Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunto 27.6.2018

Valtioneuvoston viestintäosasto
27.6.2018 12.04
Tiedote 334/2018

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset ja ratkaisuehdotukset tasavallan presidentille.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 27.6.2018 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 92/2018 vp) eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta. Muutoksilla saatettaisiin kansallisesti voimaan tekijänoikeudella ja lähioikeuksilla suojattujen tiettyjen teosten ja muun aineiston sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi sallittuja käyttötarkoituksia koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (lukemisestedirektiivi). Direktiiviä täydentää saavutettavassa muodossa olevien kappaleiden vaihtoa EU:n jäsenvaltioihin ja kolmansiin maihin sijoittautuneiden valtuutettujen yhteisöjen välillä koskeva asetus (lukemisesteasetus). Näkövammaisten ja muiden lukemisesteisten mahdollisuutta käyttää teoksia helpotettaisiin, erityisesti äänikirjojen valmistamisen osalta. Direktiivissä edellytetään, että kaikki valtuutetun yhteisön määritelmän täyttävät yhteisöt saavat valmistaa teoskappaleita näkövammaisten ja muiden lukemisesteisten käyttöön. Lisäksi varmistettaisiin, että Suomessa valmistetut teoskappaleet voivat liikkua rajojen yli ja hyödyttää muissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa asuvia lukemisesteisiä ja olla niihin sijoittautuneiden lukemisesteisiä palvelevien valtuutettujen yhteisöjen saatavilla. (OKM hallitusneuvos Anna Vuopala 0295 330 331)

Hallituksen esitys (HE 93/2018 vp) eduskunnalle laeiksi julkisista rekrytointipalveluista ja osaamisen kehittämispalveluista, alueiden kehittämisen ja kasvupalvelujen rahoittamisesta, yksityisistä työnvälityspalveluista sekä taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta. Julkisia rekrytointipalveluja ja osaamisen kehittämispalveluja koskevassa laissa säädettäisiin työnhakijan palveluprosessista sekä maakunnallisina kasvupalveluina järjestettävistä palveluista, joilla edistetään työmarkkinoiden toimivuutta, osaavan työvoiman saatavuutta ja työtä hakevien mahdollisuuksia saada työtä. Maakunnalla olisi velvollisuus järjestää rekrytointipalveluja sekä osaamisen kehittämispalveluina ammatinvalinta- ja uraohjausta ja kasvupalvelukoulutusta. Maakunta voisi järjestää myös muita palveluja henkilöasiakkaiden työllistymisen tukemiseksi. Laki mahdollistaisi yksityisten palveluntuottajien hyödyntämisen palvelutuotannon lisäksi asiakkaiden palveluprosessiin liittyvissä tehtävissä. Tavoitteena on lainsäädäntö, joka antaisi maakunnille mahdollisuuden järjestää palvelut asiakaslähtöisesti maakunnan olosuhteet ja alueen yritysten, muiden työnantajien ja työnhakijoiden tarpeet huomioon ottaen. Alueiden kehittämisen ja kasvupalvelujen rahoittamista koskevassa laissa säädettäisiin maakunnallisiin kasvupalveluihin kuuluvista rahoituspalveluista. Laki sisältäisi säännökset yrityksille myönnettävistä tuista, alueiden kehittämiseen myönnettävistä tuista sekä palkkatuesta, starttirahasta ja työolosuhteiden järjestelytuesta. Lakia sovellettaisiin lisäksi työ- ja elinkeinoministeriön kansallisista varoista rahoittamiin hankkeisiin ja rakennerahastovaroista rahoittamiin teknisen tuen hankkeisiin sekä sosiaali- ja terveysministeriön rakennerahastovaroista rahoittamiin hankkeisiin. Lakiin sisältyisi myös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -Suomen rakennerahasto-ohjelman hallinnointiin ja toimeenpanoon liittyviä säännöksiä. Erikseen määritellyt säännökset koskisivat myös Suomen takausohjelmaa kasvuyritysten rahoituksen saatavuuden parantamiseksi. Yksityisistä työnvälityspalveluista annettuun lakiin koottaisiin julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain säännökset, jotka sääntelisivät yksityisten työnvälityspalvelujen maakunnista riippumatonta toimintaa. Säännökset olisivat tarpeen ILO:n yksityistä työnvälitystä koskevien sopimusten noudattamisen varmistamiseksi. Esitys liittyy maakuntauudistukseen ja siihen liittyvään kasvupalvelu-uudistukseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2020. (TEM hallitusneuvos Mikko Ojala 0295 063 506)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 94/2018 vp) eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain ja rikoslain 48 luvun 3 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi ympäristönsuojelulakiin säännökset uudesta ympäristölupamenettelyä kevyemmästä ennakkovalvonnallisesta ilmoitusmenettelystä. Eräät nykyisin luvanvaraiset toiminnat ehdotetaan siirrettäväksi uuteen ilmoitusmenettelyyn. Ilmoituksenvaraiset toiminnat, joista suurin yksittäinen ryhmä olisi eläinsuojat, määriteltäisiin lain liitteessä 4. Useita lain pykäliä tarkistettaisiin siten, että ympäristöluvanvaraista ja osin rekisteröitävää toimintaa koskevat säännökset ulotettaisiin koskemaan myös ilmoituksenvaraista toimintaa. Lisäksi esityksessä ehdotetaan eräitä täsmennyksiä lain luvanvaraisia toimintoja, sekä eläinsuojan ja turkistarhan lupa- ja toimivaltarajan laskemisessa käytettäviä eläinyksikkökertoimia koskeviin liitteisiin ja ympäristörikkomusta koskevan rikoslain rangaistussäännöksen muuttamista. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2019. (YM hallitussihteeri Tia Laine-Ylijoki-Laakso 0295 250 150)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 95/2018 vp) eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain ja eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain muuttamisesta. Esityksen tarkoituksena on panna täytäntöön Euroopan unionin sivutuotteita koskevan asetuksen muutos, jonka mukaan tuotantoeläinten lantaa voidaan käyttää polttoaineena ilman jätteenpolttolainsäädännön vaatimusten noudattamista. Esityksellä toteutetaan samalla pääministeri Juha Sipilän hallituksen hallitusohjelman biotaloutta ja puhtaita ratkaisuja koskevaan kärkihankkeeseen liittyvä tavoite sallia hevosen lannan käyttö energiatuotannossa. Ehdotetut lait sisältäisivät Euroopan unionin sivutuoteasetuksen muutoksen mahdollistamat tuotantoeläinten lannan polttoainekäyttöön liittyvät poikkeukset sekä tuotantoeläinten lannan polttoainekäyttöön liittyvän ympäristönsuojelulain ja eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain mukaisten valvontaviranomaisten työnjaon. (YM erityisasiantuntija Sami Rinne 0295 250 361)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 27.6.2018 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Ulkoasiainministeriön nimi päivitetään ulkoministeriöksi niihin pykäliin, joissa säädetty ulkoasiainministeriöstä sekä säädöksen suomenkielinen nimi muutetaan. Ministeriön kansalaispalvelujen ja kansalaispalvelupäällikön nimet muutetaan konsulipalveluiksi ja konsulipäälliköksi vastaamaan paremmin osaston toimintaa sekä kansainvälistä käytäntöä. Asetus tulee voimaan 1.8.2018. (UM lakimies Eeva Winter 0295 350 739)

Valtioneuvoston asetus tuottavuuslautakunnasta. Asetuksella säädetään riippumattomasta tieteellisestä tuottavuuslautakunnasta. Tavoitteena on vahvistaa talous- ja rakennepoliittisen päätöksenteon ja sen valmistelun laatua erityisesti tuottavuuden ja kilpailukyvyn osalta EU:n neuvoston suosituksen (2016/C 349/01) mukaisesti. Tuottavuuslautakunnan tehtävänä on laatia analyysi tuottavuuden ja kilpailukyvyn nykytilanteesta ja näkymistä. Tuottavuuslautakunta on asiantuntijaelin, joka ei anna politiikkasuosituksia eikä käytä julkista valtaa. Lautakunta julkaisee raportin tuottavuudesta ja kilpailukyvystä vuosittain eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa. Lautakuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä. Lautakunnan puheenjohtajan ja jäsenet määrää valtioneuvosto valtiovarainministeriön esityksestä. Lautakunnan toimikausi on kolme vuotta. Tieteellisen tason, tuottavuuteen ja kilpailukykyyn liittyvän osaamisen sekä riippumattomuuden varmistamiseksi valtiovarainministeriö pyytää taloustieteellisiltä tutkimuslaitoksilta ehdotuksen lautakunnan kolmeksi jäseneksi. Neuvoston sihteeristönä toimii valtiovarainministeriön kansantalousosasto. Asetus tulee voimaan 1.8.2018. (VM osastopäällikkö Mikko Spolander 0295 530 006)

Valtioneuvoston asetus eräiden valtioneuvoston yleisistunnossaan tekemien, opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluvien päätösten maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta. Asetuksen 1 §:n 2 momentissa tarkoitettujen suoritteiden maksuja korotetaan yleisen kustannustason nousun perusteella. Maksujen korotukset ovat vähäisiä. Asetus tulee voimaan 1.7.2018. (OKM hallitusneuvos Juho-Antti Jantunen 0295 330 121)

Valtioneuvoston asetus kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä tehdystä Euroopan neuvoston puiteyleissopimuksesta. Asetuksella saatetaan voimaan kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä tehty Euroopan neuvoston puiteyleissopimus ja laki mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Laki ja asetus tulevat voimaan sopimuksen voimaantulopäivänä 1.9.2018. (OKM vanhempi hallitussihteeri Rami Sampalahti 0295 330 190)

Valtioneuvoston asetus ajopiirturikorttien myöntämisestä ja poikkeuksista ajopiirturin käytössä. Asetuksella ajantasaistetaan vähäisin muutoksin ajopiirturikorttien myöntämistä ja ajopiirturin käytöstä sallittuja poikkeuksia koskevia säännöksiä liikenteen palveluista annetun lain voimaantulon yhteydessä. Asetus korvaisi valtioneuvoston asetuksen ajopiirturikorteista (415/2005) ja ajoneuvojen käytöstä annetun asetuksen (1257/1992) 7 §:n. Asetus tulee voimaan 1.7.2018. (LVM hallitusneuvos Jorma Hörkkö 0295 342 503)

Valtioneuvoston asetus aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä. Asetuksella säädetään merenkulkijoiden pätevyys- ja koulutusvaatimuksista, pätevyyskirjoista ja lisäpätevyystodistuksista sekä niiden uusimisesta, Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymien koulutuksenjärjestäjien vaatimuksista, aluksen miehityksen vahvistamisen edellytyksistä ja eräiden alusten vähimmäismiehityksestä. Asetuksessa on otettu huomioon merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen tehdyt muutokset. Asetus tulee voimaan 1.7.2018. (LVM viestintäneuvos Kreetta Simola 0295 342 609)

Valtioneuvoston asetus liikenteen palvelujen valtionavustuksista. Sisällöltään uusi asetus vastaa pääosin voimassa olevaa asetusta. Uudella asetuksella säädetään terminologia vastaamaan lainsäädäntömuutoksia ja selkiytetään asetusta liikennepalvelulainsäädännön mukaisesti. Asetuksella säädetään liikenteen palvelujen valtionavustusten käyttämisestä, avustuslajeista, hyväksyttävistä kustannuksista, valtionavustuksen prosentuaalisesta enimmäismäärästä sekä avustuksen myöntäjästä. Asetus tulee voimaan 1.7.2018. (LVM neuvotteleva virkamies Elina Immonen 0295 442 126)

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen 13 ja 17 §:n kumoamisesta. Asetuksen (1256/1992) 13 ja 17 § kumotaan tarpeettomina. Asetuksen 13 §:ssä säädetään invataksin määritelmästä ja 17 §:ssä verovapaan matkailuauton määritelmästä. Kumottavia asetuksen säännösten määritelmiä on käytetty autoverolaissa (1482/1994) säädettyjen verovapauden ja veron alennuksien perusteiden määrittelyssä. Lailla autoverolain muuttamisesta (370/2018) on muun muassa poistettu invataksien verottomuus ja tehty matkailuautojen veroetuun eräitä täsmennyksiä. Koska autoverolain muutoksen vuoksi invataksin määritelmää ei enää tarvita, kumotaan ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen 13 § tarpeettomana. Matkailuauton verovapauden edellytyksistä säädetään autoverolain muutoksen (370/2018) voimaan tulon jälkeen autoverolaissa, joten ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen 17 §:ssä oleva matkailuauton määritelmä kumotaan. Asetus tulee voimaan 1.7.2018. (LVM neuvotteleva virkamies Elina Immonen 0295 342 126)

Valtioneuvoston asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan V liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta. MARPOL 73/78 -yleissopimuksen V liitteeseen tehdyt muutokset ja asetus tulevat voimaan 15.7.2018. (LVM ylitarkastaja Vilja Klemola 0295 342 905)

Valtioneuvoston asetus siirtolaistarkastuksen yksinkertaistuttamista laivoilla koskevan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta. Asetuksella saatetaan voimaan asetus siirtolaistarkastuksen yksinkertaistuttamista laivoilla koskevan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta. Asetus tulee voimaan 1.7.2018. (TEM hallitusneuvos Liisa Heinonen 0295 064 131)

Valtioneuvoston asetus sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituesta vuosina 2018-2021. Infrastruktuurituen avulla edistetään investointeja kaasun siirto- ja jakeluverkkojen ulkopuolella sijaitseviin kiinteisiin kaasutankkausasemiin (ryhmä 1), paikallisen joukkoliikenteen latausjärjestelmiin (ryhmä 2), ajoneuvojen suuritehoisiin latausjärjestelmiin (ryhmä 3) ja ajoneuvojen peruslatausjärjestelmiin (ryhmä 4). Infrastruktuurituki myönnetään tarjouskilpailun perusteella. Tarjouksia vertaillaan muihin samassa ryhmässä saatuihin tarjouksiin. Asetus tulee voimaan 2.7.2018 ja se on voimassa vuoden 2021 loppuun. (TEM hallitusneuvos Anja Liukko 0295 062 078)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus työsopimuslaissa säädetyn seuraamusmaksun euromäärien tarkistamisesta. Asetuksella tarkistetaan työsopimuslaissa säädetyn seuraamusmaksun euromäärät rahan arvon muutosta vastaaviksi. Asetus tulee voimaan 1.8.2018. (TEM erityisasiantuntija Elli Nieminen 0295 048 247)

Valtioneuvoston asetus kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta. Asetuksella määritellään kuluttajamarkkinoilta kielletyksi psykoaktiivisiksi aineiksi (KKP-aineiksi) sellaisia huumaantumistarkoituksessa käytettäviä aineita, jotka voivat olla terveydelle vaarallisia ja joista on tehty ilmoitus valvontaan ottamista varten EU:n neuvoston päätöksen mukaisesti tai jotka ovat tällaisen aineen paikkaisomeereja ja jotka eivät ole lääkeaineita eivätkä huumausaineita. Asetukseen liitetään yhteensä 54 ainetta, jotka on katsottu tärkeäksi ottaa valvontaan kuluttajamarkkinoilta kiellettyinä psykoaktiivisina aineina. Asetuksen liitteestä poistetaan kaksi ainetta, jotka Euroopan unionin neuvosto päätti luokitella huumausaineiksi. Tämän lisäksi asetuksesta poistetaan yksi aine nimeltä pyratsolaami, joka on jäänyt poistamatta asetuksesta silloin, kun se luokiteltiin huumausaineeksi ja lisättiin huumausaineasetukseen. Asetus tulee voimaan 30.7.2018. (STM neuvotteleva virkamies Elina Kotovirta 0295 163 713)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Viisi ainetta siirretään huumausaineasetuksen sisäisesti seuraavasti: karfentaniili, okfentanyyli, furanyylifentanyyli, 4-fluori-isobutyyrifentanyyli (4-FIBF) ja akryloyylifentanyyli (akryylifentanyyli) vuoden 1961 yleissopimuksen luetteloon I. Karfentaniili liitetään myös 1961 yleissopimuksen luetteloon IV mikä tarkoittaa, että sillä saa olla vain vähän tai ei lainkaan lääkinnällisiä käyttötarkoituksia. Suomessa luokitellaan ensimmäistä kertaa huumausaineeksi tetrahydrofuranyylifentanyyli (THF-F), joka liitetään 1961 yleissopimuksen luetteloon I, huumausaineasetuksen liitteeseen I. Kolmanneksi siirretään aiemmin kansallisesti kuluttajamarkkinoilta kielletyiksi psykoaktiivisiksi aineiksi luokitellut ADB-CHMINACA ja CUMYL-4CN-BINACA huumausaineasetuksen liitteeseen III, koska Euroopan unionin neuvosto on tehnyt 14.5.2018 päätöksen aineen valvontaan ottamisesta uusia psykoaktiivisia aineita koskevasta tietojenvaihdosta, riskienarvioinnista ja valvonnasta tehdyn päätöksen 2005/387/YOS mukaisesti. Asetus tulee voimaan 30.7.2018. (STM neuvotteleva virkamies Elina Kotovirta 0295 163 713)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta. Asetukseen lisätään kolmiulotteisia kiinteistöjä koskevat uudet säännökset. Myös tonttien kulkuyhteyksien sääntelyä muutetaan. Jos asemakaavassa niin määrätään, voidaan tonttien kulkuyhteydet suunnitella tonttijaossa nykyistä monipuolisemmin niin, että jokaisen tontin ei ole liityttävä suoraan katuun. Asetus tulee voimaan 1.8.2018. (YM lainsäädäntöneuvos Jaana Junnila 0295 250 107)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 27.6.2018 seuraavat päätökset:

Päätös nimittää Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelman toimeenpanoa varten johtoryhmä ja pääsihteeristö. Johtoryhmän kokoonpano: puheenjohtaja: asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen pääministeri Juha Sipilän hallituksen kaudeksi; jäsenet toimikaudeksi 1.7.2018-31.12.2022: alivaltiosihteeri Timo Lankinen valtioneuvoston kanslia, alivaltiosihteeri Päivi Nerg valtiovarainministeriö, kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee sosiaali- ja terveysministeriö, kansliapäällikkö Hannele Pokka ympäristöministeriö sekä kansliapäällikkö Anita Lehikoinen opetus- ja kulttuuriministeriö. Pääsihteeristön kokoonpano toimikaudeksi 1.7.2018-31.12.2022: puheenjohtaja: hallitusneuvos Marika Paavilainen valtioneuvoston kanslia; jäsenet: neuvotteleva virkamies Vesa Pekkola sosiaali- ja terveysministeriö, yli-insinööri Katja Outinen ympäristöministeriö sekä rakennusneuvos Ritva Kivi opetus- ja kulttuuriministeriö. (VNK valtiosihteeri Paula Lehtomäki 0295 16001)

Päätös määrätä ministereiden sijaiset. (VNK lainsäädäntöneuvos Sanna Helopuro 0295 160 170)

Päätös vahvistaa valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat seuraavasti: pääministeri Sipilä 9.-13.7. ja 19.7.-8.8., ministeri Orpo 3.-11.7. ja 18.7.-5.8., ministeri Vehviläinen 5.-13.7. ja 19.7.-3.8., ministeri Grahn-Laasonen 9.7.-1.8., ministeri Tiilikainen 2.-5.7.; 9.-13.7. ja 23.7.-8.8., ministeri Soini 2.-15.7.; 18.7. ja 20.7.-9.8., ministeri Niinistö 23.7.-12.8., ministeri Lindström 2.-31.7. ja 2.-3.8., ministeri Berner 6.7.; 9.-10.7.; 20.7. ja 24.-27.8., ministeri Mykkänen 9.-11.7.; 16.-17.7. ja 23.7.-3.8., ministeri Mattila 23.7.-12.8., ministeri Lintilä 10.-11.7.; 23.-27.7 ja 2.-10.8., ministeri Leppä 18.7.-7.8.; 13.8. ja 17.8., ministeri Terho 9.-16.7. ja 19.7.-8.8., ministeri Häkkänen 16.7.-5.8., ministeri Saarikko 6.-15.7. ja 19.7.-5.8. ja ministeri Virolainen 9.-12.7.; 16.-17.7. ja 20.7.-3.8. (VNK lainsäädäntöneuvos Sanna Helopuro 0295 160 170)
Tiedote

Päätös merkitä pöytäkirjaan eduskunnan kirjelmä selonteosta Suomen tuesta Afganistanille ja Suomen osallistumisen lisäämisestä Resolute Support -kriisinhallintaoperaatiossa. (UM lähetystöneuvos Sari Annika Rautio 0295 351 534)

Päätös nimittää Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimivaan valvontalautakuntaan jäseneksi rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen ja varajäseneksi rikosoikeuden professori Jussi Tapani toimikaudeksi 1.8.2018 - 31.7.2021. Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimivan valvontalautakunnan jäsenelle varatuomari Lotta Laineenkarelle ja varajäsenelle oikeustieteen lisensiaatti Petri Pulkkaselle myönnetään ero sekä nimitetään lautakunnan jäseneksi lakimies Jannika Enegren ja varajäseneksi lakimies Elisabeth Vuorenhela 1.8.2018 lukien 31.12.2019 päättyväksi toimikaudeksi. (OM hallitusneuvos Kirta Heine 0295 150 214)

Päätös nimittää Suomen Akatemian yhteydessä toimivan strategisen tutkimuksen neuvosto toimikaudeksi 1.1.2019-31.12.2021. Kokoonpano: puheenjohtaja professori Kimmo Nuotio Helsingin yliopisto; jäsenet tutkimusjohtaja Petteri Alinikula Saab Group, lainsäädäntöneuvos Jyri Inha valtionvarainministeriö, tutkimus- ja teknologiajohtaja Anu Kaukovirta-Norja Valio, yliopettaja Helena Kautola Hämeen ammattikorkeakoulu, ekonomisti Olli Kärkkäinen Nordea, professori Christina Salmivalli Turun yliopisto, professori Sarianna Sipilä Jyväskylän yliopisto ja professori Reetta Toivanen Helsingin yliopisto. (OKM opetusneuvos Riina Vuorento 0295 330 363)
Tiedote

Päätös merkitä pöytäkirjaan eduskunnan kirjelmä Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston yhtiön toiminnasta vuodelta 2017 antaman kertomuksen johdosta. (LVM lainsäädäntöjohtaja Silja Ruokola 0295 342 367)

Päätös muuttaa Digiset Oy:n (Ukkoverkot Oy) taajuusalueen 450 MHz verkkotoimilupaa. Toimiluvanhaltija Digiset Oy on hakenut 450 MHz:n taajuusalueen matkaviestinverkon toimintaan osoitetun verkkotoimiluvan väestöpeittovelvoitteen muuttamista 99 prosentista 35 prosenttiin Manner-Suomen väestöstä. Lisäksi yhtiö on hakenut verkkotoimiluvassa määrätyn verkkopalvelun jälleenmyyntivelvoitteen poistamista. Digiset Oy on Ukkoverkot Oy:n täysin omistama tytäryhtiö. (LVM viestintäneuvos Sini Wirén 0295 342 532)

Päätös Euroopan naapuruusvälineen rajayhteistyöosiota (ENI CBC) 2014-2020 toteuttavien rajat ylittävän yhteistyön toimenpideohjelmien vuoden 2018 valtion rahoitusosuuden jaosta. Päätöksellä jaetaan ohjelmien hallintoviranomaisina toimiville maakuntien liitoille myöntämisvaltuutta valtion rahoitusosuutena seuraavasti: Kolarctic ENI CBC -ohjelma Lapin liitto 2 700 000 euroa, Karelia ENI CBC -ohjelma Pohjois-Pohjanmaan liitto 6 350 000 euroa ja Kaakkois-Suomi - Venäjä ENI CBC Etelä-Karjalan liitto 12 000 000 euroa eli yhteensä 21 050 000 euroa. (TEM neuvotteleva virkamies Petri Haapalainen 0295 064 922)
Tiedote

Päätös Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta (EAY) 2014-2020 toteuttavien rajat ylittävän yhteistyön ohjelmien vuoden 2018 valtion rahoitusosuuden jaosta. Päätöksellä jaetaan maakuntien liitoille myöntämisvaltuutta valtion rahoitusosuutena seuraavasti: Pohjoisen ohjelma Lapin liitto 1 100 000 euroa, Botnia-Atlantica -ohjelma Pohjanmaan liitto 800 000 euroa ja Keskisen Itämeren ohjelma Varsinais-Suomen liitto 900 000 euroa eli yhteensä 2 800 000 euroa (TEM neuvotteleva virkamies Petri Haapalainen 0295 064 922)
Tiedote

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 27.6.2018 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 40/2018 vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin talousarvion suojaamisesta tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita (asetus EU:n talousarvion suojaamisesta oikeusvaltiopuutteilta). Asetusehdotuksen tavoitteena on luoda ehdollisuutta unionin varojen vastaanottamisen ja käyttämisen sekä oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen välille. Asetuksessa määriteltäisiin oikeusvaltioperiaate tukeutuen jäsenvaltioiden yhteiseen valtiosääntöperinteeseen, unionin oikeuteen ja jäsenvaltioille yhteisiin kansainvälisiin velvoitteisiin. Asetuksessa olisi myös oikeusvaltioperiaatteeseen kohdistuvan yleisen puutteen määritelmä ja esimerkinomainen luettelo tällaisista puutteista. Asetukseen sisältyisi menettely unionin rahoituksen keskeyttämiseksi, vähentämiseksi tai lykkäämiseksi, jos jäsenvaltiossa esiintyy oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen kohdistuvia yleisiä puutteita. Komissio tekisi ehdotuksen tarvittaviksi toimenpiteiksi käytyään jäsenvaltion kanssa vuoropuhelua. Neuvosto voisi vastustaa komission toimenpide-ehdotusta määräajassa. Asetukseen sisältyisi myös menettely hyväksyttyjen toimenpiteiden kumoamiseksi. (VNK lainsäädäntöneuvos Heidi Kaila 0295 160 313)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 41/2018 vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyihin Euroopan unionin ja kolmansien maiden välisiin sopimuksiin sisältyvien, etuuksien väliaikaisen peruuttamisen mahdollistavien suojalausekkeiden ja muiden mekanismien täytäntöönpanosta. Ehdotuksen tarkoituksena on sisällyttää horisontaalinen suojalauseke Euroopan unionin lainsäädäntöön. Tämä yksinkertaistaisi menettelyjä, koska jokaisen kauppasopimuksen yhteydessä ei tarvitsisi enää neuvotella erikseen kahdenvälisestä suojalausekkeesta, joka on luonteeltaan tekninen ja useimmiten suurimmalta osalta samansisältöinen kuin aiemmat kahdenväliset suojalausekkeet. (UM kaupallinen neuvos Ritva Haukijärvi 0295 351 881)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 42/2018 vp) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä, asetuksen (EY) N:o 1907/2006 XVII liitteen muuttamisesta ja asetuksen (EU) N:o 98/2013 räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä kumoamisesta. Ehdotuksen tavoitteena on velvoittaa jäsenvaltiot puuttumaan ja estämään entistä tehokkaammin kotitekoisten räjähteiden laiton valmistaminen. (SM lainsäädäntöneuvos Hannele Taavila 0295 488 568)
Tiedote 28.6.

Valtioneuvoston kirjelmä (U 43/2018 vp) eduskunnalle ehdotuksesta eurooppalaisen maahanmuuttoalan yhteyshenkilöverkoston perustamisesta (uudelleenlaadittu). Ehdotuksen tavoitteena on muun muassa parantaa jäsenvaltioiden, komission ja unionin virastojen samaan kolmanteen maahan tai alueelle lähettämien maahanmuuttoalan yhteyshenkilöiden yhteistyötä ja koordinaatiota. Komissio ehdottaa mm. uuden sähköisen alustan perustamista. Ehdotuksen on myös määrä edistää oikeusvarmuutta, sillä henkilötietojen käsittelyä yhdyshenkilöiden toiminnassa selkeytettäisiin. (SM erityisasiantuntija Elina Johansson 0295 488 615)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 44/2018 vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 596/2014 ja asetuksen (EU) 2017/1129 muuttamisesta pk-yritysten kasvumarkkinoiden käytön edistämisen osalta (pk-yritysten listautumisasetus). Asetusehdotuksella pyritään edelleen edistämään ja syventämään yhteismarkkinaa. Ehdotus kuuluu keskeisenä osana EU:n pääomamarkkinaunionia koskeviin toimenpiteisiin. Nyt annetuilla ehdotuksella pyritään auttamaan EU:n pk-yrityksiä saamaan markkinarahoitusta helpommin ja edullisemmin, jotta ne voivat laajentua. Pk-yritysten kasvun kannustaminen eri sääntelyehdotuksilla on tärkeää, koska pk-yritykset ovat erittäin tärkeitä kasvun ja työpaikkojen luojia. Annetun ehdotuksen tavoitteena on muu muassa vähentää pk-yrityksille säännösten noudattamisesta aiheutuvia tarpeettomia kustannuksia ja hallinnollisia rasitteita, kun ne pyrkivät listautumaan ja laskemaan liikkeeseen arvopapereita uudentyyppisillä pk-yritysten kasvumarkkinoilla. Tavoitteena on myös parantaa julkisesti noteerattujen pk-yritysten osakkeiden likviditeettiä. Uusien sääntöjen ansiosta on mahdollista tukea oikeasuhteisemmalla tavalla pk-yritysten listautumista ja turvata samalla sijoittajansuoja ja markkinoiden luotettavuus. (VM lainsäädäntöneuvos Janne Häyrynen 0295 530 346)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 45/2018 vp) eduskunnalle komission ehdotuksista 1.) ehdotus neuvoston asetukseksi vuosia 2021-2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (rahoituskehysasetus); 2.) ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (omien varojen päätös); 3.) ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä (omien varojen täytäntöönpanoasetus); 4.) ehdotus neuvoston asetukseksi yhteiseen yhdistettyyn yhteisöveropohjaan, Euroopan unionin päästökauppajärjestelmään ja kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuvien omien varojen käyttöön asettamisessa noudatettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (omien varojen käyttöönasettamisasetus); 5.) ehdotus neuvoston asetukseksi arvonlisäverosta kertyvien omien varojen lopullisesta yhdenmukaisesta kantomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 muuttamiseksi (ALV-omien varojen asetus) sekä; 6.) ehdotus Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliseksi toimielinten sopimukseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (toimielinten sopimus talousarvioyhteistyöstä). Komission 2.5.2018 antamat lainsäädäntöehdotukset ja sopimusehdotus muodostavat komission ehdotuksen vuosia 2021-2027 koskevaksi Euroopan unionin monivuotiseksi rahoituskehykseksi sekä unionin omien varojen järjestelmäksi. Sen yksityiskohdat täydentyvät komission 29.5.-14.6.2018 antamilla eri politiikka-aloja koskevilla lainsäädäntöehdotuksilla. (VM budjettineuvos Seija Kivinen 0295 530 236)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 46/2018 vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen yleiseksi turvallisuusasetukseksi. Kirjelmä koskee ehdotusta uudeksi ajoneuvojen yleiseksi turvallisuusasetukseksi (General Safety Regulation, GSR-asetus), joka sisältää ehdotuksia uusiksi ajoneuvojen pakollisiksi turvallisuusvaatimuksiksi. Ehdotuksessa yhdistettäisiin aiemmin erillään ollut yleinen turvallisuusasetus, jalankulkijoiden turvallisuutta koskeva asetus (Pedestrian Safety Regulation, PSR-asetus) ja vetyajoneuvojen turvallisuutta koskenut asetus. Päätösehdotus on osa Komission kolmatta liikkuvuuspakettia, joka on toimenpidepaketti jonka tarkoitus saattaa loppuun liikennejärjestelmien uudenaikaistaminen. Tavoitteena on, että tulevaisuuden liikennejärjestelmät ovat turvallisia, puhtaita ja tehokkaita kaikille Euroopan unionin kansalaisille. (LVM osastopäällikkö Olli-Pekka Rantala 0295 342 585)
Tiedote

Valtioneuvoston kirjelmä (U 47/2018 vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi neuvoston direktiivin 96/53/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse aerodynamiikaltaan, energiatehokkuudeltaan ja turvallisuudeltaan parannettujen ohjaamojen enimmäispituutta koskevien erityissääntöjen täytäntöönpanon määräajasta. Ehdotuksella muutettaisiin aerodynamiikaltaan, energiatehokkuudeltaan ja turvallisuudeltaan parannettujen ohjaamojen enimmäispituutta koskevien erityissääntöjen täytäntöönpanon määräaikaa. Päätösehdotus on osa Komission kolmatta liikkuvuuspakettia, joka on toimenpidepaketti jonka tarkoitus saattaa loppuun liikennejärjestelmien uudenaikaistaminen. Tavoitteena on, että tulevaisuuden liikennejärjestelmät ovat turvallisia, puhtaita ja tehokkaita kaikille Euroopan unionin kansalaisille. (LVM osastopäällikkö Olli-Pekka Rantala 0295 342 585)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 48/2018 vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi päästönormien asettamisesta uusille raskaan kaluston hyötyajoneuvoille (raskaan kaluston CO2 raja-arvot). Asetusehdotuksessa (COM(2018) 284 final) ehdotetaan uusille raskaan kaluston ajoneuvoille CO2 raja-arvoja. Ehdotuksen mukaan päästöjä vähennettäisiin EU:n tasolla vuoden 2019 päästöistä 15 prosenttia vuonna 2025 ja alustavasti 30 prosenttia vuonna 2030. Ajoneuvon valmistajille asetetaan erikseen valmistajakohtainen raja-arvo, jonka avulla varmistetaan tavoitteiden saavuttaminen. Asetusehdotuksella pyritään vähentämään raskaan kaluston aiheuttamia päästöjä. (LVM johtaja Sabina Lindström 0295 342 576)
Tiedote

Valtioneuvoston kirjelmä (U 49/2018 vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisen merenkulkualan yhdennetyn palveluympäristön perustamisesta ja direktiivin 2010/65/EU kumoamisesta. Asetusehdotuksella perustettaisiin kansallisiin keskitettyihin palvelupisteisiin perustuva yhdenmukainen ja yhteentoimiva eurooppalainen merenkulkualan yhdennetty palveluympäristö ja kumottaisiin alusten satamakäyntien ilmoitusmuodollisuuksia koskeva direktiivi 2010/65/EU. Asetusehdotuksella perustettaisiin käytännössä uusi alusten ilmoitusvelvoitteisiin ja ilmoitusmenettelyihin liittyvien tietojen sähköistä välittämistä koskeva yhdenmukainen toimintaympäristö EU-alueelle. Ehdotus on uutta sääntelyä ja se kuuluu EU:n komission ehdottamaan kolmanteen ”Eurooppa liikkeellä” -liikkuvuuspakettiin. Ehdotuksella pyritään harmonisoimaan satamakäyntien alusilmoitusten palveluympäristö siten, että satamakäyntien ilmoitusvelvollisuudet yksinkertaistuisivat ja ilmoitusten hoitaminen helpottuisi, mikä vähentäisi ilmoitusmuodollisuuksiin liittyvää hallinollista taakkaa ja tehostaisi ilmoitusten hoitamista sähköisessä muodossa sekä edistäisi tiedon jatkohyödyntämistä. (LVM liikenneneuvos Kari Saari 0295 342 557)
Tiedote

Valtioneuvoston kirjelmä (U 50/2018 vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi merenkulkijoiden vähimmäiskoulutuksesta annetun direktiivin 2008/106/EY muuttamisesta ja direktiivin 2005/45/EY kumoamisesta (merenkulkijoiden vähimmäiskoulutusdirektiivin muuttaminen). Komission esityksen tavoitteena on yksinkertaistaa sekä muuttaa kansainvälisen sääntelyn mukaiseksi voimassa olevaa EU:n sääntelyä, joka koskee merenkulkijoiden koulutusta sekä merenkulkijoiden pätevyyskirjojen myöntämistä ja keskinäistä tunnistamista. Komission ehdotuksessa muutettaisiin merenkulkijoiden vähimmäiskoulutusdirektiiviä ja siihen sulautettaisiin direktiivi 2005/45/EY, jossa säännellään EU:n jäsenvaltioiden keskinäistä merenkulkijoiden pätevyystodistusten tunnistamista. (LVM viestintäneuvos Kreetta Simola 0295 342 609)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 51/2018 vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Sähköiset kuljetustiedot eFTI). Asetusehdotuksella vahvistettaisiin lainsäädäntökehys tavaroiden kuljettamiseen unionin alueella liittyvien lakisääteisten tietojen sähköiselle toimittamiselle. Ehdotus on uutta sääntelyä ja se kuuluu EU:n komission ehdottamaan kolmanteen ”Eurooppa liikkeellä” -liikkuvuuspakettiin. Ehdotuksella pyritään tavaraliikenteen ja logistiikan tehokkuuden kasvattamiseen ja hallinnollisen taakan pienentämiseen. (LVM viestintäneuvos Anne Miettinen 0295 342 394)
Tiedote

Valtioneuvoston kirjelmä (U 52/2018 vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinnasta annetun direktiivin 2008/96/EY muuttamisesta (tieturvallisuusdirektiivin muuttaminen). Direktiiviehdotuksella ehdotetaan muutettavaksi tieturvallisuusdirektiiviä. Direktiivin soveltamisalaa ehdotetaan laajennettavaksi TEN-verkkoon kuuluvista teistä kaikkiin pääteihin, mikä merkitsisi ehdotuksen mukaisen määrittelyn mukaisesti Suomessa valta- ja kantateitä. Direktiivin mukaisten tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallintamenettelyjen seurantaa ja raportointia vahvistettaisiin lisäämällä tätä koskevia uusia vaatimuksia. Lisäksi direktiivin nojalla nykyisin tehtävä teiden luokittelu korvattaisiin uudenalaisella verkon laajuisella tiearvioinnilla. Direktiiviin lisättäisiin myös vaatimukset suojattomien tienkäyttäjien huomioinnista turvallisuuden hallintamenettelyissä sekä tiemerkintöjen ja liikennemerkkien luotettavasta tunnistamisesta. (LVM neuvotteleva virkamies Kaisa Kuukasjärvi 0295 342 030)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 53/2018 vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavasta vakuutuksesta ja vakuuttamisvelvollisuuden voimaansaattamisesta annetun direktiivin 2009/103/EY muuttamisesta (direktiivi liikennevakuutusdirektiivin muuttamisesta). Direktiiviehdotuksella muutettaisiin moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavasta vakuutuksesta ja vakuuttamisvelvollisuuden voimaansaattamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä. Ehdotuksen tavoitteena on suojata paremmin liikenneonnettomuuksien uhreja ja parantaa vakuutuksenottajien oikeuksia. Ehdotuksessa muutettaisiin direktiivin soveltamisalaa EU tuomioistuimen oikeuskäytäntöä vastaavaksi, säädettäisiin yhdenmukaisesta vahinkohistoriatodistuksesta unionin alueella, parannettaisiin jäsenvaltioiden mahdollisuuksia puuttua vakuuttamattomilla ajoneuvoilla ajamiseen sekä yhdenmukaistettaisiin vakuutuksesta korvattavien enimmäismäärien vähimmäistasoa. Lisäksi direktiivissä säädettäisiin vahingon kärsineen oikeudesta korvauksiin vakuutusyhtiön ollessa maksukyvytön. (STM hallitussihteeri Milla Mustamäki 0295 163 457)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 27.6.2018 seuraavat nimitysasiat:

Valtioneuvosto myönsi ylijohtaja Esa Pulkkiselle virkavapautta puolustusministeriön osastopäällikön virasta toisen tehtävän hoitamista varten 28.5.2019-27.5.2020. (PLM neuvotteleva virkamies Antti Korkala 0295 140 435)

Oikeustieteen maisteri Ulla Westermarck valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.8.2018 lukien. (VM neuvotteleva virkamies Karri Safo 0295 530 223)

Oikeustieteen kandidaatti Vuokko Piekkala valtakunnansovittelijan virkaan 6.8.2018-5.8.2022. (TEM henkilöstö- ja hallintojohtaja Heidi Nummela 0295 047 988)
Tiedote

Proviisori Eija Pelkonen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ylijohtajan virkaan 1.10.2018-30.9.2023. (STM kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee 0295 163 356)
Tiedote

Oikeustieteen maisteri, varatuomari, hallitussihteeri Johanna Korpi ympäristöministeriön lainsäädäntöneuvoksen virkaan 1.7.2018 lukien. (YM henkilöstöpäällikkö Heidi Sederholm 0295 250 113)

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti vahvistaisi seuraavat lait:

Laki eläinjalostustoiminnasta annetun lain muuttamisesta (HE 20/2018 vp). Laki vastaa Euroopan unionissa voimaan tullutta ja marraskuun 2018 alusta lukien jäsenvaltioissa sovellettavaksi tulevaa uutta Euroopan unionin eläinjalostusta koskevaa, suoraan jäsenvaltioissa sovellettavaa lainsäädäntöä siltä osin kuin sen täytäntöönpano edellyttää kansallista sääntelyä. Eläinjalostustoiminnasta annettuun lakiin sisältyy edelleenkin säännökset muun muassa kantakirjaa tai jalostusrekisteriä pitävän yhteisön sekä jalostusohjelman hyväksymisestä, jalostusohjelmasta, kantakirjan ja jalostusrekisterin pitämisestä sekä eläimen merkitsemisestä niihin, jalostustodistuksesta ja jalostuseläinten sekä niiden sukusolujen ja alkioiden tuonnista kolmansista maista. Mainittujen säännösten tarkempi aineellinen sisältö määräytyy kuitenkin edellä mainitun Euroopan unionin eläinjalostusta koskevan lainsäädännön perusteella. Uudessa Euroopan unionin eläinjalostusta koskevassa lainsäädännössä tarkoitettu toimivaltainen viranomainen on Elintarviketurvallisuusvirasto, joka on nykyisinkin toimivaltainen viranomainen eläinjalostustoiminasta annetussa laissa tarkoitettujen viranomaistehtävien hoitamisessa. Laki tulee voimaan 1.11.2018. (MMM lainsäädäntöneuvos Katri Valjakka 0295 162 235)

Kaasulaitelaki, laki eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, laki eräitä tuoteryhmiä koskevista ilmoitetuista laitoksista annetun lain 1 ja 5 §:n muuttamisesta ja laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta (HE 50/2018 vp). Uudella kaasulaitelailla annetaan kansallisesti täydentävää sääntelyä niistä asioista, jotka aiheutuvat kaasulaitteita koskevasta Euroopan unionin asetuksesta, joka korvaa nykyisen kaasulaitteita koskevan direktiivin. Lakeihin tehdyt muutokset ovat vähäisiä ja luonteeltaan teknisiä. Lait tulevat voimaan 1.7.2018. (TEM johtava asiantuntija Harri Roudasmaa 0295 047 114)

Laki Koulutusrahastosta annetun lain kumoamisesta, laki aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta, laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 53/2018 vp). Koulutusrahasto yhdistyy työttömyysvakuutusrahastoon. Tämän johdosta Koulutusrahaston tehtävät siirtyvät työttömyysvakuutusrahastolle ja rahaston nimi muuttuu Työllisyysrahastoksi. Työllisyysrahastosta säädetään työttömyysetuuksien rahoituksesta annetussa laissa. Rahastojen tehtävien eikä etuuksien tai rahoitusvastuiden sisältö ei muutu. Ammattitutkintostipendiä koskevat säännökset siirretään Koulutusrahastosta annetusta laista aikuiskoulutustuesta annettuun lakiin. Aikuiskoulutustuesta annetun lain nimi muutetaan laiksi aikuiskoulutusetuuksista. Lait tulevat voimaan 1.1.2019. Viimeksi mainittu laki on voimassa vuoden 2019 loppuun. (STM hallitussihteeri Pekka Paaermaa 0295 163 180)
Tiedote

KANSAINVÄLISET ASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat kansainväliset asiat:

Abujan suurlähetystön päälliköksi 1.9.2018 lukien määrätyn, suurlähettiläs Jyrki Pulkkisen valtuuttaminen toimimaan Suomen edustajana Länsi-Afrikan maiden talousyhteisössä (The Economic Community of West African States, ECOWAS) Nigeriassa, Haagin suurlähetystön päälliköksi 1.10.2018 lukien määrätyn, suurlähettiläs Päivi Kaukorannan valtuuttaminen toimimaan Suomen edustajana Yhdistyneiden kansakuntien kemiallisten aseiden kieltojärjestössä (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW) Haagissa, Jakartan suurlähetystön päälliköksi 1.9.2018 lukien määrätyn, suurlähettiläs Jari Sinkarin valtuuttaminen toimimaan Suomen edustajana Kaakkois-Aasian maiden järjestössä (The Association of Southeast Asian Nations, ASEAN) Indonesiassa ja Nairobin suurlähetystön päälliköksi 1.9.2018 lukien määrätyn, suurlähettiläs Erik Lundbergin valtuuttaminen toimimaan Suomen edustajana Yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelmassa (United Nations Environment Programme, UNEP) sekä Yhdistyneiden kansakuntien asuinyhdyskuntakomissiossa (United Nations Human Settlements Programme, HABITAT) Nairobissa. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Suomen osallistumisen vahvistaminen Naton Resolute Support -operaatiossa Afganistanissa noin 60 sotilaaseen 1.1.2019 alkaen. Operaatioon asetetaan lisää neuvonantajia, kouluttajia ja omasuojajoukkoja. (UM lähetystöneuvos Sari Annika Rautio 0295 351 534)

Valtuuskunnan asettaminen Brysselissä järjestettävään Naton huippukokoukseen 11. ja 12.7.2018. Valtuuskunnan jäsenet ovat kansliapäällikkö Jukka Siukosaari tasavallan presidentin kansliasta, suurlähettiläs Piritta Asunmaa Suomen erityisedustustosta Natossa, neuvonantaja Petri Hakkarainen tasavallan presidentin kansliasta, osastopäällikkö Jukka Salovaara ulkoministeriöstä, ylijohtaja Janne Kuusela puolustusministeriöstä, viestintäpäällikkö Katri Makkonen tasavallan presidentin kansliasta, tasavallan presidentin 2. adjutantti Jan Brunberg ja yksikön päällikkö Sari Rautio ulkoministeriöstä. Valtuuskunnan puheenjohtajana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Ulkoministeriö oikeutetaan määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat. (UM lähetystöneuvos Outi Hyvärinen 0295 350 035)

MUUTA

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat asiat:

Eduskunnan kirjelmän Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toiminnasta vuonna 2017 antaman kertomuksen johdosta sekä siihen liittyvän ulkoasiainvaliokunnan mietinnön määrääminen merkittäväksi pöytäkirjaan. (UM lähetystöneuvos Kalle Kankaanpää 0295 351 816)

Eduskunnan kirjelmän Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2017 antaman kertomuksen johdosta sekä siihen liittyvän ulkoasiainvaliokunnan mietinnön määrääminen merkittäväksi pöytäkirjaan. (UM lähetystöneuvos Nina Nordström 0295 350 104)

Eduskunnan kirjelmän Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2017 antaman kertomuksen johdosta sekä siihen liittyvän ulkoasiainvaliokunnan mietinnön määrääminen merkittäväksi pöytäkirjaan. (UM lähetystöneuvos Sari Annika Rautio 0295 351 534)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Ulkoasiainneuvos Niklas Lindqvistin ulkoministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään tehtävän (Keski-Aasia) päättyminen 31.8.2018. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Ulkoasiainneuvos Marja Liivala ulkoministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään tehtävään 1.9.2018 lukien toimialueenaan Tadžikistan ja Turkmenistan. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

 
Sivun alkuun