksi. (YM ylitarkastaja Kaisa-Juulia Raita 0295 250 260)

Palaa sivun alkuun